دانلود پایان نامه ارشد رشته پلیمر:بررسي اثرافزودن نانو كلي به پلي الفين هاي اصلاح شده

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  پلیمر با عنوان :  بررسي اثرافزودن نانو كلي به پلي الفين هاي اصلاح شده در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي

سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد “M.Sc”
مهندسي پليمر- صنايع پليمر

عنوان :
بررسي اثرافزودن نانو كلي به پلي الفين هاي اصلاح شده با الاستومر

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده:
 پلي الفين ها در دسترس ترين و ارزان ترين پليمر مي باشد كه خـواص عمـومي مناسـبي دارد ولـيكن بـراي
كاربردهاي مهندسي بدليل خواص مكانيكي ضعيف مناسب نمي باشد.براي بهبود خواص ضـربه پـذيري پلـي
الفين ها از لاستيك EPDM استفاده مي شود كه باعث بهبود خواص ضربه مي شود وليكن مـدول را كـاهش
مي دهد.افزودن فيلر هاي معدني باعث بهبود مدول مي شود وليكن مقاومت ضربه و خواص كششي را كاهش
ميدهد.با افزودن هم زمان رابر و فيلرمي توان بهبود خواص ضربه و مدول را بدست آورد.
در اين سمينار اثر افزودن نانو كلي و رابر EPDM و تغيير خواص مكـانيكي و ضـربه پـذيري پلـي پـروپيلن را
بررسي كرديم.
مشاهده كرديم كه با افزودن رابر مدول كاهش يافته ولي خواص كششي و مقاومت ضربه بهبود مي يابد.سپس
نقطه بهينه مقدار رابر را بدست آورده و مقدار مورد نظر نانو كلي را اضافه كرديم.بـراي ايـن منظـور طـي سـه
مرحله جداگانه پلي پروپيلن ، نانو كلي و رابر را اضـافه كـرده و تغييـرات خـواص بـا ترتيـب افـزودن مـواد را
بررسي و تحليل نموديم.مشاهده شد كه در حالتي كـه ابتـدا رابـر را بـا نـانوكلي مخلـوط كـرده و سـپس پلـي
پروپيلن به آن اضافه مي شود بهترين خواص مكانيكي را بدست مي آوريم. تصاوير ميكروسـكوب الكترونـي
نيز در اين حالت سازگاري مناسب فاز پلاستيك و لاستيك را نشان مي دهد.

كليد واژه: پلي الفين ، نانو كامپوزيت سه جزئي،اكسترودر دو مارپيچه،خاك رس آلي دوست

مقدمه:

پلي الفين ها ، پليمرهاي مناسب و ارزان قيمتي هستند كه خواص مناسبي دارا مي باشـند ولـيكن تعـداد
آنها اندك بوده و خواص مكانيكي مناسبي ندارند لذا به منظور تقويت خواص آنها تدابيري توسط محققين
انديشيده شده است كه شامل تقويت، كوپليمريزاسيون و آلياژسازي مـيباشـد. روش كوپليمريزاسـيون بـا
موفقيت انجام گرفت، اما از لحاظ مسايل اقتصادي، توليد كوپليمرهاي جديد با مشكل روبرو بود. لذا روش
ديگر كه براي بهبود خواص مواد پليمري مورد توجه قرار گرفت، اختلاط دو يا چند پليمر و سـاخت آليـاژ
پليمري ميباشد. آلياژسازي شامل اختلاط عمدتاً فيزيكي دو يا چند پليمر با يكديگر ميباشـد كـه در اثـر
اين اختلاط خواص آلياژ نسبه به پليمرهاي اوليه بهتر مـي باشـد. امـروزه آلياژهـاي پليمـري %16 از كـل
مصرف پليمرها را تشكيل ميدهد. نرخ رشد متوسط مصرف آلياژهاي پليمري دو برابر نـرخ رشـد مصـرف
پليمرهاي معمولي است و حتّي براي آلياژهاي پليمري مهندسي با كارآيي بالا، اين رقم به سـه برابـر هـم
ميرسد. بطور كلي مهمترين دلايل اصلي آلياژسازي پليمرها كه جنبه اقتصادي دارند عبارتند از:
1- كاهش قيمت تمام شده محصول از طريق اختلاط آن با يك پليمر ارزان قيمت
2- تهيه و توليد موادي با كليه خواص مورد نظر
3- توليد مواد با كارآيي بالا از طريق توليد پليمرهايي كه بر هم كنش هم افزا (Synergistic) دارند.
4- استفاده مجدد و بازيافت مواد پليمري
5- تنظيم تركيب و خواص آلياژ براساس نياز مشتري
با استفاده از فرآيند آلياژسازي به پليمرهاي دست يافته شده است كه دامنه خواص وسيعي دارنـد كـه مـي
توان بعضا از انها در كاربردهاي مهندسي هم استفاده نمود. پلي پـروپيلن و پلـي اتـيلن پركـاربردترين پلـي
الفين ها هستند كه با آلياژسازي مـي تـوان در صـنايع مختلـف از آنهـا اسـتفاده نمـود. پيشـرفت علمـي و
اقتصادي در زمينه آلياژهاي پليمري طي دو دهه اخير بسيار زياد بوده است. علت اين امـر در آن اسـت كـه
اولاً پليمرهاي موجود هيچ گاه تمامي خواص مورد نظر را در خود ندارنـد و همـواره در كنـار مزايـاي آنهـا،
معايبي نيز وجود دارد، ثانياً مولكولهاي جديد پليمري همواره نياز به مواد جديد با خواص معـين را بـرآورد
نميسازند. همچنين اختلاط مواد موجود ميتواند سريعتر و اقتصاديتر از توليد يك مونومر جديد باشد.
بدليل همين جذابيت ها است كه 97% مقالات در دهه اخير به بحث در مورد آلياژهـا مـي پـردازد.ايـن امـر
نشان دهنده عمق فوايد آلياژسازي و مزاياي گسترده آن دارد.در ادامه به روش هـاي مختلـف آلياژسـازي و
پارامترهاي تاثير گذار در اين حوزه مي پردازيم.

تعداد صفحه :85

قیمت : پنج هزار تومان

 

پشتیبانی سایت :       

        serderehi@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *