دانلود پایان نامه ارشد رشته پلیمر : بررسی خواص فیزیکی فوم هاي کامپوزیتی چوب

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  پلیمر  با عنوان :  بررسی خواص فیزیکی فوم هاي کامپوزیتی چوب  در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
سمینار براي دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی پلیمر- صنایع پلیمر
عنوان :
بررسی خواص فیزیکی مکانیکی فوم هاي کامپوزیتی چوب – پلی اتیلن با دانسیته
بالا

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:
کامپوزیت هاي چوب پلاستیک ترکیبی از رزین پلیمري و پـودر چـوب مـی باشـد . کامپوزیـت
هاي چوب پلاستیک از الیاف سلولزي به عنوان پرکننده ء تقویتی در ماتریس پلیمـري اسـتفاده مـی
کنند. ایجاد پیوند شیمیایی میان پودر چوب آب دوست و رزین پلیمري آب گریز از مهمترین عوامل
بهبود خواص کامپوزیت هاي چوب پلاستیک می باشد .اما ایجاد پیونـد شـیمیایی بـه تنهـایی پاسـخ
گوي مشکلات و معایبی که کامپوزیت هاي چوب پلاستیک نـسبت بـه پلیمـر و چـوب دارنـد نمـی
باشد.یکی دیگر از مواردي که معمولا بهبود خواص کامپوزیت هاي چوب پلاسـتیک را دارد ،ایجـاد
ساختار سلولی در کامپوزیت هاي چوب پلاست می باشد .البته می بایـست سـلول هـاي ایجـاد شـده
داراي سایز متوسط سلولی کمتر از 10 میکرومتر باشند . وجود حباب هایی با سایز بسیار پـایین ، سـبب
پخ شدن تر ك ها گردیده ودر نتیجه رشد ترك ها را محدود گردا نیده و ا نرژي بیشتري جهت رشـد تـرك هـا
نیاز می باشد . در صورتیکه سایز متوسط سلولی از یک حد معین بیشتر با شد، سبب ایجاد نقص در ساختار مـی
گردد که افت خواص را به دنبال خواهد داشت . بررسی ها ي ا نجام شده در ایـن حـوزه بیـ شتر بـه سـال هـاي
2002 تا 2008 باز میگردد که در اکثر آنها تاثیر پارامتر هاي موادي (تغییر درصد عامل فوم زا، نوع عامل فوم زا ،
درصد پودر چوب، تغییر درصد پودر چوب و .. بر روي خواص فیزیکـی ،مکـانیکی و مورفولـوژیکی .) و فراینـدي
(سرعت پیچ اکسترودر، تغییرات درجه حرارت د اي و ….) مورد بررسی قرار گرفته اسـت .عـدم بررسـی همزمـان
پارامتر هاي موادي و فرایندي به طور همزمان از مواردي است که کمتر توجهی به آن شده است.

مقدمه:
اصطلاح WPC یا کامپوزیت هاي چوب – پلاستیک بـه دو گـروه متفـاوت از مـواد مرکـب
اطلاق می شود. در گروه اول مونو مر در داخل چوب با روش هاي متداول اشباع چـوب تزریـق شـده و
پلیمریزاسیون مونومر با استفاده از روش هاي مختلف به انجام می رسد. مـاده حاصـل داراي ظـاهري
مانند چوب با دانسیته و ثبات ابعاد بیشتري بوده و خواص مکانیکی آن از چوب بهتر است .در گـروه
دوم اختلاط مذاب پلیمرهاي گرمانرم و چوب که می تواند به صورت پودر یا الیاف کوتاه باشد در یک
سیستم اختلاط انجام می شود. ماده حاصل بیشتر شبیه پلاسـتیک بـوده و در گـروه پلاسـتیک هـاي
تقویت شده طبقه بندي می شود. پلیمرهاي پلی وینیـل کلرایـد،پلی اتـیلن و پلـی پـروپیلن و الیـاف
طبیعی نظیر پودر چوب، ک تان، کنف، باگاس، پوسته برنج و غیره در ساخت اینگونه مواد کـامپوزیتی
مورد استفاده قرار می گیرند. این دسته از مواد زمانی متولـد شـدند کـه بحـث بازیافـت کیـسه هـاي
پلیاتیلن مطرح شد و گروهی از محققین به تولید کامپوزیتهاي پلی اتیلن بازیافتی با چـوب اقـدام
نمودند. همچنین با توجه به محدودیت هاي ایجاد شده توسـط سـازمان محـیط زیـست جهـانی، در
ارتباط با کاهش قطع درختان و استفاده از منابعی با دوره تجدیدپذیري کوتاه، استفاده از محصولات
جانبی صنایع دیگر از جلمه کارخانه هاي چوب بري و تولید مبلمان مثل پودر چوب مورد توجـه قـرار
گرفت. پیش از آن خرده چوب هاي بازیافتی یا پودر چوب همراه با چـسب بـراي کاربردهـاي خـاص
 مانند نئوپان یا نئوپان با دانسیته متوسط استفاده میگردید.

پیشینه تحقیق
ازجمله مزایاي کامپوزیت هاي چوب پلاستیک میتوان به قیمت پایین، سفتی و مقاومت ویژه بـالا،
دانسیته پایین، تجدیدپذیري الیاف وتخریبپذیري کامپوزیت اشاره نمود [1،2].
کامپوزیت هاي چوب پلاستیک از الیاف سلولزي به عنوان پرکننده هاي تقویتی در ماتریس پلیمري
استفاده می کنند ، بنابراین تنش هاي وارده بر روي مواد کامپوزیتی از طریق فـصل مـشترك مـابین
ماتریس و الیاف به الیاف تقویتی، انتقال می یابد که سبب افزایش چقرمگی و استحکام می شود.این
در حالیستکه خواص مقاومتی پایین ،دانسیته و شـکنندگی بـالا از رسـیدن ایـن مـواد بـه پتانـسیل
عملکردي واقعیشان جلوگیري به عمل می آورد [3]. کمپانی هاي تولید کننده کامپوزیت هاي چوب
پلاستیک به پلاستیک به عنوان یک ماده مطلوب که داراي خواصی که چـوب فاقـد آن مـی باشـد ،
(براي مثال مقاومت در برابر رطوبت و حشرات ) نگاه می کنند . فرایند کاران پلاستیک به چـوب بـه
عنوان یک ماده در دسترس و پرکننده نسبتا ارزان که مـی توانـد باعـث کـاهش قیمـت محـصول ،
افزودن چقرمگی و سرعت اکستروژن در تولید پروفیل (چـون چـوب نـسبت بـه پلاسـتیک سـریعتر
خنک می شود ) می گردد ، نگاه می کنند .خواص مکانیکی مثل مقاومـت، سـختی، مقاومـت ضـربه،
دانسیته و رنگ مهمترین فاکتورهاي مورد توجـه در کاربردهـاي کامپوزیـت هـاي چـوب پلاسـتیک
میباشد کاربردهاي مختلف، خ واص و ویژگیهاي مورد نیاز خود را میطلبد.

تعداد صفحه :72

قیمت : پنج هزار تومان

پشتیبانی سایت :       

        serderehi@gmail.com

215 فکر می‌کنند “دانلود پایان نامه ارشد رشته پلیمر : بررسی خواص فیزیکی فوم هاي کامپوزیتی چوب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *