دانلود پایان نامه ارشد رشته نساجی : خصوصیات نخ دوخت مورد مصرف در پوشاك

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  نساجی با عنوان :    خصوصیات نخ دوخت مورد مصرف در پوشاك    در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
سمینار براي دریافت درجه کارشناسی ارشد“M.Sc”
تکنولوژي- مهندسی نساجی
عنوان :
خصوصیات نخ دوخت مورد مصرف در پوشاك

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

مهمترین عامل براي اینکه درزهاي لباس بـه گونـه اي رضـایت بخـش بـه چـشم بیاینـد و عملکـرد
مناسبی داشته باشند، نخ دوخت مصرف شده است.انتخاب صحیح نخ دوخت مستلزم در نظر گـرفتن
عملکرد آن در حین دوخت،به همراه کارایی آن در حین پوشیدن و شستشو می باشد.ویژگیهاي نـخ
دوخت ممکن است با یکنواختی در ریسیدن و تابیدن تعریف شود.
به منظور ایجاد مقاومت در برابر فشارهاي وارده حین عبور از سوراخ سوزن و از میـان مخلـوط مـواد
در درز و حین عملیات دوزندگی با یک مرحله تکمیل خاص عمل شـود. زیبایی،ثبـات و سـودمندي
کلی بر روي لباس از دیگر موارد مهم نخ دوخت براي ایجا دوختی با کیفیت است.نخ دوخت یکـی از
اجزاي بسیار مهم مورد نیاز براي ایجاد دوخت زیبا ، مرتب ،محکم و با دوام اسـت کـه زیبـایی مـورد
نیاز را به لباس می دهد و نشان دهنده یک محصول با کیفیت است.
براي نخهاي دوخت ، رسیدن به یک سطح مطمئن از کیفیت براي طی مرحله دوزنـدگی وهمچنـین
در زمان کاربرد نهایی از اهمیت نسبتا زیادي برخوردار است و نخها کمی بـیش از ا% از وزن لبـاس را
تشکیل می دهند .
براي تولید یک گستره گوناگون از دوخت ها ودرزها رنج وسیعی از نخهاي دوخت ایجاد شده است .
علی رغم پیشرفتهاي اخیردر جهت اتوماسیون صنعت پوشاك هنوز جایگزینی براي نخهـاي دوخـت
وجود ندارد .
تحقیقات انجام گرفته در این خصوص به سمت تولید نخهایی با تنوع و استحکام بیشتر براي لبـاس
هاي مختلف ورفع عیوب نخ و خطر شکستگی سوزن ناشی از نخ دوخت است.

مقدمه :

همانند دیگر کالاهاي نساجی ، نخ هاي دوخت متشکل از یک یا چند نوع لیـف و داراي سـاختمان و
تکمیل خاص می باشند که هر کدام ممکن است بر روي ظاهر و عملکرد آن تاثیر بگذارند. نـخ هـاي
دوخت در نمرات بسیار متنوع در دسترس است که انتخاب نمره به کاربرد نهایی کالاهـا و همچنـین
به اندازه سوزن استفاده شده در ماشـین دوزنـدگی بـستگی دارد. تنـوع وسـیعی از نخهـاي دوخـت
موجود است که در نوع الیاف ، ساختمان، نمره ، رنگ ، نحوه تکمیل تفـاوت دارنـد . انتخـاب نـخ بـه
عملکرد نخ دوخت و پارچه درطی دوزندگی بستگی دارد.
نخهاي دوخت داراي تنوع زیادي بوده ، در زمینه هاي مختلف نساجی حتی در کیف وکفـش مـورد
استفاده قرار می گیرند.
اکثریت نخهاي دوخت که در صنایع پوشاك کاربرد دارند ازالیاف پنبه و پلی استر تولید شده اند .
نخهاي دوخت از الیاف طبیعی مانند کتان و ابریشم و الیـاف بـشرساخت ماننـد الیـاف پلـی آمیـد ،
الیاف اکریلیک، الیاف پلی پروپیلن و ویسکوز نیز در صنایع پوشـاك اسـتفاده مـی شـوند.بـا برطـرف
کردن برخی محدودیت ها، این الیاف به صورت گسترده اي می تواننـد جانـشین الیـاف پلـی اسـتر
شوند به عنوان مثال نـخ فیلامنـت ویـسکوز اسـتحکام و دوام نـخ الیـاف مـصنوعی را نـدارد و داراي
خاصیت الاستیک پایین و استحکام کم در حالت خیس است اما مزیـت مهـم آن درخـشندگی زیـاد
است که براي کاربرد در گلدوزي مناسب اسـت. نخهـاي دوخـت ممکـن اسـت از ریـسیده شـدن ،
فیلامنتهاي بلند یا نخهاي ریسیده شده مغزي دار تولید شوند..
نخهاي دوخت حاصل از الیاف پنبـه پلـی اسـتر در صـنایع تولیـد پوشـاك داراي کـاربرد عمـومی و
گسترده اي هستند درحالیکه نخهاي حاصل از الیاف پلی آمید معمولا در دوخت چرم اسـتفاده مـی
شوند.

نیازمندیها و ویژگیهاي عمومی :

خصوصیات و ویژگیهاي نخ دوخـت ممکـن اسـت بـا یکنـواختی( نرمـی) و ریـسیده و تابیـده شـدن
یکنواخت تعریف شود. به منظور ایجاد مقاومت در برابر فشارهاي وارده حین عبور از سوراخ سـوزن و
از میان مخلوط مواد در درز و حین عملیات دوزندگی با یک مرحله تکمیل ویژه (خاص) عمل شـود.
نخ دوخت ترکیبات مختلف پارچه را به شکل یک درز پیوند می دهد و فـشار ثابـت ضـمن انتقـال از
یک بخش به سمت دیگر پارچه را ایجاد(فراهم ) می کند. زیبایی،ثبـات و سـودمندي کلـی بـر روي
لباس از دیگر موارد مهم در عملکرد یک نخ دوخت بـراي ایجـاد یـک بخیـه یـا دوخـت بـا کیفیـت
موردنظر است.
رسیدن به یک رفتار رضایت بخش محصول در شرایط ویـژه، بـستگی بـه ماشـین دوزنـدگی و مـواد
مصرفی دارد. از زمانهاي دور تکنیک هاي مختلف تهیه و تولید لباس ایجاد شده است ولی هیچ یـک
در دوزندگی (دوخت) کاملا موفق نبوده اند. بخیه (دوخت) به وسیله سوزن ونـخ دوخـت بـه صـورت
دستی و ماشینی انجام میشود. نخ دوخت یکی از اجزاي بسیار مهم مورد نیاز براي ایجـاد بخیـه زیبـا
،مرتب ،محکم و با دوام است که زیبایی مورد نیاز را به لباس می دهد و نشان دهنـده یـک محـصول
با کیفیت است.
براي نخهاي دوخت ،رسیدن به یک سطح مطمئن از کیفیت براي طی مرحله دوزنـدگی و همچنـین
در زمان کاربرد نهایی از اهمیت نسبتا زیادي برخوردار است و نیز این نکته که نخهاي کمی بـیش از
ا% از وزن لباس را تشکیل می دهند . نخهاي حاصل از الیاف طبیعی مانند پنبـه ، ابریـشم و کتـان و
همچنین نخهاي حاصل از الیاف مصنوعی در دوشکل فیلامنتی بلند و الیاف بریده شـده بـراي تولیـد
پوشاك و نیز کاربردهاي خانگی و صنعتی در محدوده وسیعی به کار گرفته می شوند.

تعداد صفحه :114

قیمت: شش هزار تومان

پشتیبانی سایت :              [email protected]

5 فکر می‌کنند “دانلود پایان نامه ارشد رشته نساجی : خصوصیات نخ دوخت مورد مصرف در پوشاك

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *