دانلود پایان نامه ارشد: صور خيال در غزليّات نظيري نيشابوري

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

عنوان : صور خيال در غزليّات نظيري نيشابوري

دانشگاه ايلام

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبيات فارسي 

عنوان:

صور خيال در غزليّات نظيري نيشابوري

استاد راهنما:

دكتر عليرضا شوهاني  

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه. 1

فصل او ل: كليات تحقيق

1-1. شرح و بيان مسأله‌ي پژوهش… 4

1-2. ضرورت و اهميّت موضوع تحقيق.. 5

1-3. اهداف تحقيق.. 5

1-4. سوالات تحقيق.. 5

1-5. پيشينه‌ي علمي موضوع تحقيق.. 5

1-6. روش تحقيق.. 6

فصل دوم: شرح احوال و زندگاني نظيري نيشابوري

2-1. زندگي نظيري نيشابوري.. 8

2-2. نگاه نظيري نيشابوري به شاعران متقدم. 11

2-3. سبك شعري نظيري نيشابوري.. 12

2-4. ويژگي‌هاي سبك هندي.. 13

2-5. ويژگي‌هاي بيان نظيري نيشابوري.. 15

فصل سوم: تشبيه، تمثيل و اسلوب معادله

3-1. تشبيه. 18

3-2. تقسيم‌بندي تشبيه براساس مفرد و مركب بودن. 25

3-3. انواع تشبيه بر پايه‌ي وحدت و تعدد طرفين.. 32

3-4. تشبيه بليغ. 35

3-5. تمثيل و اسلوب معادله. 36

فصل چهارم: استعاره

4-1. استعاره 43

4-2. بخش اول: استعاره‌ي مصرحه. 44

4-3. بخش دوم: استعاره‌ي مكنيه. 54

4-4-بخش سوم: تشخيص…. 55

4-5. بخش چهارم: اضافه‌ي استعاري.. 58

فصل پنجم: كنايه

5-1. كنايه. 61

5-2. انواع كنايه. 61

5-3. گونه‌هاي كنايه بر پايه‌ي وسائط.. 62

5-4. كنايه بر پايه‌ي مكنّيٌ عنه. 66

5-5. عناصر كنايه در غزليّات نظيري نيشابوري.. 70

5-6. عناصر قرآني.. 71

5-7. عناصر اساطيري.. 72

5-8. عناصر تاريخي.. 72

5-9. عناصر آداب اجتماعي، مذهبي و عاميانه. 74

5-10. مجاز. 75

5-11. علاقه‌ي حال و محل يا ظرف و مظروف… 76

5-12. علاقه‌ي كليت و جزئيت… 80

5-13. علاقه‌ي ماكان و مايكون. 82

5-14. علاقه‌ي سببيت يا علت و معلول. 85

5-15. مجاز به علاقه‌ي لازميت و ملزوميت… 85

5-16. مجاز به علاقه‌ي آليت… 88

5-17. علاقه‌ي خاص و عام. 89

نتيجه گيري.. 90

منابع: 93

منابع: 94

چكيده

نظيري نيشابوري از شاعران برجسته‌ي سال‌هاي آغازين قرن يازدهم هجري است كه ديوان وي را مجموعه غزليات، قصايد، قطعات، ترجيعات و رباعيات تشكيل مي‌دهد در ديوان وي 564 غزل وجود دارد كه از جنبه‌هاي مختلف شايسته‌ي بررسي و توجه بيشتر هستند. يكي از اين جنبه‌ها حوزه‌ي بيان است كه اهميت آن بر هيچ كس پوشيده نيست، غزل نظيري نيشابوري از هر جهت شايسته‌ي تحليل و بررسي است اما خصيصه‌ي ادبي مخصوصاً حوزه‌ي بيان آن متمايزتر است و به غزليات وي رنگ و بوي خاصي بخشيده كه در اين پايان‌نامه به بررسي آنها پرداخته شده است. اين پايان‌نامه در پنج فصل بررسي و تنظيم شده كه فصل اول شامل كليات و تعاريف است كه به شرح و بيان مساله، ضرورت و اهميت موضوع، اهداف تحقيق، كاربرد نتايج تحقيق، پيشينه‌ي علمي موضوع، فرضيه يا سئوال‌هاي تحقيق و شرح روش تحقيق مي‌پردازد، فصل دوم به زندگي‌نامه‌ي نظيري نيشابوري، آثار، دانش و آگاهي او و تاثير و تأثرش بر شعراي قبل و بعد از خود تنظيم شده است. اما تنه‌ي اصلي اين پايان نامه از فصل سوم  شروع مي‌شود كه از سه بخش تشبيه، اسلوب معادله، تمثيل ، فصل چهارم استعاره و فصل پنجم كنايه و مجاز تشكيل شده است. مبناي كار تقسيم‌بندي تنه‌ي اصلي پايان‌نامه همان تقسيم‌بندي رايج در علم بيان است با اين تفاوت كه اسلوب معادله و تمثيل را با توجه به زيرساخت تشبيه بودن‌شان زيرمجموعه‌ي تشبيه آورديم.  نتايج تحقيق نشان مي‌دهد كه آرايه‌هاي مذكور به غزليات نظيري نيشابوري غناي خاصي بخشيده است

مقدمه
بي‌توجهي شاهان صفوي نسبت به ادب غنايي سبب مهاجرت شاعران ايراني به سرزمين هند شد و دليل ديگر اين مهاجرت اين بود كه شاهان گوركاني با تشويق و ترغيب شاعران فارسي زبان محفل شعر و شاعري را گرم نگه داشته بودند و اين باعث به وجود آمدن سبك هندي با مشخصه‌هاي خاص خود شد كه از جمله‌ي ويژگي‌هاي آن نازك خيالي، دقت نظر، ظرافت در گفتار، توجه به زبان كوچه و بازار و … مي‌باشد، نظيري نيشابوري از جمله شاعراني است كه از سبك هندي پيروي كرده و ديوان او مشتمل بر 564 غزل مي‌باشد كه در تك تك غزلياتش ويژگي‌هاي خاص سبك هندي را گنجانده است.

اين پايان‌نامه پژوهشي در صور خيال غزليات نظيري نيشابوري است، براي بررسي جنبه‌هاي زيبايي شناختي و ويژگي‌هاي صورخيال، ابتدا شواهد تمام صورت‌هاي خيالي استخراج گرديده و بسامد هر كدام از انواع مختلف صور خيال مشخص شده است، در ارزيابي جلوه‌هاي هر كدام از آن صورت‌هاي خيال انگيز در غزليات نظيري نيشابوري، ابتدا تعريف آنها مطابق آن چه در ميان علماي علم بيان مشهور است ارائه شده است. در هر فصل تلاش شده تا كاربرد هر كدام از انواع صورخيال، براي خواننده معلوم گردد. از آنجا كه استشهاد ابيات و شواهد زياد، موجب گسيختگي رشته‌ي انديشه‌ي خواننده و افزايش حجم پايان‌نامه مي‌شد، تنها به ذكر چند شاهد مثال به همراه تصوير آن بسنده كرده و در پايان براي جلوگيري از تكرار فقط تعداد هر آرايه را شمرده و در مجموع ذكر نموده‌ايم. كه تشبيه با 27 درصد بالاترين فراواني را به خود اختصاص داده است و بعد از آن اسلوب معادله و تمثيل با 20 درصد فراواني و استعاره با 20/19 درصد بيشترين سهم را به خود اختصاص داده‌اند براي انجام اين پژوهش ديوان «نظيري نيشابوري» تصحيح و تعليق محمدرضا طاهري چاپ موسسه‌ي انتشارات نگاه (1389) را اساس كار خود قرار داده‌ايم. در فصل اول كليات و مباني پژوهش، بررسي شده است، كه در آن به شرح و بيان مسئله پژوهشي، ضرورت و اهميت موضوع، اهداف، كاربرد نتايج، پيشينه‌ي علمي موضوع، سؤال‌ها و فرضيه‌ها و شرح روش تحقيق پرداخته است. در فصل دوم شرح احوال و زندگي نامه‌ي نظيري نيشابوري بررسي شده و سپس سبك هندي و شاخصه‌هاي مهم آن و تأثير آن بر نظيري نيشابوري تحليل شده است. در فصل سوم، عناصر صورخيال بررسي شده كه شامل بخش‌هاي مختلفي است در بخش اول تشبيه و انواع آن بررسي شده كه تشبيه بليغ بيشترين سهم را به خود اختصاص داده است. بخش دوم بررسي اسلوب معادله و تمثيل مي‌باشد. فصل چهارم كه به استعاره تعلق دارد و به بررسي انواع استعاره‌ي مصرحه‌، مكنيه، اضافه استعاري و تشخيص مي‌پردازد. فصل پنجم كنايه است كه كنايه از ديدگاه‌هاي مختلف، تلويح، ايما، رمز و تعريض بر اساس مكنّي عنه و مكنّي به و سپس از ديدگاه كنايه از اسم، كنايه از صفت و كنايه از فعل بررسي كرده‌ايم اما در بخش مجاز هر چند برخي علما آن را به عنوان صورخيال قبول ندارند. به خاطر علاقه‌ي شباهت آن نتوانستيم از ذكر اين بخش صرف نظر كنيم.

در اين تحقيق سعي شده از طريق  روش‌ توصيفي، استفاده از منابع كتابخانه‌اي و در صورت لزوم استفاده از داده‌هاي آماري براي پرسش‌هاي مطرح شده در بخش اهداف تحقيق پاسخ مناسب و به جا داده شود.

قبا گر حرير است گر پرنيان                          به نــاچار حشوش بود در ميان

تو گر پرنياني نيابي مجوش                          كرم كار فرماي و حشوش بپوش

تعداد صفحه : 107

قیمت : 14700تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --