دانلود پایان نامه ارشد : شناسايي بار وارد شده به يک ورق با در نظر گرفتن اثرات ميرايي

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسي مکانيک

گرایش : طراحي کاربردي

عنوان : شناسايي بار وارد شده به يک ورق با در نظر گرفتن اثرات ميرايي

 دانشگاه شیراز

دانشکده مهندسي مکانيک

 

پايان نامه کارشناسي ارشد

مهندسي مکانيک (طراحي کاربردي)

 

شناسايي بار وارد شده به يک ورق با در نظر گرفتن اثرات ميرايي

 

استاد راهنما:

دکتر محمد رحيم همتيان

استاد مشاور

دکتر احسان آزادي يزدي

 

بهمن 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکيده

شناسايي نيروهاي وارده به سازه‌ها، جهت آناليز، بهينه سازي و پايش سلامت آنها ضروري مي‌باشد. در اين پايان­نامه تلاش شده است بر اساس روش معکوس و با استفاده از کرنش­هاي اندازه‌گيري شده در يک ورق، توزيع زماني نيرو و محل اثر آن شناسايي گردد. براي ورق، شرايط مرزي مختلف و همچنين مقادير مختلف ضريب ميرايي ساختاري درنظر گرفته شده است. روش حداقل مربعات با استفاده از هموارسازي تيخونوف جهت حل معکوس بکار گرفته شده است. از روش‌هاي عددي و آزمايشگاهي جهت بررسي صحت نتايج بهره‌گرفته شده است. با استفاده از چند مثال، اثر اندازه بازه زماني اعمال نيرو، ميزان ميرايي، تعداد کرنش‌سنج و مقدار خطاي اندازه‌گيري روي نتايج بررسي شده است.

نتايج بدست آمده نشان مي‌دهد که اندازه بازه زماني اعمال نيرو اثر مهمي در جواب حل معکوس دارد. در مواردي که بازه زماني اعمال نيرو بزرگتر از پريود طبيعي ورق باشد جواب با دقت خوبي بدست مي‌آيد. در حالت‌هايي که مقدار ضريب ميرايي بزرگ است پايداري روش حل معکوس افزايش مي‌يابد ولي دقت جواب کاهش پيدا مي‌کند. افزايش خطاي اندازه‌گيري خطاي حل معکوس را افزايش مي‌دهد، البته با افزايش تعداد حسگرها حتي با حضور خطاي‌هاي بزرگ اندازه‌گيري، نتايج قابل قبولي در حل معکوس بدست مي‌آيد.

فهرست مطالب

 

 

عنوان                                           صفحه

 

فصل اول: مقدمه                                      1

فصل دوم: پيشينه تحقيق                                7

2-1- مروري بر تحقيقات گذشته                          9

2-2- هدف                               13

فصل سوم: تحليل معکوس                            15

3-1- مفاهيم اساسي تحليل معکوس                   17

3-2- تحليل معکوس و هموارسازي (تيخونوف)              21

3-3- معادلات حاکم بر تغيير فرم ديناميکي ورق با درنظر گرفتن ضريب ميرايي                                              23

فصل چهارم: روش انجام تحقيق                           27

4-1- روش انجام تحليل معکوس                       29

4-2- شناسايي بار ديناميکي                       30

4-3- ماتريس حساسيت                              34

4-4- محاسبه ضريب هموارسازي                       35

4-5- هموارسازي ثانويه                           35

4-6- شناسايي محل اثر نيرو                       37

فصل پنجم: مفاهيم اندازه­گيري با کرنش­سنج                  43

5-1- مقدمه                                  45

5-2- محاسبه کرنش                            50

5-3- رز کرنش                                54

5-4- گونه­هاي مختلف پل وتستون                    56

5-5- متعادل کردن پل وتستون                       59

5-6- کاليبره کردن                           62

5-7- مفاهيم تقويت‌کننده­ها                        64

5-8- انواع نويز                                  68

5-9- سيستم ثبت داده و مکانيزم اندازه­گيري کرنش در اين پايان­نامه    69

فصل ششم: مثال­هاي حل شده                             73

6-1- مقدمه                                  75

6-2- مثال­هاي مدل­سازي شده جهت محاسبه توزيع زماني نيرو با نرم ­افزار انسيس                                              75

6-3- مثال­هاي مدل­سازي شده جهت شناسايي محل اثر نيرو با نرم­ افزار انسيس                                               93

6-4- مثال­هاي محاسبه توزيع زماني نيرو با نتايج آزمايشگاهي         106

فصل هفتم: نتيجه­گيري و پيشنهادات                          121

  • فهرست منابع                                126
  • چکيده به زبان انگليسي 141

 

 

 

 

 

فهرست جدول­ها

 

 

عنوان و شماره                                       صفحه

جدول (5-1): مشخصات کرنش­سنج­هاي مقاومتي                    49

جدول (5-2): آرايش مختلف پل وتستون جهت کرنش­سنج                57

جدول (5-3): مقاومت­هاي شانت                           63

جدول (6-1): فرکانس­هاي طبيعي ورق دو سر گيردار                 78

جدول (6-2): خطاي نيروي محاسبه شده از حل معکوس                87

جدول (6-3): مقايسه تکانه براي نقطه دو، ضريب هموارسازي مياني و ضربه از ارتفاع 55 ميلي­متري                                    110

جدول (6-4): مقايسه تکانه براي نقطه دو، ضريب هموارسازي مياني و ضربه از ارتفاع 103 ميلي­متري                                       111

جدول (6-5): مقايسه تکانه براي نقطه دو، ضريب هموارسازي مياني و ضربه از ارتفاع 148 ميلي­متري                                       112

جدول (6-6): مقايسه تکانه براي نقطه يک، ضريب هموارسازي مياني و ضربه از ارتفاع 55 ميلي­متري                                    113

جدول (6-7): مقايسه تکانه براي نقطه يک، ضريب هموارسازي مياني و ضربه از ارتفاع 103 ميلي­متري                                      114

جدول (6-8): مقايسه تکانه براي نقطه يک، ضريب هموارسازي مياني و ضربه از ارتفاع 148 ميلي­متري                                       115

جدول (6-9): مقايسه نتيجه تکانه اندازه­گيري شده با ضريب هموارسازي متفاوت                                                  117

 

 

 

فهرست شكل­ها

 

 

عنوان و شماره                                       صفحه

شکل(4-1): بيان تصويري شناسايي سريع، علامت دايره شناسايي مرحله اول، پنج ضلعي شناسايي مرحله دوم و مثلث شناسايي مرحله سوم مي­باشد               40

شکل (5-1): اندازه­گيري کرنش به روش خط کشي                      46

شکل (5-2): اندازه­گيري کرنش در روش ترد                    46

شکل (5-3): کرنش­سنج مقاومتي- الکتريکي                     47

شکل (5-4): کرنش­سنج نوري و مکانيکي                       47

شکل (5-5): تغيير مقاومت براساس تغيير طول                     47

شکل (5-6): اجزاي تشکيل دهنده کرنش­سنج مقاومتي                  49

شکل (5-7): پل وتستون                                51

شکل (5-8): ربع پل، وتستون                           52

شکل (5-9): نيم پل، وتستون                            52

شکل (5-10): تمام پل، وتستون                              53

شکل (5-11): رز کرنش­سنج                               55

شکل (5-13): انواع کرنش­سنج الکتريکي- مقاومتي                  56

شکل (5-13): تاثير کرنش حرارتي بر خروجي حسگر              56

شکل (5-14): تاثير مقاومت سيم بر پل وتستون                    60

شکل (5-15): روش­هاي متعادل کردن پل وتستون                     61

شکل (5-16): شماتيک آمپلي­فاير                             65

شکل (5-17): تقويت‌کننده مستقيم                       65

شکل (5-18): تقويت‌کننده معکوس                        66

شکل (5-19): تقويت‌کننده تفاضلي                       66

شکل (5-20): تقويت‌کننده کم نويز و پل وتستون                   67

شکل (5-21): نماي داخلي تقويت‌کننده کم نويز                     67

شکل (5-22): نمودار توزيع انرژي نويز گوسي                     68

شکل (5-23): کرنش سنج نصب شده                        70

شکل (5-24): سيم­هاي رابط                              71

شکل (5-25): قسمت­هاي تقويت‌کننده                      71

شکل (5-26): دستگاه ثبت داده­ها                    72

شکل (5-27): مکانيزم اندازه­گيري کرنش                      72

شکل(6-1): کرنش­ ايجاد شده ناشي از اعمال بار مثلثي 35 نيوتني در بازه 30 ميلي­ثانيه با ضرايب ميرايي ساختاري متفاوت که عدد بعد از  ضريب ميرايي ساختاري مي­باشد 76

شکل (6-2): ورق مستطيلي مورد مطالعه با شرايط مرزي دو سر گيردار     77

شکل (6-3): نيرو اعمال شده و نيروي شناسايي شده در بازه 100 ميلي ثانيه با در نظر گرفتن ضريب هموارسازي مياني و ضريب هموارسازي ثانويه 5/0             79

شکل (6-4): نيروي اعمال شده و نيروي شناسايي شده در بازه 30 ميلي ثانيه با در نظر گرفتن ضريب هموارسازي مياني  و ضريب هموارسازي ثانويه 5/0          80

شکل (6-5): نيروي اعمال شده و نيروي شناسايي شده در بازه 16 ميلي ثانيه با در نظر گرفتن ضريب هموارسازي مياني  و ضريب هموارسازي ثانويه 5/0          81

شکل (6-6): نيروي اعمال شده و نيروي شناسايي شده در بازه 8 ميلي ثانيه با در نظر گرفتن ضريب هموارسازي مياني و ضريب هموارسازي ثانويه 5/0             81

شکل (6-7): نيروي اعمال شده و نيروي شناسايي شده در بازه 2 ميلي ثانيه با در نظر گرفتن ضريب هموارسازي مياني  و ضريب هموارسازي ثانويه 5/0          82

شکل(6-8): کرنش خروجي انسيس با ضرايب ميرايي متفاوت در بازه 50 ميلي ثانيه و 50 بار نمونه برداري در حل زمانمند که عدد بعد از  ضريب ميرايي ساختاري مي­باشد 83

شکل(6-9): نيروي محاسبه شده با استفاده از کرنش با ضرايب ميرايي متفاوت، بعد از هموارسازي مياني با ضريب هموارسازي مياني  و عدد بعد از  ضريب ميرايي مي­باشد                                   84

شکل(6-10): نيروي محاسبه شده با استفاده از کرنش با ضرايب ميرايي متفاوت، با ضريب هموارسازي ثانويه 5/0                                  85

شکل(6-11): کرنش همراه با خطا و کرنش دقيق خروجي انسيس، که عدد بعد از  مقدار خطاي اضافه شده است                                  86

شکل(6-12): کرنش همراه با خطا که با ضريب 5/0 هموارسازي شده و کرنش دقيق خروجي انسيس، که عدد بعد از  مقدار خطاي اضافه شده است                86

شکل(6-13): نيروي محاسبه شده با استفاده از کرنش همراه با خطا          88

شکل(6-14): محل نصب کرنش­سنج                       89

شکل(6-15): نيروي محاسبه با استفاده از داده­هاي کرنش­سنج­ها با ضريب هموارسازي مياني  و هموارسازي ثانويه 5/0                           90

شکل(6-16): نيروي محاسبه شده کرنش با ضريب ميرايي 001/0 ، با استفاده از ماتريس حساسيت­هاي متفاوت، ضريب هموارسازي مياني  و هموارسازي ثانويه 5/0   91

شکل (6-17): نيروي محاسبه شده کرنش با ضريب ميرايي 01/0 ، با استفاده از ماتريس حساسيت­هاي متفاوت، ضريب هموارسازي مياني  و هموارسازي ثانويه 5/0   92

شکل (6-18): ورق مورد بررسي و محل نصب کرنش­سنج­ها               94

شکل (6-19): شناسايي محل اعمال نيرو با خطاي صفر، ضريب ميرايي 0     95

شکل (6-20): شناسايي محل اعمال نيرو با خطا 5 درصد، ضريب ميرايي 0       95

شکل (6-21): شناسايي محل اعمال نيرو با خطا 10 درصد، ضريب ميرايي 0      96

شکل (6-22): شناسايي محل اعمال نيرو با خطا 25 درصد، ضريب ميرايي 0      96

شکل (6-23): شناسايي محل اعمال نيرو با خطاي صفر، ضريب ميرايي 001/0 97

شکل (6-24): شناسايي محل اعمال نيرو با خطا 5 درصد، ضريب ميرايي 001/0    98

شکل (6-25): شناسايي محل اعمال نيرو با خطا 10 درصد، ضريب ميرايي 001/0    98

شکل (6-26): شناسايي محل اعمال نيرو با خطا 25 درصد، ضريب ميرايي 001/0    98

شکل (6-27): شناسايي محل اعمال نيرو با خطاي صفر، ضريب ميرايي 1/0       99

شکل (6-28): شناسايي محل اعمال نيرو با خطا 5 درصد، ضريب ميرايي 1/0     99

شکل (6-29): شناسايي محل اعمال نيرو با خطا 10 درصد، ضريب ميرايي 1/0    100

شکل (6-30): شناسايي محل اعمال نيرو با خطا 25 درصد، ضريب ميرايي 1/0    100

شکل (6-31): شناسايي محل اعمال نيرو با خطاي 5 درصد و دو حسگر      101

شکل (6-32): شناسايي محل اعمال نيرو با خطاي 5 درصد و سه حسگر      101

شکل (6-33): شناسايي محل اعمال نيرو با خطاي 5 درصد و چهار حسگر     102

شکل (6-34): شناسايي محل اعمال نيرو با خطاي 10 درصد و دو حسگر      102

شکل (6-35): شناسايي محل اعمال نيرو با خطاي 10 درصد و سه حسگر      103

شکل (6-36): شناسايي محل اعمال نيرو با خطاي 10 درصد و چهار حسگر        103

شکل (6-37): شناسايي محل اعمال نيرو با خطاي 25 درصد و دو حسگر      104

شکل (6-38): شناسايي محل اعمال نيرو با خطاي 25 درصد و سه حسگر      104

شکل (6-39): شناسايي محل اعمال نيرو با خطاي 25 درصد و چهار حسگر        105

شکل (6-40): ورق چهارطرف گيردار                       106

شکل (6-41): نقشه محل نصب کرنش­سنج­ها و محل اعمال نيرو          107

شکل (6-42): محل نصب کرنش­سنج­ها و محل اعمال نيرو روي ورق چهارطرف­گيردار    108

شکل (6-43): شيوه انجام آزمايش                            109

شکل (6-44): توزيع زماني نيروي محاسبه شده، نقطه دو، ضربه از ارتفاع 55 ميلي­متري                                            110

شکل (6-45): نمودار کرنش اندازه­گيري شده و محاسبه شده، نقطه دو، ضربه از ارتفاع 55 ميلي­متري                                    111

شکل (6-46): توزيع زماني نيروي محاسبه شده، نقطه دو، ضربه از ارتفاع 103 ميلي­متري                                             111

شکل (6-47): نمودار کرنش اندازه­گيري شده و محاسبه شده، نقطه دو، ضربه از ارتفاع 103 ميلي­متري                                       112

شکل (6-48): توزيع زماني نيروي محاسبه شده، نقطه دو، ضربه از ارتفاع 148 ميلي­متري                                             112

شکل (6-49): نمودار کرنش اندازه­گيري شده و محاسبه شده، نقطه دو، ضربه از ارتفاع 148 ميلي­متري                                       113

شکل (6-50): توزيع زماني نيروي محاسبه شده، نقطه يک، ضربه از ارتفاع 55 ميلي­متري                                            114

شکل (6-51): نمودار کرنش اندازه­گيري شده و محاسبه شده، نقطه يک، ضربه از ارتفاع 55 ميلي­متري                                    114

شکل (6-52): توزيع زماني نيروي محاسبه شده، نقطه يک، ضربه از ارتفاع 103 ميلي­متري                                             115

شکل (6-53): نمودار کرنش اندازه­گيري شده و محاسبه شده، نقطه يک، ضربه از ارتفاع 103 ميلي­متري                                       115

شکل (6-54): توزيع زماني نيروي محاسبه شده، نقطه يک، ضربه از ارتفاع 148 ميلي­متري                                             116

شکل (6-55): نمودار کرنش اندازه­گيري شده و محاسبه شده، نقطه يک، ضربه از ارتفاع 148 ميلي­متري                                       116

شکل (6-56): توزيع زماني نيروي محاسبه شده و ثبت شده با ضريب هموارسازي                                             117

شکل (6-57): نمودار کرنش اندازه­گيري شده و محاسبه شده و ثبت شده با ضريب هموارسازي                                            118

شکل (6-58): توزيع زماني نيروي محاسبه شده و ثبت شده با ضريب هموارسازي                                              118

شکل (6-59): نمودار کرنش اندازه­گيري شده و محاسبه شده و ثبت شده با ضريب هموارسازي                                            119

شکل (6-60): توزيع زماني نيروي محاسبه شده و ثبت شده با ضريب هموارسازي                                              119

شکل (6-61): نمودار کرنش اندازه­گيري شده و محاسبه شده و ثبت شده با ضريب هموارسازي                                                 120

فهرست علائم و اختصارات

 

علامت             توضيحات

عدد شرط ماتريس C

ضريب هموارسازي مياني

تابع هدف آناليز معکوس

ماتريس محاسبه شده

ماتريس اندازه­گيري

بردار مجهول

ماتريس حساسيت

ماتريس محاسبه شده در ابتداي بازه زماني

بردار مجهول در ابتداي بازه زماني

نيروي واحد سطح

ضريب ميرايي

خيز

ضخامت ورق

طول ورق

عرض ورق

سختي خمشي ورق

ضريب پواسون

مدول يانگ

مختصه عمودي ورق

کرنش نرمال در راستاي

کرنش برشي در صفحه

تعداد کرنش­سنج

تعداد نمونه برداري در بازه زمان

زمان i ام نمونه برداري

تعداد نقاط وارد شدن نيرو

نيروي اعمالي در زمان n و در نقطه i ام

شماره محل اعمال نيرو

کرنش اندازه­گيري شده در زمان k ام و در نقطه i ام

کرنش تخمين زده شده در زمان k ام و در نقطه i ام

تفاضل برداري  و

بردار هموار شده

بردار نوساني

ضريب هموارسازي ثانويه

کرنش اوليه

ماتريس حساسيت

تفاضل کرنش و کرنش اوليه

مختصات محل نصب کرنش­سنج

مقاومت الکتريکي

طول

سطح مقطع

چگالي

فاکتور گيج

ولتاژ خروجي

ولتاژ خارجي

زاويه چرخش المان در راستاي کرنش اصلي

تنش نرمال

تنش برشي

مقاومت شانت

 

مقدمه

 

 

همواره سوال از عامل پديد آورنده بعنوان يک سوال پويا در تمامي زمينه­هاي علوم مطرح بوده است. با توجه به پيچيدگي و عوامل پيش­بيني نشده و عدم تسلط همه جانبه بشر بر مسايل فيزيکي، شناخت عامل بوجود آورنده در بسياري از موارد ميسر نبوده است، لذا با توجه به نگاه جديد و پيشرفت اخير علوم مختلف، محققان و دانشمندان زيادي تلاش کرده­اند تا مسايل را بصورت معکوس حل کنند و نگاهي ديگر به مسايل کلاسيک داشته باشند. البته راه پيچيده و طولاني، ولي دست يافتني است.

ميزان آگاهي مهندسين طراح از توزيع زماني و محل اعمال بار ديناميکي، ارتباط مستقيم با نحوه کارکرد، قابليت اطمينان و سرويس پذيري سازه­هاي مختلف دارد. از آنجا که توزيع و محل اعمال بار ديناميکي و ضربه اي در بسياري از مسايل کاربردي مشخص نمي­باشد. معمولا چندين بارگذاري مختلف در مراحل تحليل و طراحي اينگونه مسايل در نظر گرفته مي‌شود. در روش­هاي قديمي جهت شناسايي بار نيازمند دسترسي به محل اعمال نيرو مي­باشد چرا که اين روش­ها بر مبناي دريافت و اندازه­گيري مستقيم بار عمل مي­کنند. همانگونه که مشخص است، دسترسي به محل اعمال نيرو در بعضي موارد پيچيده، در برخي حالات خطرناک و حتي غيرقابل دسترسي است. با توجه به نکته فوق روش­هاي تحليل معکوس بسيار سودمند و کاربردي به نظر مي­رسد. بطور کلي در تحليل معکوس با استفاده از چند حسگر دور از محل اعمال نيرو، پاسخ سازه اندازه­گيري مي­گردد و در نهايت پارامترهاي مورد بررسي محاسبه مي‌گردد.

البته اندازه­گيري­ها با دشواري­هايي همراه است، چرا که عوامل زيادي در جهت تضعيف اثر نيرو و اغتشاش در آن وجود دارد. هرچقدر از محل اعمال نيرو دور شويم تاثير نيرو کاهش مي­يابد و در واقع حسگرها مقادير کمتري را نشان مي­دهند اين فاصله در برخي مسايل با مقدار تضعيف شده رابطه خطي دارد و در برخي مسايل رابطه بصورت غيرخطي مي­باشد. نکته قابل تامل اين است که اعمال بار در شرايط ايده­آل نبوده و توزيع زماني نيرو پيش از حل مساله معکوس غيرقابل پيش­بيني است، همچنين اندازه­گيري حسگر با خطا همراه است. تقويت، انتقال و آشکارسازي کميت اندازه­گيري نيز مقداري خطا وارد مساله مي­کند. البته خطاي محاسباتي نيز به اين خطاها افزوده مي­شود. اين­ها عواملي است که باعث دشواري حل در مسايل معکوس مي­گردد.

هر چند که نخستين روش­هاي ارائه شده جهت حل مسايل معکوس روش­هاي تحليلي مي­باشند، اما با توجه به دامنه محدود کاربرد آن­ها، روش­هاي مبتني بر حل عددي بيشتر مورد استفاده قرار مي­گيرند. از پرکاربردترين  اين روش­ها مي­توان به روش­هاي تفاضل محدود، المان محدود و المان­ مرزي، اشاره کرد. در تکنيک­هاي استفاده شده در سال­هاي اخير معمولا مساله معکوس به صورت يک مساله بهينه­سازي فرمول­بندي شده و سپس توسط يک روش عددي مناسب حل مي­گردد.

مهمترين چالش در حل مسائل معکوس، بدنهادگي[1] ذاتي مساله و نبود جواب يکتا براي آن، در بسياري از مسائل مي­باشد. ويژگي بدنهادگي، شامل هر دو دسته مسائل دائمي و ديناميکي مي­شود و باعث مي­گردد تا اين مسائل حساسيت زيادي نسبت به خطاهاي نمونه برداري داشته باشند، بطوريکه وجود خطايي ناچيز در داده­هاي نمونه برداري سبب ايجاد خطاي بزرگ در جواب مساله مي­شود. علاوه بر اين، در مسائل ديناميکي به دليل ماهيت نوساني کميت­هاي اندازه­گيري شده (مانند کرنش و شتاب)، جواب­هاي بدست آمده (بارهاي اعمالي به سازه) حساسيت بسيار زيادي به داده­هاي ورودي خواهند داشت. اين امر در زماني که کميت اندازه­گيري شده داراي نوسانات شديدي باشد آشکارتر است.

يکي از مهمترين مسائل معکوس برآورد نيروي ديناميکي و ضربه وارد بر ورق مي­باشد. البته اندازه­گيري توزيع زماني نيروي وارده مي­تواند در کاربردهاي عملي بسيار مفيد باشد، لذا تلاش مي­شود توزيع زماني نيرو اندازه­گيري شود و براي رفع مسايل تخصصي­تر در زمينه ورق‌ها، به نظر مي­رسد که شناسايي محل ضربه به روشي سريع و دقيق يکي از الزامات باشد. روش شناسايي محل نيرو در عين ساده بودن، جهت بالا بردن سرعت محاسبات، بايستي نوسان داده­هاي اندازه­گيري شده حداقل تاثير را برآن داشته باشد.

در فصل دوم اين پايان­نامه، پيشينه تحقيقاتي که در اين زمينه انجام شده ­است را مورد بررسي قرار مي­دهيم.

در فصل سوم تلاش شده است تا تئوري و روش­هايي در مورد تئوري ديناميک ورق و حل معکوس بررسي و جمع آوري گردد.

در فصل چهارم با نگاهي ريزبين به مساله معکوس ورق، تلاش شده است تئوري معکوس، جهت شناسايي توزيع زماني و شناسايي محل اثر نيرو مورد استفاده قرار گيرد.

از آنجا که قسمتي از اين پايان­نامه با آزمايش عملي و اندازه­گيري کرنش همراه مي‌باشد، در فصل پنجم مکانيزم­هاي اندازه­گيري کرنش، مشکلات و راه حل­هاي آن، مورد توجه قرار گرفته است.

در فصل ششم، فاکتورهاي موثر بر شناسايي توزيع زماني نيرو و محل اثر نيرو بررسي شده است و يک مساله عملي بصورت معکوس حل گرديده ­است.

در انتها در فصل هفتم نتيجه­گيري و پيشنهادات جهت فعاليت­هاي تحقيقاتي آينده آورد شده است.

 

تعداد صفحه : 169

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --