دانلود پایان نامه ارشد: سنجش بنيادهاي نظري و مواد اعلاميه جهاني حقوق‌بشر با مباني و آموزه‌هاي قرآن و نهج‌البلاغه

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

لینک مربوط به همه پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

دانشكده حقوق، علوم سياسي و زبانهاي خارجي

پايان نامه جهت دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته علوم سياسي

عنوان:

سنجش بنيادهاي نظري و مواد اعلاميه جهاني حقوق‌بشر با مباني و آموزه‌هاي قرآن و نهج‌البلاغه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست

 

عنوان                                                        صفحه

 

گفتار اول: کلیات پژوهش

فصل اول كليات پژوهش …………………………………………………………………………………………………….  2

طرح پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….. 2

سؤال اصلي………………………………………………………………………………………………………………………  6

سؤالات فرعي…………………………………………………………………………………………………………………..  6

فرضيه………………………………………………………………………………………………………………………………..        6

تعريف عملياتي…………………………………………………………………………………………………………………    7

حقوق‌بشر …………………………………………………………………………………………………………………. 7

حق الله …………………………………………………………………………………………………………………….. 7

حق الناس………………………………………………………………………………………………………………….. 7

هدف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………… 8

حدود و نقطه تمركز پژوهش………………………………………………………………………………………………   8

روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………  8

پيشينه موضوع پژوهش………………………………………………………………………………………………………   8

سازماندهی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..   10

فصل دوم مباحث نظري پژوهش…………………………………………………………………………………………      11

تعريف حقوق‌بشر…………………………………………………………………………………………………………….  11

خاستگاه‌هاي نوین حقوق‌بشر…………………………………………………………………………………………….     12

دین…………………………………………………………………………………………………………………………… 12

حقوق طبیعی………………………………………………………………………………………………………………..  14

نظریه حقوق موضوعه: اقتداردولت…………………………………………………………………………………..       17

مارکسیسم…………………………………………………………………………………………………………………..    18

مکتب جامعه شناختی…………………………………………………………………………………………………….    20

مکتب اصالت فایده………………………………………………………………………………………………………     21

اهميت حقوق‌بشردر دنياي معاصر……………………………………………………………………………………..      23

 

گفتاردوم: خاستگاه حقوق‌بشر غربي

فصل اول: خاستگاه حقوق‌بشرقبل رنسانس…………………………………………………………………….      27

حقوق‌بشر در يونان باستان…………………………………………………………………………………………..       32

حقوق‌بشردر روم باستان……………………………………………………………………………………………..     32

سيسرون………………………………………………………………………………………………………………….  32

سنكا………………………………………………………………………………………………………………………   34

حقوق‌بشردرقرون وسطي…………………………………………………………………………………………..      36

سنت‌آگوستين………………………………………………………………………………………………………….    37

توماس آكوئيـناس…………………………………………………………………………………………………….    39

فصل دوم: خاستگاه حقوق‌بشر بعد از رنسانس……………………………………………………………….       42

مكتب حقوق طبيعي……………………………………………………………………………………………………    43

آلتوسيوس………………………………………………………………………………………………………………    44

گروسيوس………………………………………………………………………………………………………………   46

پوفندرف…………………………………………………………………………………………………………………   48

حقوق‌بشردرانديشه اصحاب قرارداد……………………………………………………………………………… 50

هابز……………………………………………………………………………………………………………………….  51

جان لاك…………………………………………………………………………………………………………………..  54

منتسکیو…………………………………………………………………………………………………………………..   57

ژان ژاك روسو…………………………………………………………………………………………………………    59

حقوق‌بشردرآرائ متفكران قرن نوزدهم………………………………………………………………………………       62

كانت……………………………………………………………………………………………………………………….. 63

فصل سوم: تجلي حقوق‌بشر دراعلاميه‌ها وضمانت‌نامه هاي حقوقي…………………………………….. 69

انقلاب انگلستان (1688) …………………………………………………………………………………………………..   70

انقلاب آمريكا (1776) ……………………………………………………………………………………………………..   71

انقلابفرانسه (1789) ……………………………………………………………………………………………………..      73

فصل چهارم: تحولات حقوق‌بشر در قرن بيستم…………………………………………………………………..        76

تشكيل سازمان ملل متحد………………………………………………………………………………………………….    78

اعلاميه جهاني حقوق‌بشر…………………………………………………………………………………………………..    79

ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي…… 81

نهادهاي فرعي بين‌المللي مدافع حقوق‌بشر…………………………………………………………………………..     83

جمع‌بندي……………………………………………………………………………………………………………………….  85

 

 

گفتار سوم: خاستگاه حقوق‌بشر اسلامی

فصل اول: حقوق‌بشر در رويكرد سنتي……………………………………………………………………………….      89

بررسي آراءآيت ‌الله ‌جوادي آملي………………………………………………………………………………………      92

انسان‌شناسي و حقوق‌بشر…………………………………………………………………………………………………     93

محورهاي سه‌گانه انسان شناسي…………………………………………………………………………………………      93

هويت وجايگاه انسان………………………………………………………………………………………………………     94

اعلاميه جهاني حقوق‌بشر…………………………………………………………………………………………………      94

انسان از شناخت خود ناتوان است…………………………………………………………………………………….      95

تعلق به ماده  مانع از تدوين حقوق‌بشراست ………………………………………………………………………       95

درمسائل اعتقادي نمي‌توان به علم و سيره عقلاء اكتفا نمود…………………………………………………. 96

انسان‌ها از خودمحوري و هواي نفس مصون نيستند ………………………………………………………………      96

انسان نمي‌تواند معيار «نظام احسن»باشد …………………………………………………………………………..        96

معرفت شناسي و حقوق‌بشر………………………………………………………………………………………………    97

عقل و مسئله استنباط حقوق‌بشر………………………………………………………………………………………..      98

بررسي آراء علامه محمدتقي جعفري……………………………………………………………………………….         100

جمـع‌بندي…………………………………………………………………………………………………………………….    104

فصل دوم: حقوق‌بشر در رويكرد مدرن ……………………………………………………………………………..      105

بررسي آراء مجتهدشبستري…………………………………………………………………………………………….       106

بررسي آراء محسن کدیور……………………………………………………………………………………………….      111

بررسی آراء عبدالکریم سروش…………………………………………………………………………………………      115

جمع‌بندي………………………………………………………………………………………………………………………    121

فصل سوم: حقوق‌بشر در قرآن و نهج‌البلاغه……………………………………………………………………….       124

اصول حقوق‌بشر در نهج‌البلاغه………………………………………………………………………………………….      125

ماده اول……………………………………………………………………………………………………………………….     125

آزادگي بشر………………………………………………………………………………………………………………    125

كرامت انسان…………………………………………………………………………………………………………..     126

تساوي حرمت…………………………………………………………………………………………………………     127

صلح ……………………………………………………………………………………………………………………..    127

ماده دوم….. ………………………………………………………………………………………………………………….    129

حقوق‌بشر………………………………………………………………………………………………………………      129

تساوي حقوق. …………………………………………………………………………………………………………    131

ماده سوم………………………………………………………………………………………………………………………     132

حق حيات………………………………………………………………………………………………………………     132

حق آزادي………………………………………………………………………………………………………………     132

حق امنيت……………………………………………………………………………………………………………….     134

ماده چهارم……………………………………………………………………………………………………………………     136

نفي بردگي………………………………………………………………………………………………………………    136

ماده پنجم………………………………………………………………………………………………………………………    139

نفي خشونت……………………………………………………………………………………………………………     139

ماده ششم………………………………………………………………………………………………………………………    142

شخصيت حقوقي انسان……………………………………………………………………………………………..     142

ماده هفتم………………………………………………………………………………………………………………………    144

عدالت……………………………………………………………………………………………………………………..   144

نفي تبعيض………………………………………………………………………………………………………………    147

نفي برتري جنسيتي(تبعيض جنسيتي)…………………………………………………………………………..      147

ماده هشتم……………………………………………………………………………………………………………………..    148

حق دعاوي……………………………………………………………………………………………………………….   148

ماده نهم…………………………………………………………………………………………………………………………   150

نفي مجازات غير قانوني………………………………………………………………………………………………     150

ماده دهم……………………………………………………………………………………………………………………….    151

تساوي در حقوق قضايي……………………………………………………………………………………………..      151

ماده یازدهم……………………………………………………………………………………………………………………    154

اصل برائت………………………………………………………………………………………………………………..    154

ماده دوازدهم…………………………………………………………………………………………………………………     155

قلمرو دولت……………………………………………………………………………………………………………..   155

حفظ حريم خصوصي…………………………………………………………………………………………………     156

منع استراق سمع…………………………………………………………………………………………………………    157

منع كمين نشيني وتجسس………………………………………………………………………………………….      158

ماده سیزدهم………………………………………………………………………………………………………………….     158

حق انتخاب محل اقامت………………………………………………………………………………………………     158

ماده چهاردهم…………………………………………………………………………………………………………………    159

ماده پانزدهم…………………………………………………………………………………………………………………..    160

ماده شانزدهم………………………………………………………………………………………………………………….    161

ماده هفدهم.. ……………………………………………………………………………………………………………….      163

حق مالكيت…………………………………………………………………………………………………………………   163

ماده هیجدهم………………………………………………………………………………………………………………..      165

آزادي فكر و عقيده……………………………………………………………………………………………………….   165

ماده نوزدهم………………………………………………………………………………………………………………….     169

آزادي انتقاد…………………………………………………………………………………………………………………    169

ماده بیستم…………………………………………………………………………………………………………………….     172

ماده بیست و یکم…… …………………………………………………………………………………………………….     173

حق تعيين سرنوشت…………………………………………………………………………………………………….     173

ماده بیست ودوم……………………………………………………………………………………………………………     175

حق امنيت…………………………………………………………………………………………………………………..   175

ماده بیست و سوم…………………………………………………………………………………………………………      176

حق كار………………………………………………………………………………………………………………………   176

ماده بیست و چهارم……………………………………………………………………………………………………….     178

حق تفريح…………………………………………………………………………………………………………………..   178

ماده بیست و پنجم…………………………………………………………………………………………………………     178

حق تأمين اجتماعي……………………………………………………………………………………………………..     179

ماده بیست و ششم………………………………………………………………………………………………………….    182

حق تعليم وتربيت………………………………………………………………………………………………………..    182

ماده بیست و هفتم…………………………………………………………………………………………………………..    183

ماده بیست و هشتم………………………………………………………………………………………………………….    183

حق داشتن نظام سياسي………………………………………………………………………………………………..     183

ماده بیست و نهم……………………………………………………………………………………………………………     184

تعهد و مسئوليت متقابل………………………………………………………………………………………………..      184

ماده سی‏ام…………………………………………………………………………………………………………………….    186

 

گفتار چهارم: نتیجه‌گیری

نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………………………………………     188

پی‌نوشت قرآن و نهج‌البلاغه……………………………………………………………………………………………….      199

کتابنامه …………………………………………………………………………………………………………………………..    215

 

 

چکیده

امروزه يكي از موضوعات مهم مورد توجه در عرصه بين‌الملل، مقوله حقوق‌بشر است كه حساسيت بسياري نسبت به رعايت آن وجود دارد. در بسياري از كشورها، نهادها و كميته‌هايي براي پيگيري اين موضوع در نظر گرفته شده است. حقوق‌بشر يكي از مفاهيم كليدي حقوق بين‌الملل است. از جمله باورهای جهان‌شمول این است كه انسان داراي حقوقی است که دانستن و رعایت و اجرای آنها می‌تواند زندگی موفق و سعادت‌آمیزی برای او داشته باشد، حقوق‌بشردر سطوح ملي و بين‌المللي، متوجه حمايت از افراد بشر در مقابل رنج‌ها و مشقات ساخته دست انسان‌ها و موانع قابل اجتنابي است كه از طريق اعمال محروميت، بهره‌كشي، اختناق، ‌آزار و اذيت و كليه اشكال سوء رفتار توسط گروه‌هاي سازمان‌يافته و قدرتمندي از انسان‌ها بوجود ‌آمده‌است. در جهان اسلام نيز از ابتداي ظهور اسلام، مسلمان‌ها دغدغه حقوق‌بشر را داشته‌اند هر چند بيان اين مقوله در قالب مقولاتي ديگر همچون حق‌الناس بيان شده است. در اسلام، بشر هم موضوع حق و هم موضوع تكليف قرار مي‌گيرد و تازه همان تكليف هم در بخشي كه مرتبط با حق الناس- در برابر حق الله است- مستلزم رعايت حقوق ديگران است، به اين معنا كه تكليف يك نفر، براي نفر دوم ايجاد حق مي‌كند و در واقع با بسط دامنه حق‌الناس در انديشه اسلامي ما مي‌توانيم به مقوله حقوق‌بشر برسيم. كرامت انسان در اسلام بسيار مهم است در طول چهارده قرن گذشته فقهاي اسلامي هر كدام به نوعي راجع به حقوق‌بشر بطور مستقيم يا غيرمستقيم بحث‌هايي را مطرح كرده‌اند، كتاب‌ها و مقالاتي را به نگارش در آورده‌اند، اما از آنجا كه مهم‌ترين اسناد ديني در اسلام بويژه از نظر مذهب شيعه قرآن و نهج‌البلاغه است آنچه كه در اين پژوهش براي ما حائز اهميت است، اين است كه ببينيم چه تفاوت‌هاي  بنيادي و معرفت‌شناختي بين ديدگاه‌هاي غربي نسبت به حقوق‌بشر با ديدگاه‌هاي اسلامي به مسئله حقوق‌بشر وجود دارد؟ به همين جهت اسناد رسمي حقوق‌بشر در دنياي  غرب مثل اعلاميه استقلال آمريكا و اعلاميه انقلاب كبير‌فرانسه را به عنوان اسناد غربي در حقوق‌بشر با مباني ديني بويژه آيات قرآن و نهج‌البلاغه مقايسه مي‌كنيم.

کلیدواژه: حقوق بشرغربي، حقوق‌بشر اسلامي، حقوق‌بشر در قرآن، حقوق‌بشردر نهج‌البلاغه

 

 

فصل اول

كليات

 

طرح پژوهش

 

امروزه يكي از موضوعات مهم مورد توجه در عرصه بين‌الملل، مقوله حقوق‌بشر است كه حساسيت بسياري نسبت به رعايت آن وجود دارد. در بسياري از كشورها، نهادها و كميته‌هايي براي پيگيري اين موضوع در نظر گرفته شده است. حقوق‌بشر يكي از مفاهيم كليدي حقوق بين‌الملل است. سالهاست كه مجادلات سياسي و رسانه‌اي فراواني ميان كشورهاي غربي و اسلامي بر سر حقوق‌بشر در جريان است. هر يك از آنها يكديگر را به نقض حقوق‌بشر متهم مي‌كنند. اين امر نشان دهنده اهميت مقوله حقوق‌بشر است، به خصوص كه كشورهاي بزرگي مانند آمريكا و كشورهاي غربي همواره از حربه حقوق‌بشر برعليه كشورهاي ديگر از ‌جمله كشورهاي جهان سوم استفاده مي‌كنند.

از آنجائي كه دين اسلام بعنوان يكي از اديان آسماني كه به مسئله انسان و حقوق انسان بهاي زيادي مي‌دهد و با توجه به اينكه كشورها و ملت‌هاي اسلامي، مسئله حقوق‌بشر را بعنوان يكي از دغدغه‌هاي مهم خودشان مطرح مي‌كنند و متقابلاً دنياي غرب را به نقض حقوق‌بشر متهم مي‌كنند، سؤالي كه اينجا مطرح مي‌شود اين است كه در واقع چه نسبتي بين ديدگاه‌هاي اسلامي نسبت به مسئله حقوق‌بشر با ديدگاه‌هاي غربي نسبت به حقوق‌بشر وجود دارد؟

نگاهي به سير تحول مفهوم حقوق‌بشر نشان مي‌دهد كه از‌ ديرباز متفكران و انديشمندان شرق و غرب به اين مقوله انديشيده و آثاري را در اين زمينه خلق كرده‌اند. نخستين گروهي كه به صورت جدي مسئله حقوق‌بشر و حقوق طبيعي انسان را مطرح كردند رواقيون بودند. آنها آدميان را اعضاي جامعه يگاني جهاني و همسان و برابر با يكديگر مي‌شناختند و نيز معتقد بودند كه همه انواع بشر بطور مساوي مي‌توانند كمال يابند و در بين آنها هيچ‌گونه امتياز فطري وجود ندارد، اما تنها فرزانگان اين حقيقت را مي‌فهمند و مي‌دانند و هم ايشانند كه خود را شهروندان جهان مي‌دانند. شهر ايشان به بخشي از جهان محدود نمي‌شود، بلكه خود جهان است، شهري است كه در آن حق و حقيقت حكومت جهاني دارد. همه مردمان از هر طبقه و مليت به اين ميهن بزرگ تعلق دارند و به اين اعتبار كه داراي خردند و در فضيلت همه با هم برابرند (سيمبر،1383: 2).

بعدها ديدگاه‌هاي حقوق طبيعي رواقيون به امپراتوري رم منتقل شد و در ميان فلاسفه و متفكران آن ديار نيز طرفداران زيادي پيدا كرد. بطوري‌‌ كه، سيسرون در كتاب معروف خود در باب جمهوريت مي‌نويسد:

“قانون واقعي،  مبتني بر عقل سليم ، موافق با طبيعت، ناقد درهمه جا، ثابت و جاويدان وجود دارد كه بايد بر فرامين آن گردن نهاد. اين قانون منبعث از نهاد الهي است لذا نمي‌توان پيشنهاد لغو آن را داد. مجاز به انحراف از آن نيستيم… در رم و آتن يكي است و از امروز به فردا تغيير نمي‌كند… هر كس از آن اطاعت نكند، از خويشتن خويش گريخته و فطرت انساني را ناديده گرفته است” (سيمبر،1383: 4).

بعدها كه آيين مسيحيت قوت گرفت، حقوق طبيعي از رونق افتاد و حقوق الهي جانشين انديشه حقوق طبيعي شد. از انديشمندان اين دوره مي‌توان به سنت‌آگوستين، سنت‌آكوئيناس اشاره داشت. سنت‌آگوستين معتقد بود تنها نيروي روحاني است كه مي‌تواند عدالت را برقرار سازد، اين نيرو مستقل و جدا از دولت است. اما در دوره جديد بعد از رنسانس، به تدريج عده‌اي از متفكران و انديشمندان براي مبارزه با استبداد به حربه حقوق طبيعي و حقوق‌بشر متوسل شدند. بنابراين، حقوق طبيعي و حقوق‌بشر ابزاري شد براي انديشمندان قرن شانزدهم به بعد كه بتوانند جلوي دخالت‌هاي بي‌حد و حرص دولت‌ها را در امور خودشان بگيرند. بعدها افرادي مانند هابز، لاك، روسو، مونتسكيو هر كدام به نوعي بر طبيعي بودن حقوق انسان تأكيد داشتند و به دوراني كه دوران اوليه زندگي بشر ناميده مي‌شود اشاره مي‌كنند كه در واقع، انسان‌ها آزاد بودند و دولت و قانوني وجود نداشت و انسان براساس حقوق طبيعي زندگي مي‌كرد تا اينكه دولت‌ها بوجود آمدند. با بوجود آمدن دولت‌ها، مانع بزرگي در مسير برخورداري انسان‌ها از  حقوق طبيعي پديد آمد.

بعضي از انديشمندان مانند هابز تأكيد مي‌كردند در زندگي انسان‌ها، امنيت اولويت دارد و تنها دولت برآمده از قرارداداجتماعي است كه مي‌تواند جلوي هرج ‌و مرج و تعدي را بگيرد. طبق اين قرارداد هركس سهم حاكميت خود را به فرمانروا  مي‌بخشيد و از استقلال خود كه مولود طبيعت است چشم مي‌پوشد تا فرامانروا نظم و قاعده‌اي را در رابطه بين افراد جامعه وضع و اجرا كند. اما در اين بين فلاسفه بشردوستي مانند جان لاك نهايت سعي خود را در تبيين حقوق طبيعي بكار بردند. لاك معتقد بود كه دولت بايد در چهارچوب حقوق طبيعي عمل كند، چرا كه طبيعت به انسان حقوقي داده است كه به هيچ عنوان قابل سلب شدن نيست، مانند حق حيات، حق آزادي و … .

بعدها انديشه حقوق طبيعي در نزد متفكراني مانند كانت وارد مرحله جديدي شد. در واقع، فلسفه حقوق‌بشر تأثير پذيرفته از تعاليم كانت است آنجا كه وي بر خودمختاري انسان‌ها تأكيد فراوان دارد و مي‌گويد انسان قابليت گزينش و تصميم‌گيري عقلاني را دارد و ديگر جانوران چنان نيستند. پس انسان مستحق فضيلت، شرف و كرامت است كه او را از ديگر موجودات ممتاز مي‌گرداند، امتياز انسان با انسانيت اوست (موحد،1382: 6).

به اين ترتيب بود كه حقوق‌بشر در دوره جديد با پيدايش مكتبي با عنوان مكتب «ليبراليسم» به‌عنوان يكي از مسائل مهم بشري در دنياي غرب تبديل شد. حربه حقوق طبيعي و حقوق‌بشر بود كه مردم توانستند در دنياي غرب نظام‌هاي استبدادي را واژگون كنند. بنابراين تلاش براي رسيدن به حقوق‌بشر در دنياي غرب يك تلاش طولاني مدت بود. تجلي عيني انديشه‌هايي كه در بالا بيان شد، اعلاميه‌هاي حقوق‌بشر در كشورهاي مختلف است. اين اعلاميه‌ها در پي آن بودند كه قدرت حاكمان را در حيطه حقوق افراد متوقف كنند و حرمت قلمرو حقوق فردي و آزادي‌هاي عمومي در جهت سعادت انسان‌ها را تضمين كنند. مهمترين اين اعلاميه‌ها بدين قرار است:

1-    منشوركبير 1215 و اعلاميه  درخواست حقوق 1689 در انگلستان

2-    اعلاميه حقوق دولت ويرجينيا  در 1776 و اعلاميه استقلال ايالات متحده امريكا  در 1776

3-    اعلاميه حقوق‌بشر و شهروند انقلاب كبير فرانسه در 1789

4-    سرانجام در تاريخ 10 دسامبر سال 1948 اعلاميه جهاني حقوق‌بشر به تصويب سازمان ملل رسيد و اين روز بعنوان روز حقوق‌بشر درجهان نامگذاري شد (هاشمي، 1384: 92).

بنابراين از دير باز مسئله حقوق‌بشر يكي از مسائل بسيار مهم در دنياي غرب بوده است.

در جهان اسلام نيز از ابتداي ظهور اسلام، مسلمان‌ها دغدغه حقوق‌بشر را داشته‌اند هر چند بيان اين مقوله در قالب مقولاتي ديگر همچون حق‌الناس بيان شده است. در اسلام، بشر هم موضوع حق و هم موضوع تكليف قرار مي‌گيرد و تازه همان تكليف هم در بخشي كه مرتبط با حق الناس- در برابر حق الله است- مستلزم رعايت حقوق ديگران است، به اين معنا كه تكليف يك نفر، براي نفر دوم ايجاد حق مي‌كند و در واقع با بسط دامنه حق‌الناس در انديشه اسلامي ما مي‌توانيم به مقوله حقوق‌بشر برسيم.

كرامت انسان در اسلام بسيار مهم است در طول چهارده قرن گذشته فقهاي اسلامي هر كدام به نوعي راجع به حقوق‌بشر بطور مستقيم يا غيرمستقيم بحث‌هايي را مطرح كرده‌اند، كتاب‌ها و مقالاتي را به نگارش در آورده‌اند، اما از آنجا كه مهم‌ترين اسناد ديني در اسلام بويژه از نظر مذهب شيعه قرآن و نهج‌البلاغه است آنچه كه در اين پژوهش براي ما حائز اهميت است، اين است كه ببينيم چه تفاوت‌هاي  بنيادي و معرفت‌شناختي بين ديدگاه‌هاي غربي نسبت به حقوق‌بشر با ديدگاه‌هاي اسلامي به مسئله حقوق‌بشر وجود دارد؟ به همين جهت اسناد رسمي حقوق‌بشر در دنياي  غرب مثل اعلاميه استقلال آمريكا و اعلاميه انقلاب كبير‌فرانسه را به عنوان اسناد غربي در حقوق‌بشر با مباني ديني بويژه آيات قرآن و نهج‌البلاغه مقايسه مي‌كنيم.

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :  245

قیمت : 17300 تومان

 

 

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --