دانلود پایان نامه ارشد :طراحی مرکز دوستدار کودک شیراز

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی معماری

گرایش : معماری

عنوان : طراحی مرکز دوستدار کودک شیراز

دانشگاه شیراز 

دانشکده هنر و معماری

 پایان نامه کارشناسی ارشد

در رشته ی مهندسی معماری- معماری

 طراحی مرکز دوستدار کودک شیراز

 استاد راهنما

دکتر محمد علی آبادی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 چکیده

محیط های ساخته شده به هر محیطی در اطراف شهروندان اطلاق می گردد که توسط انسان ها ساخته می شود. این محیط ها شامل ساختمان ها، امکانات و فضاهایی است که مردم در اطراف آنها زندگی می کنند. کودکان به عنوان بخش مهمی از اعضای جامعه با مجموعه ای از خواسته ها و نیازهای خاص، استفاده کنندگان محیط های ساختگی هستند. در کنارتوجهات دهه های اخیر به کودکان، بی تردید “پیمان نامه حقوق کودک” مهم ترین سند بین المللی درباره ی حقوق کودکان است. از اصول زیربنایی پیمان نامه مذکور، بها دادن به دیدگاه های کودکان (ماده 12) و حق مشارکت و آزادی مدنی (ماده 17-13) است که بیانگر لزوم مشارکت و مبانی نظری شهرها و فضاهای دوستدار کودک است.

 به دلیل حساسیت دوران پیش دبستانی در جهت شکل گیری پایه های تمام ابعاد رشد از جمله رشد اجتماعی در کودکان، بسیار ضروری است که آن ها دنیای اجتماعی را در مقیاس خود تجربه کنند. لذا با رواج شهرنشینی و کمبود شدید فضاهای خصوصی، رواج آپارتمان نشینی و کمبود شدید فضای بازی کودکان، تغییر در شیوه زندگی خانواده ها و رواج تک فرزندی و عدم حضور والدین در خانه به دلیل اشتغال و در نتیجه عدم ارتباط و تعامل کودک با والدین و خواهر و برادر، این نیاز مبرم و حیاتی کودک به مخاطره افتاده است. وجود نهادهای متعدد مختص کودکان در شهر، اگرچه لازم است اما کافی نیست لذا وجود مراکزی که به کودکان امکان مشارکت در مسائل مربوط به محیط های ساختگی شهر خود را داده و اجازه دهد که کودکان تعاملات اجتماعی را در مقیاس خود تجربه کنند، ویژگی ضروری فضاهای شهری امروز است.

بر این اساس هدف پژوهش حاضر، بررسی شاخص های شهر دوستدار کودک و نهایتا معرفی راهکارهایی برای طراحی فضاها و مراکز دوستدار کودک و اختصاصا طراحی یک مرکز دوستدار کودک در شیراز، جهت پیشبرد شهر به سمت شهر دوستدار کودک و اعتلای اهداف آن است به طوری که مشارکت دادن کودکان در ایجاد محیط های ساخته شده اطرافشان و در نتیجه تحلیل نظراتشان، بیشتر مد نظر معماران، طراحان و برنامه ریزان شهری قرار گیرد.

کلید واژگان:  دوستدار کودک- مشارکت- تعاملات اجتماعی

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                        صفحه

فصل اول: مقدمه

1-1-كليات …………………………………………………………………………………………. 2

1-2-هدف تحقيق………………………………………………………………………………….. 3

1-3-اهميت تحقيق……………………………………………………………………. 5

1-4-پیشینه تحقیق………………………………………………………………. 6

1-5-گفتارهاي پايان نامه ………………………………………………………………… 9

1-6-مقدمه……………………………………………………………………………………. 12

فصل دوم: کودکی و رشد

2-1-مقدمه………………………………………………………………………………………….. 15

2-2-دیدگاه های فیلسوفان……………………………………………………………….. 16

2-2-1- تئوری پیش ساختگی…………………………………………………………… 16

2-2-2-جان آموس کمینیوس…………………………………………………………………… 16

 2-2-3-جان لاک …………………………………………………………………………….. 17

2-2-4-ژان ژاک روسو ……………………………………………………………………………………… 17

2-2-5-فردریک ویلهلم فروبل ………………………………………………………………………….. 18

2-2-6-ماریامونته سوری ………………………………………………………………………. 18

2-3-دیدگاه های روانشناسان……………………………………………………………………… 18

2-3-1-نظریه ی روانی – جنسی فروید ……………………………………………….. 18

2-3-2-نظریه ی روانی – اجتماعی اریکسون ………………………………………….. 19

2-3-3-نظریه یادگیری اجتماعی آلبرت بندورا………………………………………………… 20

2-3-4-نظریه ی شناختی – رشدی پیاژه ……………………………………………………….. 20

2-3-4-1-رشد حرکتی کودک 2 تا 6 سال……………………………………………….. 21

عنوان                                                                                                       صفحه

2-3-4-2-رشد عاطفی کودک 2 تا 6 سال……………………………………………. 22

2-3-4-3-رشد اجتماعی کودک 2 تا 6 سال…………………………………………………….. 23

2-3-4-3-1-اجتماعی شدن ……………………………………………………………………… 24

2-3-4-3-1-1-اجتماعی شدن در خانواده ……………………………………………………… 26

2-3-4-3-1-2-اجتماعی شدن در خارج از خانواده……………………………………… 26

2-3-4-1-3-پرورش شایستگی های اجتماعی در کودکان……………………………….. 27

2-3-4-رشد شناختی کودک 2 تا 6 سال…………………………………………………………. 28

2-3-4-2-پرورش رشد شناختی…………………………………………………………………….. 29

2-3-4-2-1-خلاقیت ……………………………………………………………………………………….. 29

2-3-4-2-2-بازی…………………………………………………………………………………………. 31

2-3-4-2-1-1-رشد اجتماعی کودک در حین بازی ………………………………………….. 32

2-3-4-2-1-2-انواع بازی ها درکودکان ……………………………………………………………….. 32

2-3-4-2-1-2-فایده های اجتماعی بازی…………………………………………………… 34

2-3-4-2-1-3-انواع زمین بازی کودک…………………………………………………………………… 34

2-4-آموزش و پرورش پیش از دبستان ……………………………………………………………… 38

2-4-1-کودکستان…………………………………………………………………………………………….. 38

2-4-2-مهدکودک………………………………………………………………………………………….. 40

2-4-3-تاریخ ظهور مراکز پیش از دبستان در ایران……………………………………………… 41

2-5-جمع بندی…………………………………………………………………………………………………….. 42

فصل سوم: مبانی نظری

بخش اول:  تعریف دوستدار کودک…………………………………………………………… 44

3-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 44

3-2-تعریف کودک………………………………………………………………………………………….. 45

3-3-ويژگي هاي كودك……………………………………………………………………………………. 46

 3-4-کودک و نیازهای اجتماعی ……………………………………………………………. 47

3-5-کودک و زندگی جمعی در شهر ………………………………………………………………… 49

3-6-کودک و حقوق شهروندی…………………………………………………………………………. 59

 3-7-کودک و شهرسازی………………………………………………………………………………….. 59

3-8-یونیسف ………………………………………………………………………………………………. 62

عنوان                                                                                                       صفحه

3-8-1-پیمان نامه حقوق کودک……………………………………………………………………. 63

3-8-1-1-چگونگی ایجاد پیمان نامه……………………………………………………………………. 63

3-8-1-2-چیستی  پیمان نامه …………………………………………………………………………. 64

3-8-1-3-ضرورت تدوین پیمان نامه……………………………………………………………… 65

3-8-1-4-مفاد پیمان نامه حقوق کودک……………………………………………. 65

3-9-شهر دوستدار کودک……………………………………………………………………….. 72

3-9-1-گرایش ها و الزامات شکل گیری شهر دوستدار کودک ………………………………………………. 72

3-9-2-پیش زمینه های تئوریک و جریان تاریخی شکل گیری شهرهای دوستدار کودک…… 73

3-9-3-اساس نامه شهرهای دوستدار کودک………………………………………………………………. 74

3-9-4-تعریف شهر دوستدار کودک ………………………………………………………………………… 75

3-9-5-دلایل ایجاد شهرهای دوستدار کودک……………………………………………………………. 77

3-9-6-شهر دوستدار کودک، ابعاد و مفاهیم………………………………………………………… 78

3-9-7-الگوریتم اجرا و تحقق پذیری شهر دوستدار کودک……………………………………….. 79

3-9-8-نقش یونیسف در اجرای شهرهای دوستدار کودک ……………………………………. 80

3-9-9-شروط لازم برای تحقق پذیری شهر دوستدار کودک………………………………… 80

3-9-9-1-مشارکت کودکان……………………………………………………………………………………. 81

3-9-9-2-چارچوب حمایتی……………………………………………………………………………… 81

3-9-9-3- راهبرد توسعه بر مبنای پیمان حقوق کودکان………………………………………………. 82

3-9-10- شبکه شهرهای دوستدار کودک اروپا………………………………………………………………. 82

3-9-11-چگونگی تاثیر محیط­های دوستدار کودک بر بهبود سلامت کودکان……………………….. 84

3-9-11-1- فعالیت………………………………………………………………………………………… 84

3-9-11-2- ایمنی و امنیت……………………………………………………………………………………… 85

3-9-11-3-احساس مثبت از خود…………………………………………………………………………………. 85

3-9-12-تاریخچه………………………………………………………………………………………… 85

3-9-12-1-جهان…………………………………………………………………………………………… 86

3-9-12-1-1-شرایط کودکان در جهان……………………………………………………………………… 86

3-9-12-1-2-حقوق کودک در جهان………………………………………………………………….. 86

3-9-12-1-3-حقوق بشر و کودکان…………………………………………………………………………….. 87

3-9-12-1-4-ابتکار عمل­های بین­المللی مرتبط با کودکان…………………………………………………….. 87

3-9-12-1-5-سیر تحولی شکل گیری ایده  شهر دوستدار کودک………………………………………… 88

عنوان                                                                                                       صفحه

3-9-12-2-ایران……………………………………………………………………………………………………. 89

3-9-12-2-1-روند رشد طرح شهر دوستدار کودک در ایران ………………………………………………… 89

3-9-12-2-2-مصوبه شوراي اسلامي شهرتهران………………………………………………………………………. 90

3-9-12-2-3-اولين توجه جدي وعملی به بحث دوستدار کودک در ایران…………………………… 93

3-9-12-2-4-انجمن های دوستدار کودک در ایران……………………………………………………………….. 94

3-9-12-2-5-شبکه ی دوستداران کودک در ایران…………………………………………………………………. 96

3-9-12-2-6-1-متن نظام نامه ی شبکه دوستداران کودک در ایران…………………………………… 96

3-9-12-2-6-2-اهداف شبکه دوستدار کودک………………………………………………………………………… 100

3-9-12-2-6-3-چالش‌های شبکه دوستدار کودک…………………………………………………………………. 101

3-9-12-3-جامعه دوستدار كودك چيست؟ …………………………………………………………………………… 101

3-9-12-4-ضوابط انتخاب جامعه دوستدار كودك …………………………………………………………………. 102

 3-9-12-4-1-روش اجرا…………………………………………………………………………………………………………… 102

3-9-12-4-2-فرآيند برنامه‌ريزي و اجرا……………………………………………………………………………………. 103

3-9-12-4-3- مديريت پروژه…………………………………………………………………………………………………….. 104

3-9-12-4-4- نتايج قابل حصول………………………………………………………………………………………………. 105

3-9-12-5-شیراز و دوستدار کودک………………………………………………………………………………………….. 105

بخش دوم: شاخص های شهر دوستدار کودک

3-10-مهمترین اهداف شهر دوستدار کودک…………………………………………………………………………….. 107

3-11-ویژگی های شهر دوستدار کودک…………………………………………………………………………………….. 107

3-11-1-ویژگی های شهر دوستدار کودک از دید برنامه ریزی شهری…………………………………… 108

3-12-شاخص ها و معیارهای شهر دوستدار کودک در منابع علمی و پروژه های مختلف……. 110

3-13-ویژگی شاخص ها براساس چارچوب اسمارت smart  ……………………………………………….. 111

3-14-معیارهای شهر دوستدار کودک از دیدگاه دریسکل ………………………………………………………. 111

3-15-معیارهای شهر دوستدار کودک بر اساس گزارش the ask the children…………….. 113

3-16-معیارهای شهر دوستدار کودک بر اساس تحقیق چاولا  و بارتلت…………………………………. 115

3-17-معیارهای شهر دوستدار کودک بر اساس یک پژوهش دقیقترتوسط بارتلت ………………. 117

3-18-معیارهای شهر دوستدار کودک بر اساس مطالعات انجمن جلوگیری از سوءاستفاده

از کودکان………. 119

3-19-معیارهای شهر دوستدار کودک بر اساس پژوهش انجمن ARACY……………. 119

عنوان                                                                                                       صفحه

3-20-معیارهای شهر دوستدار کودک بر اساس شاخص های موسسه SCY ……………………… 121

3-21-معیارهای شهر دوستدار کودک بر اساس تحقیقات انجمن وابسته به یونیسف

در فرانسه و انجمن ملی شهرداری های فرانسه…………………………………………………………. 121

3-22-معیارهای شهر دوستدار کودک بر اساس تحقیقات لیزا هارلی……………………………………… 122

3-23-معیارهای شهر دوستدار کودک بر اساس پروژه تحقیقاتی افریقای جنوبی…………………… 123

3-24-معیارهای شهر دوستدار کودک بر اساس مطالعه مقایسه ای  تطبیقی از دو محله…….. 123

3-25-چارچوب  به دست آمده از پایان نامه طراحی شهری به منظور ایجاد محیط شهری

دوستدار کودک……………………. 128

3-26-چارچوب  به دست آمده از پایان نامه تحلیل و برنامه ریزی شهر دوستدار کودک …….. 131

3-27-ویژگی های شهر دوستدار کودک از منظر معماری و شهرسازی………………………………….. 134

3-27-1-آسایش، ایمنی و امنیت …………………………………………………………………………… 134

3-27-2-پیوند با طبیعت ……………………………………………………………………………………… 135

3-27-3-جذابیت و تازگی ……………………………………………………………………………………… 136

3-27-4-خوانایی …………………………………………………………………………………………………… 136

3-27-5-دسترسی به امکانات ……………………………………………………………………….. 137

3-27-6-وجود مؤسسات و فضاهای مرتبط با کودک ………………………………………… 137

3-27-7-توجه به کودکان معلول……………………………………………………………………….. 138

3-28-جمع بندی……………………………………………………………………………………………….. 139

فصل چهارم: مشارکت

4-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 141

4-2-تعریف مشارکت……………………………………………………………………………………… 142

4-3-ظهور چارچوب سیاسی جهانی: فراخوان برای مشارکت و عمل ……………………….. 143

4-4-معاهده سازمان ملل در زمینه حقوق کودکان………………………………………. 144

4-5-ابتکار عمل های بین المللی مرتبط ………………………………………………………….. 145

4-5-1-اجلاس زمین و دستور کار 21 ………………………………………………………….. 145

4-5-2-اجلاس شهر، حقوق کودکان و اسکان بشر……………………………………………….. 145

4-5-3-شهرداران، حامیان کودکان…………………………………………………………………………. 145

4-5-4-نتایج مشارکت و همکاری بین کودکان ………………………………………………….. 146

4-6-محیط و مشارکت……………………………………………………………………………………… 146

عنوان                                                                                                       صفحه

4-7-سطوح مشارکت نوجوانان………………………………………………………………………………. 147

4-8-مدرسه چگونه جایی است ؟…………………………………………………………………….. 149

4-9-عناصر کلیدی در حضور موثر کودکان در فضای اجتماعی پیرامون شان ………………………. 153

4-10-سنگ بنای مدرسه ی فوق…………………………………………………………………………. 158

4-11-ضرورت مشارکت…………………………………………………………………………………………. 161

4-12-نحوه ی سودمندی مشارکت کودکان برای طراحی ……………………………………………… 163

4-13-کمک به مشارکت واقعی ………………………………………………………………………. 164

4-13-1-تناسب سن ………………………………………………………………………………………… 166

4-14-نقش فضا در ایجاد مشارکت بین کودکان …………………………………………. 168

4-15-جمع بندی…………………………………………………………………………………. 170

فصل پنجم: نمونه های مشابه

5-1-مقدمه ………………………………………………………………………………………………. 172

5-2-پارک فرهنگی کودکان قاهره………………………………………………………………… 173

5-2-1-زمینه تاریخی منطقه ……………………………………………………………………………… 173

5-2-2-ویژگی های معماری منطقه ……………………………………………………………….. 175

5-2-3-اهداف کلی پیشنهاد ساخت این مجموعه……………………………………………….. 176

5-2-4-هندسه ی کلی پارک فرهنگی کودکان قاهره …………………………………………… 177

5-3-مدرسه دست ساز بنگلادش…………………………………………………………………… 186

5-3-1-مشخصات کلی طرح……………………………………………………………………………… 186

5-3-2-توضیحات………………………………………………………………………………………. 187

5-3-3-اهداف پروژه………………………………………………………………………………………… 187

5-3-4-ایده و طراحی………………………………………………………………………………………… 189

5-3-5-ساختمان سازی و تکنیک ها………………………………………………………………………. 190

5-3-6-اتمام و اتصالات………………………………………………………………………………………… 191

5-3-7-آموزش و استفاده از کارگران محلی…………………………………………………………….. 193

5-3-8-نمونه ی طبیعی، انتقال، و پروژه های آتی……………………………………………………….. 194

5-3-9-دیپشیکا، بنگلادش……………………………………………………………………………. 195

5-3-10-مشارکت شانتی بنگلادش e.v ……………………………………………………………….. 195

5-4-مرکز اجتماعات کودکان، شهرسازان و روانشناسان بم…………………………………… 196

عنوان                                                                                                       صفحه

5-4-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………. 196

5-4-2-ملاحظات شهری و ملاحظات طراحی معماری ……………………………………………. 200

5-4-3-گزارش ارسالی دفتر يونيسف ايران………………………………………………………………….. 203

5-5-جمع بندی………………………………………………………………………………………………….. 205

فصل ششم: ارائه راهکار

بخش اول: معماری کودکانه………………………………………………………………………………….. 208

6-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 208

6-2-نیازهای کودک در فضا بر اساس هرم مازلو………………………………………………………….. 209

6-3-مفاهیم هندسی ………………………………………………………………………………………… 211

6-4-طبیعت بستری برای رشد جسمی و فکری کودک………………………………………………… 212

6-5-کودک و محیط……………………………………………………………………………………………… 214

6-5-1-تعاریف ………………………………………………………………………………………………………. 215

6-6-نتایج مطالعات رفتار شناختی ………………………………………………………………………………… 216

6-7-معیارها و ایده هایی برای برنامه ریزی و طراحی محیط های کودکان…………………………….. 218

6-8-فراتر از استاندارها ………………………………………………………………………………………………. 221

6-9-معیارهای طراحی محیط برای تحریک خلاقیت کودکان ………………………………………………… 222

6-10-الزامات و توصیه هایی درباره ی طراحی فضاهای مختص کودک ………………………………… 224

6-10-1-عوامل محیطی …………………………………………………………………………………………….. 225

6-10-1-1-زمین ………………………………………………………………………………………………………. 225

6-10-1-2-پوشش گیاهی………………………………………………………………………………………………… 227

6-10-1-3-تپه ها……………………………………………………………………………………………………………. 228

6-10-1-4-آب …………………………………………………………………………………………………………………. 228

6-10-1-5-کفسازی ………………………………………………………………………………………………………. 229

6-10-1-6-اختصاص مکان هایی برای استراحت …………………………………………………………. 229

6-10-1-7-کودکان معلول ……………………………………………………………………………………………… 229

6-10-1-8-تجهیزات بازی  ………………………………………………………………………………………………… 230

6-10-1-9-تجهیزات بالا رفتنی ……………………………………………………………………………………….. 230

6-10-2-فضاهای داخلی …………………………………………………………………………………… 231

6-10-2-1-محیطی با فضای کافی ……………………………………………………………………………………………. 231

عنوان                                                                                                       صفحه

6-10-2-2-اتاق همگانی …………………………………………………………………………………………. 231

6-10-2-3-طاقچه، گوشه، برآمدگی………………………………………………………………………………… 231

6-10-2-4-پله ها ……………………………………………………………………………………………………… 232

6-10-2-5-برجها، خانه های درختی و مکان های بالا……………………………………………………………… 232

6-10-2-6-مبلمان کودک ………………………………………………………………………………………………. 232

6-10-2-7-مکان خارجی در داخل ……………………………………………………………………………………. 232

6-10-2-8-فضاهای کوچک ……………………………………………………………………………………….. 232

6-10-2-9-نما و فرم های آشنا     ………………………………………………………………………………. 233

6-10-2-10-ورودی های دعوت کننده ………………………………………………………………………….. 233

6-10-2-11-درها ……………………………………………………………………………………………………. 233

6-10-2-12-تشخیص میزان نور متناسب با عملکرد فضا ………………………………………………………. 233

6-10-2-13-راهروها ……………………………………………………………………………………………. 234

6-11-جمع بندی……………………………………………………………………………………………. 234

بخش دوم: راهکارهای دوستدار کودک

6-12-مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 236

6-13-هشت گام یا مرحله مشورت با کودکان…………………………………………………………….. 237

6-14-ارائه راهکارهای طراحی فضاهای دوستدار کودک…………………………………………… 240

6-14-1-زيست محيطي……………………………………………………………………………………….. 240

6-14-1-1-عدم وجود آلاينده ها در محیط………………………………………………………………….. 240

6-14-1-2-دسترسي به فضاي سبز……………………………………………………………………………….. 241

6-14-1-3-دسترسي به خدمات اوليه ………………………………………………………………………… 241

6-14-1-4-دسترسي به محيط هاي تفريحي و فعاليتي…………………………………………………. 241

6-14-1-5-كيفيت فضاهاي عمومي…………………………………………………………………………….. 241

6-14-1-6-محيط پايدار……………………………………………………………………………………………… 241

6-14-1-7-حضور و ارتباط با آب………………………………………………………………………………… 242

6-14-1-8-امكان بازي با شن…………………………………………………………………………………… 242

6-14-1-9-آسايش اقليمي…………………………………………………………………………………………… 242

6-14-2-كالبدي……………………………………………………………………………………………………. 242

عنوان                                                                                                       صفحه

6-14-2-1-امنيت………………………………………………………………………………………………………… 242

6-14-2-2-تنوع……………………………………………………………………………………………………. 243

6-14-2-3-جامع، يكپارچه …………………………………………………………………………………… 244

6-14-2-4-تشويق به مشاركت………………………………………………………………………………… 245

6-14-2-5-توجه به كودكان با نيازهاي ويژه………………………………………………………….. 246

6-14-2-6-آزادي حركت…………………………………………………………………………………………… 246

6-14-2-7-تصرف (ماليكت و فرديت)……………………………………………………………………….. 246

6-14-2-8-دسترسي به منابع اطلاعاتي………………………………………………………………………. 246

6-14-2-9-انعطاف پذيري…………………………………………………………………………………………. 246

6-14-2-10-اداره و كنترل مناسب…………………………………………………………………………… 246

6-14-2-11-پويایی…………………………………………………………………………………………….. 246

6-14-2-12-ايجاد حس خوش آمدگويي………………………………………………………………. 247

6-14-2-13-جدابيت و تازگي………………………………………………………………………………….. 248

6-14-2-14-محافظت در مقابل عوامل طبيعي …………………………………………………………. 248

6-14-2-15-نظم در فضا……………………………………………………………………………………… 249

6-14-2-16-خوانايي…………………………………………………………………………………………………… 249

6-14-2-17-توجه به ابعاد بدن كودك در استفاده در فضا و تجهيزات………………………………….. 250

6-14-2-18-نفوذپذيري……………………………………………………………………………………… 250

6-14-2-19-صورت های مطلوب معمارانه……………………………………………………………………… 250

6-14-3-اقتصادي – اجتماعي…………………………………………………………………………………… 254

6-14-3-1-اقتصادي…………………………………………………………………………………………….. 254

6-14-3-1-1-عدم تبعيض و فراگير بودن امكانات ……………………………………………………… 254

6-14-3-1-2-دسترسي به منابع اقتصادي……………………………………………………………………… 255

6-14-3-1-3-حداقل هزينه‌ي در استفاده از فضا…………………………………………………………. 255

6-14-3-1-4-در نظر گرفتن منافع كودك در پرداخت هزينه………………………………………………… 255

6-14-3-2-اجتماعي……………………………………………………………………………………………… 255

6-14-3-2-1-توجه به نيازهاي بومي…………………………………………………………………… 255

6-14-3-2-2-مشاركت جمعي…………………………………………………………………………………. 255

6-14-3-2-3-فراگير كردن آموزش………………………………………………………………………. 256

6-14-3-2-4-انسجام اجتماعي………………………………………………………………………………. 256

عنوان                                                                                                       صفحه

6-14-3-2-5-ديد اجتماعي………………………………………………………………………….. 256

6-14-3-2-6-طراحی فضا بر روي ساختارهاي موجود جامعه و طبق ظرفيت موجود………….. 256

6-14-3-2-7-امكان ایجاد فرصت هایی جهت حق مشاركت و آزادي مدنی…………………………. 256

6-14-3-2-8-سازگاري با زمينه هاي مختلف …………………………………………………………. 257

6-14-4-عملكردي……………………………………………………………………………………………… 257

6-14-4-1-كودك محوري………………………………………………………………………………………. 257

6-14-4-2-ايجاد حس اعتماد، انصاف و عدالت……………………………………………………… 257

6-14-4-3-مشاركت كودك در تمام مراحل……………………………………………………….. 257

6-14-4-4-ايجاد حس تعلق………………………………………………………………………………….. 257

6-14-4-5-ايجاد حس احترام و ارزش………………………………………………………………. 258

6-14-4-6-احساس مثبت از خود……………………………………………………………………………… 258

6-14-4-7-فعاليت………………………………………………………………………………………………….. 258

6-14-4-8-ایجاد حس اميد و شوق به زندگي………………………………………………………….. 258

6-14-4-9-هويت…………………………………………………………………………………………………….. 258

6-14-4-10-قدرت محلي و كنترل…………………………………………………………………………. 259

6-14-4-11-دسترسي مناسب………………………………………………………………………………….. 259

6-14-4-12- افزايش توانايي كودك براي انتخاب……………………………………………………….. 259

6-14-4-13-يادگيري و توسعه………………………………………………………………………………. 259

6-14-4-14-فراتر از استانداردها……………………………………………………………………….. 259

6-14-4-15-مهيج و حمایتي…………………………………………………………………………. 259

6-14-4-16-امکان بقا و پيشرفت کودک در محیط……………………………………………….. 259

فصل هفتم: مکان یابی و مطالعات بستر طراحی

بخش اول: مطالعات عوامل طبیعی و اقلیمی………………………………………………… 261

7-1-موقعیت جغرافیایی…………………………………………………………………………….. 261

7-1-1-استان فارس……………………………………………………………………………………….. 261

7-1-2-موقعیت شیراز……………………………………………………………………………………….. 262

7-1-3-بررسی اقلیمی شیراز………………………………………………………………………………. 263

7-1-3-1-دمای هوا……………………………………………………………………………………………… 263

7-1-3-2-رطوبت نسبی……………………………………………………………………………………. 263

عنوان                                                                                                       صفحه

7-1-3-3-بارندگی…………………………………………………………………………………………. 264

7-1-3-4-باد…………………………………………………………………………………………….. 265

7-1-3-5-تابش خورشید……………………………………………………………………………. 266

7-1-3-6-آسایش………………………………………………………………………………………… 266

7-1-3-6-1-آسایش در فضای داخلی…………………………………………………………………. 266

7-1-3-6-2-آسایش در فضای باز…………………………………………………………………….. 267

بخش دوم: مکان یابی طرح……………………………………………………………………………….. 268

7-2-معیارهای مکان یابی بر اساس موارد ذکر شده ………………………………………………. 268

7-3-معیارهای مکان یابی بر اساس راهنمای کاربردی سازمان یونیسف………………….. 269

7-4-معیارهای مکان یابی نهایی طرح مورد نظر………………………………………………………….. 270

7-5-سایت های پیشنهادی…………………………………………………………………………………. 271

7-6-مکان یابی بر اساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)…………………………………………….. 272

 فصل هشتم: برنامه ریزی و طراحی

8-1-برنامه فیزیکی………………………………………………………………………… 275

8-1-1-کودک (کودک و والدین)………………………………………………………………… 276

8-1-1-1-فضاهای بسته………………………………………………………………………….. 276

8-1-1-1-1-آموزشی………………………………………………………………………………………….. 276

8-1-1-1-2-خدمات آموزشی……………………………………………………………………… 276

8-1-1-1-3-عمومی…………………………………………………………………………………………… 277

8-1-1-2-فضاهای باز……………………………………………………………………………………. 277

8-1-2-بزرگسال (ارتباطات شهری)……………………………………………………………………… 278

8-1-2-1-آموزشی………………………………………………………………………………………………. 278

8-1-2-2-پژوهشی…………………………………………………………………………………………. 278

8-1-2-3-عمومی……………………………………………………………………………………………. 279

8-1-3-فضاهای مشارکتی (اجتماعات و اشتراکات)…………………………………………….. 279

8-1-3-1-اداری…………………………………………………………………………………………. 279

8-1-3-2-خدماتی……………………………………………………………………………………… 280

8-2-جمع کل متراژها…………………………………………………………………………………… 280

8-3-معرفی طرح…………………………………………………………………………………………….. 281

8-4-مدارک طرح        290

تعداد صفحه :310

قیمت : 14700 تومان

 ———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --