دانلود پایان نامه ارشد : روابط متقابل بخش انرژي و اقتصاد كلان (رويكرد سيستم ديناميك)

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامي واقتصاد

عنوان : روابط متقابل بخش انرژي و اقتصاد كلان (رويكرد سيستم ديناميك)

دانشگاه امام صادق

دانشكده معارف اسلامي و اقتصاد

پايان‌نامه دوره كارشناسي ارشد رشته معارف اسلامي واقتصاد

روابط متقابل بخش انرژي و اقتصاد كلان

(رويكرد سيستم ديناميك)

استاد راهنما:

دكتر داود منظور

استاد مشاور:

دکتر مهدي صادقي

تابستان ١٣٨٧

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده

در اين تحقيق در پي آن هستيم تا با استفاده از روش مدل‌سازي پويا، مدلي كلان انرژي در اقتصاد ايران طراحي نماييم. بخش‌هاي عمده اين مدل عبارتند از بخش توليد شامل توليد ناخالص ملي، بخش مصرف شامل مصرف بخش خصوصي و دولتي، بخش مصرف انرژي شامل مصارف انرژي در بخش‌هاي صنعتي، كشاورزي و مسكوني و بخش سرمايه‌گذاري شامل سرمايه‌گذاري در بخش انرژي و سرمايه‌گذاري در ساير بخش‌هاي اقتصاد.

در مدل طراحي شده، روابط علي ـ معلولي بين بخش انرژي و بخش‌هاي واقعي اقتصاد با استفاده از روش مدل‌سازي پويا شبيه‌سازي شده و سپس پارامترهاي مدل با روش سابقه تاريخي نتايج مطلوب، كاليبره گرديده‌اند. پس از آن از طريق سه سناريو اثرات تغيير قيمت حامل‌هاي انرژي بر مصارف برق، گاز و نفت و همچنين ميزان سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي برق، گاز و نفت و رشد اقتصاد مورد بررسي قرار گرفته است. سه سناريوي فوق عبارتند از: الف) تثبيت قيمت حامل‌هاي انرژي، ب) افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي با توجه به نرخ تورم، ج) تعيين قيمت حامل‌هاي انرژي با توجه به قيمت تمام شده و افزايش آنها با توجه به تورم. هر يك از اين سناريوها چه اثراتي در پي خواهند داشت؟

مقايسه نتايج اين سه سناريو نشان مي‌دهد كه هر سه سناريو مصرف و سرمايه‌گذاري در بخش انرژي را با شدتهاي متفاوتي كاهش مي‌دهند كه شدت آنها از سنايوري الف تا ج بيشتر مي‌گردد.

همچنين به اين نتيجه رسيديم كه سه سناريو بر رشد اقتصاد اثرات متفاوتي دارند، بدين ترتيب كه سناريوي ب رشد اقتصاد را از دو سناريوي ديگر در بلندمدت بيشتر افزايش مي‌دهد. سناريوي ج در كوتاه مدت رشد اقتصاد را بيشتر از دو سناريوي ديگر افزايش مي‌دهد ولي در بلندمدت اثر كمتري نسبت به دو سناريوي ديگر دارد.

 

كليدواژه‌ها:

مدلسازي پويا، شبيه سازي، مدل كلان اقتصادي، مدل كلان انرژي

فهرست اجمالي

فصل 1-    كليات تحقيق.. 1

فصل 2-    آشنايي با تحليل پويايي‌شناسي سيستمي.. 6

فصل 3-    مقايسه تحليل پويايي‌شناسي سيستمي با اقتصادسنجي و بهينه‌سازي   31

فصل 4-    مروري بر مدل‌هاي کلان انرژي در جهان و ايران.. 66

فصل 5-    ساختار مدل پيشنهاديو تخمين اوليه پارامترها.. 99

فصل 6-    کاليبراسيون پارامترها، بررسي نتايج و تحليل حساسيت مدل   132

فصل 7-    جمع بندي و پيشنهادها.. 159

فصل 8-    ضميمه الف: مفاهيم مدل و مدل‌سازي و جايگاه روش پويايي شناسي سيستمي   167

فصل 9-    ضميمه ب: مدل‌سازي پويايي شناسي سيستمي در نرم افزار ithink يا STELLA  183

فهرست تفصيلي

فصل 1-    كليات تحقيق.. 1

1-1-       كليات تحقيق.. 2

١-١-١-         تعريف مسأله  2

١-١-٢-        سؤالات اصلي تحقيق  3

١-١-٣-        سابقه و ضرورت انجام تحقيق  3

١-١-٤-        فرضيه‌ها 4

1-1-5-       هدف‌ها 4

١-١-٦-        روش انجام تحقيق  5

١-١-٦-١-        روش و ابزار گردآوري اطلاعات   5

١-١-٧-        قلمرو تحقيق (زماني، مكاني) 5

فصل 2-    آشنايي با تحليل پويايي‌شناسي سيستمي.. 6

2-1-       آشنايي با تحليل پويايي‌شناسي سيستمي.. 7

2-1-1-       مراحل مختلف نظري تدوين مدل و فرايند مدل‌سازي پويايي‌شناسي سيستمي   10

2-1-2-       نمودار علّي ـ معلولي مدل‌هاي ساده تک حلقوي و مدل‌هاي چند حلقوي   15

2-1-3-       تعريف چند اصطلاح  17

2-1-4-       نحوه نمايش مدل  18

2-1-4-1-       نمودار علي ـ معلولي  18

2-1-4-2-       نمودار حالت جريان  18

2-1-4-3-       نمايش مدل به صورت رياضي  19

2-1-5-       رويکردهاي مختلف تحليل پويايي‌شناسي سيستمي به مسأله تخمين پارامتر  19

2-1-5-1-       مکتب کلاسيک   20

2-1-5-2-       مکتب تمايل آماري  25

2-1-6-       کاليبراسيون در مدل‌هاي تحليل پويايي‌شناسي سيستمي   25

2-1-6-1-       روش‌هاي ابتکاري کاليبراسيون  26

2-1-6-2-       بررسي تطابق مدل با رفتار تاريخي در کاليبراسيون با استفاده از آمار‌هاي موجود 28

2-1-6-3-       بررسي تطابق مدل با ساختار آن  28

فصل 3-    مقايسه تحليل پويايي‌شناسي سيستمي با اقتصادسنجي و بهينه‌سازي   31

3-1-       مقايسه تحليل پويايي‌شناسي سيستمي با اقتصادسنجي.. 32

3-2-       محدوديت‌هاي مدل سازي اقتصادسنجي.. 45

3-2-1-       تفاوت در منابع اطلاعاتي   52

3-2-2-       تفاوت در درجة سختي   54

3-2-3-       تفاوت در ساختار مدل  55

3-2-4-       تفاوت در نوع معادلات   56

3-2-5-       تفاوت در شکل تابع  56

3-2-6-       تفاوت در انعکاس تأخيرها 57

3-2-7-       تفاوت در تخمين پارامتر  57

3-2-8-       تفاوت در نحوه اعتبارسنجي   58

3-2-9-       تفاوت در هدف   59

3-2-10-     استفاده از تحليل پويايي‌شناسي سيستمي در مدل‌هاي اقتصادي ـ آري يا خير؟  62

فصل 4-    مروري بر مدل‌هاي کلان انرژي در جهان و ايران.. 66

4-1-       مروري بر تحقيقات کلان انرژي در جهان. 67

4-1-1-       سيستم مدل‌سازي ملي انرژي در آمريكا ،” NEMS”  67

4-1-1-1-       هدف مدل  67

4-1-1-2-       موضوعات قابل اجراء در مدل  68

4-1-1-3-       ساختار كلي مدل  68

4-1-1-4-       ساختار واحدي مدل  69

4-1-2-       مدل جامع مصرف نهايي آسياي اقيانوسيه”AIM”  69

4-1-2-1-       هدف   69

4-1-3-       سيستم مدل‌سازي جامع كانادايي (CIMS) 71

4-1-3-1-       هدف مدل  71

4-1-3-2-       ساختار كلي مدل  71

4-1-4-       مدل کلان‌سنجي بخش انرژي يونان  73

4-1-5-       مدل کشورهاي تايلند، فيليپين، اندونزي و مالزي   74

4-1-6-       مدل انرژي ـ اقتصاد هند  74

4-2-       مدل‌هاي کلان انجام شده مشتمل بر بخش انرژي در ايران. 76

4-2-1-       پروژه‌ي پيوند  77

4-2-2-       الگوي سازمان برنامه و بودجه (1) 78

4-2-3-       الگوي سازمان برنامه و بودجه (2) 78

4-2-4-       الگوهاي فيروز وکيل  78

4-2-5-       الگوهاي حبيب آگهي   79

4-2-6-       الگوي رابرت لوني   80

4-2-7-       الگوي سازمان برنامه و بودجه (3) 80

4-2-8-       الگوي آپادانا 81

4-2-9-       الگوي آق اولي و سيروس ساسان‌پور  82

4-2-10-     مدل برنامه اول توسعه  83

4-2-11-     الگوي بانك جهاني براي اقتصاد ايران  84

4-2-12-     الگوي وزارت اقتصاد و دارايي (نو فرستي و عرب مازار)(1) 84

4-2-13-     مدل برنامه‌ي دوم توسعه  86

4-2-14-     الگوي وزارت اقتصاد و دارايي (نوفرستي و عرب مازار) (2) 88

4-2-15-     الگوي بانک مرکزي (بيژن بيد آباد) 90

4-2-16-     الگوي بانک مرکزي (کواک، مجرد و جمشيدي) 92

4-2-17-     الگوي سوم توسعه  94

فصل 5-    ساختار مدل پيشنهاديو تخمين اوليه پارامترها.. 99

5-1-       ساختار و ويژگي‌هاي کلي مدل. 100

٥-١-١-        ويژگي‌هاي ساختار مدل  100

5-2-       روابط علي و معلولي مدل. 101

5-2-1-       تعريف نمادهاي استفاده شده در مدل  103

5-3-       تصريح روابط ساختاري و تخمين اوليه پارامترهاي مدل. 105

5-3-1-       بخش تقاضاي کل  107

5-3-1-1-       مخارج مصرفي بخش خصوصي  107

5-3-1-2-       مخارج مصرفي بخش دولتي  109

5-3-1-3-       کل سرمايه‌گذاري  111

5-3-1-4-       خالص صادرات و واردات   114

5-3-2-       بخش درآمدهاي دولت   114

5-3-2-1-       ماليات   114

5-3-2-2-       درآمدهاي نفتي  116

5-3-3-       بخش انرژي   117

5-3-3-1-       تقاضاي نفت   117

5-3-3-2-       تقاضاي گاز 119

5-3-3-3-       مصرف برق  121

5-3-3-4-       بخش سرمايه‌گذاري انرژي  126

5-3-4-       جمعيت   131

فصل 6-    کاليبراسيون پارامترها، بررسي نتايج و تحليل حساسيت مدل   132

6-1-       كاليبراسيون پارامترها 133

6-1-1-       بيان رياضي مدل  133

6-2-       بيان نتايج مدل. 138

6-3-       شبيه سازي در چارچوب مدل. 146

6-3-1-       تغيير قيمت حامل‌هاي انرژي   146

6-3-1-1-       اثر افزايش قيمت نفت   153

فصل 7-    جمع بندي و پيشنهادها.. 159

فصل 8-    ضميمه الف: مفاهيم مدل و مدل‌سازي و جايگاه روش پويايي شناسي سيستمي   167

8-1-       مدل چيست؟. 168

8-2-       هدف از ساخت مدل چيست؟. 169

8-3-       معيارهاي طبقه بندي مدل‌ها 170

٨-٣-١-        طبقه بندي براساس نحوه مدل‌سازي   170

٨-٣-٢-        طبقه بندي براساس محتوا 171

8-3-3-       طبقه بندي براساس نوع کاربرد مدل‌ها 172

8-4-       مدل‌هاي رياضي.. 173

٨-٤-١-        طبقه بندي براساس درجه قطعيت پارامترها و متغيرهاي مدل  173

٨-٤-٢-        طبقه بندي براساس نوع برخورد با زمان  174

٨-٤-٣-        طبقه بندي براساس نوع روابط مدل  175

8-5-       اعتبار سنجي مدل. 175

8-6-       تکنيک‌هاي مدل‌سازي.. 176

فصل 9-    ضميمه ب: مدل‌سازي پويايي شناسي سيستمي در نرم افزار ithink يا STELLA  183

9-1-       مدل‌سازي پويايي شناسي سيستمي در نرم افزار ithink يا STELLA.. 184

9-1-1-       مؤلفه‌هاي مدل  184

9-1-2-       مدل‌سازي در ithink و STELLA  186

9-1-3-       اصول مدل‌سازي   197

9-1-4-       چهار روش کلي براي مدل‌سازي در ithink  199

9-1-4-1-       مدل‌هاي محرک ـ واکنش   199

9-1-4-2-       مدل خود بارگشت   202

9-1-4-3-       مدل هدف‌جو  204

9-1-4-4-       مدل‌ هدف‌ساز 206

9-1-5-       مثالها 209

9-1-5-1-       تجزيه نمايي يک جسم  209

9-1-5-2-       سردشدن تدريجي  211

9-1-6-       تابع‌ها در نرم افزار ithink  213
فهرست جدول‌ها

جدول (٢-1):               مراحل نظري مدل‌سازي.. 12

جدول (٢-2):               ويژگي‌هاي نمودارهاي علّي ـ معلولي و حالت ـ جريان. 16

جدول (٥-1):               تخمين اوليه پارامترهاي معادله مخارج مصرفي بخش خصوصي.. 109

جدول (٥-2):               تخمين پارامترهاي معادله مخارج مصرفي دولت… 111

جدول (٥-3):               تخمين پارامترهاي معادله کل سرمايه‌گذاري.. 113

جدول (٥-4):               تخمين پارامترهاي معادله درآمدهاي مالياتي.. 115

جدول (٥-5):                    تخمين پارامترهاي معادله تقاضاي نفت… 119

جدول (٥-6):               تخمين پارامترهاي معادله تقاضاي گاز. 120

جدول (٥-7):               تخمين پارامترهاي تقاضاي برق بخش مسکوني.. 124

جدول (٥-8):               تخمين پارامترهاي تقاضاي برق بخش صنعت… 125

جدول (٥-9):               تخمين پارامترهاي تقاضاي برق بخش کشاورزي.. 125

 

جدول (٦-1):               نتايج مدل كلان انرژي طراحي شده 138

 

جدول (٨-1):               فهرست تابع‌هاي نرم‌افزار ithink. 214

 

فهرست شكل‌ها

شكل (٨-1):                نماد چهار متغير مورد استفاده در ithink. 186

شكل (٨-2):                نماد انتقال به حالت مدل‌سازي.. 186

شكل (٨-3):                متغير حالت… 187

شكل (٨-4):                متغير جريان. 188

شكل (٨-5):                انتخاب نوع متغير جريان. 189

شكل (٨-6):                ابزار مبدل و ابزار ارتباط دهنده 190

شكل (٨-7):                بازه‌هاي زماني جهت اجراي مدل. 190

شكل (٨-8):                نمادهاي نمودار و جدول. 191

شكل (٨-9):                ارتباط در جهت عكس…. 193

شكل (٨-10):               نمادهاي جابجايي، تغيير رنگ و پاك كردناجزاي مدل. 195

شكل (٨-11):               نماد ابزارهاي متن و بخش…. 196

شكل (٨-12):               بيان رياضي مدل رشد جمعيت… 197

شكل (٨-13):               افزايش جمعيت بدليل مهاجرت… 200

شكل (٨-14):               بيان رياضي رشد جمعيت بديل مهاجرت… 202

شكل (٨-15):               مدل خود بازگشت… 203

شكل (٨-16):               مدل هدف‌جو. 205

شكل (٨-17):               مدل هدف ساز. 207

شكل (٨-18):               بيان رياضي رشد جمعيت در مدل هدف‌ساز. 208

شكل (٨-19):               نرخ تجزيه يك جسم. 210

شكل (٨-20):               بيان رياضي مدل تجزيه نمايي يك جسم. 211

شكل (٨-21):               مدل روند كاهش دما تا رسيدن به دماي مطلوب… 212

شكل (٨-22):               بيان رياضي مدل كاهش دما تا رسيدن به دماي مطلوب… 213

شكل (٨-23):               مدلي جهت محاسبه ميزان مبلغ قسط ماهانه يك وام. 216

شكل (٨-24):               مدلي جهت محاسبه ارزش فعلي.. 217

 

فهرست نمودارها

نمودار (٢-1):               مراحل مدل‌سازي پويايي‌شناسي سيستمي.. 11

نمودار (٢-2):               مدل چرخه سه مرحله‌اي.. 14

نمودار (٢-3):               متغير حالت و متغيرهاي نرخ.. 15

نمودار (٢-4):               زمان حايل.. 17

نمودار (٢-5):               نمودار حالت ـ جريان افزايش جمعيت… 19

 

نمودار (٤-1):               ساختار مدل مصرف نهايي AIM.. 70

 

نمودار (٥-1):               بخش Interface مدل کلان انرژي طراحي شده 101

نمودار (٥-2):            بخش مدل و روابط علي و معلولي درمدل کلان انرژي طراحي شده 102

نمودار (٥-3):               بخش شبيه سازي در مدل کلان انرژي طراحي شده 103

نمودار (٥-4):               بخشهاي مجزا شده در مدل کلان انرژي طراحي شده 106

نمودار (٥-5):               بخش تقاضاي کل در مدل. 107

نمودار (٥-6):               اجزاي تشکيل دهنده مصرف بخش خصوصي.. 109

نمودار (٥-7):               اجزاي تشکيل دهنده مصرف بخش دولتي.. 110

نمودار (٥-8):               کل سرمايه‌گذاري در اقتصاد. 112

نمودار (٥-9):               کل سرمايه‌گذاري بخش انرژي.. 112

نمودار (٥-10):               رابطه اجزاي مخارج سرمايه‌گذاري معمولي.. 113

نمودار (٥-11):               بخش‌هاي صادرات و واردات… 114

نمودار (٥-12):               درآمدهاي مالياتي دولت… 115

نمودار (٥-13):               بيان درآمدهاي حقيقي نفتي دولت بصورت تابعي از زمان. 117

نمودار (٥-14):               رابطه اجزاي تشكيل دهنده تقاضاي نفت… 118

نمودار (٥-15):               بيان قيمت نفت بصورت تابعي از زمان. 119

نمودار (٥-16):               رابطه اجزاي تشكيل دهنده تقاضاي گاز. 120

نمودار (٥-17):               مصرف کلي برق (مجموع مصرف سه بخش مسکوني، صنعتي و کشاورزي) 122

نمودار (٥-18):               تقاضاي برق بخش مسکوني.. 122

نمودار (٥-19):               بيان قيمت برق مسكوني بصورت تابعي از زمان. 122

نمودار (٥-20):               تقاضاي برق بخش صنعت… 123

نمودار (٥-21):               بيان قيمت برق صنعتي بصورت تابعي از زمان. 123

نمودار (٥-22):               تقاضاي برق بخش کشاورزي.. 123

نمودار (٥-23):               بيان قيمت برق كشاورزي بصورت تابعي از زمان. 124

نمودار (٥-24):               کل مصرف انرژي.. 126

نمودار (٥-25):               محاسبه سرمايه‌گذاري مورد نياز در بخش نفت… 128

نمودار (٥-26):               محاسبه سرمايه‌گذاري مورد نياز در بخش گاز. 129

نمودار (٥-27):               محاسبه سرمايه‌گذاري مورد نياز در بخش برق.. 130

نمودار (٥-28):               نحوه رشد جمعيت در مدل. 131

 

نمودار (٦-1):               توليد ناخالص ملي و رشد آن. 140

نمودار (٦-2):               رشد جمعيت… 141

نمودار (٦-3):               مصرف حقيقي بخش دولتي.. 141

نمودار (٦-4):               مصرف بخش خصوصي بجز انرژي.. 142

نمودار (٦-5):               سرمايه‌گذاري كل بجز بخش انرژي.. 142

نمودار (٦-6):               سرمايه‌گذاري كل بخش انرژي.. 142

نمودار (٦-7):               سرمايه‌گذاري بخش گاز. 143

نمودار (٦-8):               سرمايه‌گذاري بخش برق.. 143

نمودار (٦-9):               سرمايه‌گذاري بخش نفت… 143

نمودار (٦-10):               مصرف انرژي گاز طبيعي در اقتصاد. 144

نمودار (٦-11):               مصرف فرآورده‌هاي نفتي در اقتصاد. 144

نمودار (٦-12):               خالص درآمدهاي مالياتي دولت… 144

نمودار (٦-13):               مصرف انرژي الكتريسيته توسط بخش كشاورزي.. 145

نمودار (٦-14):               مصرف انرژي الكتريسيته توسط بخش صنعت… 145

نمودار (٦-15):               مصرف انرژي الكتريسيته توسط بخش مسكوني.. 145

نمودار (٦-16):               بخش شبيه سازي در مدل کلان انرژي طراحي شده 146

نمودار (٦-17):               افزايش GDP از سناريوي اول تا سوم. 148

نمودار (٦-18):               كاهش مصرف برق در بخش كشاورزي از سناريوي اول تا سوم. 148

نمودار (٦-19):               كاهش مصرف برق در بخش صنعتي از سناريوي اول تا سوم. 149

نمودار (٦-20):               كاهش مصرف برق در بخش مسكوني از سناريوي اول تا سوم. 149

نمودار (٦-23):               كاهش سرمايه‌گذاري كل در بخش انرژي از سناريوي اول تا سوم. 151

نمودار (٦-24):               كاهش سرمايه‌گذاري در بخش گاز از سناريوي اول تا سوم. 151

نمودار (٦-25):               كاهش سرمايه‌گذاري در بخش برق از سناريوي اول تا سوم. 152

نمودار (٦-26):            كاهش سرمايه‌گذاري در بخش نفت در كوتاه مدت در سناريوي سومنسبت به اول و برعكس در بلند مدت      152

نمودار (٦-27):               افزايش رشد توليد ناخالص ملي در كوتاه مدت در سناريوي سومنسبت به اول و برعكس در بلند مدت      153

نمودار (٦-28):               اعمال افزايش قيمت نفت از سال ١٣٨٤. 153

نمودار (٦-29):               تغييرات GDP پس از افزايش قيمت نفت از سال ١٣٨٤. 154

نمودار (٦-30):               تغييرات مصرف فرآورده‌هاي نفتي پس از افزايش قيمت نفت از سال ١٣٨٤. 154

نمودار (٦-31):               تغييرات در مصرف كل انرژي پس از افزايش قيمت نفت از سال ١٣٨٤. 155

نمودار (٦-32):               تغييرات مصرف بخش دولتي پس از افزايش قيمت نفت از سال ١٣٨٤. 155

نمودار (٦-33):               تغييرات مصرف بخش خصوصي پس از افزايش قيمت نفت از سال ١٣٨٤. 156

نمودار (٦-34):               تغييرات سرمايه‌گذاري غير از انرژي پس از افزايش قيمت نفت از سال ١٣٨٤. 156

نمودار (٦-35):               تغييرات درآمدهاي مالياتي بخش دولتي پس از افزايش قيمت نفت از سال ١٣٨٤. 157

نمودار (٦-36):               تغييرات سرمايه‌گذاري بخش انرژي پس از افزايش قيمت نفت از سال ١٣٨٤. 157

نمودار (٦-37):               تغييرات سرمايه‌گذاري بخش نفت پس از افزايش قيمت نفت از سال ١٣٨٤. 158

نمودار (٦-38):            تغييرات رشد اقتصاد پس از افزايش قيمت نفت از سال ١٣٨٤. 158

 

نمودار (٧-1):               كاهشرشد توليد ناخالص ملي با افزايش قيمت‌هاي انرژي.. 161

نمودار (٧-2):            كاهش توليد ناخالص ملي با افزايش قيمت‌هاي انرژي.. 161

نمودار (٧-3):               كاهشمصرف انرژي بخش خصوصي با افزايش قيمت‌هاي انرژي.. 161

نمودار (٧-4):               كاهشمصرف بخش خصوصي با افزايش قيمت‌هاي انرژي.. 162

نمودار (٧-5):               كاهش مصرف گاز طبيعي با افزايش قيمت گاز. 162

نمودار (٧-6):               كاهش مصرف مشتقات نفتي با افزايش قيمت نفت… 163

نمودار (٧-7):               كاهش مصرف الكتريسيته در بخش مسكوني با افزايش قيمت الكتريسيته. 163

نمودار (٧-8):               كاهش مصرف الكتريسيته در بخش صنعتي با افزايش قيمت الكتريسيته. 163

نمودار (٧-9):            كاهش مصرف الكتريسيته در بخش كشاورزي با افزايش قيمت الكتريسيته. 164

نمودار (٧-10):               سرمايه گذاري مورد نياز براي توليد گاز با افزايش قيمت گاز. 164

نمودار (٧-11):               كاهش مصرف مشتقات نفتي با افزايش قيمت نفت… 164

نمودار (٧-12):               كاهش سرمايه گذاري مورد نياز براي توليد الكتريسيته با افزايش قيمت الكتريسيته. 165

نمودار (٧-13):               كاهش کل سرمايه‌گذاري مورد نياز در انرژي با افزايش قيمت‌هاي انرژي.. 165

نمودار (٧-14):               كاهش کل سرمايه‌گذاري در اقتصاد با افزايش قيمت‌هاي انرژي.. 165

 

نمودار (٨-1):               مراحل ساختن يك مدل. 185

نمودار (٨-2):               نمودار رشد جمعيت… 191

نمودار (٨-3):               تشكيل يك تابع گرافيكي.. 194

نمودار (٨-4):               رشد جمعيت پس از اعمال ارتباط در جهت عكس…. 194

نمودار (٨-5):               تابع گرافيكي نرخ مهاجرت… 200

نمودار (٨-6):               رشد جمعيت بوسيله مهاجرت… 201

نمودار (٨-7):               تابع گرافيكي نرخ خالص تولد. 203

نمودار (٨-8):               رشد جمعيت در حالت ارتباط بين نرخ خالص تولد و سطح جمعيت… 204

نمودار (٨-9):               رشد جمعيت با توجه به يك هدف… 206

نمودار (٨-10):               تابع گرافيكي رابطه بين تراکم جمعيت و جمعيت هدف… 207

نمودار (٨-11):               تابع گرافيكي تغيير مساحت محيط.. 208

نمودار (٨-12):               رشد جمعيت تا رسيدن به هدف مورد نظر. 208

نمودار (٨-13):               روند تجزيه نمايي يك جسم. 210

نمودار (٨-14):               روند كاهش دما تا رسيدن به دماي مطلوب… 212

نمودار (٨-15):               روند افزايش ارزش فعلي (NPV) 217

1-1-1-   تعريف مسأله

مدل سازي در تصميمات اقتصادي داراي جايگاه ويژه‌اي است و مي‌تواند روابط دنياي اطرافمان را بصورت نمادين به ما نشان دهد و قدرت تصميم گيري صحيح را ارتقا بخشد. هدف از مدل سازي رسيدن به اهدافي خاص است که اگر برنامه فوق بدرستي نتواند شرايط محيطي را بررسي نمايد برنامه‌ريز را دچار خطا خواهد كرد و پيشنهاداتي كه از اين طريق داده شود به هدف مورد نظر منتهي نخواهد گرديد. در كشورهاي كمتر توسعه يافته و از جمله ايران به مدل سازي به عنوان ابزاري مطمئن و دقيق نگريسته نمي‌شود و تصميم گيران اقتصادي به پيشنهادات برنامه‌ريزان توجه اساسي نمي‌كنند. علت اين امر را مي‌توان در اشتباهات فراوان و عدم جامعيت و پويايي مدل‌هاي ارائه شده دانست، كه خصوصا در مدل‌هاي اقتصادي اين مشكل مشهود است.

اتخاذ تصميم‌هاي سياستي در سطح كلان اقتصاد انرژي بدون در نظر گرفتن جنبه‌هاي عرضه و تقاضاي انرژي، بصورت پويا و اثرات آنها در بخش‌هاي مختلف اقتصاد داراي نااطميناني فراواني است كه مدل‌هاي ايستا نمي‌توانند به طور كامل آن را برطرف كنند.مدل‌هاي پويا كه بصورت سيستمي و همه جانبه به جنبه‌هاي مختلف موضوع مي‌پردازند مي‌توانند اطمينان تصميم گيران اقتصادي در بخش انرژي را به خود جلب نموده و با ارائه نمايي روشن و واضح از عواقب و اثرات تصميمات سياستي در سطح كلان اقتصاد، آنها را به سوي اهداف كلان اقتصادي هدايت كنند. اين مدل‌ها مي‌توانند پيامدهاي تصميماتي از قبيل وضع مالياتها، تعرفه ‌ها و يارانه‌هاي مختلف بر بخش انرژي را بيان نموده و اثرات تغييرات متغيرهاي كلان اقتصاد را بر اين بخش مورد بررسي قرار دهند.

در اين تحقيق از نرم‌افزار ithink ياSTELLA  استفاده خواهد شد كه محيطي كارآمد و قابل فهم و انعطاف پذير براي طراحي مدل‌هاي اقتصادي در سطح خرد و كلان فراهم مي‌سازد و واقعيات جامعه را با استفاده از نمودارها و جدول‌هاي مناسب و متنوع به مخاطب ارائه مي‌كند. اين نرم‌افزار اين امكان را به سياست گزار مي‌دهد كه علاوه بر روابط خطي كه در مدل‌هاي سنجي اراده مي‌گردد روابط غير خطي را نيز بصورت پويا بيان نمايد و با تحليل حساسيت در مدل طراحي شده، اثرات اين تغيييرات را در سطح كلان اقتصاد مشاهده كرده و بهترين تصميم را اخذ نمايد. در نتيجه پويا سازي مدل بخش برق به انضمام كلان اقتصاد اين امكان را به تصميم گيران انرژي كشور مي‌دهد كه عواقب كوتاه مدت و بلند مدت تصميمات خود در بخش برق از قبيل ماليات‌ها و يارانه‌ها و تغييرات قيمت مشاهده نمايند و بهترين تصميم را براي كوتاه مدت و بلند مدت اتخاذ كنند.

تعداد صفحه : 257

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --