دانلود پایان نامه ارشد : شناسايي ورتبه بندي عوامل موثر بر انتخاب تكنولوژي هاي نوين

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسي صنايع

گرایش : صنايع

عنوان : شناسايي ورتبه بندي عوامل موثر بر انتخاب تكنولوژي هاي نوين 

وزارت علوم‌و تحقيقات و فناوري

دانشگاه علوم و فنون مازندران

 پايان نامه دوره كارشناسي ارشد

رشته مهندسي صنايع گرايش صنايع

موضوع:

شناسايي ورتبه بندي عوامل موثر بر انتخاب تكنولوژي هاي نوين در صنعت قطعات پليمري خودرو بااستفاده ازالگوريتم ديماتل فازي FUZZY DEMATEL

استاد راهنما:

آقاي دكتر نيكبخش جواديان

استاد مشاور:

آقاي مهندس مسعود ابراهيمي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

تقدیم به:………………………………………………………………………….. 3

سپاسگذاری:…………………………………………………………………………………. 4

چکیده……………………………………………………………………………… 11

فصل اول…………………………………………………………………….. 12

1-1- مقدمه………………………………………………………………….. 13

1-2- بيان مسأله اساسي تحقيق……………………………………. 13

1-3- اهميت و ضرورت انجام تحقيق……………………………………………… 16

1-4- سوالات تحقيق……………………………………………………………. 17

1-5- اهداف تحقيق………………………………………………………. 18

1-6- روش شناسي تحقيق………………………………………………………… 18

1-7- تعريف واژه ها و اصطلاحات فني و نخصصي……………………….. 19

فصل دوم…………………………………………………………………………. 21

2-1-مقدمه………………………………………………………………. 22

2-2- تكنولوژي……………………………………………………. 23

2-2-1-تعريف……………………………………………………………. 23

2-3-انتقال تكنولوژي………………………………………… 27

2-3-1-ماهيت انتقال تكنولوژي………………………………. 29

2-3-2-چالش هاي موجود………………………………….. 30

2-3-3-لزوم انتقال و انتخاب تكنولوژي نوين………………….. 31

2-4-فرايند انتقال تكنولوژي………………………………… 32

2-4-1-انتخاب و كسب تكنولوژي……………………………………… 32

2-4-1-1-ارزيابي و تعيين تكنولوژي هاي مورد نياز كشور/بنگاه…………………. 32

2-4-1-2-بررسي و انتخاب تكنولوژي هاي مناسب براي انتقال …………………… 33

2-4-1-3-بررسي و شناخت صاحبان تكنولوژي بنگاه/فرد و شناخت روش هاي انتقال آن………… 33

2-4-1-4-اولويت بندي روش هاي ممكن انتقال تكنولوژي…………………… 33

2-4-1-5-ارتباط با دارندگان تكنولوژي،متقاعد كردن آنها به همكاري و دريافت پيشنهاد…….. 34

2-4-1-6-مذاكره براي كسب بهترين شرايط ممكن……………………… 34

2-4-1-7-تهيه پيش نويس و انعقاد قرارداد……………………………. 35

2-4-1-8-اجراي قرارداد…………………………………………….. 35

2-4-1-9-خاتمه و مستند سازي نتايج……………………………… 35

2-4-2-انطباق،كاربرد و جذب تكنولوژي………………………………….. 35

2-4-2-1-كاربرد تكنولوژي………………………………………… 36

2-4-2-2-جذب تكنولوژي…………………………………………. 37

2-4-3-توسعه و انتشار تكنولوژي…………………………………………….. 38

2-5-روش هاي انتقال تكنولوژي…………………………….. 38

2-5-1- قرارداد تحويل كامل……………………………………….. 39

2-5-2-كسب پروانه………………………………………… 39

2-5-3-حق استفاده از اسم تجاري…………………………………… 40

2-5-4-تبادل و استخدام نيروي انساني……………………………….. 40

2-5-5-آموزش و تعليم…………………………………………………… 40

2-5-6-برون سپاري……………………………………………………….. 41

2-5-7-قرار داد باي بك……………………………………………… 41

2-5-8- اتحاد استراتژيك……………………………………………. 41

2-5-9- قراردادهاي بيع متقابل……………………………………….. 42

2-5-10-همكاري فني…………………………………………………….. 42

2-5-11- قرارداد توسعه و تحقيق……………………… 42

2-5-12- تحقيق و توسعه مشترك…………………………. 42

2-5-13- سرمايه گذاري در پروژه………………………………….. 42

2-5-14- قرارداد خدمات فني………………………………………… 43

2-6-عوامل موثر بر اتنخاب و انتقال تكنولوژي…………………………………. 45

2-6-1- مدل دسته بندي چان……………………………………. 45

2-6-1-1- عوامل سازماني……………………………………………………….. 45

2-6-1-2- عوامل بازار-محيط تجاري……………………………… 46

2-6-1-3- هزينه………………………………………………. 46

2-6-2- مدل پاستور…………………………………………………. 46

2-6-2-1- عوامل سازماني راهبردي……………………………………. 46

2-6-2-2- عوامل سازماني تاكتيكي…………………………………….. 47

2-6-2-3- عوامل تكنولوژي راهبردي…………………………………………………. 47

2-6-2-4- عوامل تكنولوژي تاكتيكي……………………………………………………………. 47

2-6-3- مدل ماركوس و تانيس……………………………………….. 47

2-6-3-1- فاز قرارداد…………………………………………………… 48

2-6-3-2- فاز اجرا………………………………………………………… 48

2-6-3-3- فاز دوره آزمايشي……………………………………….. 48

2-6-3-4- فاز پشتيباني………………………………………………… 48

2-6-4- انتقال تكنولوژي در صنعت خودروسازي………………………………………. 49

2-7- روش هاي ارزيابي و بررسي فرآيند انتقال تكنولوژي………………. 49

2-7-1- روش ديماتل فازي………………………………………………………… 52

2-7-2-مزاياي روش ديماتل فازي…………………………………………… 52

2-7-2-1- درنظر گرفتن ارتباط متقابل…………………………………………………….. 53

2-7-2-2- ساختاردهي به عوامل پيچيده در قالب گروه هاي علت و معلولي……………… 53

2-7-3- مراحل روش ديماتل فازي…………………………………………………… 53

2-7-3-1- گام اول……………………………………………………………………………….. 54

2-7-3-2- گام دوم………………………………………………………………………………. 54

2-7-3-3- گام سوم…………………………………………………………………………… 54

2-7-3-4- گام چهارم……………………………………………………………………………. 55

2-7-3-5- ماتريس روابط فازي………………………………………………………………. 56

2-8- مروري به مطالعات پيشين……………………………………………………. 56

2-8-1- تكنولوژي و انتقال تكنولوژي………………………………………………………… 57

2-8-1-1- مديريت تكنولوژي و انتقال تكنولوژي……………………………………………… 57

2-8-1-2- عوامل موثر بر موفقيت انتقال تكنولوژي………………………………………………. 57

2-8-2- انتقال تكنولوژي در صنعت خودروسازي……………………………………………………………….. 58

2-8-3- استفاده از روش هاي تصميم گيري چند معياره در مساله انتقال تكنولوژي……………………. 59

2-8-3-1- روشهاي تصميم گيري چندمعياره و مدل هاي رياضي………………………………………. 59

2-8-3-2- روش ديماتل فازي …………………………………………………………………………….. 60

فصل سوم…………………………………………………………………………………….. 62

3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………… 63

3-2- روش پژوهش …………………………………………………………………………… 63

3-3- فرآيند پژوهش………………………………………………………………………………. 64

3-4- روش و ابزار گردآوري اطلاعات…………………………………………………. 65

3-5- اعتبار و روايي ابزار نحقيق…………………………………………………………. 66

3-6- مقياس اندازه گيري………………………………………………………………….. 69

3-7- جامعه، نمونه آماري و روش نمونه گيري…………………………………………………… 69

3-8- روش ها و ابزار تجزيه و تحليل اطلاعات……………………………………………….. 70

3-8-1- روش ديماتل……………………………………………………………… 71

فصل چهارم………………………………………………….. 74

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………….. 75

4-2- توصيف جامعه آماري…………………………………………………………………… 75

4-2-1- توصيف جامعه آماري بر حسب جنسيت…………………………………..75

4-2-2- توصيف جامعه آماري بر حسب تحصيلات………………………………….. 76

4-2-3- توصيف جامعه آماري بر حسب سابقه كار……………………………….. 77

4-3- شناسايي عوامل موثر بر انتخاب تكنولوژي هاي نوين در شركت هاي قطعه سازي خودرو…………. 79

4-4- تعيين شبكه علي و معلولي مساله با استفاده از روش ديماتل…………………………………… 83

فصل پنجم………………………………………………………………………………………………… 97

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………… 98

5-2- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………… 98

5-2-1- نتیجه 1……………………………………………………………………………………. 98

5-2-2- نتیجه 2…………………………………………………………………………………….. 99

5-2-3- نتیجه 3………………………………………………………………………………. 101

5-3- محدوديت هاي تحقيق…………………………………………………………………….. 102

5-4- پيشنهاد كاربردي………………………………………………………………………… 103

5-5- پيشنهادهايي براي تحقيقات آتي…………………………………………………… 105

فهرست منابع و ماخذ………………………………………………………………….. 106

چکیده

با توجه به سرعت جهانی شدن و نیاز شرکت ها و کشورها به رقابت تنگاتنگ در عرصه بازار جهانی، تکنولوژی های جدید و برتر به عنوان یک مزیت رقابتی برای حضور در بازار جهانی مطرح شده اند. مدیران بایستی از فاکتورهای مهم و اساسی مورد نیاز برای انتقال تکنولوژی آگاهی کافی داشته باشند. میزان اهمیت و درجه تاثیرپذیری هر یک از عوامل موثر بر انتقال تکنولوژی به عواملی چون ماهیت تکنولوژی مورد نیاز و توانایی ظرفیت کشور گیرنده تکنولوژی برای یادگیری و جذب دانش فنی و تکنولوژیک بستگی دارد. شناسایی و رتبه­بندی عوامل موثر بر انتقال تکنولوژی، بستگی به تمایل دهنده تکنولوژی به عرضه آن به شکل مخصوص و نیز تمایل و توانایی گیرنده تکنولوژی در اکتساب و جذب آن دارد. در مورد تکنولوژی­های نوین، مواردی نظیر هزینه بالای تامین تکنولوژی جدید،‌ هزینه‌ی بالای نصب و راه اندازی و تعمیرات و نگهداری و آموزش این تکنولوژی­ها تنها گوشه ای از موارد بی شماری است که در انتقال تکنولوژی های نوین می بایست مورد توجه قرار گیرند. در این تحقیق، ابتدا معیارهای موثر در انتقال تکنولوژی های نوین در صنعت قطعات پلیمری خودرو شناسایی می شود.  برای رتبه بندی این معیارها از یکی از مدل­های تصمیم گیری چند معیاره، Dematel، استفاده خواهد شد. روش ديماتل، تكتيك گرافيك تحليلي است كه طي آن روابط بين متغيرهاي وابسته يا شاخص هاي تاثير گذار بر يك متغير مستقل تعيين وتحليل مي شوند. اولین عامل  تاثیرگذار شناسایی شده در این تحقیق، سطوح پیچیدگی تکنولوژی می باشد. دومین عامل شناسایی شده عامل کیفیت می باشد. سهولت در پیاده‌سازی عامل حائز اهمیت دیگری است که باید بدان توجه اساسی داشت. با توجه به شرایط رکود و تحریم­ها و وضعیت اقتصادی نابسامانی که تقریبا بسیاری از شرکت ها و مشاغل کشور را در برگرفته، شاید نگاه واقع بینانه­تر این است که در شرایط حساس کنونی امکان ایجاد یا تولید ظرفیت­های جدید تولیدی اعم از فضای لازم و تجهیزات لازم وجود ندارد.

کلمات کلیدی: تکنولوژی­های نوین، انتخاب تکنولوژی، قطعات پلیمری، الگوریتم فازی، روش دیماتل فازی

  • مقدمه

در محیط پویای تجاری امروز، انتقال تکنولوژی می تواند نقشی مهم و حیاتی در استراتژی های تجاری یک شرکت ایفا کند. شرکت­ها برای روبرو شدن با پیچیدگی های فزاینده تولید، مشتریان بیشتر، کیفیت مطلوب مورد نیاز برای خدمات خاص و بهتر و افرایش فشار رقابتی به انتخاب و انتقال تکنولوژی وابسته هستند]18[.  سیاست گزاران و برنامه ریزان باید به تکنولوژی به عنوان متغیری مهم در توسعه ملی نگاه کنند که برای بهبود برآورده سازی نیازهای ملی به آن نیاز است.

در واقع تنها راه عملي جبران عقب ماندگي يك كشور يا يك بنگاه اقتصادي استفاده از تجارب موفق ديگران در عرصه هاي جديد است. به عبارت ديگر آنقدر منابع انساني، سرمايه و زمان وجود ندارد تا بتوان راهي را كه ديگران در مدت يك يا دو قرن و با سعي و خطاهاي بسيار و صرف منابع زيادي طي كرده اند همانگونه پيمود. انتقال تكنولوژي راه كوتاهتر دستيابي به ثمره تحقيقات ديگر كشورها در حل مشكلات صنايع كشور است]5[  تجربه موفقيت آميز کشورهای توسعه یافته نشان داده است كه فراگيري و استفاده گسترده از تكنولوژي هاي مناسب و مدرن در اين كشورها، آنها را قادر ساخته تا بر بهره وري خود بيفزايند و در نتيجه منجر به توسعه سريع صنعتي اين كشورها شده است.

انتخاب هر یک  از تکنولوژی های نوین به فاکتورهای بسیاری از جمله وضعیت تکنولوژی در صنعت مربوطه، نیازمندی ها، توانایی ها، امکانات و نقاط ضعف تکنولوژی، وضعیت تکنولوژی در کشورهای دیگر،  استراتژی های ملی و مانند این بستگی دارد. انتخاب یک روش مناسب، اصلی مهم در انتخاب تکنولوژی و نیاز اصلی برای دستیابی به هدف نهایی فرآیند است  ]19[

  • بيان مسأله اساسي تحقيق

با توجه به سرعت جهانی شدن و نیاز شرکت ها و کشورها به رقابت تنگاتنگ در عرصه بازار جهانی، تکنولوژی های جدید و برتر به عنوان یک مزیت رقابتی برای حضور در بازار جهانی مطرح شده اند ]1[ همچنین بدیهی است که ایجاد تکنولوژی نیازمند سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و آموزش نیروی انسانی است. نرخ سرمایه گذاری کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما ـ ایران ـ بر روی تحقیق و توسعه و آموزش بسیار پایین تر از کشورهای توسعه یافته است، بطوریکه این کشورها در دهه 1990، 5/2 تا 8/2 درصد از تولید ناخالص ملی خود را صرف این امر کرده اند در حالی که در همین زمان این رقم در کشور ما در حدود کمتر از 3/0 درصد از بودجه سالیانه بوده است.

علاوه بر این­ها فرایند انتقال تکنولوژی دارای بعضی از مقیاس های احتیاطی و پیشگیرانه است که مدیران باید قبل از در نظر گرفتن مدل انتقال تکنولوژی به آنها بپردازند. مدیران بایستی از فاکتورهای مهم و اساسی مورد نیاز برای انتقال تکنولوژی آگاهی کافی داشته باشند. در واقع انتقال تکنولوژی تنها در صورتی می تواند با موفقیت همراه باشد که مدیران و متخصصین کشورهای در حال توسعه به خوبی از فاکتورهای اساسی و مهم مورد نیاز برای انتقال موفقیت آمیز تکنولوژی آگاهی و اطلاع داشته باشند. امروزه تكنولوژي (با هر تعريفي) به يكى از ستونهاى اصلي زندگى (ملي يا سازماني) تبديل گرديده و از مهم ترين عوامل رشد و توسعه اقتصادي جوامع و عاملي براي حركت به سوي آينده اي مطمئن فرض می­شود. همانطور که گفته شد با توجه به ضرورت ارتباطات در جوامع و لزوم بکارگیری و مدیریت تکنولوژی های مناسب، امروزه یکی از تکنولوژی های در حال رشد در جوامع تکنولوژی ساخت قطعات خودرو است ]20[. انتقال تکنولوژی فرآیند پیچیده و دشواری است که بدون مطالعه و بررسی لازم نه تنها مفید نیست بلکه ممکن است علاوه بر هدر رفتن سرمایه و زمان، به تضعیف تکنولوژی ملی هم بیانجامد.

فرآیند انتقال تکنولوژی را می توان به سه بخش عمده تقسیم کرد: 1) انتخاب و اکتساب تکنولوژی 2) انطباق، کاربرد و جذب تکنولوژی 3) توسعه و انتشار تکنولوژی ]21[.

در هر یک از مراحل فوق، عواملی دخیل می باشند که در انتقال تکنولوژی نیز موثر هستند. بنابراین می­توان گفت شناسایی عوامل موثر بر انتقال تکنولوژی، نقش تعیین کننده ای در انتقال تکنولوژی مربوطه ایفا   می­کند.

عوامل موثر در انتقال تکنولوژی را می توان در قالب گروه های زیر دسته بندی کرد ]17[: 1-عوامل تکنولوژیکی،2-عوامل فنی،3-عوامل مالی،4-عوامل تجاری،5 -عوامل سازمانی،6-عوامل زیست محیطی

میزان اهمیت و درجه تاثیرپذیری هر یک از عوامل موثر بر انتقال تکنولوژی به عواملی چون ماهیت تکنولوژی مورد نیاز و توانایی ظرفیت کشور گیرنده تکنولوژی برای یادگیری و جذب دانش فنی و تکنولوژیک بستگی دارد. شناسایی و رتبه­بندی عوامل موثر بر انتقال تکنولوژی، بستگی به تمایل دهنده تکنولوژی به عرضه آن به شکل مخصوص و نیز تمایل و توانایی گیرنده تکنولوژی در اکتساب و جذب آن دارد. بنابراین عوامل گوناگون انتقال تکنولوژی را می توان به وسیله بعضی از عوامل مهم مانند اهداف انتقال دهنده و گیرنده تکنولوژی، سطح توانایی­های مدیریتی و ظرفیت­های تکنولوژیک، شرایط سیاسی و اقتصادی کشور گیرنده، اندازه بازار در دسترس و سرعت تحولات تکنولوژی مشخص کرد ]22[

در مورد تکنولوژی های نوین، مواردی نظیر هزینه بالای تامین تکنولوژی جدید،‌ هزینه‌ی بالای نصب و راه اندازی و تعمیرات و نگهداری و آموزش این تکنولوژی­ها تنها گوشه ای از موارد بی شماری است که در انتقال تکنولوژی های نوین می بایست مورد توجه قرار گیرند.

یکی دیگر شاخه­های علم و صنعت که در آن انتقال تکنولوژی ضروری بنظر می رسد، میتوان صنعت خودروسازی را نام برد. مهندسین پلیمر به خودروسازان و طراحان خودرو کمک کرده اند تا اتومبیل های با قابلیت­های بیشتر نسبت مدل های قدیمی تولید کنند. در صنعت خودرو سازی، پلیمرها در بخش های مختلف از ساخت صندلی، شیشه ها، تایر، سپر، کفپوش تا ساخت شیلنگ­های مناسب جهت انتقال بنزین و چرخش آب و ساخت تجهیزات مختلفی از جمله ساخت انواع تسمه پروانه، انواع درزگیرها و کانال های تهویه هوا استفاده شده اند و کاربرد وسیعی را به خود اختصاص داده اند. علاوه بر آن در خودروهای بسیار پیشرفته قابلیت های دیگری همچون ساخت سنسورهای هوشمند توسط مهندسان پلیمر امکان جلوگیری از تلفات جانی را فراهم آورده است که این تکنولوژی به شدت مورد توجه خودروسازان بزرگ قرار گرفته است. تولید خودروهایی با بدنه هایی از جنس مواد پلیمری تقویت شده با خواص مکانیکی فوق العاده و همچنین ساخت انواع کیسه های هوا از دیگر فعالیت های مهندسین پلیمر است ]23[

در این تحقیق، ابتدا معیارهای موثر در انتقال تکنولوژی های نوین در صنعت قطعات پلیمری خودرو شناسایی می شود. برای رتبه بندی این معیارها از یکی از مدل­های تصمیم گیری چند معیاره، Dematel، استفاده خواهد شد. روش ديماتل، تكتيك گرافيك تحليلي است كه طي آن روابط بين متغيرهاي وابسته يا شاخص هاي تاثير گذار بر يك متغير مستقل تعيين وتحليل مي شوند. از آنجا كه اين شيوه يك تكنيك گرافيكي است ارتباطات في مابين متغيرها را به صورت مستقيم وغير مستقيم ، هم راستا وغير همراستا را نيز به صورت كمي نمايش ميدهد]24[.

  • اهمیت و ضرورت انجام تحقيق

امروزه خودروسازان در كشورهاي صاحب صنعت خودرو و پيشرفته، تمايل زياي به استفاده از قطعات پليمري در خودروها دارند. استفاده از قطعات پليمري داراي مزاياي زيادي مي­باشد كه برخي از آن­ها عبارتنداز: كاهش هزينه، كاهش وزن خودرو، انعطاف­پذيري در طراحي، بازيافت آسان قطعات و … . استفاده از قطعات پليمري نيازمند دستيابي به تكنولوژي طراحي و توليد قطعات پليمري مي­باشد. خودروسازان ايراني تمايل به استفاده از قطعات پليمري در توليدات خود دارند. اما مي­توان گفت در اين زمينه نيازمند پيشرفت سريع­ در انتقال تكنولوژي­هاي مربوطه هستيم تا از رقباي خود فاصله نگيريم. در اين پايان نامه، براي حل اين مشكل، عوامل موثر در انتخاب تكنولوژي­هاي ساخت قطعات پليمري خودرو مورد بررسي قرار مي­گيرد. اميد است با شناسايي و رتبه­بندي اين عوامل، راه براي انتقال راحتتر تكنولوژي­هاي مناسب در اين زمينه مهيا شود.

از اهمیت های ویژه انتقال تکنولوژی می توان به منافع متعدد آن در ایجاد فرصت های شغلی، بهبود کیفیت زندگی، جلوگیری از رکود اقتصادی، افزایش خلاقیت و توانایی استقلال اقتصادی کشورهای کمتر پیشرفته اشاره نمود ]4[. اهميت تكنولوژي به عنوان عامل اصلي و موتور توسعه اقتصادي در جهان امروز مشخص است .

علاوه بر موارد ذکر شده از آنجا که  تكنولوژي در دامان دانش پرورش مي يابد و در گذر از وادي تحقيق و توسعه مي توان زمينه هاي كاربرد دانش در زندگي بشر را كشف و يا ايجاد كرد و با توجه به پایین بودن نرخ سرمايه گذاري در كشور ما بر روي تحقيق و توسعه و آموزش _ 2.5 الي 2.8 درصد از توليد ناخالص ملي_ ضروریست که به موضوع تکنولوژی و عوامل و چالش های موثر بر بکارگیری و انتخاب تکنولوژی های روز دنیا  توجه ویژه ای شود.

همچنین استراتژی ها، تصمیم گیری ها و اقدامات یک شرکت یا سازمان برای جذب، تطابق و توسعه تکنولوژیکی یک سازمان، هسته فرآیند توسعه اقتصادی ـ اجتماعی آن شرکت را تشکیل می دهد. چنانچه سازمانی بتواند این فرایند را نظام مند هدایت کند، بدون شک، زمینه موفقیت و توسعه مداوم را برای خود فراهم می سازد و می تواند در بازار رقابتی و پرتلاطم دنیای امروز به بقا امیدوار باشد]1[.

سؤالات تحقیق:

سوال اول:

عوامل موثر بر انتقال تکنولوژی های نوین در صنعت قطعات پلیمری خودرو  کدامند؟

سوال دوم:

شبکه علی و معلولی بكار گرفته شده در روش ديماتل فازي كه براي عوامل موثر بر انتقال تکنولوژی های نوین در صنعت قطعات پلیمری خودرو استفاده شده است، چگونه مي­باشد؟

سوال سوم:

 میزان وزن و اهمیت هر یک از عوامل موثر بر انتقال تکنولوژی های نوین در صنعت قطعات پلیمری خودرو  چقدر  است؟ (اولویت هر یک کدام است؟)

  • اهداف تحقیق:

هدف اصلی: شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر انتقال تکنولوژی های نوین در صنعت قطعات پلیمری خودرو 

هدف فرعی: تعیین شبکه علی و معلولی حاکم بر عوامل موثر بر بر انتقال تکنولوژی های نوین در صنعت قطعات پلیمری خودرو 

1-7-روش شناسی تحقیق:

الف: نوع تحقیق

پژوهش حاضر از حيث هدف، پژوهشي كاربردي است و به لحاظ جمع آوري داده ها از نوع توصيفي مي باشد. نوع داده های مساله تصمیم گیری چند معیاره داده های گسسته می باشد. مي­توان مدل­هاي چند معياره را از نظر گزينه به دو دسته گسسته و پيوسته تقسيم نمود. اگر تعداد مجموعه جواب­هاي قابل قبول قابل شمارش باشد، مساله چند معياره را گسسته مي­ناميم ]2[. برخي از مولفين مانند ]25[ و ]26[ اين نوع مساله را به اختصار مدل­هاي تصميم­گيري چند شاخصه (MADM) نامگذاري كرده­اند. اگر تعداد مجموعه جواب­هاي قابل قبول غير قابل شمارش باشد، در اين صورت مساله چند معياره را پيوسته مي­ناميم.

ب:روشهای گردآوری اطلاعات در این تحقیق  به قرار زیر است:

گردآوری اطلاعات شامل مطالعات کتابخانه ای(کتب، مقالات، اینترنت و…)،پرسشنامه، مصاحبه بررسی اسناد و مدارک خواهد بود. در این تحقیق پس از مطالعه کتابخانه‌ای و مرور ادبیات موضوع پرسشنامه تحقیق تدوین می‌گردد. روش كتابخانه‌اي، عمدتاً به منظور مطالعه ادبيات موضوع و بررسي پیشینه تحقيق انجام خواهد شد. پس از طراحی پرسشنامه تحقیق، روایی و پایایی پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت با استفاده از روش های مختلف آمار توصیفی و استنباطی و همچنین تئوری منطق فازی داده‌های جمع آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت. پرسشنامه ها توسط تيمی از مديران عالی و ميانی و کارکنان مجرب که در زمينه های مختلف عملکرد سازمان مطلع هستند و در يک نشست مشترک تکميل خواهد گرديد.

تعداد صفحه :113

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --