دانلود پایان نامه ارشد : شگردهای تمرکززدایی در قصه‌های ایرانی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  زبان و ادبیات فارسی

گرایش :  ادبیات‌کودک و نوجوان

عنوان :  شگردهای تمرکززدایی در قصه‌های ایرانی

دانشگاه شیراز 

دانشکده‌ زبان و ادبیات فارسی

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی زبان و ادبیات فارسی- ادبیات‌کودک و نوجوان

 شگردهای تمرکززدایی در قصه‌های ایرانی

 استاد راهنما

دکتر مرتضی خسرونژاد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

پژوهش حاضر با هدفِ یافتن ژرف‌ساخت‌های تمرکززدایانه به‌سراغ افسانه‌های عامیانه‌ی ایرانی رفته‌است تا با واکاوی آن‌ها این ظرفیت‌های نهفته را آشکارسازد. تمرکززدایی، بنابر یافته‌های پیاژه اصلی‌ترین ویژگی ذهنی کودک است و بنابر پیشنهاد خسرونژاد ( 1382 ) در قالب شگردهایی ویژه در ادبیات کودک نمودمی‌یابد. ضرورت چنین پژوهشی، در ادامه‌ی نظریه‌ی معصومیت‌و‌تجربه، کمک به‌استقلال‌بخشیدن به ماهیت ادبیات کودک است. در این پژوهش ۳۰ افسانه از افسانه‌های انجوی شیرازی برگزیده و با روش تحلیل محتوای کیفی و تلفیقی از قیاس و استقرا، بر پایه‌ی نظریه‌ی معصومیت‌وتجربه، کاویده شدند. یافته‌های این پژوهش نشان‌داد که از میان شگردهای تمرکززدایانه‌ی معصومیت‌و‌تجربه، شگردهای «اغراق» و «پایان‌خوش» در همه‌ی این افسانه‌ها وجودداشتند و شگرد «نمای دور و نزدیک» در هیچ‌یک از افسانه‌ها یافت‌نشد. جلوه‌های تازه‌ی تمرکززدایی در افسانه‌های انجوی شیرازی در قالب 1۳ شگرد به‌دست‌آمدند که عبارت‌اند از: یک‌صحنه‌ با دو نما، صحنه‌های هم‌زمان، نمای باز و نمای بسته، زنجیره‌ی رخ‌دادها ( خوش‌اقبالی و بداقبالی )، رگبار وارونگی، جابه‌جایی قهرمان، چند‌مجلسی، غافل‌گیری، مناظره، برچسب ( متضاد یا هم‌سان )، قصه در قصه، قصه‌های زنجیره‌ای و دگردیسی. آن‌چه در همه‌ی این شگردها تمرکززدایی را سبب می‌شد، نوعی حرکت و غفلت‌زدایی یا انتظارشکنی بود.

 فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه
1-1- پیش‌گفتار 2
1-2- بیان مسئله 3
1-3- اهمیت  ضرورت پژوهش 3
۴-۱- هدف پژوهش 6
۵-۱- تعریف‌های مفهومی واژه‌ها و اصطلاح‌ها 7
۱-۵-۱- قصه 7
۲-۵-۱- افسانه 7
۳-۵-۱- افسانه واقع‌گرا 7
۴-۵-۱- افسانه پریان 8
۵-۵-۱- جذب و انطباق 8
۶-۵-۱- تمرکززدایی و تمرکزگرایی 8
فصل دوم: پيشينه­ و مبانی نظری پژوهش
2-1- پیشینه افسانه‌ها 10
2-1-1- در خارج از ایران 10
۱-۱-۱-۲- گردآوری و طبقه‌بندی افسانه‌ها 10
۲-۱-۱-۲- ساختارگرایی 12
2-1-1-3- روی‌کرد بنیان‌فکنانه 15
2-1-1-4-روی‌کرد روان‌کاوانه 15
2-1-1-5-روی‌کرد یونگی 16
2-1-1-6- روی‌کرد مارکسیستی 17
2-1-1-7-روی‌کرد زن‌گرایانه ( فمینیستی) و جنسیتی 17
2-1-1-8- روی‌کرد نواستعماری 18
2-1-1-9-روی‌کرد تطبیقی 18
۲-۱-۲- در ایران
۱-۲-۱-۲- گردآوری و طبقه‌بندی 19
۲-۲-۱-۲- روی‌کرد ساختارگرایانه 19
۳-۲-۱-۲- روی‌کرد روان‌کاوانه 21
2-1-2-4- روی‌کرد یونگی 23
۵-۲-۱-۲- روی‌کرد زن‌گرایانه (فمینیستی) 23
۶-۲-۱-۲- روی‌کرد اطلاع‌رسان 24
۷-۲-۱-۲- روی‌کرد آسیب‌شناسانه 25
۸-۲-۱-۲- روی‌کرد تاریخی 25
۹-۲-۱-۲- روی‌کرد زبان‌شناسانه 25
۱۰-۲-۱-۲- پژوهش در زمینه بازنویسی و بازگردانی افسانه‌ها 26
۱۱-۲-۱-۲- روی‌کرد تحلیل محتوا 26
۱۲-۲-۱-۲- روی‌کرد شناخت‌شناسی تکوینی 26
۱۳-۲-۱-۲- جمع‌بندی پیشینه افسانه‌ها 27
۲-۲- پیشینه تمرکززدایی 27
۱-۲-۲- پیاژه و تمرکززدایی 29
۲-۲-۲- ویگوتسکی 29
۳-۲-۲- دونالدسون 32
۴-۲-۲- بنیان‌فکنی و تمرکززدایی 33
۵-۲-۲- پیشینه تمرکززدایی در ادبیات کهن ایران 35
2-2-۶- تمرکززدایی پس از معصومیت و تجربه 35
۳-۲- معصومیت و تجربه و مبانی نظری پژوهش 37
۱-۳-۲- شگردهای تمرکززدایی در افسانه‌ها 37
۱-۱-۳-۲- پایان‌خوش 40
۲-۱-۳-۲- اغراق 40
۳-۱-۳-۲- مداخله راوی 40
۴-۱-۳-۲- خودنمایی افسانه‌ها 40
۵-۱-۳-۲- وارونه‌سازی 40
۶-۱-۳-۲- سپیدگویی 41
۷-۱-۳-۲- رفت و برگشت 42
۸-۱-۳-۲- نمای دور، نمای نزدیک 42
فصل سوم: روش پژوهش
3-1- طرح پژوهشی 45
۲-۳- نمونه‌های پژوهش 45
۳-۳- روش داده‌‍‌یابی 47
۴-۳- روش داده‌کاوی 48
۵-۳- حساسیت پژوهش‌گر 49
۶-۳- پرسش‌های پژوهش 49
فصل چهارم: واکاوی افسانه‌ها
4-1- خر ما از کره‌گی دم نداشت 51
4-2- یوسف شاه پریان و ملک احمد 58
4-3- شتر دیدی ندیدی 62
4-4- ملک محمد و دیو یک لنگو 65
4-5- پادشاه و دختر چوپان 73
4-6- شاهزاده‌ابراهیم و فتنه خون‌ریز 77
۷-۴- آدم بدبخت 81
۸-۴- مرد جوجه فروش 85
۹-۴- قوز بالای قوز 87
۱۰-۴- آبی‌بی دلم می‌خواد را بیری 88
۱۱-۴- آگبوری 91
۱۲-۴- گل به صنوبر چه کرد 93
۱۳-۴- ملاچغندر و زن بدکاره 99
۱۴-۴- عباس دوس 102
۱۵-۴- دهاتی و تاجرها 104
۱۶-۴- مطیع و مطاع 108
۱۷-۴- یه بار جستی ملخک 111
۱۸-۴- حسن یک‌غازی و حسن دوغازی 114
۱۹-۴- تعبیر خواب 116
۲۰-۴- جانتیغ و چهل‌گیس 120
۲۱-۴- بابل هند 125
۲۲-۴- گل خندان 127
۲۳-۴- سه زن مکار 130
۲۴-۴- دختر نارنج و ترنج 133
۲۵-۴- ملا بد نباشد 137
۲۶-۴- روباه و الاغ 138
۲۷-۴- روی یخ گرد و خاک بلند نکن 139
۲۸-۴- عروسک سنگ صبور 141
۲۹-۴- ملای مکتب 143
۳۰-۴- حسن کچل 144
4-31- پاسخ به پرسش نخست 148
4-32- پاسخ به پرسش دوم 151
فصل پنجم: نتیجه‌گیری
5-1- مقدمه 153
5-2– ارزش های نهفته در افسانه‌ها 153
5-3- بازخوانی شگردهای معصومیت‌و‌تجربه و تقسیم‌بندی آن‌ها 154
5-4- برخی از تفاوت‌های شگردهای تمرکززدایانه‌ی افسانه‌های صبحی با افسانه‌های انجوی شیرازی 158
5-۵- جلوه‌های تازه‌ی تمرکززدایی در افسانه‌های انجوی شیرازی 161
5-6- شگرد‌های تمرکززدایانه در یک نگاه 166
5-7- سخن آخر 167
5-8- پیشنهادهای پژوهش 167
5-8-1- پیشنهاد‌های پژوهشی 167
5-8-2- پیشنهادهای کاربردی 168
5-9- محدودیت‌ پژوهش 168
 فهرست منابع و مآخذ
منابع فارسي 169
منابع انگليسي 173

پیش‌گفتار

  یافتن ماهیت و ویژگی‌های ادبیات‌کودک از مهم­ترین مبحث‌های مطرح­شده در زمینه‌ی ادبیات‌کودک­ است. بسیاری از پژوهش­گران ­درباره­ی ویژگی­ها، مشکل‌ها، ایدئولوژی­های نهفته و حتا در مورد امکان یا عدم امکان ادبیات‌کودک سخن گفته­اند. این پژوهش­گران، نظرهای گوناگون و حتا گاه متناقضی دارند؛ برای نمونه درحالی‌که ‌استیونز[1] (۲۰۰۲) و زایپس[2] (۱۹۹۴) به ایدئولوژیک بودن ادبیات‌کودک  با روی‌کرد­های ویژه­ی خود اعتقاد دارند، نودلمن[3] (۱۹۹۷) به لذت­های نهفته در آن­ها یا به بیننده‌ی پنهان و نقش تصویر در لذت‌بخشی کتاب‌های داستانی‌تصویری توجه می­کند یا درحالی‌که رز[4] (۱۹۸۴) ادبیات‌کودک را محملی برای امیال سرکوب­شده­ی بزرگسالان و کاملا جعلی و تصنعی می­پندارد، متیوز[5] (۱۹۸۰) داستان­هایی را برای نمونه می­آورد که اصیل ­هستند و برای کودک پدید آمده­اند. با این­همه، بحث درباره­ی ماهیت و ویژگی‌های ادبیات‌کودک هم­چنان ادامه دارد و هر پژوهش­گری با روی­کرد ویژه­ی خود به بررسی اثرهای ادبی برای کودک می­پردازد.

  در نظریه­ی به­کاررفته در پژوهش حاضر به همسانی « مفهوم کودکی و ادبیات‌کودک » توجه شده‌است و علت توفیق اثرهای کلاسیک و افسانه­ها را در این مطلب می­داند. در این روی­کرد مفهوم کودکی با توجه به نظریه‌های روان‌شناسی و فلسفه تبیین شده­است و سپس با توجه به این مفهوم و ویژگی­های آن به بررسی اثرهای اصیل و موفق ادبیات‌کودک هم‌چون افسانه‌ها پرداخته­است تا این هم­سانی بیش‌تر آشکار شود.

۲-۱- بیان مسئله

بنیادی‌ترین ویژگی ذهنی کودک از نظر پیاژه تمرکززدایی است که می­تواند تاثیرهای بسیاری در رشد ذهنی کودک داشته­باشد و البته این همان ویژگی بنیادینی است که در اثرهای کلاسیک کودک و افسانه‌ها که نزد کودکان محبوبیت عام دارند، دیده می­شود. برای روشن‌شدن این نظر، پژوهشی انجام شد و در آن خسرونژاد ( 1382 ) به بررسی افسانه­های عامیانه با چنین روی‌کردی پرداخت. پژوهش حاضر در واقع در ادامه­ی همان پژوهش است.

  از این منظر، آن­چه که از دیدگاه­های گوناگون پنهان مانده‌است، توجه نکردن به ادبیات‌کودک و بیرون‌نکشیدن ماهیت واقعی ادبیات‌کودک از کاوش در خود آن به عنوان گونه‌ای مستقل است. درواقع بحث­برانگیز­ترین موضوع ادبیات‌کودک در ایران بحث زیبایی یا آموزش است، بحث این­که آیا ادبیات‌کودک را باید جزو علوم­تربیتی به‌شمار‌آوریم یا جزو ادبیات و البته روی‌کرد حاضر هم‌سو با نظر خسرونژاد ( ۱۳۸۲ ) بر این باور است که این ­هر دو در یافتن ماهیت واقعی ادبیات‌کودک به یک اندازه به­خطا رفته­اند، زیرا هرکدام تنها می­خواهند با اصول خود و بدون توجه به ویژگی‌های ادبیات‌کودک آن را تبیین کنند، اما اگر وجود مستقلی برای ادبیات‌کودک قایل شویم، آن­گاه می­توانیم عواملی را که سبب زیبایی یا آموزش می­شوند، بیابیم.

  اصلی­ترین مسئله در نظریه­ی تمرکززدایی یافتن ماهیتی مستقل برای ادبیات‌کودک و بررسی روش‌ها و شگردهای آن از این طریق است؛ در این میان افسانه‌ها به‌سبب جاذبه و کششی که برای کودک دارند اثرهایی اصیل و یگانه با کودکانند که توجه به ویژگی‌های آن‌ها از این دید می‌تواند در یافتن ماهیت مستقل ادبیات‌کودک بسیار سودمند باشد.

۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش

  هنرمند، مخترع، فيلسوف و هر کسي که با آفرينش­گري در ارتباط است معصوميت کودکانه را در خود حفظ کرده‌است. انديشمنداني هم­چون روسو به همين خاطر عقيده داشته­اند که کودک بايد دور از جامعه­ي بزرگ­سال و در طبيعت رشد کند تا بتواند کودکانگي را در خود نگاه­دارد اما چنين روشي نيز دور از واقعيت است و اين پرسش را در پي دارد که خلاقيت چنين کودکي آيا مي­تواند پاسخ­گوي جامعه‌های امروزي باشد، آيا جز اين است که خلاقيت کودک، بدوي است و باید رشد کند؟

خلاقيت کودکانه همچون خلاقيت انسان بدوي است، همچنين معصوميت کودکانه ـ که در برگيرنده آن خلاقيت نيز هست بسيار شکننده‌است و فرا­باليدن آن در خلاء امکان­پذير نيست. هر کودکي اگر به خود رها شود_ دور از فرهنگ و جامعه، دور از بايدها و نبايدها، دور از اندام­واره­اي که او را دربرگيرد و در بهترين حالت نيز ميل به ايستايي، ميل به انسجام در آن قوي­تر از تمايل به پويايي و واگرايي باشد_ شدن او چگونه امکان­پذير خواهد بود؟ حضور بزرگسال به هر شکل شرط شکفتن کودک است…. لازمه­ي فراباليدن معصوميت عبور آن از تجربه‌است. اگر معصوميت از تجربه بگذرد و تجربه [در اين­جا بزرگ­سال] آن­قدر بازدارنده نباشد که معصوميت را در خود فرو بلعد و يا آن را به وراي هستي پرتاب کند_ آن­گاه معصوميتي تازه زاده مي­شود که سرشارتر، تواناتر و به­خود آمده­تر از پيش، آماده‌است که با تجربه­اي ديگر_ قدرتمندتر_ درآويزد. درآميزد و در نهايت_ و باز هم اگر بتواند از آن بگذرد و جذب و يا حذف نگردد_ به معصوميتي باز هم سرشارتر فرابالد ( خسرو‌نژاد، 108:1383 ).

  آن­چه مي­تواند کودک را در برابر هجوم قوانين خشک بزرگ­سالي و چارچوب­هاي سخت ايمن سازد حفظ انعطاف­پذيري است و اگر کودک بتواند این توانایی را در خود نگاه دارد، باليده­تر و پرورده­تر از پيش می­شود. انعطاف­پذيري را مي­توان بسته­نبودن انديشه در برابر افکار گوناگوني دانست که حتي گاهي با کليشه­ها و ساختارهاي ذهني در تضاد هستند.

ذهن­هاي خشک، متعصب، خوکرده به عادت و تغييرناپذير نمي­توانند راه­هاي تازه را کشف کنند و پاسخ­هاي مناسب به موقعيت جديد را ارائه کنند و از اين رو شکست مي­خورند و ناکام يا به رکود کشيده مي­شوند و يا تن به واکنش­هاي نابهنجار ( هم­چون پرخاشگري ) مي­دهند. […] انعطاف­پذيري توانايي ترک عادت­ها و انديشه­هاي ثابت و ناکارآمد و جايگزين کردن آن­ها با رفتارها و انديشه­هاي تازه‌است ( خسرونژاد، 1390: 16 ).

  اما انعطاف­پذيري ذهن کودک نيز مستلزم رشد شناختي در انديشه­ي کودک است، زمانی که کودک نتواند افکار گوناگون را درک کند هرگز نمی­تواند ذهن انعطاف­پذیری داشته­باشد و زمانی او می­تواند به این توانایی برسد که اصلي­ترين ويژگي شناختي ذهن، یعنی نوسان میان تمرکزگرایی و تمرکز­زدايي در او رشد کند. نظريه­ي به­کار­گرفته شده در پژوهش حاضر از اين مفهوم گرفته شده‌است. در واقع نظريه­ي تمرکز­زدایی به رشد شناختي کودک توجه دارد.

  از سوی دیگر نظريه­ی تمرکززدایی به تبيين ژرف­ساخت يکي از موفق­ترين گونه‌های ادبي براي کودک يعني افسانه­ها مي‌پردازد که ميراثي بسيار­گران­بها و الگويي براي داستان­نويسان امروز هستند. بررسي علت موفقيت اين اثر‌ها ديد تازه­اي به نويسندگان حوزه­ي ادبيات کودک مي­دهد و با این دید تازه می­توان شاهد تحولی در اثرهای ادبی کودک بود. 

  توجه بیشتر به کنش­های ذهنی و ایجاد راه­هایی برای هرچه­بیشتر کردن این کنش­ها و نیز مشارکت‌دادن مخاطب­های کودک در متن و ایجاد شکاف­هایی برای حضور بیشتر آن­ها با شگرد سپیدنویسی می­تواند یکی از این تاثیرها باشد. به‌طور‌کلی توجه به مخاطب و ویژگی‌های ذهنی او و آگاه‌بودن نویسنده به این­که مخاطب از چه شگردهایی بیشترین لذت را می­برد او را در پدید‌آوردن متنی قوی­ یاری می­رساند.

  اما پژوهش درمورد تمرکززدایی، نخست، درمورد افسانه‌ها انجام­ و در آن ژرف­ساخت افسانه‌های صبحی واکاوی شده­است و هدف و روش ادبیات‌کودک یا به عبارت بهتر فلسفه‌ی ادبیات‌کودک با تمرکززدایی نشان ­داده­شده‌است. اکنون پرسش این­جا است که با وجود پژوهشی درمورد افسانه­ها چه نیازی به پژوهش مجدد و بررسی دوباره­ی افسانه­ها است؛ پاسخ این است که در این پژوهش افسانه­های انجوی بررسی می­شوند؛ افسانه­های صبحی با افسانه‌های انجوی تفاوت‌های زیادی دارند که همین تفاوت­ها سبب می­شود که نیازمند بررسی آن­ها در پژوهشی مستقل باشیم. بسیاری از منتقدان به این نکته که کار صبحی شبیه به بازنویسی است توجه داشته‌اند، هرچند که صبحی، خود، این شیوه را « یافتن اصل قصه » می‌داند:

هرچند که انتشارات صبحی بسیار ارزشمند است باز دارای عیب بزرگی است زیرا قابل اعتماد نیست، چه از نظر محتوی موضوعی و چه از لحاظ نکات زبانی. صبحی خود در مقدمۀ خویش می­گوید که برمبنای تحریرهایی که در اختیار داشته متن جدیدی نوشته‌است و کوشیده تا صورت محتمل هر قصه­ای را بازسازی کند. عیوب چنین روشی کاملا آشکار است؛ از یک طرف ساخت زبانی متن و همچنین محتوای آن_ مخصوصا آنچه به امور اخلاقی مربوط می­شود_ سخت به طرز تلقی و فکر نویسنده وابسته می­شود و این امر متن اصلی را نادرست و مخدوش می­کند؛ از جانب دیگر تاثیر روشن متن ادبی مبنای کار به چشم می‌خورد، به نحوی که متن ارایه شده را مجموعا فقط با احتااط می­توان به عنوان قصه­ای که به آن اشاره‌شده تلقی کرد ( مارزلف، 1376: 19).

امیدسالار نیز در مقاله­ای در شرح روش کار صبحی برای گردآوری افسانه­ها این چنین می‌آورد:

روش کار او در رادیو این بود که ابتدا داستانی را نقل می­کرد و نتیجۀ اخلاقی آن را بر سبیل نصیحت به کودکان متذکر می­شد. سپس از شنوندگان خود می­خواست که اگر روایتی از این داستان شنیده­اند برایش بفرستند. صبحی برای داستان­های عامیانه اهمیت ادبی قائل بود و عقیده داشت که از تلفیق چند حکایت می­تواند اصل داستان را بازسازی کند. این نظریات صبحی به­روشنی در مقدمه­ی کتاب­هایش و نیز در موخره­های کوتاهی که بر بعضی حکایات مندرج در کتابهای خود نوشته هویداست. مثلا در باب اهمیت ادبی حکایات و لزوم بازسازی آن‌ها می­نویسد: « به کمک شما مقداری از افسانه­های محلی که پایۀ متین و بی­نظیری برای زبان و ادبیات فارسی­ست به دست من رسیده و هر افسانه­ای را با مراجعه به چند نسخه که هریک از شهری فرستاده­شده مرتب کرده­ام. » گاهی این دستکاری­های متن داستان را تصحیح یا مرتب‌کردن متن یا پیدا کردن اصل آن می­نامد ( امیدسالار، 1372: 119 ).

تعداد صفحه :172

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --