دانلود پایان نامه ارشد : طراحی مجموعه مسکونی در یزد با نگاهی به حضور کیفی نور

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : معماری

گرایش :معماری 

عنوان : طراحی مجموعه مسکونی در یزد با نگاهی به حضور کیفی نور

دانشگاه آزاد اسلامي

واحدتفت

دانشكده معماري

پايان­نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته معماري

گرايش معماري

 عنوان

طراحی مجموعه مسکونی در یزد با نگاهی به حضور کیفی نور

استاد راهنما

دكتر پورمند

استادمشاور

دكتر طاهری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول: طرح تحقیق

1.1. مقدمه……………………………………………………………………………………. 2

2.1. طرح مسأله……………………………………………………………………………… 3

3.1. ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………… 4

4.1. اهداف…………………………………………………………………………………… 5

5.1. فرضیه­ها………………………………………………………………………………… 6

6.1. روش تحقیق……………………………………………………………………………. 6

فصل دوم: مبانی نظری

1.2. مطالعات پایه مسکن…………………………………………………………………….. 7

2.2. نور……………………………………………………………………………………. 58

فصل سوم: برسی نمونه های موردی

1.3. مقدمه………………………………………………………………………………….. 86

2.3. مجتمع مسکونی لیلینگتون استریت…………………………………………………….. 87

3.3. شهرک مسکونی فاروم میدت پانکت………………………………………………….. 90

4.3. مجتمع مسکونی ریتراشتراسه- نورد……………………………………………………. 91

5.3. مجتمع مسکونی ته گل هاربور…………………………………………………………. 92

6.3. مجموعه مسکونی هابیتات……………………………………………………………… 93

7.3. شهر جدید شوشتر (شوشترنو)…………………………………………………………. 95

فصل چهارم: توجیه طرح

1.4. اقلیم…………………………………………………………………………………. 102

2.4. تحلیل……………………………………………………………………………….. 112

3.4. حکم­های طراحی……………………………………………………………………. 114

4.4. روند طراحی………………………………………………………………………… 114

فصل پنجم: نتیجه گیری

1.5. نتیجه گیری………………………………………………………………………….. 120

لیست منابع………………………………………………………………………………… 127

 

فهرست تفصیلی

عنوان صفحه

چكيده……………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول: طرح تحقیق

1.1. مقدمه……………………………………………………………………………………. 2

2.1. طرح مسأله……………………………………………………………………………… 3

3.1. ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………… 4

4.1. اهداف…………………………………………………………………………………… 5

5.1. فرضیه­ها………………………………………………………………………………… 6

6.1. روش تحقیق……………………………………………………………………………. 6

فصل دوم: مبانی نظری

1.2. مطالعات پایه مسکن…………………………………………………………………….. 7

1.1.2. مقدمه…………………………………………………………………………………. 7

2.1.2. مبانی فکری و نظری…………………………………………………………………. 9

1.2.1.2. هستی در جهان……………………………………………………………………. 9

2.2.1.2. سكونت/سكونت‌گاه………………………………………………………………… 9

3.2.1.2. جنبه­ های دوگانه سکونت…………………………………………………………. 12

4.2.1.2. زنده بودن………………………………………………………………………… 12

5.2.1.2. نظم………………………………………………………………………………. 15

6.2.1.2. تعیین موقعیت……………………………………………………………………. 17

7.2.1.2. مکان ساخته/مکان طبیعی…………………………………………………………. 18

8.2.1.2. نیازها…………………………………………………………………………….. 20

3.1.2. شناخت کلی کالبد و ساختار خانه ایرانی……………………………………………. 24

1.3.1.2. کلیات خانه ایرانی……………………………………………………………….. 24

2.3.1.2. عناصر و ساختار خانه ایرانی……………………………………………………… 26

3.3.1.2. پیمون……………………………………………………………………………. 33

4.3.1.2. نظم هندسی………………………………………………………………………. 34

5.3.1.2. کارکردهای پنجره…………………………………………………………………. 34

4.1.2. مفهوم مسکن……………………………………………………………………….. 41

5.1.2. معیارهای عمومی طراحی آپارتمان های مسکونی……………………………………. 50

1.5.1.2. معیارهای عمومی طراحی بلوک ها……………………………………………….. 50

2.5.1.2. دسترسی و ورودی به بلوک های ساختمان………………………………………. 50

3.5.1.2. روابط بین واحدهای مسکونی……………………………………………………. 50

4.5.1.2. نما……………………………………………………………………………….. 51

5.5.1.2. صرفه جویی در انرژی…………………………………………………………… 51

6.5.1.2. سیستم تأسیسات گرمایی و سرمایی………………………………………………. 52

7.5.1.2. سیستم سازه و تکنولوژی اجرا……………………………………………………. 53

8.5.1.2. ضوابط و مقررات شهرسازی…………………………………………………….. 54

9.5.1.2. ضوابط ساخت کاربری مسکونی در بافت عادی………………………………….. 56

10.5.1.2. سطح اشغال……………………………………………………………………. 58

11.5.1.2. نحوه استقرار ساختمان در زمین………………………………………………… 58

2.2. نور……………………………………………………………………………………. 58

1.2.2. مقدمه……………………………………………………………………………….. 58

2.2.2. جهت یابی نور……………………………………………………………………… 59

1.2.2.2. نور شمالی……………………………………………………………………….. 59

2.2.2.2. نور جنوبی……………………………………………………………………….. 60

3.2.2.2. نور صبحگاهی…………………………………………………………………… 60

4.2.2.2. نور غروب……………………………………………………………………….. 61

5.2.2.2. نور بالای سر یا عمود……………………………………………………………. 61

6.2.2.2. نورمستقیم و نور منتشره………………………………………………………….. 62

7.2.2.2. سایه ها…………………………………………………………………………… 63

8.2.2.2. نیم سایه………………………………………………………………………….. 63

3.2.2. تجلی نور در فضاهای فیزیکی……………………………………………………… 64

1.3.2.2. نور در معماری ایران زمین……………………………………………………….. 64

2.3.2.2. نور در گستره  زیبایی شناسی…………………………………………………….. 64

3.3.2.2. نور و جهت گیری……………………………………………………………….. 64

4.3.2.2. اصل شفافیت در معماری ایران…………………………………………………… 65

5.3.2.2. استفاده از شیشه های رنگی………………………………………………………. 66

6.3.2.2. انعکاس نور در آیینه……………………………………………………………… 67

7.3.2.2. بازتاب در آب…………………………………………………………………… 68

8.3.2.2. بازتاب نور در کف صیقلی………………………………………………………. 69

9.3.2.2. سایه روشن………………………………………………………………………. 69

10.3.2.2. شعاع و حجم مجازی نور………………………………………………………. 70

11.3.2.2. شبکه ها و گشودگی های مشبک……………………………………………….. 70

12.3.2.2. نور، سقف و گنبدها……………………………………………………………. 71

13.3.2.2. بسط فضایی……………………………………………………………………. 72

14.3.2.2. نور از شکاف دیوار (روزن)……………………………………………………. 72

4.2.2. نور از دیدگاه معماران………………………………………………………………. 73

1.4.2.2. میس وندروهه……………………………………………………………………. 73

2.4.2.2. لوکوربوزیه……………………………………………………………………….. 74

3.4.2.2. آلوار آلتور……………………………………………………………………….. 75

4.4.2.2. لویی کان…………………………………………………………………………. 76

5.4.2.2. تادو آندو………………………………………………………………………… 77

6.4.2.2. هادی میرمیران……………………………………………………………………. 79

7.4.2.2. کامران افشار نادری………………………………………………………………. 80

5.2.2. نور در ادیان و فلسفه……………………………………………………………….. 81

1.5.2.2. نور در زرتشت…………………………………………………………………… 81

2.5.2.2. نور در مسیحیت………………………………………………………………….. 82

3.5.2.2. نور در اسلام……………………………………………………………………… 83

4.5.2.2. نور از دیدگاه سهروردی………………………………………………………….. 84

5.5.2.2. نور از دیدگاه غزالی………………………………………………………………. 85

فصل سوم: برسی نمونه های موردی

1.3. مقدمه………………………………………………………………………………….. 86

2.3. مجتمع مسکونی لیلینگتون استریت…………………………………………………….. 87

3.3. شهرک مسکونی فاروم میدت پانکت…………………………………………………… 90

4.3. مجتمع مسکونی ریتراشتراسه- نورد……………………………………………………. 91

5.3. مجتمع مسکونی ته گل هاربور…………………………………………………………. 92

6.3. مجموعه مسکونی هابیتات……………………………………………………………… 93

7.3. شهر جدید شوشتر (شوشترنو)…………………………………………………………. 95

فصل چهارم: توجیه طرح

1.4. اقلیم…………………………………………………………………………………. 102

1.4 .1. موقعیت منطقه یزد مورد مطالعه…………………………………………………… 102

1.4 .2. تاریخچه هواشناسی استان یزد……………………………………………………. 104

1.4 .3. بررسی تغییرات دمایی……………………………………………………………. 104

1.3.1.4. بررسی داده ها و جداول دما……………………………………………………. 105

2.3.1.4. نمایش منحنی های دما…………………………………………………………. 105

4.1.4. بررسی میزان رطوبت هوا………………………………………………………….. 106

1.4.1.4. بررسی داده های رطوبت……………………………………………………….. 107

2.4.1.4. نمایش منحنی های رطوبت…………………………………………………….. 107

5.1.4. بررسی بادهای غالب و جهت وزش بادها………………………………………… 108

6.1.4. تبخیر……………………………………………………………………………… 109

7.1.4. بارش……………………………………………………………………………… 110

1.7.1.4. بررسی داده های بارش…………………………………………………………. 110

2.4. تحلیل سایت………………………………………………………………………… 112

3.4. حکم­های  طراحی……………………………………………………………………. 114

4.4. روند طراحی…………………………………………………………………………. 114

فصل پنجم: نتیجه گیری

1.5. نتیجه گیری………………………………………………………………………….. 120

لیست منابع        127

چکیده

با ­وجود اينكه در حال حاضر چند دهه از طراحی  و احداث  مجتمع های مسكوني مي­گذرد هنوز هم به دليل عدم تطابق آن­ها با فرهنگ جامعه ما، علاوه بر­كاستي­هايي كه در اين قبيل بناها به چشم مي­خورد، تأثيرات نامطلوبي بر زندگي انسان جامعه داشته و دارد.

از سوي ديگر، در اين رساله نگاهي به موضوع نور به لحاظ كيفي شده است. نور در زندگي انسان عنصري ضروري به‌شمار مي‌رود. در این مقوله معماران نیز، چون بسیاری متخصصان دیگر، حتی به مدد تجربه یا شهود، از پیش­بینی صحیح رفتارهای مبتنی بر این نیاز باز می­مانند. در نتیجه، تعامل آثار معماری با نور در بسیاری از موارد نه به اختیار و تدبیر معمار، بلکه نتیجه اتفاقی و حاصل حضور همیشگی و ناگزیر نور است.

تحقیقات نشان داده است که یک نیاز درونی وجود دارد که همه موجودات زنده را به سمت نور هدایت می­کند، این نیاز در انسان منشاء رفتارهای متعددی است که بسیاری از آن­ها ناشی از آثار بصری نور نیستند، بنابراین در جایگاه یک معمار اگر نور را تنها یک واسطه برای رویت محیط و موضوعات بدانیم، فرصت­های فراوان تأثیرگذاری بر ادراک مخاطبین خود را از دست داده­ایم، و بسیاری از آثار معماری معاصر شاهدی هستند بر این که با وضع موجود، بسیاری از آثار نور، و طیفی از قابلیت­های مثبت آن غافل مانده است.

این ایراد از یک سو نتیجه هراس جامعه معماری از وارد کردن پیچیدگی­های دانش موجود در این زمینه به مراحل نخست طراحی است، و از سوی دیگر ناشی از فقدان کلید واژه­های روشن و قواعدی ساده است که حضور نور را در طرح ابتدایی یک اثر معماری میسر نماید.

پژوهش حاضر به بررسي حضور كيفي نور پرداخته و با استفاده از فضاي باز، پوشيده، بسته در مجتمع مسكوني و با الگو­ برداري از معماري سنتي يزد و معاصر­سازي آن، به طراحي مجتمع مسكوني پرداخته است..

کلمات کلیدی: نور، كيفيت نور، مجتمع مسكوني. 

1-1-مقدمه

از آنجا كه خانه اولين مكان زندگي است،  هدف اصلي يك معمار اين بوده است كه به انسان­ها يك تجربه معمارانه كه فكر و روح آنها را غني مي­كند، تقديم كند. اين ايده و فكري بسيار مهم است كه بايد هميشه در سر داشته باشيم، خصوصاً هنگامي­كه خانه­اي مي­سازيم. خانه از جسم انسان حفاظت مي­كند كه آن نيز به­نوبه خود در برگيرنده روح و روان مي­باشد. خانه بايد باعث امنيت و تقويت هم­زمان جسم و روح گردد كه از آن صحبت كرده­ايم. از آنجا كه كالبد بايد خود را با روان درون خود، راحت احساس كند، يك بنا نيز بايد برايمان راحتي و حفاظت را تأمين كند و همچنين فضاهايي براي فكر كردن و تعمق و نيايش ارائه نمايد؛ فضاهايي براي يك تفكر واقعي در مورد رابطه فرد با دنيا. در اين بين توجه به نور درخانه چه  به­لحاظ كيفي و چه كمي قرن­هاست كه دغدغه معماران بوده است.

هيچ نماد و مظهري مانند نور به وحدت الهي نزديك نيست. بدين جهت است كه معمار ايراني مي­كوشد تا در آنچه مي­آفريند از عنصر نور تا آنجا كه امكان داشت استفاده كند. از طرفي همگي مي­دانيم كه معماري ايراني، مديون آفتاب آن است. معمار ايراني مي­كوشد فضايي در دل بنا خلق كند ويژه مرتبط كردن مؤمن با خداوند در نتیجه، تعامل آثار معماری با نور در بسیاری از موارد نه به اختیار و تدبیر معمار، بلکه نتیجه اتفاقی وحاصل حضور همیشگی و ناگزیر نور است. هنر اسلامي حضور نور را اساساً به عنوان تمثيلي از جلوه وجود مطلق بكار مي­گيرد. يعني هر قدر به نور يعني حضرت نورالانوار نزديك­تر شويم، نور خالص­تر و شفاف­تري حاصل مي­شود. پس تجرد از ماده به معناي حركت و عروج به سمت منبع عروج و نور هستي و دوري گزيدن از نازل­ترين درجه وجود و سايه­هاي نور است «از اين منظر نور به عنوان مظهر و نماد وجود در فضاي معماري اسلامي تلقي مي­شود و آيينه­كاري و بهره­گيري از موزاييك­ها يا رنگ درخشنده طلايي و فيروزه­اي براي گنبدها و تزيين مقرنس­ها و نقوش، بياني از جلوه­گري نور است  و اين كار چونان كيمياگري كردن است.

در معماري اسلامي ماده سنگين و بي شكل با تبديل به طرح­هاي تزييني  و اشكال مقرنس و مشبك گويي به اشيايي ماورايي بدل شده­اند. ديگر ماده اتاق­ها سنگ وآجر نيستد، بلكه بصورت اسرار آميزي از خود نور ساطع مي­كنند و خلاصه كلام كار معماري كم كردن ماده و افزايش فضا است و خود به خود انسان مؤمن را متذكر آيه­ي«الله نور السماوات و الارض» می­شوند.

تحقیقات نشان داده است که به شکل غریزی نیازی در همه­ موجودات زنده وجود دارد که همه ی موجودات را به سمت “نور” هدایت میکند، این نیاز به نور و روشنایی در انسان منشاء رفتارهای متعددی است که بسیاری از آن­ها ناشی از آثار بصری نور است.

تا کنون در طراحی بناها بیشتر روش کمی نور به­ كار رفته است. در پي آن هستيم كه با پيدا كردن ارتباط كمي و كيفي نور محيطي راحت براي زندگي افراد را فراهم كنيم. رفع موانع ورود نور به مراحل نخست طراحی، تنها به مدد جستجویی هدفمند برای کشف کلید واژگان روشن و قانونمندی­های ساده در همه آثار نور، بصری و غیر بصری، مسیر مي­شد.

1 -2- طرح مسأله

«زیبایی و شکوه یک بنا بیش از آنکه معطوف به حظّ بصری از آن باشد، متکی به توان آن در ایجاد زنجیره­ای از مکاشفه­ها در ذهن انسان است».                  جان راسکین

همان طور كه مي­دانيم نور برای انسان نيازي­ است پيچيده كه همه آثار رفتاري آن مورد بررسي قرار نگرفته است. در اين زمينه معماران، حتي به مدد تجربه و شهود از پيش بيني صحيح رفتارهاي مبتني براين نياز باز مي­مانند.                                                                                    

در جايگاه يك معمار، اگر نور را تنها يك واسطه براي رويت محيط و اشياء بدانيم، فرصت­هاي فراوان تأثيرگذاري بر ادراك مخاطبين خود را از دست داده­ايم.                                                   

با وجود فاصله گرفتن از دوره سنت اما تلألو آيينه­كاري­ها، سايه-روشن، مقرنس­ها، سايه­ي ­ساباط­ها، راهروهاي تاريك و زيرزمين­هاي روشن، ما را به اين تفكر وا مي­دارد كه معماري نور فراتر از نهادن روزنه­اي در ديوار و افروختن چراغ­هاي پر­نور در اتاق­ها مي­باشد. اگر چه ارزش­هاي استعاري و معنوي نور در طراحي پرمعني و جوهري معماري بهره مي­جويند و با يك آگاهي برتر و فهم قوي از تاريخ  نور در معماري، بازيابي اين عنصر را به عنوان ابزاري رسا، امكان پذير مي­سازد.

اين مساله از يك سو نتيجه هراس جامعه معماري از وارد كردن پيچيدگي­هاي دانش موجود در اين زمينه به مراحل نخست طراحي است، و از سوي ديگر ناشي از فقدان كليد واژه­هاي روشن و قواعدي ساده از بطن معماري سنتي است كه حضور نور را در طرح ابتدايي يك اثر معماري ميسر نمايد.    

همان­ طور كه مشهود است در معماري سنتي از نور طبيعي در فضا چه به صورت اقليمي، كاركردي يا معنوي به بهترين نحو ممكن استفاده شده است.

بناهاي سنتي يزد به گونه­اي طراحي شد­ه­اند كه در مقابل كوير ايستادگي كرده­اند از اين رو بناهاي ساخته شده در يزد، نهايت درون­گرايي را دارا مي­باشند و سازماندهي فضايي آنها به­ گونه­اي است كه عنصر اصلي تقسيم­بندي اين فضاها حياط است و داراي فضاهاي تابستا­ن­نشين و زمستان­نشين مي­باشد و از سوي ديگر چون يزد در دل كوير واقع شده است  و تابش مستقيم  نور خورشيد جز لاينفك آن اقليم است و در معماري بناهايش از حضور نور چه به لحاظ كيفي و چه كمي به بهترين نحوه ممكن استفاده شده است. از سوي ديگر به خاطر تنوع فضايي در خانه­هاي يزد كه شامل سردر، هشتي، ايوان، حياط، تالار، سه دري، پنج­دري، بادگير، گودال باغچه، زيرزمين، پاياب است  و اختلاف ارتفاعي كه در خانه­ها وجود دارد، بهترين مكان براي به نمايش گذاشتن طرز استفاده از نور طبيعي و ايجاد فضاهاي سايه، نيم سايه، روشن در بازي با نور است.

1-3- ضرورت انجام تحقيق

 هر چند كه شكل زندگي و شأن پاسخگويي به آن همواره با هم مرتبط و بر يكديگر تأثير مي­گذارند، اما شكي نيست كه شكل زندگي در هر دوره زماني، متناسب با شرايط آن دوره آرام آرام تغيير مي­كند

و خود را با وضعيت جديد منطبق مي­سازد.

شيوه زندگي از آن­جا كه بستگي كامل به نوع نگاه انسان به زندگي و انديشه و منش او دارد مي­تواند امري پايدار تلقي شود. چرا كه نوع نگاه و انديشه، نماياننده فرهنگ يك جامعه است و فرهنگ هر چند تأثيرگذارتر از زمان است اما داراي برخي خصايص كلي و ويژگي­هايي است كه فارغ از زمان بوده و با گذر از يك دوره تاريخي به دوره ديگر دگرگون نمي­شود، بنابراين آنچه انتظار مي­رود كه در خانه­هاي برخاسته از يك فرهنگ مشابه و پايدار باشد، شيوه زندگي آنهاست. يعني نگاه تاريخي آن­ها به زندگي نگاهي است كه كالبد خانه را تحت تأثير خود درآورده و با آن هماهنگ مي­سازد.

تعداد صفحه : 150

قیمت : 14700تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --