دانلود پایان نامه ارشد :طراحی معماری پژوهشکده اخلاق حرفه ­ای در شهر تبریز

گرایش :معماری 

عنوان : طراحی معماری پژوهشکده اخلاق حرفه ­ای در شهر تبریز

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تبریز

دانشکده هنر و معماری – گروه معماری

پایان ­نامه جهت دریافت درجه ی کارشناسی ارشد معماری (M. Sc.)

موضوع:

طراحی معماری پژوهشکده اخلاق حرفه ­ای در شهر تبریز با رویکردی به هندسه هنر و معماری اسلامی ایران

استاد راهنما:

 دکتر حسن ستاری ساربانقلی

استاد مشاور:

دکتر سحر طوفان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات… 1

1-1) مقدمه و بیان مسئله. 1

1-2) سوابق تحقیق.. 2

1-2-1) سوابق موضوع تحقیق در بخش مطالعات (سوابق تئوری) 2

1-2-1-1) اخلاق، اخلاق حرفه ای، اخلاق اسلامی.. 2

1-2-1-2) هندسه، هندسه اسلامی.. 6

1-2-2) سوابق موضوع تحقیق در بخش طراحی.. 8

1-3) فرضیه ها 10

1-4) اهداف تحقیق.. 10

1-4-1) هدف کلی.. 10

1-4-2) اهداف جزئی.. 10

1-5) متغیرهای تحقیق.. 10

1-6) جامعه آماری… 10

1-7) نمونه آماری… 11

1-8) ابزارهای اندازه گیری… 11

1-9) بهره وران.. 11

1-10) روش کار 12

1-10-1) نوع روش تحقیق.. 12

1-10-2) روش گردآوری اطلاعات… 12

1-10-3) ابزار گردآوری اطلاعات… 12

1-10-4) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 12

فصل دوم: پیشینه و تعاریفError! Bookmark not defined.

بخش اول: پژوهش…… Error! Bookmark not defined.

2-1) پژوهش/تحقیق.. Error! Bookmark not defined.

2-1-1) انواع پژوهش…. Error! Bookmark not defined.

2-2-1) اهداف و وظایف مراکز پژوهشی.. Error! Bookmark not defined.

2-3) سیر تحول و روند تاریخی مراکز پژوهشی.. Error! Bookmark not defined.

2-3-1) در جهان.. Error! Bookmark not defined.

2-3-2) در ایران.. Error! Bookmark not defined.

بخش دوم: اخلاقError! Bookmark not defined.

2-4) اخلاق.. Error! Bookmark not defined.

2-4-1) تعریف اخلاق.. Error! Bookmark not defined.

بخش سوم: اخلاق حرفه ایError! Bookmark not defined.

2-5) پیشینه اخلاق حرفه ای در جهان.. Error! Bookmark not defined.

2-6) پیشینه اخلاق حرفه ای در ایران.. Error! Bookmark not defined.

2-7) تعریف اخلاق حرفه ای… Error! Bookmark not defined.

بخش چهارم: هندسه و هندسه اسلامیError! Bookmark not defined.

2-8) هندسه در معماری و هدف از به کارگیری آن.. Error! Bookmark not defined.

2-8-1) تعریف هندسه. Error! Bookmark not defined.

2-9) هندسه و رابطه آن با قدر Error! Bookmark not defined.

2-10) پیشینه و سیر تاریخی هندسه در ایران.. Error! Bookmark not defined.

2-11) تقسیم بندی و دسته بندی هندسه با رویکردهای مختلف… Error! Bookmark not defined.

2-11-1) انواع هندسه در تمدن های باستانی.. Error! Bookmark not defined.

2-11-2) انواع هندسه از دید دانشمندان ریاضی.. Error! Bookmark not defined.

2-11-3) دسته بندی اشکال هندسی.. Error! Bookmark not defined.

2-11-4) تفکیک هندسه با توجه به صفت (عدالت) یا بجا بودن.. Error! Bookmark not defined.

2-12) سیستم های تنظیم هندسه و تناسبات در معماری ایرانی.. Error! Bookmark not defined.

بخش پنجم: هنر.. Error! Bookmark not defined.

2-13) منشأ واژه هنر. Error! Bookmark not defined.

2-13-1) تعریف هنر. Error! Bookmark not defined.

بخش ششم: هنر اسلامیError! Bookmark not defined.

2-14) دسته بندی رویکردهای مختلف درباره هنر اسلامی.. Error! Bookmark not defined.

2-14-1) تعریف هنر اسلامی.. Error! Bookmark not defined.

بخش هفتم: معماریError! Bookmark not defined.

2-15) واژه شناسی معماری… Error! Bookmark not defined.

2-15-1) تعریف جامع از معماری… Error! Bookmark not defined.

2-15-2) تعریف معماری… Error! Bookmark not defined.

فصل سوم: دیدگاه ها Error! Bookmark not defined.

بخش اول: اخلاق و اخلاق حرفه ایError! Bookmark not defined.

3-1) اخلاق حرفه ای و ضرورت پرداختن به آن.. Error! Bookmark not defined.

3-1-1) دیدگاه ها در رابطه با اخلاق حرفه ای… Error! Bookmark not defined.

3-2) اخلاق حرفه ای در رشته های مهندسی و بخصوص معماری… Error! Bookmark not defined.

3-2-1) دیدگاه ها در رابطه با اخلاق حرفه ای در معماری… Error! Bookmark not defined.

بخش دوم: هندسه و هندسه اسلامیError! Bookmark not defined.

3-3) هندسه. Error! Bookmark not defined.

3-4) هندسه، هندسه اسلامی و کاربرد هندسه در معماری… Error! Bookmark not defined.

بخش سوم: هنر و هنر اسلامیError! Bookmark not defined.

3-5) هنر. Error! Bookmark not defined.

3-6) هنر اسلامی.. Error! Bookmark not defined.

بخش چهارم: معماری، معماری اسلامی و معماری ایرانیError! Bookmark not defined.

3-7) معماری… Error! Bookmark not defined.

3-8) معماری اسلامی.. Error! Bookmark not defined.

3-8-1) دسته بندی دیدگاه های موجود در رابطه با معماری اسلامی.. Error! Bookmark not defined.

3-9) معماری ایرانی (معماری اسلامی ایران) Error! Bookmark not defined.

3-9-1) جمع بندی ویژگی های معماری ایرانی.. Error! Bookmark not defined.

فصل چهارم: مصادیق و نمونه ها Error! Bookmark not defined.

4-1) مصادیق و نمونه های بررسی شده. Error! Bookmark not defined.

4-1-1) مشابه با موضوع. Error! Bookmark not defined.

4-1-2) در راستای معماری ایرانی.. Error! Bookmark not defined.

4-2) ارزیابی مراکز تحقیقاتی.. Error! Bookmark not defined.

فصل پنجم: بستر طرح Error! Bookmark not defined.

بخش اول: شهر تبریز.. Error! Bookmark not defined.

5-1) شهر تبریز. Error! Bookmark not defined.

5-2) وجه تسمیه تبریز. Error! Bookmark not defined.

5-4) بررسی ویژگی های طبیعی شهر تبریز(اقلیم کلان) Error! Bookmark not defined.

5-5) بررسی وضعیت اقلیمی شهر تبریز. Error! Bookmark not defined.

5-5-1) اصول طراحی اقلیمی بناها در تبریز. Error! Bookmark not defined.

بخش دوم: بافت تاریخی تبریز.. Error! Bookmark not defined.

5-6) بافت تاریخی تبریز. Error! Bookmark not defined.

بخش سوم: بلوک شهری پاساژ (بلوک گلستان یا میارمیار). Error! Bookmark not defined.

5-7) بافت تاريخي بلوك شهري «پاساژ» در شهر تبريز- محله مهادمهین(میارمیار) Error! Bookmark not defined.

5-8) بررسی گونه های مداخله در بافت فرسوده. Error! Bookmark not defined.

5-9) پیشینه تاریخی و سیر تحول و فرسودگی بافت محله پاساژ(مهادمهین) Error! Bookmark not defined.

5-10) برخی از مهمترین مشکلات موجود در بافت گلستان.. Error! Bookmark not defined.

5-11) جایگاه اجتماعی بلوک گلستان.. Error! Bookmark not defined.

5-12) معیارهای شاخص در پروژه گلستان.. Error! Bookmark not defined.

5-13) تبيين اهداف پروژه. Error! Bookmark not defined.

فصل ششم: آنالیز سایت Error! Bookmark not defined.

6-1) تجزیه و تحلیل سایت… Error! Bookmark not defined.

6-1-1) موقعیت سایت در شهر تبریز. Error! Bookmark not defined.

6-1-2) ابعاد و شکل سایت… Error! Bookmark not defined.

6-1-3) همجواری ها و کاربری های اطراف سایت… Error! Bookmark not defined.

6-1-4) همجواري هاي مهم شهري بلوک پاساژ و کیفیت کالبدی آن.. Error! Bookmark not defined.

6-1-5) دسترسی ها Error! Bookmark not defined.

6-1-6) تحلیل اقلیمی سایت (جهت تابش، جهت باد، …) Error! Bookmark not defined.

6-1-7) بررسی جداره های وضع موجود. Error! Bookmark not defined.

فصل هفتم: برنامه فیزیکی و استانداردها Error! Bookmark not defined.

بخش اول: معیارها و استاندارها Error! Bookmark not defined.

7-1) عرصه بندی کل مجموعه (معرفی فضاهای اصلی پژوهشکده) Error! Bookmark not defined.

7-2) معیارها، ضوابط و استانداردهای طراحی.. Error! Bookmark not defined.

7-2-1) فضاهای حوزه پژوهشی.. Error! Bookmark not defined.

7-2-2) فضاهای حوزه آموزشی.. Error! Bookmark not defined.

7-2-2-1) آموزش های نظری… Error! Bookmark not defined.

7-2-2-2) آموزش های علمی.. Error! Bookmark not defined.

7-2-2-3) کلاس های درس…. Error! Bookmark not defined.

7-2-2-4)کارگاه. Error! Bookmark not defined.

7-2-2-5)جهت يابي.. Error! Bookmark not defined.

7-2-2-6) تابش آفتاب… Error! Bookmark not defined.

7-2-2-7) باد. Error! Bookmark not defined.

7-2-2-8) صدا Error! Bookmark not defined.

7-2-2-9) نور Error! Bookmark not defined.

7-2-2-9-1) نور مصنوعي.. Error! Bookmark not defined.

7-2-2-9-2) ضوابط نور کلاس…. Error! Bookmark not defined.

7-2-2-10)رنگ…. Error! Bookmark not defined.

7-2-2-11) نسبت ابعاد. Error! Bookmark not defined.

7-2-2-12) استانداردهای متداول جهانی برای عناصر موجود درکلاس درس…. Error! Bookmark not defined.

7-2-3) فضاهای اداری… Error! Bookmark not defined.

7-2-4) فضاهای کتابخانه ای و مطالعاتی.. Error! Bookmark not defined.

7-2-4-1) ابعاد و استانداردهای پیشخوان و برگه دان.. Error! Bookmark not defined.

7-2-4-2) استاندارد ابعاد قفسه ها و عمق قفسه ها Error! Bookmark not defined.

7-2-4-2-1) طول قفسه ها Error! Bookmark not defined.

7-2-4-2-2) ارتفاع قفسه ها Error! Bookmark not defined.

7-2-4-3) استاندارد میزها Error! Bookmark not defined.

7-2-4-4) نور پردازی… Error! Bookmark not defined.

7-2-4-5) آکوستیک…. Error! Bookmark not defined.

7-2-4-6) تهویه ی مطبوع. Error! Bookmark not defined.

7-2-5) فضاهای اطلاع رسانی(آمفی تئاتر(سالن چند منظوره)) Error! Bookmark not defined.

7-2-5-1) ورودی ها و خروجی های سالن.. Error! Bookmark not defined.

7-2-5-2) سالن انتظار (سرسرا) Error! Bookmark not defined.

7-2-5-3) سالن اجرا Error! Bookmark not defined.

7-2-5-4) طول ردیف… Error! Bookmark not defined.

7-2-5-5) نسبت های قسمت تماشاگران.. Error! Bookmark not defined.

7-2-6) فضاهای خدماتی و رفاهی.. Error! Bookmark not defined.

7-2-7) عرصه خدمات پشتیبانی.. Error! Bookmark not defined.

بخش دوم: ساختار فیزیکیError! Bookmark not defined.

7-3) برنامه فیزیکی.. Error! Bookmark not defined.

7-3-1) محاسبه زیربنای فضاهای پژوهشکده. Error! Bookmark not defined.

فصل هشتم: آلترناتیوهای طراحی Error! Bookmark not defined.

8-1) استخراج اصول از مطالعات انجام شده برای طراحی.. Error! Bookmark not defined.

8-2) ایده های طراحی.. Error! Bookmark not defined.

8-3) آلترناتیوهای طراحی.. Error! Bookmark not defined.

8-3-1) انتخاب آلترناتیو برتر. Error! Bookmark not defined.

فصل نهم: سازه و تأسیسات Error! Bookmark not defined.

9-1) اصول سازه ای مؤثر بر طرح.. Error! Bookmark not defined.

9-2) اصول انتخاب و طراحی سیستم تأسیساتی مراکز پژوهشی.. Error! Bookmark not defined.

فصل دهم: طرح نهایی Error! Bookmark not defined.

10-1) هندسه شکل گیری مجموعه. Error! Bookmark not defined.

10-2) نمود اخلاق در طراحی معماری… Error! Bookmark not defined.

10-3) نقشه ها و مدارک… Error! Bookmark not defined.

فهرست منابع.. 17

فصل اول

کلیات

1-1)  مقدمه و بیان مسئله

اخلاق همواره مقوله­ای محوری در عرصه حیات اجتماعی انسان بوده است. اینکه چگونه در ارتباط با دیگران و طبیعت و غیره عمل و فکر شود و هر عمل حرفه­ای تا چه اندازه به مقولاتی چون سلامت انسان، محیط زیست، آینده حیات و امثال آن تأثیر گذارد، از جمله مثال­ها و مباحثی است که نشان از تعمیق مباحث اخلاقی در عرصه­های مختلف زندگی است(قراملکی، 1389: هفت). «اخلاق عبارت است از یک سلسله خصلتها و سجایا و ملکات اکتسابی که بشر آنها را به عنوان اصول اخلاقی می‌پذیرد؛ به عبارت دیگر قالبی برای انسان که روح انسان در آن کادر و طبق آن طرح و نقشه، ساخته می‌شود. در واقع اخلاق، چگونگی روح انسان است»(مطهری، 1367: 47). ملاحظات اخلاقی بر همه جوانب زندگی مسلمانان سایه افکنده است زیرا اسلام مشروعیت هیچ بعد و جنبه­ای را خارج از ملاحظات اخلاقی تأئید نمی­کند(نصر[1]، 1385: 107). توجه به اخلاق، اخلاق اسلامی و اخلاق حرفه­­ای و اخلاق مهندسی در دهه­های اخیر در ایران مورد توجه قرار گرفته است. به طوری که «مرکز ملی مطالعات جهانی شدن در تدوین سیاست­های کلی نظام در قبال جهانی شدن، به نقش و اهمیت اخلاق سازمان­ها نظر داشته است و در بخش دهم از سیاست­های کلی فرهنگی در مدار ملی، اخلاقی شدن سازمان­های ایرانی را مورد توجه قرار داده است»(قراملکی، 1385: 14). مفهوم اخلاق حرفه­ای از دو مفهوم اخلاق و حرفه تشکیل شده است که «مراد از حرفه سطح عالی و شیوه برتر شغل است»( قراملکی، 1390: 72). اخلاق نیز «جمع خُلق و خُلُق»(غلامی، 1388: 71) است و در لغت به معنی مفاهیم خوی­ها، طبیعت باطنی، سرشت درونی، طبع، مروت، خوش­رفتاری (دهخدا، 1377: 1537). بنابرین اخلاق حرفه­ای عبارت از «الگوهای رفتاری اخلاقی در حرفه با مسئولیت­پذیری صاحبان حرفه­ها در قبال حقوق افراد در محیط شغلی است»(قراملکی، 1390: 88و89). اخلاقیات ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با ارزشها دارد و بعنوان ابزاری نگریسته می­شود که ارزشها را به عمل تبدیل می­کنند. اخلاق یعنی رعایت اصول معنوی و ارزشهایی که بر رفتار شخص یا گروه حاکم است، مبنی بر اینکه درست چیست؟ و نادرست کدام است؟ اخلاق مفاهیمی چون اعتماد، صداقت، درستی، وفای به عهد، عدالت و مساوات، فضائل شهروندی و خدمت به جامعه را دربر می­گیرد(دفت[2]، 1374: 638). اخلاق اسلامی نیز یک نظام اخلاقی بر پایه اخلاق، عقل، قرآن و سخنان پیامبر اسلام است. اخلاق اسلامی مجموعه ای از تمام مطالب مرتبط به اخلاق است(مطهری، 1387: 7). اگر دین را مجموعه عقاید و دستورات عملی بدانیم كه بنا بر ادعای آورنده و پیروان آن عقاید و دستورات (پیامبر اسلام و مسلمانان)، از سوی آفریدگار جهان می­باشد، و اخلاق را مجموعه آموزه­هایی كه راه و رسم زندگی كردن به نحو شایسته و بایسته را ترسیم كرده، بایدها و نبایدهای ارزشی حاكم بر رفتار آدمی را می نمایاند، بخوبی به رابطه تنگاتنگ دین و اخلاق پی خواهیم برد و اخلاق را پاره­ای ناگسستنی از دین به شمار خواهیم آورد. به عبارتی «در سطح عملی اخلاقیات با شریعت که به عنوان قانون الهی، همه مسائل شرعی و قانونی را در مباحث اخلاقی ممزوج نموده، در هم آمیخته است»(نصر، 1385: 108). از این رو سخن گفتن از اخلاق منسوب به اسلام سخنی بجا و بحث درباره نظام اخلاقی اسلام امری موجه و گفت و گو درباره ساختار كلی حاكم بر این نظام امری درخور تامل و اندیشه خواهد بود. اخلاق دارای مؤلفه­های فراوانی هست. یکی از این مؤلفه­ها زیبایی است که اندیشمندان اسلامی از جمله (مصباح­یزدی، 1384: 56و247) و (مطهری، 1367: 91و102و107) نیز به آن اشاره کرده­اند. یکی از راه­های نشان دادن زیبایی در فضای معماری استفاده از هندسه[3] و تناسبات است(مسائلی، 1388: 34)، لذا در این پروژه از هندسه بویژه هندسه اسلامی بهره گرفته می­شود. تاریخ هنر اسلامی بویژه در معماری که هنر نظم بخشیدن به فضا است بیانگر نگاه ویژه معماران و هنرمندان مسلمان به هندسه و کاربرد آن در هنر قدسی است(بلخاری قهی، 1388: 394). «هندسه در علوم اسلامی به دلیل پیوند تنگاتنگی که با مفهوم قدر در قرآن دارد، خود نوعی بازآفرینی تقدیر و تعین الهی در معماری است»(همان: 393). به لحاظ مفهومی هندسه به معنای اندازه و شکل می­باشد و علمی است که در آن از احوال مقدارها و اندازه­ها بحث می­شود و هدف بنیادی همه نظریه­ها درباره هندسه و تناسب، پدیدآوردن احساس نظم و سامان­بخشی میان بخش­های مختلف یک کار هنری می­باشد که این باعث ایجاد حس زیبایی در اثر می­شود(بمانیان، اخوت و بقایی، 1390: 15). همچنین به دلیل اینکه معماری سنتی ایران لبریز از مؤلفه­های اخلاقی است، لذا رویکرد هندسه هنر معماری اسلامی ایران برای پروژه انتخاب شده است.  

با توجه به مطالب فوق و اینکه رعایت اصول و ارزش­های اخلاقی در همه ابعاد زندگی بشر یکی از مهمترین راههای حفظ و ارتقاء سلامت زندگی اجتماعی می­باشد، بنابراین توجه به اخلاق در ابعاد مختلف از جمله اخلاق حرفه­ای و اخلاق اسلامی ضرورت می­یابد. لذا هدف از عنوان این پژوهش به دلیل نبود مرکزی در این زمینه، ارائه طرح معماری پژوهشکده اخلاق حرفه­ای به محوریت اخلاق اسلامی برای ارتقاء سطح اخلاق در علوم مختلف می­باشد، و برای طراحی آن از هندسه هنر و معماری اسلامی ایران بهره گرفته می­شود. 

1-2) سوابق تحقیق

سوابق مربوط به موضوع تحقیق را می­توان در دو بخش بررسی کرد:

1-2-1) سوابق موضوع تحقیق در بخش مطالعات (سوابق تئوری)

1-2-1-1) اخلاق، اخلاق حرفه­ای، اخلاق اسلامی

(رشیدپور، مجید؛ 1385) در کتابی تحت عنوان «مبانی اخلاق اسلامی» که توسط انتشارات انجمن اولیا و مربیان در تهران به چاپ رسیده؛ مؤلفه­هایی را برای اخلاق اسلامی شمرده و هر کدام را توضیح می­دهد. تربیت اخلاقی از جمله مباحثی است که در این کتاب به آن پرداخته شده است.

(حسینی شیرازی، سیدمحمد؛ بی­تا) در کتابی تحت عنوان «اخلاق اسلامی» که توسط علی کاظمی ترجمه و بوسیله انتشارات یاس زهرا(ع) به چاپ رسیده است؛ بیان مختصری پیرامون مباحث اخلاقی اسلام به عمل آورده و مؤلفه­هایی از اخلاق اسلامی را مورد بحث قرار داده است. هدف این کتاب بیان اهمیت فضایل انسانی برای راه و رسم صحیح زندگی کردن می­باشد. 

(تهرانی، علی؛ بی­تا) در جلد اول کتابی تحت عنوان «اخلاق اسلامی» که توسط کانون نشر کتاب در مشهد به چاپ رسیده؛ ابتدا توضیحاتی کلی درباره اخلاق اسلامی داده، سپس حدیثی از کافی را که مشتمل بر جنود عقل و جهل و امهات فضایل و رذایل است شرح می­دهد.

(میرزاخانی، حسین؛ بی­تا) در کتابی تحت عنوان «اخلاق اسلامی» که توسط انتشارات حوزه جهاد و اجتهاد به چاپ رسیده است؛ ضمن بحث­های مقدماتی در رابطه با مباحث اخلاقی، به مسائل مربوط به آفات زبان مانند غیبت، سخن­چینی، دشنام­گویی، فحش و غیره پرداخته است.

(دستغیب شیرازی، سید عبدالحسین؛ بی­تا) در کتابی تحت عنوان «اخلاق اسلامی» که توسط انتشارات مؤسسه مطبوعاتی دارالکتاب در قم به چاپ رسیده؛ ضمن بحث در مورد اخلاق علمی و عملی، اخلاق و مؤلفه­های آن را مورد بحث قرار داده است.

(مکارم شیرازی، ناصر؛ 1352) در کتابی تحت عنوان «زندگی در پرتو اخلاق» که توسط انتشارات نسل جوان در قم انتشار یافته است؛ همانند سایر کتب اخلاقی ضمن شرح اخلاق و مؤلفه­های آن، به مباحثی مانند تأثیر اخلاق در اجتماع و زندگی، رابطه اخلاق و تربیت و غیره پرداخته است.

(ایزوتسو، توشیهیکو[4]؛ 1360) در کتابی تحت عنوان «ساختمان معنایی مفاهیم اخلاقی-دینی در قرآن» که توسط فریدون بدره­ای ترجمه و بوسیله انتشارات قلم به چاپ رسیده است؛ به تجزیه و تحلیل برساخت معنایی واژه­های ارزشی قرآن در زمینه اخلاق و رفتار پرداخته است.   

(حائری شیرازی، محمد­صادق ابن عبدالحسین؛ 1361) در کتابی تحت عنوان «درسهایی از اخلاق» که توسط انتشارات دفتر تحکیم وحدت در تهران به چاپ رسیده؛ ضمن اشاره به جهت­گیری انسان از دیدگاه اخلاق اسلامی، کتاب دارای پرسش و پاسخ­هایی در رابطه با مباحث اخلاقی از جمله رابطه اخلاق و فلسفه و غیره می­باشد.

(سادات، محمدعلی؛ 1367) در کتابی تحت عنوان «اخلاق اسلامی» که توسط انتشارات سمت در تهران به چاپ رسیده است؛ با استفاده از آثار علامه طباطبایی و شهید مطهری و سایر علمای اخلاق، برای درس «اخلاق و تربیت اسلامی»تألیف شده است و پیرامون مطالبی چون اخلاق در جهان معاصر، اخلاق در جوامع اسلامی، ضرورت توجه به سازندگی اخلاق، رابطه اخلاق و تربیت و غیره بحث می­کند و در ادامه، به بحث در رابطه با مؤلفه­های اخلاق اسلامی می­پردازد.

(زین­الدین، محمد­امین؛ 1367) در کتابی تحت عنوان «اخلاق در مکتب امام جعفر صادق(ع)» که توسط عقیقی بخشایشی ترجمه و بوسیله مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی انتشار یافته است؛ نظریات اخلاقی به صورت فشرده ذکر  و مورد نقد و بررسی قرار گرفته است و در پایان نظر و رأی امام جعفر صادق(ع) را مورد عنایت قرار می­دهد. همچنین در این کتاب نیز مثل کتب دیگر اخلاق اسلامی در مورد فضایل اخلاقی و شاخه­های آن بحث شده است.

(مطهری، مرتضی؛ 1367) در کتابی تحت عنوان «فلسفه اخلاق» که توسط انتشارات صدرا در تهران به چاپ رسیده؛ ضمن بحث در مورد چیستی و فلسفه اخلاق و رویکردهای مختلف پیرامون آن، اخلاق و شاخه­های آن را نیز مورد بحث قرار داده است.

نکته مهم : فقط 44 صفحه از این پایان نامه در متن دانلودی موجود است

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com