دانلود پایان نامه ارشد: طراحی پایانه فرودگاه بین المللی شیراز با رویکرد تعامل معماری و سازه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : معماری

گرایش : معماری 

عنوان : طراحی پایانه فرودگاه بین المللی شیراز با رویکرد تعامل معماری و سازه

دانشکده هنر و معماری

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی معماری

طراحی پایانه فرودگاه بین المللی شیراز با رویکرد تعامل معماری و سازه

اساتید راهنما:

دکتر کاظم معمارضیا

دکتر محمدرضا مغاره

اساتید مشاور:

دکتر حمیدرضا شریف

مهندس ساناز حائری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

مقدمه:……………………………………………………………………………………………………………….1

1-کلیات: …………………………………………………………………………………………………………..2

1-1 مقدمه و طرح موضوع: …………………………………………………………………………………………2

1-2 طرح مسئله و ضرورت تحقیق: ………………………………………………………………………………..3

1-3 هدف تحقیق : …………………………………………………………………………………………………4

1-4 سئوالات تحقیق : ……………………………………………………………………………………………..5

1-5 پیشینه تحقیق و چارچوب نظری: …………………………………………………………………………….5

1-6 فرضیه تحقیق و مدل تحقیق: …………………………………………………………………………………6

1-7 روش تحقیق: ………………………………………………………………………………………………….6

1-8 مراحل تحقیق: ………………………………………………………………………………. 7

2-صنعت هوانوردی(تاریخچه و ویژگی): ………………………………………………………………………8

2-1 تاریخچه و مبانی حمل و نقل هوایی: 8

2-1-1 پیشینه هوانوردی: ………………………………………………………………………………………….8

2-1-2 تاریخچه ظهور فرودگاه: …………………………………………………………………………………. 10

2-1-3 فرودگاه در قرن بیستم: …………………………………………………………………………………. 12

2-1-4 حمل و نقل هوایی مسافر و بار در ایران : 14

2-1-5  سازمانهای حمل و نقل هوایی و وظایف آنها: 16

2-1-5-1 سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو): 16

2-1-5-2 سازمان هوانوردی فدرال (FAA): 17

2-1-5-3 سازمانهای منطقه ای: 18

2-2  اقتصاد فرودگاه: ……………………………………………………………………………………………..18

2-2-1 چگونگی سرمایه گذاری در حمل و نقل هوایی ایران: 19

2-2-1-1 سرمایه گذاری در زمینه ساخت زیربناها و تأسیسات ثابت: 20

2-2-1-2 سرمایه گذاری در ناوگان: 20

2-2-1-3 ایجاد تسهیلات و خدمات جانبی: 21

2-2-1-4 سرمایه گذاری در مواد و کالاهای مصرفی: 21

2-2-1-5 تسهیلات آموزشی و تربیت نیروی انسانی متخصص: 22

2-2-2 ارزیابی طرحها و برنامه ریزیهای مالی و اقتصادی: 22

2-3 اصطلاحات مهم هوانوردی: 23

2-3-1 شرایط جوی استاندارد: …………………………………………………………………………………. 23

2-3-2 ارتفاع فشاری: …………………………………………………………………………………………….23

2-3-3 سرعت هواپیما: …………………………………………………………………………………………..24

2-3-4 باد پهلو، مسیر هوایی تقرب باند و راستای محوری حرکت هواپیما: 24

2-4 کنترل ترافیک هوایی: ……………………………………………………………………………………….25

2-4-1 اجزای سیستم کنترل ترافیک هوایی: 25

2-4-1-1 تعریف سیستم کنترل ترافیک هوایی: 26

2-4-1-2 محدوده کنترل پایانه: 27

2-4-1-3 محدوده خدمات راداری فرودگاه: 27

2-4-1-4 طبقه بندی فضاهای هوایی: 28

2-4-1-4-1 فضای هوایی کلاس A یا فضای هوایی تحت کنترل مثبت: 28

2-4-1-4-2 فضای هوای کلاسB   یا محدوده ی کنترل پایانه: 28

2-4-1-4-3 فضای هوایی کلاس C یا محدوده ی خدمات راداری فرودگاه: 28

2-4-1-4-4 فضای هوایی کلاس D: 29

2-4-1-4-5 فضای هوایی کلاس E: 29

2-4-1-4-6 فضای هوایی کلاس  Gیا فضای هوایی بدون کنترل: 30

2-4-2 اجزا و عملکردهای اصلی سیستم هوا – فضای ملی: 30

2-4-2-1 مراکز کنترل ترافیک مسیرهای هوایی: 31

2-4-2-2 تسهیلات کنترل تقرب پایانه: 31

2-4-2-3 برج مراقبت ترافیک فرودگاه: 31

2-4-2-4 ایستگاههای خدمات پروازی: 32

2-4-3 مشخصات طرح هوا – فضای ایران: 32

3-معیارها و استانداردهای طراحی محدوده ی پایانه ی مسافری فرودگاه: 34

3-1 مقدمه: ……………………………………………………………………………………………………….34

3-2 اجزای سیستم پایانه مسافری: 34

3-2-1 بخش ارتباطی و دسترسی: 35

3-2-2 بخش پردازش مسافران: 36

3-2-3 بخش مرتبط با ناحیه ی پروازی: 36

3-3 ملاحظات طراحی پایانه ی مسافری: 38

3-3-1 اهداف طراحی: ……………………………………………………………………………………………38

3-4 فرآیند برنامه ریزی پایانه: ………………………………………………………………………………….. 40

3-4-1 مراحل و معیارهای برنامه ریزی: 40

3-4-2-1 مجموعه ارتباطی با سیستم دسترسی: 41

3-4-2-2 محوطه ی جلوخان پایانه: 41

3-4-2-3 مجموعه راههای دسترسی: 41

3-4-2-4 پارکینگ: ………………………………………………………………………………………………42

3-4-2-5 سیستم پردازش مسافر: 42

3-4-2-6 راهروها و سالن ورودی: 43

3-4-2-7 سالنهای عمومی پایانه: 44

3-4-2-8 باجه های فروش بلیط شرکتهای هوایی: 44

3-4-2-9 کنترل امنیتی: …………………………………………………………………………………………45

3-4-2-10 سالنهای خروجی یا پرواز: 46

3-4-2-11 تسهیلات تحویل جامه دان: 47

3-4-2-12 سیستمهای حمل و نقل داخلی فرودگاه: 48

3-4-2-13 تسهیلات بین المللی: 49

3-4-2-14 فضاهای دیگر: ………………………………………………………………………………………..50

3-4-2-15 الزامات کلی فضای مورد نیاز: 52

3-5 اشکال مختلف پایانه ها: ……………………………………………………………………………………..52

3-5-1 طرح انگشتی یا شاخه ای: 53

3-5-2 طرح اقماری: ……………………………………………………………………………………………..54

3-5-3 طرح خطی : ………………………………………………………………………………………………54

3-5-4 طرح ترانسپورتر یا دور از پایانه: 54

3-5-5 طرحهای ترکیبی: ………………………………………………………………………………………..55

3-6 انواع طرحهای عمودی پایانه ها: 55

3-7 انواع توقف هواپیما: ………………………………………………………………………………. 58

3-7-1 توقف با دماغه ی رو به داخل: 59

3-7-2 توقف با دماغه ی رو به داخل زاویه دار: 59

3-7-3 توقف با دماغه ی رو به خارج زاویه دار: 59

3-7-4 توقف موازی: ……………………………………………………………………………………………..60

3-8 طرح و شکل محوطه ی توقفگاه (ایپرون): 60

3-9 انتقال مسافران به هواپیما: …………………………………………………………………………………. 61

4-معیارها و استانداردهای طراحی محدوده ی پایانه ی بار: 63

4-1 مقدمه: ……………………………………………………………………………………………………….63

4-2 حمل و پردازش بار: ………………………………………………………………………………………….63

4-2-1 اصول جریان بار: ………………………………………………………………………………. 63

4-2-2 اصول باربری: ……………………………………………………………………………………………..66

4-2-3 انواع وسایل حمل بار: …………………………………………………………………………………….66

4-2-4 انواع فن آوری باربری: …………………………………………………………………………………….67

4-3 مکان یابی پایانه بار: …………………………………………………………………………………………69

4-4 الگوی طرح پایانه بار: ………………………………………………………………………………………..70

4-5 اصول و ضوابط کلی طراحی پایانه بار: 72

4-6 مشخصات تسهیلات پایانه بار: 72

4-6-1 اجزای ساختمان پایانه بار: 72

4-6-2 درها و ورودیها: ……………………………………………………………………………………………74

4-6-3 ستونها و موانع ثابت: ……………………………………………………………………………………..74

4-6-4 ضوابط ارتفاع آزاد: ………………………………………………………………………………………..75

4-6-5 مشخصات کف انبار: ………………………………………………………………………………………75

4-7 اجزای پردازش بار خروجی پایانه: 75

4-7-1 محوطه پذیرش بار: ……………………………………………………………………………………….76

4-7-2 محوطه آماده سازی و برچسب زنی بار: 76

4-7-3 محوطه انبار بارهای فله خروجی: 76

4-7-4 محوطه نگهداری بارهای ویژه: 76

4-7-5 محوطه گمرک خروجی: 77

4-7-6 محوطه بازرسی ایمنی و کنترلهای امنیتی: 77

4-7-7 محوطه پست: …………………………………………………………………………………………….78

4-7-8 محوطه اداری و مالی مراجعین: 78

4-7-9 محوطه باربندی: ………………………………………………………………………………. 78

4-7-10 محوطه نگهداری گاری یا صندوقه بار خروجی: 79

4-7-11 محوطه نگهداری باردانهای شرکتهای حمل و نقل: 79

4-7-12 محوطه ی توقفگاه هواپیمای باری: 79

4-8 اجزای پردازش بار ورودی پایانه: 80

4-8-1 محوطه ی نگهداری گاریها و صندوقه های ورودی: 80

4-8-2 محوطه بارریزی: ………………………………………………………………………………. 81

4-8-3 محوطه انبار بارهای فله ورودی: 81

4-8-4 محوطه انبار باردانهای ورودی شرکتهای حمل و نقل: 81

4-8-5 انبار صندوقه های خالی: 81

4-8-6 محوطه گمرک ورودی: ……………………………………………………………………………………82

4-8-7 محوطه تحویل بار: ………………………………………………………………………………………..82

5-بررسی نمونه های موردی: ………………………………………………………………………………….83

5-1 نمونه های داخلی: ……………………………………………………………………………………………83

5-1-1 فرودگاه امام خمینی: ……………………………………………………………………………………..83

5-1-1-1 تاریخچه فرودگاه امام: 83

5-1-1-2 پايانه مسافري فرودگاه (ترمينال): 84

5-1-1-2-1 تراز 8.00+ مسافرین خروجی (طبقه دوم ): 87

5-1-1-2-2 تراز 4.00+ مسافرین ورودی ( طبقه اول): 87

5-1-1-2-3 تراز 0.00 مسافرین ورودی ( همكف): 88

5-1-1-2-4 تراز 6.50- (زیرزمین): 89

5-1-1-3 پاركینگ فرودگاه: ……………………………………………………………………………………..90

5-1-1-4 موتور خانه پایانه مسافری : 90

5-1-1-5 اطفاء حریق پایانه مسافری: 90

5-1-1-6 فضاهای تشكیل دهنده پایانه: 90

5-1-1-6-1 فضاهای مربوط به مسافرین خروجی بین المللی: 91

5-1-1-6-2 فضاهاي مربوط به مسافران خروجي داخلي: 93

5-1-1-7 برج مراقبت: ……………………………………………………………………………………………94

5-1-2 فرودگاه بین المللی شهیــد آیت اله دستغیب شیراز: 95

5-1-2-1 پتانسیلهای فرودگاه شهیــد دستغیب در امر گردشگری: 96

5-1-2-1-1 جایگاه تشریفات اختصاصی مسافران در فرودگاه شیراز: 96

5-1-2-1-2 تعدد و تنوع پروازی در فرودگاه شیراز: 96

5-1-2-1-3 امكانات و تسهیلات  مسافری: 96

5-1-2-2 ترمینال ورود پروازهای خارجی: 97

5-1-2-4 سالن گمرک با مساحت حدود 750 متر مربع: 98

5-1-2-5 سالن عمومی مستقبلین و مشایعین: 98

5-1-2-6 مشخصات ترمینال خروج پروازهای خارجی: 98

5-1-2-6-1 سالن عمومی و سالن بدرقه کنندگان: 99

5-1-2-6-2 سالن ترانزیت و تشریفات پروازی: 99

5-1-2-6-3 سالن ترانزیت مرزی: 100

5-1-2-6-4 غرفه اطلاع رسانی در بخش گردشگری: 100

5-1-2-7 صدور ویزا در فرودگاه شیراز: 100

5-1-2-8  ظرفیت پذیرش مسافر در فرودگاه شیراز: 100

5-1-2-9 به روز بودن امکانات فرودگاهی و ناوبری فرودگاه شیراز: 101

5-2 نمونه های خارجی: ………………………………………………………………………………. 101

5-2-1 فرودگاه کانسای ژاپن: …………………………………………………………………………………..101

5-2-1-1 تاریخچه ی فرودگاه: ………………………………………………………………………………. 101

5-2-1-2 جزیره ی فرودگاه: ………………………………………………………………………………. 102

5-2-1-3 پل ارتباطی جزیره ی فرودگاه: 103

5-2-1-4 ظرفیت فرودگاه: ……………………………………………………………………………………..104

5-2-1-5 ترمینال فرودگاه: …………………………………………………………………………………….104

5-2-1-6 سازه ی فرودگاه: ……………………………………………………………………………………..106

5-2-2 فرودگاه سوندیاک (RAVA، بیلبائو-اسپانیا): 107

5-2-2-1 ایده طرح: ……………………………………………………………………………………………107

5-2-2-2 معماری فرودگاه: ……………………………………………………………………………………. 108

5-2-2-3 پارکینگ فرودگاه: ………………………………………………………………………………. 110

5-2-2-4 سازه فرودگاه: ………………………………………………………………………………. 110

5-2-3 فرودگاه بین المللی کوالالامپور (مالزی): 111

5-2-3-1 معماری فرودگاه: …………………………………………………………………………………….111

5-2-3-2 ترمینال فرودگاه: …………………………………………………………………………………….112

5-2-3-3 سازه ی فرودگاه: …………………………………………………………………………………….114

5-2-3-4 ساختمان ماهواره: ……………………………………………………………………………………115

5-2-3-5 سایت مجموعه: ………………………………………………………………………………………115

6-تعامل سازه و معماری: …………………………………………………………………………………….117

6-1 مقدمه: ……………………………………………………………………………………………………..117

6-2 تاثیر سازه بر معماری: ……………………………………………………………………………………..118

6-2-1 گسترش نقش سازه در معماري: 118

6-2-1-1 سازه ، فرم معماري و فن آوري ساخت: 119

6-2-2 سازه ، زيبايي و صداقت ( جريان انتقال نيرو‌): 120

6-3 جدایی معماری و سازه: ……………………………………………………………………………………122

6-4 ضرورت همسازی معماری و سازه: 124

6-5 سیر تغییر و تحول همسازی معماری و سازه: 125

6-5-1 سير تغيير و تحول همسازي سازه و معماري در معماري جهان: 125

6-5-1-1 شروع همسازي معماري و سازه: 126

6-5-2 سير تغيير و تحول همسازي سازه و معماري در معماري ايران: 127

6-5-2-1 معماري قديم ايران: ………………………………………………………………………………. 127

6-5-2-2 معماري معاصر ايران: 128

6-6 بررسي نمونه های مطلوب همسازی معماری و سازه در ترمينال هاي فرودگاهي: 129

6-6-1 طراحي ترمينال هاي فرودگاهي: 130

6-6-2 فرودگاه بين المللي بانكوك: 131

6-6-2-1 سازه ترمينال اصلي: ………………………………………………………………………………. 132

6-6-2-2 سازه سالن هاي خروجي: 133

6-6-3 فرودگاه جديد باراخاس – مادريد: 133

6-6-3-1 سازه فولادي سقف: ………………………………………………………………………………. 134

6-6-3-2 نماي شيشه اي فرودگاه: 135

6-7 نتیجه گیری: ……………………………………………………………………………………………….135

7- نگاهی به تاریخ و جغرافیای استان فارس و شهر شیراز: 137

7-1استان فارس: ………………………………………………………………………………………………..137

7-1-1 موقعیت جغرافیایی و اقلیمی: 137

7-1-2 آب و هوا: ……………………………………………………………………………………………….138

7-1-2-1 درجه حرارت و ميزان بارندگی: 138

7-1-2-2 باد: …………………………………………………………………………………………………..139

7-1-3 ویژگی های زمین شناسی: 139

7-1-5 پوشش گياهی: ………………………………………………………………………………. 140

7-1-6 تقسیمات سیاسی: ………………………………………………………………………………………140

7-1-7 مکان های دیدنی و تاریخی: 141

7-1-8 صنایع و معادن: ………………………………………………………………………………. 142

7-1-8-1 صنایع: ……………………………………………………………………………………………….142

7-1-8-2 منابع معدنی: ………………………………………………………………………………. 142

7-1-9 منطقه ویژه اقتصادی شیراز: 142

7-1-10آموزش: ………………………………………………………………………………………………..143

7-1-11 ورزش و تفریح: ……………………………………………………………………………………….144

7-1-11-1 ورزشگاه‌ها: ………………………………………………………………………………. 144

7-1-11-2 پیست اسکی: ………………………………………………………………………………. 144

7-1-12 شبکه ارتباطات: ………………………………………………………………………………. 145

7-1-12-1 فرودگاه: ………………………………………………………………………………. 145

7-1-12-2 راه‌آهن: ………………………………………………………………………………. 145

7-2شهر شیراز: ………………………………………………………………………………. 146

7-2-1 موقعیت جغرافیایی و اقلیمی: 146

7-2-2 آب و هوا: ………………………………………………………………………………. 147

7-2-3 مسائل کلی زمین شناسی: 148

7-2-4 زلزله: ………………………………………………………………………………. 148

7-2-5 صنایع و معادن: ………………………………………………………………………………. 149

7-2-6 گردشگری: ………………………………………………………………………………. 149

8-مکان یابی و تحلیل سایت: ………………………………………………………………………………. 151

8-1 انتخاب محل فرودگاه: ………………………………………………………………………………. 151

8-1-1 چگونگی توسعه ی فضای اطراف: 151

8-1-2 شرایط جوی و آب و هوایی: 152

8-1-3 دسترسی به سیستم حمل و نقل زمینی: 152

8-1-4 وجود زمین و امکان تأمین آن برای توسعه: 156

8-1-5 وجود سایر فرودگاهها و قابلیت دسترسی به فضای هوایی لازم: 157

8-1-6 موانع اطراف: ………………………………………………………………………………. 158

8-1-7 مسائل اقتصادی ساخت: 159

8-1-8 قابلیت دسترسی به خدمات تأسیساتی: 159

8-1-9 نزدیکی و مجاورت با محیط تقاضای سفر هوایی: 160

8-2 مکانیابی با استفاده از روش جایگشت (پرماتاسیون): 160

8-2-1 مقیاس اندازه گیری شاخص ها: 161

8-2-2 استفاده از مدل برای مکان یابی فرودگاه شیراز: 162

8-2-3 تعیین تعداد گزینه ها: ………………………………………………………………………………. 163

8-2-4 آماده کردن گزینه ها برای ورود به مدل: 163

8-2-5 محاسبه وزن شاخص ها: 165

8-2-6 نتیجه گیری های حاصل از بررسی های کمی: 166

8-2-7 جمع بندی: ………………………………………………………………………………. 168

9-تدوین برنامه ی فیزیکی: ………………………………………………………………………………. 169

9-1 مقدمه: ………………………………………………………………………………. 169

9-2 عملکرد و اجزاء اصلی متشکله ترمینال: 169

9-2-1 فضاهای واقع در مسیر مسافر پروازهای خروجی: 170

9-2-1-1 محوطه مقابل ترمینال: 170

9-2-1-2 محوطه کنترل امینتی: 171

9-2-1-3 سالن عمومی خروجی: 172

9-2-1-4 محوطه کنترل گمرکی: 172

9-2-1-5 محوطه کنترل و پذیرش بار و مسافر: 173

9-2-1-6 محوطه کنترل گذرنامه: 174

9-2-1-7 فضاهای مختص خطوط هوایی: 175

9-2-2 فضاهای مختص واحدهای کنترل کننده مسافر و بار: 178

9-2-2-1 واحد کنترل گمرکی واقع در مسیر مسافرین خروجی: 178

9-2-2-2 واحد کنترل گمرکی واقع در مسیر مسافرین ورودی: 179

9-2-2-3 واحد کنترل گمرکی واقع در مسیر خدمه هواپیما: 179

9-2-2-4 واحد کنترل گمرکی بارهای غیر مسافری: 179

9-2-2-5 واحد کنترل گذرنامه واقع در مسیر مسافرین خروجی.. 180

9-2-2-6 واحد کنترل امنیتی عمومی واقع در مسیر مسافرین خروجی.. 180

9-2-2-7 واحد کنترل بهداشتی واقع در مسیر مسافرین ورودی: 180

9-2-3 فضاهای مربوط به عملیات پشتیبانی: 181

9-2-3-1 واحد اطلاعات پرواز و هوانوردی: 181

9-2-3-2 واحد اطلاعات هواشناسی: 181

9-2-3-3 فضاهای رفاهی و خدماتی مسافرین، مستقبلین و مشایعین: 181

9-2-3-3-1 فضاهای واقع در اطراف سالن عمومی خروجی: 181

9-2-3-3-2 فضاهای واقع در اطراف سالن عمومی ورودی: 182

9-2-3-3-3 فضاهای واقع در اطراف سالن انتظار عمومی پرواز: 182

9-2-3-4 فضاهای مربوط به تاسیسات بهداشتی، مکانیکی و الکتریکی و سایر تسهیلات لازم: 182

9-2-3-5 فضاهای ارتباطی: ………………………………………………………………………………. 183

9-2-3-6 فضاهای رفاهی کارکنان: 183

9-2-3-7 پارکینگ ها: ………………………………………………………………………………. 183

9-2-3-8 نتیجه گیری: ………………………………………………………………………………. 183

9-3 برنامه ریزی فیزیکی: ………………………………………………………………………………. 184

9-3-1 پیش بینی میزان حمل و نقل هوایی: 184

9-3-2روش های پیش بینی ترافیک هوایی : 185

9-3-2-1 پیش بینی به روش اکستراپولاسیون: 185

9-3-2-2 پیش بینی به روشی تحلیلی مارکت: 186

9-3-2-3 مدل تعریف مارکت: ………………………………………………………………………………. 186

9-3-2-4 مدل اقتصادسنجی: ………………………………………………………………………………. 187

9-3-2-5  پیش بینی به روش قضاوت مهندسی : 187

9-3-3 محاسبه مسافر ساعت اوج : 187

9-3-4 بررسي فضاها و تعيين ظرفيت عوامل مختلف: 190

9-3-4-1 تعيين زيربناي تقريبي ترمينال: 190

9-3-4-1-1 تفكيك تقريبي فضای ترمينال فرودگاه بر حسب عملكرد: 191

9-3-4-2 محاسبه فضاهاي واقع در مسير مسافر پروازهاي خروجي : 192

9-3-4-2-1 طول و سطح پياده روي مقابل ترمينال : 192

9-3-4-2-2 محوطه كنترل امنيت عمومي : 193

9-3-4-2-3 سطح سالن عمومي خروجي: 195

9-3-4-2-4 محوطه كنترل و پذيرش بار و مسافر: 196

9-3-4-2-5 محوطه كنترل كارت پرواز و بليط مسافرين: 198

9-3-4-2-6 سطح سالن عمومي انتظار (سالن ترانزيت): 199

9-3-4-2-7 سطح محوطه كنترل امنيتي پرواز واقع در مدخل سالن انتظار پرواز: 199

9-3-4-2-8 سطح كريدور: ………………………………………………………………………………. 201

9-3-4-3 محاسبه فضاهاي واقع در مسير مسافرين پروازهاي ورودي: 202

9-3-4-3-1 سطح محوطه كنترل بهداشتي: 202

9-3-4-3-2 سطح محوطه كنترل گذرنامه: 203

9-3-4-3-3 سطح دريافت بار : 204

9-3-4-3-4  سطح محوطه كنترل گمركي : 206

9-3-4-3-5  سطح سالن عمومي ورودي : 207

9-3-4-3-6  محاسبه فضاهاي واقع در مسير بار: 208

9-3-4-3-6-1 سطح سالن بار (تفكيك و تجميع بارهاي خروجي به روش دستي): 209

10-برایند مطالعات در قالب ارائه طراحی: 211

10-1 ایده های طراحی: …………………………………………………………………………..211

10-1-1 خوانایی فضایی: ……………………………………………………………………211

10-2 سازه: ………………………………………………………………………..211

10-3 تاسیسات: ……………………………………………………………………………211

10-4 دیاگرام های طرح: ………………………………………………………………………………214

10-5 معرفی طرح: …………………………………………………………………………………………..215

تعداد صفحه : 248

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --