دانلود پایان نامه ارشد روانشناسی:بررسي رابطه بين فشار رواني و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر

 دانلود متن کامل پایان نامه بررسي رابطه بين فشار رواني و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

 فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 3

بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………. 7

اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………. 8

اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 9

سئوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 9

فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………. 10

تعاریف عملیاتی متغیرها………………………………………………………………………………………. 11

فصل دوم

تاریخچه فشار روانی…………………………………………………………………………………………… 13

تعاریف و نظریه های فشار روانی……………………………………………………………………………. 16

علل استرس……………………………………………………………………………………………………… 23

عوامل موثر در تشدید فشار روانی……………………………………………………………………………. 26

عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی…………………………………………………………………………….. 37

ارزشیابی و آزمونهای پیشرفت تحصیلی……………………………………………………………………. 51

تحقیقات انجام در داخل و خارج…………………………………………………………………………… 53

فصل سوم

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 59

جامعه…………………………………………………………………………………………………………….. 59

نمونه و نمونه گیری……………………………………………………………………………………………. 60

ابزار جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………. 60

روائی و اعتبار مقایس سنجش احساس فشار روانی………………………………………………………. 61

روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 62

یافته های پژوهش……………………………………………………………………………………………… 63

 

فصل چهارم

جداول……………………………………………………………………………………………………………. 62

فصل پنجم

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………… 74

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………….. 78

محددیت ها……………………………………………………………………………………………………… 81

منابع………………………………………………………………………………………………………………. 83

« پرسشنامه سنجش احساس فشار رواني اوسولا ماركهام‌»


چكيده تحقيق:

در اين تحقيق به بررسي رابطة بين فشار رواني و پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان ابهر پرداخته‌ايم. نمونة تحقيق 372 نفر ( 191 نفر دختر و 181 پسر ) از دانش‌آموزان مذكور را شامل مي‌شود، كه در سال تحصيلي 87-86 مشغول به تحصيل بوده‌اند. روش اين تحقيق توصيفي و از نوع ميداني بوده و ابزار جمع‌آوري اطلاعات،‌براي متغير فشار رواني، پرسشنامة اورسولا ماركهام است كه احساس فشار رواني را مي‌سنجد. براي گردآوري اطلاعات متغير پيشرفت تحصيلي، ضمن مراجعه به كارنامه‌هاي تحصيلي دانش‌آموزان درسال تحصيلي87-86 ،  معدل آنان ثبت شده است. داده‌هاي به دست آمده با استفاده از روشهاي آماري تجزيه و تحليل گرديده و فرضيه‌هاي تحقيق مورد بررسي قرار گرفت. يافته‌ها حكايت از آن مي‌كند كه ميزان فشار رواني دختران بيشتر از ميزان فشار رواني پسران است. همچنين ميزان پيشرفت تحصيلي دختران بيشتر از ميزان پيشرفت تحصيلي پسران است. ولي رابطه‌اي بين ميزان فشار رواني و ميزان پيشرفت تحصيلي دختران ديده نشده، همچنين بين ميزان فشار رواني و ميزان پيشرفت تحصيلي پسران رابطة معناداري مشاهده نشده است. اثر متقابل جنس و پايه ‌هاي تحصيلي بر روي فشار رواني دانش‌آموزان نيز معني‌دار نيست.

 

 

فصل اول :

ـ مقدمه

ـ بيان مسئله

ـ اهميت و ضرورت تحقيق

ـ اهداف تحقيق

ـ سوالات تحقيق

ـ فرضيه ها

ـ تعاريف عملياتي متغيرها

 

مقدمه:

« رهايي كامل از تنيدگي مرگ است. »

                                                                          « هانس سليه»

تمدن و تقدس هر جامعه‌اي مديون آموزش و پرورش آن جامعه است. بدون داشتن يك نظام آموزشي و تربيتي صحيح، انتظار هيچگونه پيشرفت و تمدني را نمي‌توان از جامعه داشت. با بررسي و تحقيق در اوضاع و احوال ملتها و شناخت عوامل پيدايش حيات و مرگ تمدنها در مي‌يابيم كه آن قوم و ملتي در مبارزه با جهل و ناداني به پيروزي رسيده و در پي‌ريزي و پيشبرد تمدن بشري نقش موثري داشته است كه بيشترين تلاش و كوشش را صرف بهبود نظام تعليم و تربيت آحاد جامعه خويش كرده است. هر كشوري كه قصد دارد به پيشرفت و تكامل و ترقي در زمينه‌هاي فرهنگي، صنعتي، اقتصادي، اجتماعي، نظامي و …. دست يابد، بايد از يكسري اصول و قوانين علمي و عملي بهره جويد. در اين راستا بدون بهره‌گيري شايسته معلمان عزيز از روشهاي صحيح تدريس و آشنايي با اصول مشاورة كودك و نوجوان، پيشرفتي در تحصيل دانش آموزان و در نتيجه پيشرفت جامعه حاصل نخواهد شد، چرا كه همانگونه كه اطلاع داريم اگر همه دانش آموزان را نگوئيم ولي اكثر دانش‌آموزان در طول تحصيل، مشكلات بخصوصي را دارند كه در نهايت استرس و فشارهاي رواني را به دنبال دارد.

اين روزها موضوع فشار رواني ناشي از كار و زندگي در ميان عامة مردم، متخصصان آموزشي، مددكاران اجتماعي،‌متخصصان بهداشت و ساير كساني كه مسؤليت بهزيستي مردم را به عهده دارند، بسيار رايج بوده و در رأس امور قرار دارد. افراد جامعه كنوني بيش از پيش نسبت به استرس و پيامدهاي آن هوشيار شده‌اند. بزرگسالان و نوجوانان و حتي كودكان از آلودگي محيط زيست، امكان وقوع يك جنگ هسته‌اي، به پايان رسيدن منابع طبيعي و خطرآزمايشهاي هسته‌اي، وجود افزودنيهاي غذايي و مواد سرطان‌زا سخني مي‌گويند و تمامي اين مسائل بخشي از زندگي روزمره را تشكيل مي دهند. والدين و فرزندان مي‌دانندكه هستة خانوادگي دگرگون شده زندگي عصر ما چنان است كه در اغلب خانواده‌ها پدر و مادر هر دو بايد كار كنند تا بتوانند هزينه‌هاي روزافزون را تامين نمايند. طلاق افزايش يافته، ازدواج مجدد هم امري ناممكن نيست. افزون بر اين رسانه‌هاي گروهي افراد را به مشاهده صحنه‌هاي جنگ، خشونت، تخريب و شقاوت و بي‌رحمي، مرگ و كشتار عادت داده‌اند. هشياري فزاينده نسبت به رويدادهاي ضربه آميز زندگي لزوم توجه را به واكنشهاي افراد‌و‌شيوه‌اي‌كه در رويارويي با عناصر‌تنيدگي‌را اتخاذ‌مي‌كنند، ضروري‌كرده‌است.

استرس مي‌تواند پيامدهايي داشته باشد. يكي از عوارض آني و شايع استرس، اضطراب است. و عموميت آن در سطح بين المللي به حدي است كه اين قرن را قرن اضطراب ناميده‌اند و مي‌گويند اين قرن، قرن دلهره و نگراني است، انسانها در هر سطح و شرايطي كه باشند، به نحوي اسير دلهره و اضطرابند و اين امر ريشه و منشا بسياري از بيماريهاي رواني مي‌تواند باشد

با وجود تمام مسائل مربوط به استرس و نتايج خطرناك آن، مي‌توان گفت كه مهمتر از وجود عوامل استرس‌زا در زندگي، روشهاي مقابله با آن عوامل است و تحقيقاتي كه در ارتباط با نحوه جلوگيري و رفع استرس برروي آنچه كه روانشناسان، رفتار سازگاري يا مقاوم بودن مي‌نامند، انجام گرفته است، نشان مي‌دهد كه بعضي از گروههاي جامعه، سالم زندگي مي‌كنند و طول عمرشان زياد است و به اين نتيجه رسيدند كه پيشرفت و موفقيت در زندگي از عوامل اساسي زندگي سالم و طولاني بوده است. (شاملو، سعيد ، بهداشت رواني ، انتشارات  رشد ، تهران ، 1378)

بي‌شك پيشرفت در تعليم وتربيت هم مي‌تواند در وضعيت زندگي جوامع گوناگون نتيجه مثبت داشته باشد. بنابراين توجه به پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان و اينكه چه عواملي مي تواند در اين مهم دخالت داشته باشد، مي‌تواند در حل برخي از مشكلات انسانها مفيد واقع شود. وقتي وجود استرس، پيامدهاي منفي دارد و پيشرفت و كسب موفقيت نتايج مثبتي به دنبال دارد، ناگهان چگونگي رابطه استرس و پيشرفت تحصيلي در ذهن تداعي مي شود. و به همين علت تحقيق حاضر تلاشي در جهت بررسي رابطه فشار رواني و پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان دختر و پسر دوره متوسطه شهرستان ابهر است.

 

 

بيان مسأله:

همه معلمين در طول زندگي حرفه‌اي خود همواره با دانش آموزاني مواجه شده‌اند كه عليرغم شروع خوب و مناسب فعاليتهاي تحصيلي و كسب مدارج ممتاز و عالي در پايه‌هاي تحصيلي با افت عملكرد تحصيلي مواجه شده‌اند. و براي كمك به اين دسته از دانش‌آموزان، دنبال علت و راهكار مي‌گردند. والدين آنها نيز براي جلوگيري از افت هرچه بيشتر آنها طالب راهكارهاي عملي هستند. حتي گاهي خود دانش‌آموزان نيز با مراجعه به مشاورين از وضعيت تحصيلي خود رضايت نداشته و ابراز ترس و نگراني مي‌كنند و افت تحصيلي و شكست تحصيلي، مسائل فردي و شخصي زيادي براي يادگيرنده ايجاد مي‌كند، مسائلي از قبيل مشكلات عاطفي، رواني مانند استرس. در تحقيق موجود، محقق سعي دارد بداند كه آيا رابطه‌اي بين فشار رواني و پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان ابهر وجود دارد؟ و اگر رابطه‌اي وجود دارد، اين رابطه تا چه حد و چگونه است؟

 

 

اهميت و ضرورت تحقيق:

به طور قطع سلامت رواني و پيشرفت تحصيلي دانش‌اموزان براي متوّليان تعليم و تربيت و سياستگذاران سلامت و بهزيستي ، قابل توجه و اهميت است. همچنين والدين نيز، سلامت رواني و پيشرفت تحصيلي فرزندان خود را خواهان مي‌باشند. سالانه هزينه‌هاي هنگفتي صرف آموزش و پرورش فرزندان اين آب و خاك مي‌گردد و اگر مسئولين در جهت رشد و توسعة تعليم و تربيت سرمايه‌هاي اين مملكت ناتوان باشند، آيندة كشوربه مخاطره خواهد افتاد. بنابراين ضرورت دارد كه با توجه به عوامل مؤثر در پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان، در محقق ساختن اهداف آموزش و پرورش كوشا باشيم. لذا توجه به زندگي پراسترس جامعه كنوني و اينكه آيا رابطه‌اي بين فشارهاي رواني و پيشرفت تحصيلي وجود دارد يا نه، مي‌تواند كمكي در رسيدن به اين هدف باشد.

 

اهداف تحقيق:

هدف كلي: محقق سعي دارد در اين تحقيق به بررسي رابطه بين فشار رواني با پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان ابهر بپردازد.

      هدف كاربردي: با تشخيص رابطه فشار رواني و پيشرفت تحصيلي، مي‌توان با استفاده از شيوه‌هاي درست تحصيلي و تربيتي در خانواده ها و نيز در مدارس به هرچه بيشتر پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان كمك نمود.

سؤالات تحقيق:

    الف- سؤال اصلي تحقيق:

  1. آيا بين فشار رواني و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر دبيرستانهاي شهرستان ابهر رابطه‌اي وجود دارد؟

ب- سؤالات فرعي تحقيق:

  1. آيا پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان دختر و پسر متفاوت است؟
  2. آيا فشار رواني بين دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه در شهرستان ابهر متفاوت است؟
  3. آيا بين فشار رواني و پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان پسر رابطه وجود دارد؟
  4. آيا بين فشار رواني و پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان دختر رابطه وجود دارد؟
  5. آيا فشار رواني دانش‌آموزان در پايه‌هاي مختلف تحصيلي متفاوت است؟

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :94

قیمت : 2500تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --