متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته پزشکی

با عنوان : بررسی فراوانی ژنهای HSP70،HPa ، BaBA2 هلیکو باکتر پیلوری

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

((پایان نامه کارشناسی ارشد))

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

عنوان پایان نامه :

بررسی فراوانی ژنهای HSP70،HPa ، BaBA2 هلیکو باکتر پیلوری در بیماران مبتلا به دیسپپسی دربیمارستان 5آذر گرگان سال 1391

 استاد راهنما: دکتر رامین آذرهوش

استاد مشاور: دکتر فرقانی فر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

فصل اول

کلیات                                                                                                               صفحه

مقدمه                                                                                                       6

  • تاریخچه کشف هلیکوباکتر پیلوری                                                    8
  • تاکسونومی طبقه بندی                                                                 11

1-2-1 گونه های هلیکوباکتر                                                                   13

1-2-1-1 هلیکو باکترهای معدی                                                              14

1-2-1-2 هلیکو باکترهای روده ای                                                             14          

1-3 اختصاصات میکروبیولوژی هلیکو باکتر پیلوری                                           18

1-3-1 مورفولوژی                                                                               19

1-3-2 ساختمان ژنتیکی                                                                       20

1-3-3 فیزیولوژی و متابولیسم                                                                21

1-3-4 ساختار دیواره سلولی                                                                   22

1-3-4-1 ساختار پپتیدو گلیکان                                                               23

1-3-4-2 غشای خارجی                                                                        23

1-3-5 ساختار آنتی ژنیک                                                                       23

1-4 جایگاه هلیکو باکتر پیلوری                                                                 24

1-5 کلونیزاسیون هلیکو باکتر پیلوری                                                         25

1-5-1-1 لکتین های (هماگلوتینین) سیالیک اسید                                         26  

1-5-1-2 ادهزین های متصل شونده به Lewis b                                        27

1-5-1-3 آدهزین های متصل شونده به لیپید و سولفات                                   28

1-5-1-4 نقش لییپو پلی ساکارید در چسبندگی                                           28

1-5-1-5 نقش HSPs هلیکو باکتر پیلوری در چسبندگی                                      28

1-5-1-6 نقش OMPs در چسبندگی                                                             28

1-5-1-5 نقش (neutrophil – activating protein) NapA در چسبندگی               29

1-6 فاکتورهای بیماریزا                                                                                31

1-6-1 اوره آز                                                                                         31

1-6-2 لییپو پلی ساکارید و نقش آن در بیماریزای                                                 32

1-6-3 پروتئین (cytotoxinn – associated gene) CagA                             32

1-6-4 نقش CagA در سرطانزایی معدی                                                         32

1-6-5 VacA (سیتوتوکسین واکوئله کننده)                                                     33

1-6-6 IceA                                                                                         34

1-6-7 نقش حرکت و شکل مارپیچی باکتری در بیماریزایی                                     34

1-6-8 سایر آنزیم های هلیکو باکتر پیلوری                                                      35

1-6-8-1 کاتالاز                                                                                     35

1-6-8-2 فسفولیپاز                                                                                 35

1-6-8-3 پروتئاز                                                                                  35

1-6-9 جذب آهن                                                                                 36

1-7 مکانیسم بیماریزایی                                                                          37

1-8-ایمنی زایی توسط هلیکو باکتر پیلوری                                                     40

1-9 تظاهرات بالینی                                                                               41

1-10 ارتباط بیماریهای مختلف هلیکو باکتر پیلوری                                           44

1-10-1 بیماری های عروق قلبی                                                               44

1-10-2 کم خونی فقر آهن                                                                     44

1-10-3 سرطان حنجره                                                                       45

1-11 تشخیص                                                                                 45

1-11-1 روش تهاجمی (Invasive)                                                       46

1-11-2 غیر تهاجمی (Non-Invasive)                                                 50

فصل دوم

مواد مورد نیاز و روش کار

2-1 جامعه مورد مطالعه                                                                       54

2-2 مواد مصرفی و روش انجام آزمایش                                                    55

2-2-2 مراحل جمع آوری بیوپسی های معده                                            55

1-2-3 استخراج DNA از بیوپسی های معده                                             57              

2-2-4 بررسی ژن های hpa A,babA2 ,hsp 70 با روش مولکولی PCR         59

فصل سوم

نتایج                                                                                           66

فصل چهارم

بحث                                                                                         75

نتیجه گیری                                                                                 79

پیشنهادات                                                                                 79

منابع                                                                                      80

خلاصه انگلیسی

چکیده

مقدمه:

هلیکو باکتر پیلوری از مهمترین پاتوزن های معده در انسان می باشد. ژن های BabA2 Hpa HsP, در اتصال به سلولهای اپیتلیال معده و بیماریزایی باکتری ضروری می باشند.میزان فراوانی این ژن ها در مناطق جغرافیایی مختلف متفاوت است. هدف از این مطالعه ارزیابی فراوانی ژن هایBabA2 ، Hsp Hpa در ایزوله های هلیکو باکتر پیلوری جدا شده از بیوپسی های معده و ارتباط آنها با گاستریت، اولسر و سرطان معده صورت گرفت.

روش بررسی:

نمونه بیوپسی معده توسط متخصص گوارش از بیماران مبتلا به اختلالات گوارشی گرفته شده

ویک نمونه به منظور انجام تست اور ه آز و بررسی هیستو پاتولوژی و نمونه دیگر به منظور استخراجDNA به آزمایشگاه ارسال شد. پس از استخراجDNA فراوانی ژن های Hpa,BabA2، Hpa با استفاده از پرایمرهای اختصاصی آنها وروش مولکولی PCR بررسی شدند.

یافته ها:

در بین 80 بیمار آلوده به هلیکو باکتر پیلوری، 36 بیمار دچار گاستریت، 18 بیمار دچار سرطان معده، و 26 بیمار دچار زخم معده بودند واز 80 نمونه بیوپسی معده مورد بررسی، 51 نمونه (63%) از نظر ژن مثبت بودند. فراوانی ژن   BabA2 در هلیکو باکتر پیلوری جدا شده از بیوپسی بیماران در سرطان معده (8/13%) و در گاستریت (2/26%) و زخم معده (8/23%) بود.و همچنین 49نمونه (61%) از نظرژن Hsp مثبت بودند. 49نمونه (61%) از نظرژن Hsp مثبت بودند. فراوانی ژن Hsp در هلیکو باکترپیلوری جدا شده از بیوپسی بیماران مبتلا به سرطان معده (10%)، مبتلا به گاستریت (2/26%) و مبتلا به زخم معده (25%) بوده است 49نمونه (61%) از نظرژن Hsp مثبت بودند. فراوانی ژن Hsp در هلیکو باکترپیلوری جدا شده از بیوپسی بیماران مبتلا به سرطان معده (10%)، مبتلا به گاستریت (2/26%) و مبتلا به زخم معده (25%) بوده است بیماران

مبتلا به سرطان معده (10%)، مبتلا به گاستریت (2/26%) و مبتلا به زخم معده (25%) بوده است همچنین 57 نمونه (2/71%) از نظر ژن Hpaمثبت بودند. فراوانی ژن Hpa درهلیکوباکتر پیلوری جدا شده از بیوپسی بیماران مبتلا به سرطان معده (12%) و مبتلا به گاستریت (31%) وزخم معده (5/27%) بوده است .ا رتباط معنی داری بین حضور این ژن ها و نوع پاتولوژی معده مشاهده نشد.(p>0/05 )

نتیجه گیری:

در این مطالعه فراوانی ژن های babA2, hpa و hsp در نمونه های زخم معده و گاستریت بیشتر بود. و لی رابطه معنی دار آماری بین حضور ژن ها و نوع پاتولوژی ناشی از هلیکو باکتر پیلوری مشاهده نشد. علت تفاوت فراوانی این ژن ها در مطالعات مختلف می تواند ناشی از تفاوت در تنوع جغرافیایی یا استفاده از پرایمر های مختلف جهت ردیابی این ژن ها باشد.

واژه های کلیدی:

هلیکو باکتر پیلوری، ژنBabA2 ، ژن Hpa, ژن Hsp زخم پپتیک , سرطان معده

 مقدمه:

هلیکو باکتر پیلوری یک باسیل گرم منفی میکرو آئروفیل است . زیستگاه اصلی باکتری مخاط معده انسان است که در زیر لایه موکوسی جایگزین می شود. معمولی ترین عفونت های باکتریایی در جهان است، مطالعات اپید میو لوژیک نشان داده است که نزدیک به نیمی از جمعیت و اکثریت مردم کشورهای در حال توسعه با این باکتری آلوده شده اند. انسان مخزن اولیه طبیعی عفونت هلیکو باکتر پیلوری است که عمدتا از راه مدفوعی – دهانی، دهانی – دهانی و یا از طریق مصرف آب آشامیدنی یا سبزیجات آلوده انتقال می یابد.

آلودگی با این باکتری در بین جمعیت انسانی بسیار گسترده است، مشخص شده که نقش مهمی را در بیماریزایی ناحیه گوارشی، در بیماریهایی از قبیل: زخم معده، زخم دئودونال، لنفوم مخاط معده در ارتباط با بافت لنفوئید، و سرطان انتهای معده ایفا می کند، بطوری که باعث 95% التهاب مزمن معده، 70-80% بیماریهای گاسترودئونال و نیز ایجاد سرطان معده می کند. عفونت مزمن هلیکو باکتر پیلوری ممکن است همراه با گاستریت مزمن، بیماری های پپتیک اولسر، آدنو کارسینومای معده باشد.(11و14 )بررسی های اخیر نشان می دهد که افراد مبتلا به عفونت ناشی از هلیکو باکتر پیلوری آمادگی بالایی برای ابتلاء به لنفوم بافت لنفاوی مخاط گوارش (MALTOMA) Mucosal Associated Lymphoid Tissoue و آدنو کارسینومای دیستال داشته و نیز تمام بیماران مبتلا به زخم ناحیه دئودنال مبتلا به گاستریت ناشی از هلیکو باکتر پیلوری بوده به طوری که پس از درمان عفونت هلیکو باکتر پیلوری زخم بهبود می یابد.(12)

نتایج منتشر شده توسط سازمان بهداشت جهانی به طور پیوسته نشان می دهد که تقریبا 50 درصد بزرگسالان در کشورهای توسعه یافته و تقریبا 90 درصد بزرگسالان در کشورهای در حال توسعه آلوده به هلیکو باکتر پیلوری بوده و در اغلب موارد، این افراد هیچ گونه علایم بالینی را از خود نشان نمی دهند از این رو در یک فرد آلوده به هلیکو باکتر پیلوری ممکن است بروز بیماری

سالها پس از شروع آلودگی ایجاد شده و تا آن زمان میکروب در معده فرد آلوده بدون ایجاد علامت مستقر باشد.(13)

حضور هلیکو باکتر پیلوری در بافت معده سبب تحریک سیستم ایمنی و تولید آنتی بادی علیه باکتری میشود که با استفاده از تست های سرولوژیک و روش مولکولی PCR (Polimerase Chain Reaction)قابل تشخیص بوده و نمایانگر عفونت در فرد می باشد.

فاکتورهای ویرولانس متعددی مانند آنتی ژن های مربوط به پروتئین های ترشحی در بیماریزایی هلیکو باکتر پیلوری دخالت دارند. این آنتی ژن ها شامل:

اوره آز، هماگلوتینین، LPs ، پروتئین CagA ، سیتو توکسین واکوئوله کننده به نام Vac و همچنین فاکتورهای بیماریزای دیگری مانند فلاژل و پروتئین های غشا خارجی وپروتئین های شوک حرارتی یا HSP هم دخالت دارند که از جمله عوامل آنتی ژنیک به شمار می آیند.( 17و7)

فاکتورهای بیماریزایی OMPو HSP هلیکو باکتر پیلوری قادر به نفوذ در لایه های چسبنده مخاطی معده می باشند و باعث تخریب سلولهای اپیتلیال معده و اولسراسیون موکوزال معده می شوند و نتیجه آن تعدیل سیستم ایمنی میزبان می باشد.(14 و15)

پروتئین های غشاء خارجی (OMP) شامل:

(Heat shock) 70 و HsP 60 ، (H.Pylori agglutinin)HPaA و A-E HoPs و HoPZ و AoB Alp و BabA و (Proteins) LPs و Nap (in)mu gastric for adhesion) LPs و antigen LPsO و Core

و پروتئین های 63 و 61 ، 25 ، 6 ، 19 کیلو دالتونی و گیرنده های سلولی لوئین b، N استیلنوراسینیل لاکتوز (سیالیک اسید)، لاکتوزیل سر اسید سولفات، لامینین، لوئیس X ، مویسن، هپاران سولفات و دیگر پلی ساکاریدهای سولفاته، فسفاتیدیل اتانول امین، گانگلیوتری اسیل سرامید، بتا اینتگرین.(3و18)

پروتئین HSP فراوان ترین پروتئین سلولی است و جزء عوامل پاتولوژیک و استرس های فیزیولوژیک محسوب می شود. پروتئین های شوک حرارتی (Heat shock proteins) در هدایت و عرضه آنتی ژن ها از طریق MHC کلاس I و القای پاسخ سلولهای نقش مهمی دارند. امروزه این نقش HSP ها به عنوان مارکری مناسب برای تهیه واکسن های ضد سرطان مورد استفاده قرار می گیرد.

پروتئینHSP به‌عنوان چاپرون‌های مولکولی در فرآیندهای تجمع‌وانتقال پپتیدها و پردازش آنتی‌ژن‌ها تحت شرایط فیزیولوژی نقش دارد. این ادهزین‌های هلیکو باکتر پیلوری به عنوان یک مارکر مولکولی در تشخیصHpylori به‌کار می‌رود. (19و3)

ژن‌هایA hpa،           2 babA، hsp70پروتئین‌هایی را کد می‌کنندکه بیماریزایی باکتری‌رابا افزایش تولید سیتوتوکسین و افزایش چسبندگی درسلول میزبان تسهیل می‌کنند. حضور این ژن ها، پیامدهای کلینیکی شدیدی را در بیماران گاسترودئودنال و دیسپپسی ایجاد می کند. (3و7و10و8)

  • تاریخچه کشف هلیکو باکتر پیلوری:

برای اولین بار در سال 1893 وجود ارگانیسم های مارپیچی کلونیزه شده در مخاط معده سگ های سالم توسط Bizzozero در ایتالیا گزارش شد ولی اولین مورد انسانی آن بیش از 20 سال بعد، در سال 1906 توسط Krienits گزارش گردید (97). در سال 1975، Steer با یک مطالعه وسیع روی نمونه های بیوپسی مبتلایان به زخم معده، وجود این باکتریها در روی سلولها اپتلیوم معده اثبات نمود(20)

تعداد صفحه :94

14700 تومان

***********************

//////////////////////////////

پشتیبانی سایت :    

        info@baharfile.com

پایان نامه ها

 

مطالب مشابه را هم ببینید

Categories: پزشکی

Related Posts

پزشکی

پایان نامه شناسایی نارسایی های قلبی با استفاده از رویکرد ترکیب اطلاعات

لینک پایان نامه در سایت ایران داک    دانلود متن کامل پایان نامه مطالب مشابه را هم ببینید دانلود پایان نامه دکترای:بررسی سلامت روانی و عوامل موثر بر آن در دانشجویان دانشگا...دانلود پایان نامه ارشد:تاثیرماساژبربروزعارضه Read more…

پزشکی

پایان نامه بیومکانیک: طراحی و تحلیل سیستم تثبیت جناغ سینه

دانلود متن کامل پایان نامه مطالب مشابه را هم ببینید پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق: چاه های کوانتومی نیمه هادیسمینار کارشناسی ارشد رشته برق:جایابی بهینهDG با هدف کاهش تلفات توان و بهبود رگولا...بررسی Read more…

پزشکی

پایان نامه توسعه الگوریتم‌های شناسایی آریتمی‌های قلبی با استفاده از داده‌های حاصل از سیستم‌های اندازه گیری مشخصات قلب، سیگنال الکتروکادیوگرام

دانلود متن کامل پایان نامه مطالب مشابه را هم ببینید پایان نامه ارشد دکتری داروسازی: مقایسه تأثیر عصاره اتانولی ریزوم گیاه خولنجان با ...دانلود پایان نامه ارشد:تاثیرماساژبربروزعارضه درنوزادنارس بستری دربخش مراقبت ویژه ...پایان نامه : Read more…