دانلود پایان نامه ارشد : طراحی باغ- فرهنگسراي هنر هاي بومی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :معماری

گرایش :معماری 

عنوان :  طراحی باغ- فرهنگسراي هنر هاي بومی

أدانشگاه آزاد اسلامی
واحد دامغان
گروه معماري
پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد
عنوان:
طراحی باغ- فرهنگسراي هنر هاي بومی

(با رویکرد پایداري ارزش ها و هنر هاي محلی نمونه موردي: محله دخانیات شهر ساري)
استاد راهنما:
جناب آقاي دکتر مهدي حقیقت بین
استاد مشاور:
جناب آقاي دکترغلامرضا تیمور جلال برش

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده
مقصود اصلی از پژوهش حاضر، ارائه طراحی باغ- فرهنگسراي هنرهاي بومی جهت زنده نگه داشتن
فرهنگ غنی استان مازندران و بالا بردن کیفیت کالبدي منطقه میباشد. رهنمودها و معیارهاي طراحی
معماري باغ- فرهنگسراي هنرهاي بومی جهت معرفی فرهنگ و هنر به ویژه در مراسم و اعیاد این منطقه و
همچنین برگزاري کلاسهاي آموزشی و فروش محصولات بومی میباشد.
در طراحی مجموعه سعی بر آن بوده تا از روشهاي باغ سازي دوره صفویه که نمونهاي از آن در شهرستان
بهشهر موجود میباشد و معماري بومی منطقه استفاده شود. همچنین از عناصري مانند پیوستگی بصري،
محصوریت بصري، تضاد و تنوع، دید، خروجی و ورودي، منظرسازي که حس مکان و تعلق را افزایش
میدهند نیز استفاده شده است. در طراحی کالبد فرهنگسرا سعی بر آن بوده یادآور ارزشهاي فرهنگ ایرانی
و معماري بومی منطقه باشد و بتواند پاسخگوي نیاز هاي آن باشد.
براي انجام مطالعات میدانی، چند فرهنگسرا در ایران و جهان با توجه به شرایط محیطی و نوع معماري
بررسی گردید و پس از تحلیل ، مقایسه و جمع بندي نتایج به دست آمده از مطالعات نظري و میدانی، طرح
مورد نظر ارائه گردیده است.
در ساختمان طراحی شده در این پایان نامه از معماري سنتی بهره گرفته شده است و نمادهاي فرهنگی
معماري گذشته مانند جلوخان، حیاط مرکزي، نماي ساده و بدون تزئینات در بیرون و … در آن رعایت شده
است. این فرهنگسرا به شکل مجموعه اي از ساختمان هاي کوچک و کم ارتفاع در اطراف یک حیاط
ساخته شده و این موضوع از معماري سنتی ایران و حیاط مرکزي اقتباس شده که ساختمان هاي اطراف به
آن دید کامل یا نیم نگاهی دارند. استفاده از رنگها و سقفهاي شیبدار و تمامی این موارد به عنوان نماد
فرهنگی و نشانه در ذهن بیننده باقی میماند و باعث ایجاد حس تعلق میشود.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصلاول:کلیاتتحقیق 1- 1- ضرورت طرح —————————————————— 2 1-2- بیان مسئله——————————————————— 2 1-3- فرضیهها ———————————————————- 3 1-4- اهداف تحقیق —————————————————— 4 1-5- پرسشهاي تحقیق ————————————————— 4 1-6- جنبۀ نوآوري وجدیدبودن تحقیق —————————————– 4 1-7- روش تحقیق ——————————————————- 4 1-8- پیشینه تحقیق——————————————————- 5
فصل دوم:شناخت موضوعطراحی 2- 1- معماري و فرهنگ ————————————————— 7 2- 1- 1- فرهنگ چیست؟ ————————————————- 7 2- 1- 1- 1- پیشینه واژه فرهنگ——————————————– 8 2- 1- 1-2- ریشه واژه فرهنگ ——————————————– 9 2- 1- 1-3- معتاي امروزي واژه فرهنگ از نظر بعضی از صاحب نظران —————– 0 1 2- 1-2- رابطه فرهنگ و معماري ——————————————– 1 1 2- 1-3- کارکرد و مظاهر فرهنگ در معماري ———————————— 2 1 2- 1-4- الگوهاي فرهنگی و نمودهاي معماري ———————————- 6 1 2- 1-5- ارتباط بین الگوهاي فرهنگی و معماري ——————————— 6 1 2- 1-5- 1- اهمیت مفهوم شکل و فرم در معماري ——————————- 21 2- 1-5-2- عوامل فرهنگی موثر در شکل گیري فضاي معماري———————- 21 2- 1-6- انحطاط معماري ایران ——————————————— 22 2-2- حس مکان ——————————————————– 24 2-2- 1- معناي حس مکان ———————————————— 24 2-2-2- ارتباط بین فرهنگ و ایجاد حس مکان ———————————- 27 2-2-3- اهمیت حس مکان در ارتقاي کیفیت فضاي معماري ————————- 27 2-2-4- عوامل شکل دهنده حس مکان ————————————— 28
ط 2-2-4- 1- عوامل موثر در تقویت حس مکان———————————- 32 2-3- باغ سازي ——————————————————— 34 2-3- 1- باغ ایرانی—————————————————— 34 2-3- 1- 1- پیشینه تاریخی باغ در ایران ————————————– 35 2-3- 1-2- ساختار و عناصر باغ ایرانی دردوران باستان ————————— 36 2-3- 1-3- انواع باغ هاي ایرانی ——————————————- 39 2-3- 1-4- اصول طراحی باغ ایرانی —————————————- 42 2-3- 1-5- هماهنگی و سازگاري معماري و طبیعت —————————– 45 2-3- 1-6- ورودي در باغ ایرانی —————————————— 45 2-3-2- بررسی نقش باغ سازي در ارتقاء حس مکان در معماري و باغ سازي سنتی ایرانی —– 48 2-4- معماري و هنر در مازندران ——————————————— 49 2-4- 1- هنرهاي بومی و سنتی مازندران ————————————— 49 2-4-2- معماري سنتی و بومی مازندران ————————————— 50 2-4-3- باغ سازي در مازندران ——————————————— 54 2-4-3- 1- ویژگیهاي باغسازي مازندران باتأکید بر عصر صفویه ——————– 55 2-5- نتیجه گیري ——————————————————– 61
فصل سوم:نمونه موردي 3- 1- فرهنگسراي خاوران (جوان)——————————————— 63 3-2- فرهنگسراي نیاوران ————————————————– 70 3-2- 1- بررسی از نظر اقلیم ———————————————– 73 73 —————————————————– اﺮﺴﮕﻨﻫﺮﻓ -2-2-3 3-2-3- سر در ورودي ————————————————– 74 3-2-4- حیاط مرکزي ————————————————— 77 81 —————————————————— ﻪﻧﺎﺧرﺎﮕﻧ -5-2-3 3-2-6- بخش اداري —————————————————- 82 83 —————————————————— نارﻮﺘﺳر -7-2-3 3-2-8- سالن گوشه —————————————————- 83 83 ——————————————————-ﻪﻧﺎﺨﺑﺎﺘﮐ -9-2-3 3-2- 0 1- مجسمهها —————————————————- 84 3-3- فرهنگسراي ملل (امیرکبیر)———————————————- 86
ي 3-3- 1- تاریخچه عمارت قیطریه——————————————– 87 3-4- مرکزملی هنر و فرهنگ ژرژ پمپیدو (Pompidou Georges Centre) —————— 88 3-4- 1- تاریخچه —————————————————— 89 3-4-2- مشخصات ساختمان ———————————————- 90 91 ——————————————————-يرﺎﻤﻌﻣ -3-4-3 3-5- مجموعه فرهنگی ژان ماري تجیبائو(Centr Cultural Tjibaou Marie-jean) ———— 94 3-5- 1- معرفی سایت پروژه (شبه جزیره نیوکالدونیا) —————————— 96 3-5-2- مسابقه طراحی ————————————————– 97 3-5-3- تبدیل سازههاي بومی به هاي تک- تک لایه اي —————————- 98 3-5-4- فضاي داخلی ————————————————— 99 3-6- معبد و موزه آکشاردهام (Museum and Temple Akshardham) ——————- 1 0 1 3-6- 1- تاریخچه ساخت بنا ———————————————– 1 0 1 3-6-2- طرح ساختمان ————————————————– 2 0 1 3-7- نتیجه گیري ——————————————————– 5 0 1
فصل چهارم: برنامهفیزیکی، ضوابط واستانداردها 4- 1- مطالعه و تعیین عناصر اصلی مجموعه ————————————– 8 0 1 4-2-حوزه اداري ——————————————————– 9 0 1 4-2- 1- اتاق مدیریت ————————————————— 0 1 1 4-2-2- اتاق منشی —————————————————- 0 1 1 4-2-3- اتاق معاون—————————————————– 0 1 1 4-2-4- اتاق کارمندان ————————————————— 1 1 1 1 1 2 ——————————————————- ﯽﻧﺎﮕﯾﺎﺑ -5-2-4 4-2-6- اتاق جلسات ————————————————— 2 1 1 4-2-7- اتاق رایانه —————————————————– 2 1 1 4-2-8- آبدارخانه و سلف کارمندان —————————————– 3 1 1 1 1 3 —————————————————— ﻪﻧﺎﺧزﺎﻤﻧ -9-2-4 4-2- 0 1- سرویس بهداشتی ———————————————– 3 1 1 4-3- حوزه آموزشی و کتابخانه ———————————————- 4 1 1 4-3- 1- حوزه آموزشی ————————————————– 4 1 1 4-3- 1- 1- نور و روشنایی محیطهاي آموزشی ——————————— 4 1 1
ك 4-3- 1-2- کلاسهاي درس ——————————————— 4 1 1 4-3- 1-2- 1- کلاسهاي نظري —————————————— 5 1 1 4-3- 1-2-2- کلاسهاي عملی —————————————— 5 1 1 4-3- 1-2-3- کلاس سمعی و بصري ————————————– 7 1 1 4-3- 1-3- دفاتر کار اساتید و مربیان ————————————— 7 1 1 1 1 8 ——————————————————-ﻪﻧﺎﺨﺑﺎﺘﮐ -2-3-4 4-3-2- 1- ساختار کلی کتابخانه —————————————— 8 1 1 4-3-2-2- بخش نگهداري کتاب (مخزن) ———————————— 8 1 1 4-3-2-3- نگهداري سایر منابع فارسی و لاتین ——————————– 20 1 4-3-2-4- سایت کامپیوتر ———————————————- 21 1 4-3-2-5- سالن مطالعه ———————————————— 21 1 1 21 ———————————————- يزادﺮﭘرﻮﻧ -1 -5-2-3-4 1 22 ——————————————— عﻮﺒﻄﻣ ﻪﯾﻮﻬﺗ -2-5-2-3-4 1 22 ——————————————- ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ يﺎﻫﺰﯿﻣ -3-5-2-3-4 4-4- حوزه نمایشگاه و آمفی تئاتر——————————————— 24 1 4-4- 1- نمایشگاه —————————————————— 24 1 4-4- 1- 1- نورپردازي نمایشگاه ——————————————- 25 1 4-4- 1-2- سرویس بهداشتی نمایشگاه ————————————– 26 1 4-4-2- آمفی تئاتر —————————————————– 26 1 4-4-2- 1- بخش اداري سالن ——————————————– 27 1 4-4-2-2- فضاي انتظار بیرونی ——————————————- 27 1 4-4-2-3- فضاي انتظار داخلی (سرسرا) ————————————- 27 1 4-4-2-4- سالن اصلی نمایش——————————————– 28 1 4-4-2-5- اتاق نور و صدا ———————————————- 29 1 4-4-2-6- پشت صحنه ———————————————— 30 1 4-4-2-7- اتاق کارگردان ———————————————– 30 1 4-4-2-8- پش اتاق استراحت گروه —————————————- 30 1 4-4-2-9- اتاق گریم————————————————– 30 1 4-4-2- 0 1- اتاق تعویض لباس ——————————————- 30 1 4-4-2- 1 1- اتاق مطالعه ———————————————— 31 1 1 31 —————————————————–ﻪﻓﻮﺑ -1 2-2-4-4
ل 4-4-2-3 1- سرویس بهداشتی——————————————– 31 1 4-5- حوزه اطلاع رسانی و خدماتی ——————————————- 32 1 4-5- 1- ورودي ——————————————————- 32 1 4-5-2- قسمت نگهبانی————————————————– 33 1 1 33 ——————————————————— ﯽﺑﻻ -3-5-4 1 34 —————————————————— نارﻮﺘﺳر -4-5-4 4-5-5- چایخانه و تریا ————————————————– 36 1 1 36 —————————————————— هﺎﮕﺷوﺮﻓ -6-5-4 4-5-7- نماز خانه—————————————————— 37 1 1 37 —————————————————— ﮓﻨﯿﮐرﺎﭘ -8-5-4 1 37 ——————————————————تﺎﺴﯿﺳﺄﺗ -9-5-4 4-5- 0 1- انبارهاي عمومی ———————————————- 37 1 4-5- 1 1- سرویس بهداشتی ———————————————– 38 1
فصل پنجم: مطالعات منطقهاي وتحلیل سایت 5- 1- شناخت وضعیت اقلیمی استان مازندران ————————————- 41 1 5-2- موقعیت جغرافیایی استان مازندران —————————————- 42 1 5-3- دریاي مازندران —————————————————– 42 1 5-4- عوامل مؤثر بر اقلیم استان مازندران —————————————- 43 1 5-4- 1- توده هاي هوایی مؤثر بر آب وهواي استان مازندران ————————- 44 1 5-4-2- ناهمواري ها ————————————————— 45 1 5-4-3- پوشش گیاهی استان مازندران —————————————- 46 1 1 46 ———————————————————- دﺎﺑ -4-4-5 1 47 ——————————————————– شرﺎﺑ -5-4-5 5-5- تحلیل سایت ——————————————————- 47 1 5-5- 1- شناخت بستر طرح در مقیاس شهر————————————- 47 1 5-5-2- ابعاد سایت —————————————————- 49 1 5-5-3- عوارض سایت ————————————————– 49 1 5-5-4- دسترسی سایت————————————————– 50 1 5-5-5- مکانیابی عناصر فرهنگسرا —————————————— 50 1 5-5-6- نظام ارتباطی ————————————————— 51 1
م 1 51 —————————————————- ﯽﻫﺪﻧﺎﻣزﺎﺳ -7-5-5 5-5-8- تصویر انتزاعی طرح (پلان و حجم) ———————————— 52 1 5-6- نتیجهگیري ——————————————————– 52 1
فصلششم: روندطراحی 6- 1- روند طراحی مجموعه ————————————————- 54 1
مراجع ————————————————————— 57 1
فهرست پلانها پلان اندازه گذاري طبقه همکف پلان مبلمان طبقه همکف پلان اندازه گذاري طبقه اول پلان مبلمان طبقه اول نماها برش ها سایت پلان تصاویر1

 

 

ضرورت طرح
با توجه به فرهنگ غنی ایرانی، ما نیاز داریم جهت باز زنده سازي آن و معرفی آن به جهانیان (با توجه به
توریستی بودن منطقه) تلاش کنیم. در این پروژه سعی بر آن است تا در راستاي معرفی فرهنگ و آموزش
هنرهاي بومی، کلاسهاي آموزشی در فرهنگسرا برگزار شود و با طراحی باغ به سبک دوره صفویه فرهنگ
غنی و قدمت شهر را به همگان معرفی کنیم.
1-2- بیان مساله
فرهنگسرا ساختمانی است که در آن یک یا چند نهاد فرهنگی فعالیت دارند. در فرهنگسراها معمولاً شرایطی
براي آموزش امور گوناگون فرهنگی و اجتماعی و همچنین آموزش پیشهها و هنرهاي گوناگون مانند
نگارگري، کوزهگري، خیاطی و جزاینها فراهم میگردد. برخی از فرهنگسراها کتابخانه و انتشارات ویژه خود
را نیز دارا هستند. برخی از فرهنگسراها بجز پوشش دادن منطقه خود به فعالیتهاي فرامنطقهاي نیز
میپردازند. بسیاري از فرهنگسراها ویژهکار (تخصصی) اند یعنی فعالیت خود را گرد یک گروه یا یک محور
کاري کرده متمرکز میسازند.
فرهنگ، در موج تقابل فرهنگی در جهان و رویکرد جدید بین المللی نسبت به این موضع، جایگاه ویژه اي
در دست دارد. بناهاي فرهنگی، به عنوان مظاهر و نمادهایی از فرهنگ و معماري (که رابطه اي تنگاتنگ با
فرهنگ جامعه دارد) میتوانند عواملی موثر و معرف از موضع مذبور باشد (خیري، 386 1). با توجه به فرهنگ
کهن و دیر پاي 0 250 ساله ي کشورمان (و کمبود فضاي فرهنگی در محدوده ي سایت مورد نظر) احداث
فضاهایی از قبیل فرهنگ سرا لازم به نظر می رسد. با توجه به کمبود چنین فضاهاي در شهرستان ساري و
علاقه به باز زنده سازي ویژگی هاي فرهنگی – اجتماعی این منطقه سعی در انتخاب موضوع فرهنگسرا
شده است.
در ایران تا امروز چندین فرهنگسرا در شهرهاي مختلف برپا شده است. باتوسعه روزافزون شهرها که
ساختاري پیچیده و و در مواردي ناهماهنگ از رفتارهاي اجتماعی و بعضی فضاهاي زیستی بی هویت را
موجب شده است، یکی از موثرترین راه کارها می تواند ایجاد فرهنگسرا ها با هدف ارتقاء فرهنگی اقشار
مختلف اجتماع بویژه جوانان باشد.
آنچه امروز در جامعه ایران، مخصوصا نسل جوان، موثر واقع می افتد پیوند دو وجه فرهنگ است. یعنی
اطلاع رسانی و آگاهی و آموزش دانش ها و پیشرفتهاي علمی از یک سو و از سوي دیگر پیوند او با هویت
ملی و مرزبومی که در آن مبتلا شده و پرورش یافته است . براي آنکه جوان یا نوجوان در دنیاي بی هویت
3
دانش و فن آوري خود را غرقه نبیند، بهترین پیوند با جامعه اش همان فرهنگ است تا بتواند از این را ه به
خود و جامعه اش بازگردد (خلیلی جهرمی، 389 1).
تحقیق حاضر تلاشی در جهت به وجود آوردن محملی براي تقویت پیوند میان فرهنگ و جوانان ایران
میباشد. انتخاب محوطهاي که از حیث وسعت و دید و تسلط بر طبیعت داراي ویژگیهاي تشخصدهنده به
طرح باشد ضرورتی انکارناپذیر است.
مازندران تاریخ بسیار دیرینه دارد و از فرهنگ غنی برخوردار است و ضروري است که فضا و جایگاهی
ایجاد شود که ویژگی هاي خاص فرهنگی مردمان آن معرفی و احیا گردد. با برپایی همایش ها، مراسم
خاص و مناسبتی، اقشار مختلف مردم را با فرهنگ مازندرانی از قبیل موسیقی، پوشاك، غذا و آیینهاي
استان پیوند دهیم چرا که فرهنگ، آداب و رسوم، پوشاك و غذاهاي مازندرانی باید به عنوان بخشی از
سرمایهي این مملکت عرضه شود.
باغ ایرانی حاصل تعامل سازنده فرهنگی بین انسان و طبیعت است. در فرهنگ ایرانی طبیعت به مثابه بستري
براي رشد و تعالی انسان است، ایرانیان با احترام کامل به طبیعت آنها را در کنار هم سامان داده و محصولی
را به نام باغ ایرانی پدید می آورند. باغسازي ایرانی در دوره هاي مختلف تاریخی رشد و توسعه یافته است.
بسیاري از محققین، باشکوهترین عصر باغسازي ایران را در دوره صفویه می دانند. شاه عباس صفوي
کاخ- باغهاي باشکوهی را در خطه مازندران بنا نموده که بعضی از آنها همچنان به یادگار باقیمانده است.
حال مسئله این است که باتوجه به پیشینه تاریخی این منطقه، چگونه می توان از باغ سازي دوره صفویه
کمک گرفت و باغی را ایجاد کرد که در ترکیب با فرهنگسرا قرار گیرد و بتواند به ارتقاي کیفیت کالبدي و
فضایی آن کمک کند؟ در این راستا طراحی مجموعه فرهنگسراي هنر هاي بومی تلاشی است درجهت
ارتباط بین معماري گذشته و معماري جدید ، که درتلفیق با فضاي شهري و بافت تاریخی شهر شکل گرفته
است.مسئله دیگر در این تحقیق این است که آیا استفاده از اصول معماري بومی و سنتی در طراحی کالبدي
و فضایی فرهنگسرا می تواند به ارتقاي فرهنگ عامه و معرفی فرهنگ بومی منطقه کمک کند؟
فرهنگسراي مورد نظر فضاهاي متنوعی را از قبیل: گالري، کتابخانه، انتشارات، کلاس هاي آموزشی، گالري
نقاشی وآمفی تئاتر در متن یک باغ طراحی شده با توجه به اصول باغ سازي ایرانی، دارا می باشد.
1-3- فرضیهها
1. طراحی باغ فرهنگسرا با بهره گیري از ویژگی هاي باغ سازي ایرانی می تواند به ارتقاي کیفیت
کالبدي و فضایی آن کمک کند.
4
2. بهره گیري از اصول معماري بومی و سنتی در طراحی کالبدي و فضایی فرهنگسرا می تواند به
ارتقاي فرهنگ عامه و معرفی فرهنگ بومی منطقه کمک نماید.
1-4- اهداف تحقیق
1. اهداف فرهنگی: تقویت هویت فرهنگی شهروندان بوسیله معرفی هنرهاي سنتی و بومی محلی
2. اهداف اقتصادي: تقویت صنعت گردشگري و معرفی هنرهاي بومی و محلی به گردشگران
3. اهداف اجتماعی: ارتقاي فرهنگ عامه و معرفی فرهنگ بومی منطقه
1-5- پرسشهاي تحقیق
1. در طراحی فرهنگسرا، استفاده از باغ سازي ایرانی چگونه می تواند به ارتقاي کیفیت کالبدي و
فضایی آن کمک کند؟
2. آیا استفاده از اصول معماري بومی و سنتی در طراحی کالبدي و فضایی فرهنگسرا می تواند به
ارتقاي فرهنگ عامه و معرفی فرهنگ بومی منطقه کمک کند؟
1-6- جنبۀ نوآوري وجدیدبودن تحقیق
جنبه جدید بودن این موضوع در استفاده از ویژگی هاي باغسازي ایرانی در شمال ایران در ترکیب با
ساختمان فرهنگسرا جهت ارتقاء کیفیت کالبدي و فضایی و همچنین تقویت هویت و فرهنگ بومی منطقه
می باشد.
1-7- روش تحقیق
الف : نوع روش تحقیق:
روش تحقیق توصیفی – تحلیلی از نوع مطالعه موردي می باشد. روش جمع آوري اطلاعات کتابخانهاي و
میدانی است. با استفاده از مطالعات اسنادي و کتابخانه اي به بررسی مبانی نظري و تجربیات ایران و جهان
پرداخته خواهد شد. با استفاده ازمطالعات اسنادي و کتابخانه اي و از طریق برداشت میدانی به شناخت وضع
موجود اقدام می گردد.در تجزیه و تحلیل مسائل موجود روش تحلیلی با استفاده از جداول و نمودارها به
کار برده می شود.فرآیند پژوهش به شرح زیر میباشد:
1- جمع آوري اطلاعات
2- طبقه بندي اطلاعات
5
3- تحلیل اطلاعات
4- جمع بندي و نتیجه گیري اطلاعات
5- تدوین چشم انداز
6- گزینه هاي طراحی و انتخاب گزینه بهینه
7- طرح پیشنهادي
ب.روش گردآوري اطلاعات(میدانی،کتابخانه اي وغیره) : میدانی ، کتابخانه اي

تعداد صفحه : 88

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --