دانلود پایان نامه ارشد : سعدی از زبان سعدی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبيات فارسي

گرایش : زبان و ادبيات فارسي

عنوان : سعدی از زبان سعدی

 دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد یاسوج

 دانشکده ادبيات و علوم انسانی،گروه زبان و ادبیات فارسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «.M .A»

گرایش: زبان و ادبيات فارسی

عنوان:

سعدی از زبان سعدی

استاد راهنما:

دکتر جلیل نظری

استاد مشاور:

دکتر مهدی فاموری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان    صفحه
چکیده—————————————————– 1
مقدمه —————————————————– 2
فصل اول: کلیّات————————————————————– 5
1- کلیّات——————————————————————– 6
1-1- هدف تحقیق————————————————————- 6
1-2- ضرورت تحقیق———————————————————– 6
1-3- پیشینه ی تحقیق——————————————————— 6
1-4- روش تحقیق————————————————————- 11
فصل دوم: جایگاه سعدی در ادبیات فارسی  وجهان——————————- 13
2-1- جايگاه سعدی در ادب فارسی———————————————— 14
2-2- سعدی در ادبیات جهان—————————————————- 17
2-3- آثار سعدی در کلام بزرگان————————————————– 19
2-3-1- بوستان————————————————————— 20
2-3-2- گلستان————————————————————— 21
2-3-3- غزلیّات————————————————————— 22
فصل سوم: سعدی از زبان سعدی———————————————— 25
أ

3-1- ویژگی های فردی———————————————————

26
3-1-1-  تولّد سعدی———————————————————– 26
3-1-1-1- سعدی پنجاه ساله—————————————————- 27
3-1-1-2- سعدی هفتاد ساله—————————————————- 28
3-1-2- كودكي سعدی——————————————————— 29
3-1-3- وضعیّت جسمانی سعدی————————————————– 29
3-1-3-1- بدن ضعیف سعدی—————————————————- 29
3-1-3-2- قامت سعدی——————————————————— 31
3-1-4-  مذهب سعدي——————————————————— 31
3-1-4-1- ارادت به اهل بیت—————————————————– 32
3-1-4-2- سعدي موحّد——————————————————– 33
3-1-4-3- سعدي عارف——————————————————— 33
3-1-4-4- سعدي پارسا——————————————————— 34
3-1-4-5- سعدي مرد خدا—————————————————— 35
3-1-4-6- سعدي بصير وآگاه—————————————————– 35
3-1-5- رویدادهای  بزرگ زندگی سعدی——————————————- 35
3-1-5-1- تحصیل در نظامیّه—————————————————- 35
3-1-5-2- اسارت در ديار فرنگ————————————————— 35
3-1-5-3- کشتن برهمن معبد سومنات——————————————– 36
ب

3-1-6-  سعدي و لطف بزرگان—————————————————-

37
3-1-6-1- ارتباط با دربار——————————————————– 38
3-1-6-2- ارتباط با صاحب دیوان————————————————- 39
3-1-6-3- همنشینی با حريفان————————————————— 39
3-1-7-  گوشه نشيني سعدي—————————————————- 39
3-1-8-  سعدي و شيراز——————————————————— 41
3-1-9- اساتيد سعدي(درآثارش) ————————————————- 43
3-1-9-1- ابوالفرج بن جوزي—————————————————– 43
3-1-9-2- شهاب الدّين سهروردي————————————————- 45
3-1-10-  سعدی و حاسدان—————————————————– 46
3-2- خانواده ی سعدی——————————————————— 50
3-2-1- اجداد سعدی———————————————————– 50
3-2-2- پدر سعدی———————————————————— 51
3-2-1-1- خاطرات سعدی از پدر————————————————- 51
3-2-1-2- ارتباط پدرسعدی با حاکمیّت——————————————– 52
3-2-1-3- وفات پدر سعدی—————————————————— 53
3-2-3- مادر سعدی———————————————————— 54
3-2-4- برادر سعدی ———————————————————– 54
3-2-5- در گذشت  فرزند سعدی————————————————– 55
پ

3-2-6- همسر سعدی———————————————————–

55
3-2-7- طایفه ی سعدی——————————————————– 56
3-3- آثار سعدی دراشعارش—————————————————— 56
3-3-1- گلستان سعدی——————————————————— 56
3-3-1-1- نام گذاري كتاب—————————————————— 57
3-3-1-2- علّت  تأليف گلستان————————————————— 57
3-3-1-3- نام گذاري باب ها—————————————————– 58
3-3-1-4- سال تأليف گلستان—————————————————- 58
3-3-1-5- هدف ازتأليف كتاب—————————————————- 59
3-3-1-6- عدم استفاده ازشعر گذشتگان——————————————– 59 
3-3-1-7- تقدیم کتاب به سعدبن ابوبکر——————————————– 60
3-3-2- بوستان سعدی——————————————————— 60
3-3-2-1- علّت تأليف بوستان—————————————————- 60
3-3-2-2- سال تأليف بوستان—————————————————- 61
3-3-2-3- نام كتاب———————————————————— 61
3-3-2-4- تقديم كتاب به ابوبكربن سعد ——————————————- 62
3-3-2-5-  نام گذاري باب ها —————————————————- 62
3-3-3- بدايع سعدي———————————————————– 63
3-3-4- طيّبات سعدي———————————————————- 64
ت

  3-4- سخن سعدي————————————————————

64
3-4-1- عشق علّت زیبایی سخن————————————————– 65
3-4-2- ارزش سخن و پند سعدي————————————————- 66
3-4-3- جهانگيري كلام سعدي————————————————— 66
3-4-4- شيرين سخني سعدي—————————————————- 67
3-4-4-1- بلبل————————————————————— 70
3-4-4-2- مرغ سخندان——————————————————– 71
3-4-4-3- طوطی————————————————————– 71
3-4-5- تشبیه سخن به پدیده ها————————————————– 71
3-4-5-1- دُر—————————————————————– 71
3-4-5-2- جواهر————————————————————– 72
3-4-5-3- مروارید————————————————————- 72
3-4-5-4- مشک————————————————————– 72
3-4-5-5- عود—————————————————————- 73
3-4-5-6- عبیر————————————————————— 73
3-4-5-7- سِحر————————————————————— 73
3-4-5-8- نبات————————————————————— 73
3-4-5-9- دارو—————————————————————- 73
3-4-5-10- سفینه————————————————————- 74
ث

3-4-5-11- گل—————————————————————

74
3-4-5-12- دختر————————————————————– 74
3-4-5-13- تیغ————————————————————— 74
3-4-5-14- آتش————————————————————– 74
3-4-5-15- آب————————————————————— 74
3-4-5-16- قبا—————————————————————- 75
3-4-5-17- حلوا————————————————————– 75
3-4-5-18- شکرباری———————————————————- 75
3-4-5-19- قند————————————————————— 75
3-4-5-20- برگ طوبا   ——————————————————– 75
3-5- سفرهای سعدی———————————————————– 76
3-5-1- اهمیّت سفراز نظر سعدی————————————————- 76
3-5-2- جهانگردي سعدي——————————————————- 77
3-5-3- سفرهاي بدون نام——————————————————- 78
3-5-4- نگراني سعدي ازغربت—————————————————- 80
3-5-5- سفرهای انجام شده—————————————————— 81
3-5-5-1- سفر به حجاز——————————————————- 81
3-5-5-2- سفر به مکّه——————————————————– 82
3-5-5-3- نخله ی بنی هلال————————————————— 83
ج

3-5-5-4- نخله ی محمود—————————————————–

83
3-5-5-5- سفر به فید——————————————————— 83
3-5-5-6- سفر به یمن——————————————————– 84
3-5-5-7- سفر به قدس——————————————————- 84
3-5-5-8- سفر به حلب——————————————————- 84
3-5-5-9- سفر به شام——————————————————– 85
3-5-5-10- سفر به دمشق—————————————————– 86
3-5-5-11- سفر به بعلبک—————————————————– 86
3-5-5-12- سفر به عراق—————————————————— 87
3-5-5-13- سفر به کوفه—————————————————— 87
3-5-5-14- سفر به دیار بکر—————————————————- 87
3-5-5-15- سفر به بصره—————————————————— 88
3-5-5-16- سفر به بغداد—————————————————— 88
3-5-5-17- سفر به مصر——————————————————- 89
3-5-5-18- سفر به حبشه—————————————————– 89
3-5-5-19- سفر به مغرب—————————————————– 90
3-5-5-20- سفر به اصفهان—————————————————- 90
3-5-5-21- سفر به تبریز—————————————————— 90
3-5-5-22- سفر به سراي اغلمش————————————————- 91
چ

3-5-5-23- سفر به کیش——————————————————-

91
3-5-5-24- سفر به کاشغر——————————————————- 91
3-5-5-25-سفر به سومنات—————————————————— 92
3-5-5-26- سفر به بیلقان——————————————————- 92
3-5-5-27- سفر به بلخ بامیان—————————————————- 93
3-5-5-28- سفر به هند——————————————————— 93
3-5-5-29- سفر به روم——————————————————— 93
3-6- ممدوحان سعدی———————————————————- 95
3-6-1 رسول اکرم وخلفا——————————————————— 95
3-6-1-1- نعت رسول اکرم—————————————————— 95
3-6-1-2- ذکرابوبکر———————————————————— 97
3-6-1-3- عمرابن خطاب——————————————————– 97
3-6-1-4- عثمان بن عفان——————————————————- 98
3-6-1-5- علی بن ابی طالب—————————————————– 99
3-6-1-6- ذکراولاد فاطمه——————————————————- 99
3-6-2- حاکمان زمان سعدی—————————————————– 100
3-6-2-1- حاکمان سلغری و وزرا————————————————- 100
ابوبکربن سعد زنگی————————————————————- 101
سعد بن ابوبکر بن سعد زنگي—————————————————— 104
ح

اتابک محمّد بن سعد————————————————————

106
اتابک مظفرالدّین سلجوقشاه——————————————————- 107
ترکان خاتون—————————————————————— 108
درمدح ابش بنت سعد———————————————————– 110
فخرالدّین ابوبکر—————————————————————- 111
ذکرسعد بن زنگی————————————————————— 112
ذکر تکله——————————————————————— 113
حاکمان مغول وعرب———————————————————— 113
هلاکو———————————————————————— 114
انکیانو———————————————————————— 114
عطاملک جوینی—————————————————————- 116
شمس الدّین محمّد جوینی——————————————————- 119
شمس الدّین حسین علکانی——————————————————- 121
مجدالدّین رومی—————————————————————- 123
مدح نورالدّین بن صیّاد———————————————————– 123
ستایش قاضی رکن الدّین——————————————————— 124
امیرسیف الدّین محمّد———————————————————– 124
درمدح فخرالدّین منجّم———————————————————- 125
3-6-3- مراثی سعدی———————————————————– 126
خ

3-6-3-1- مرثیه ابوبکر بن سعد—————————————————

126
3-6-3-2- مرثیه سعد بن ابوبکر————————————————— 127
3-6-3-3- عزالدّین احمد بن یوسف———————————————— 128
3-6-3-4- درمرگ مستعصم—————————————————– 129
3-7-  عشق درکلام سعدی—————————————————— 132
3-7-1- عشق سعدی ذاتی است————————————————– 134
3-7-2- عشق جاودانی سعدی—————————————————- 135
3-7-3- آوازه جهانی عشق سعدی————————————————- 136
3-7-4- برتری عشق برعقل—————————————————— 137
3-7-5- انواع عشق درکلام سعدی————————————————- 139
3-7-5-1- عشق به محبوب زمینی———————————————— 139
3-7-5-2- عشق به خدا——————————————————— 140
3-7-5-3- عشق به زیبایی——————————————————- 141
3-8- شاهد بازی درکلام سعدی—————————————————

فصل چهارم: نتیجه گیری——————————————————

142

145

نتیجه گیری——————————————————————- 146
فهرست منابع—————————————————————— 148
پیشنهادها——————————————————————— 152

چکیده

آن چه در این پایان نامه بحث و بررسی شده است، به صورت مختصر شامل بررسی احوال و زندگانی سعدی از خلال آثار اوست. به کمک آن چه خود در آثارش بیان کرده، زندگی، خانواده، احوال، معاصران، سفرها و  ویژگی های جسمی شاعر، مورد مطالعه قرار گرفته است.

سفرهای سعدی را می توان از بارزترین خطوط زندگانی شاعر دانست که در آثارش، به بیان آن ها پرداخته است. در یکی از همین سفرهاست که ازدواج او در حلب، مرگ فرزند، گرفتاری در بند فرنگ را به تصویر کشیده است.

 این پژوهش، ویژگی های اجتماعی و سیاسی زمان شاعر را به تصویر می کشد. حاکمان و معاصران او را معرفی می نماید، و از قدرت عشق در کلام شاعر و آگاهی او نسبت به ارزشمندی سخنش، خبر می دهد.

واژه های کلیدی: سعدی، زندگانی، خانواده، سفرها، عشق، اساتید، معاصران.

مقدّمه

بي شك ، آدمي از دير باز از ادبيّات و گونه هاي آن لذّت مي برده است و اگر اين لذّت و قدرت تأثير ادبيّات در بشر نبود چه بسا اين هنر يا به وجود نمي آمد و يا به زودي از بين مي رفت. در اين بين بسياري از افراد يك جامعه از ادبيّات لذّت مي برند؛ ولي همه ی آن ها قادر به خلق آثار ادبي نيستند و تنها عده ي معدودي داراي قدرت نوآوري و خلق آثار ادبي هستند. در ميان كساني كه آثار ادبي را خلق مي كنند، آثار عده اي طرفداران بيش تري دارد و مسلّماً خوانندگان و علاقه مندان اين آثار، مي خواهند كه در باره ی صاحب اثر، مطالبی بدانند.

اين نياز، عده اي را بر آن داشت كه در باره ی صاحبان آثار ادبي به تحقيق و بررسي بپردازند و اطّلاعات به دست آمده را ثبت كنند و در اختيار ديگران قرار دهند. پيشينه ی اين كار تا جايي كه نويسنده ي اين سطور مي داند، مشخص نيست؛ امّا شايد بتوان گفت كه            سابقه ای به قدمت انسان دارد و در هر دوره ای تحت تأثیر شرایط زمانی و نیازهای اجتماعی به انجام آن مبادرت می نمودند. نخستين كساني كه به اين كار اشتغال ورزيدند مورّخان بودند.

مورّخان اغلب در دربار شاهان به سر مي برده و مشغول كتابت تاريخ ايشان بوده اند. در اثناي ثبت تاريخ شاهان، چه بسا به زندگي ديگران و ثبت اطّلاعاتي درباره ی آنها پرداخته اند. در ميان اين اشخاص ادبا به دليل سخنان زيبا و دل انگيزشان اولويّت بيش تری داشتند و سخنان آنان را گاه به صورت تمثيل مطرح و اطّلاعاتي در باره ي آن ها ارائه مي كرده اند.

اگر چه اين اطّلاعات بسيار اندك است؛ امّا گاهي تنها اطّلاع از شاعر يا نويسنده اي، همان اشاره ی كوتاه مورخي است كه درباره ی شاعر بیان نموده يا قسمتي از اثر او را ثبت كرده است.

اگر با دقّت بيش تري آثار ادبي بررسي شوند، بي شك، رد پايي از زندگي يا شخصيّت يا عواطف صاحب اثر پيدا مي شود. امروزه روانشناسان با استفاده از آثار يك نويسنده يا شاعر به تحليل شخصيّت وي مي پردازند و گاه وي را همان گونه كه هست معرفي مي كنند؛ امّا منظور اين نيست كه همگان مانند روانشناسان به تحليل شخصيّت صاحب اثر بپردازند چون به دو دليل اين كار ميسّر نيست؛ دليل اول آن كه، همگان اطّلاع و توان كافي، درباره ی تحليل هاي روان شناسي اثر ندارند و ديگر آن كه هميشه نياز به اين تحليل ها نيست چون گاه خود شاعر يا نويسنده، خواسته يا نا خواسته اطّلاعاتي را درباره ی خود به خواننده مي دهد كه گاه       مي تواند بهترين و قابل اعتماد ترين اطّلاعات در باره ي صاحب اثر باشد. اگر چه اين فرضيّه هميشه درست نيست و گاه در اثر شاعر يا نويسنده اي، هيچ نشانی از او نيست يا اطّلاعات موجود واقعيّت ندارند؛ امّا بهتر آن است، زماني كه در باره ی صحّت يا كذب اين اطّلاعات آگاهي نداريم، فرض را بر صحّت آن ها قرار دهيم و اطّلاعات موجود را بپذيريم.

ترم سوم كارشناسي ارشد، زماني كه در فكر انتخاب موضوع پايان نامه ي كارشناسي ارشد خود بودم، در فكر نوشتن رساله اي بودم كه هم جنبه نوآوري در تحقيق را داشته و هم    درباره ي يكي از شعراي صاحب سبك و پر آوازه ي ايران زمين باشد. پس از مدّت ها تفكّر درباره ي موضوعات مختلف و مشورت با آقاي دكتر جليل نظري، روزي آقاي دكتر نظري، موضوعي ناب را به بنده معرّفي نمود و آن بررسي زندگي، شخصيّت و عواطف سعدي در آثار سعدي بود. پس از انتخاب موضوع، عنوان رساله را ((سعدي از زبان سعدي)) گذاشتيم و    درباره ی آن شروع به بررسي كردم.

     اگر چه عنوان تحقيق ((سعدي از زبان سعدي)) بود؛ امّا نمي شد كه سعدي را در آينه ي ديگران نگاه نكرد. پس نخست به بررسي زندگي و شخصيت سعدي در آثار ديگران پرداخته   مي شود.

قديمي ترين مأخذي كه از سعدي سخن به ميان آورده، كتاب تلخيص مجمع الآداب في مجمع الالقاب از ابن فوطي (م723 هـ.) است كه معاصر با سعدي است و با وي مکاتبه داشته است و به قول خود او در سال 660 هجري با فرستادن نامه اي به استاد، بعضي از اشعار عربي او را خواسته بود.

جامی درباره ی او می گوید: (( از اَفاضل صوفیّه بوده و از مجاوران بقعه ی شریف شیخ    ابوعبداللّه خفیف، قدّس اللّه تعالی سره. از علوم بهره ای تمام داشته و از آداب نصیبی کامل. سفر بسیار کرده است و اقالیم را گشته و بارها به سفر حج پیاده رفته و به بتخانه ی سومنات در آمده بود و بت بزرگ تر ایشان را شکسته، و از مشایخ کبار بسیاری را دریافته و به صحبت شیخ شهاب الدّین رسیده و با وی در یک کشتی سفر دریا کرده.))(جامی، 1375، 598)

حسن انوری درباره ی او گفته است: (( بي ترديد سعدي شاعر جهاني است و جهان او را به عنوان شاعري بزرگ مي شناسد. شهرتش عالم گير است و حتَي در زمان خود او، آوازه اش به دورترين سرزمين هاي شرق عالم رسيده بود. به گفته ي ابن بطوطه، جهانگرد نامدار عرب، كه چند سالي پس از مرگ سعدي به چين رفته بود، شعر سعدي در آن سرزمين به صورت ترانه و همراه با ساز خوانده مي شده است.)) (انوری، 1384 ، 81)

آن چه در این رساله مورد بررسی قرار گرفت بررسی احوال و زندگانی سعدی از خلال آثارش می باشد. در آغاز کار، آثار شاعر مورد مطالعه قرار گرفت و آن چه درباره ی زندگی و خصوصیّات فردی و اجتماعی سعدی، در آثارش وجود داشت استخراج و فیش برداری شد. سپس تمامی فیش ها با توجّه به عناوین، به دسته های مختلف تقسیم و مرتب شد.

در این رساله، فصلی تحت عنوان جایگاه سعدی در ادبیّات فارسی و جهان آمده است که در آن نظرات بزرگان زبان فارسی و ادبیّات جهان درباره ی سعدی و آثارش بیان شده است. در فصلی با عنوان سعدی از زبان سعدی، به مطالبی اشاره می شود که شاعر در آثارش درباره ی خود، خانواده، زندگانی، سفرها، استادان، ممدوحان، مذهب، تحصیلات و دیگر شرایط زندگانی، بیان کرده است.  

مسائل اساسی مورد بررسی در این رساله به شرح زیر است :

فصل اول : کلیّات، شامل هدف پژوهش، ضرورت، پیشینه و روش تحقیق.

فصل دوم : جایگاه سعدی و آثارش در ادبیّات فارسی و جهان.

فصل سوم : سعدی از زبان سعدی، شامل ویژگی های فردی، خانواده، آثار، سخن، سفرها، ممدوحان، عشق و شاهد بازی سعدی.

فصل چهارم : نتیجه گیری و پیشنهاد ها.     

1-کلیّات

1-1- اهداف تحقیق

هدف از تبیین این موضوع، شناخت بیش تر سعدی با استفاده از آثار شاعر، و جمع آوری اطّلاعاتی درباره ی او، از خلال کلام و اشعارش است. آشنایی با آثار سعدی و پژوهش هایی که تاکنون، درباره ی این شاعر نامی صورت گرفته است از دیگر اهداف این پژوهش می باشد.

1-2- ضرورت تحقیق

چیزی که بیش از پیش به این تحقیق ضرورت می بخشد، این است که با وجود جایگاه و مقام رفیع سعدی در ادب فارسی، در شرح احوال و زندگی این شاعر بزرگ ابهامات فراوانی وجود دارد. بیش تر کسانی که به این مهم پرداخته اند از آثار شیخ اجل استفاده ای ننموده، به نقل از دیگران پرداخته اند. لذا ما بر آن شديم تا زندگي سعدي، بزرگ مرد ادب ايران زمين را از خلال آثارش براي طالبان فرهنگ و علم استخراج و به رشته تحرير در آوريم.

تعداد صفحه :170

قیمت : 14700تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --