متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مکانیک با عنوان :   مکانیزمهای خرابی در سازههای چند لایه کامپوزیتی   در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد“M.Sc“
مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی

عنوان :
 مکانیزمهای خرابی در سازههای
چند لایه کامپوزیتی تحت بار

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده
 با توجه به اهمیت مواد مرکب در صنایع امروزی بخـصوص هـوا فـضا و اتومبیـ ل
کسب نتایج از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است . مـواد مرکـب تحـت مکـانیزم هـای
مختلفی دچار شکست می شوند که ترک از شایعترین آنها میباشد. تـرک هـ ای ناگهـانی
مخربترین نوع ترک می باشـند . راهکارهـای مختلفـی بـرای جلـوگیری از رشـد تـرک
پیشنهاد شده است . از جمله اینکه وجه مشترک ماتریس و الیاف کاملاً چسبنده نباشـد .
از الیافی استفاده شود که دارای خواص سطحی مختلف در طول خود باشـد تـا شـرایط
تنش برشی سطحی مختلف در طول خود ایجاد کند . روش دیگـر اسـت فاده از الیـاف بـا
شرایط مقاو مت کششی طولی مناسب می باشد . خستگی نیز باعث تخریب مـواد مرکـب
در بارهایی بسیار پایین می .شود این نوع تخریب در قسمت ماتریس رخ می دهـد . ابتـدا
ترکهایی در جهت عمود بر بار ایجا د می شود و در نهای ت کل فاز ماتریس از الیاف جـدا
میشود و لایه ها گسیخته می شوند . برای بررسی مکانیزم های خر ابی در مواد مرکـب بـه
تئوریهایی نیاز داریم که رفتار ماده مرکب طبق آن مکانیزم بررسی شود . مهم ترین این
مکانیزمها تئوری تنش ماکزیمم و کرنش مـاکزیمم و تئـوری تـسای هیـل و تـسای وو
میبا . شد بهترین مکانیزم از این تئوری ها تئوری تسای وو می باشد کـه از نتـایج کـشش
نمونه های استاندارد بدست آمده است .

مقدمه
از دیدگاه تاریخی مواد مرکب از قرن ها پیش مورد استفاده قرار می گرفتنـد . اسـتفاده از
کاه در خشت و موی سگ در گچ نمونهای از مـو اد مرکـب سـاخته شـده در قـدیم مـی
باشد . در طول دهه اخیر استفاده فز آیندهای از مواد مرکب در کـاربرد هـای صـنعتی بـه
وجود آمده است . اگر چه دلایل اس تفاده از چنین ساختار های می تواند متنوع باشـد امـا
نسبت استحکام بالا به وزن و سفتی از عمده ترین موا .دند به طوری که در مقایسه مـواد
مرسوم مانند فلزات شاید خواص اصلی این دسته از مواد در مهندسـی مطلـوب تـر مـی
باشد . با توجه به اهمیت مواد مرکب در صنعت سـعی شـده اسـت در ایـن سـمینار بـه
ربر سی چگونگی تخریب مواد مرکب پرداخته شود . همانطور که یک فلز تحت بـار بعـد
از سپری کردن ع مر خود دچار شکست می شود ی ک ماده مرکب نیز هم دچـار شکـست
میشود . اما شیوه های مختلفی برای این شکست و خرابی وجود دارد و راه های مختلفی
نیز برای بررسی این خرابی . در این سمینار انواع خرابی ها مورد بررسی قرار مـی گیـرد و
روشهای آزمایش ماده مرکب و تئوریهایی که این مواد را مورد تحلیل قرار می هد .ند

هدف

باتوجه به کاربرد گسترده و رو به افزایش مواد مرکب یا همان کامپوزیت ها در ایـن سمینار

سعی می شود راهها و مکانیزم های خرابی در این مـواد بررسـی شـود تـا علـل و شرایط

مختلف اثر گذار بر روی کار کرد و عمر مفید این مواد هر چه بهتر شناخته شـود . برای هر نوع

کارکرد خاص به عنوان مثال قطعات هواپیما و بدنـه خودروهـای جدیـد از مواد کامپوزیتی ساخته

می شود. این قطعات در شرایط مختلف کاری نظیر دما و شرایط بار گذاری و خستگی مورد

استفاده قرار می گیرند. بنابراین هدف بررسی شرایط کـارکرد و یا تخریب انواع مختلف کامپوزیتها و تئوریهای تخریب میباشد.

تعداد صفحه : 64

قیمت: شش هزار تومان

 

پشتیبانی سایت :       

        info@elmyar.net

پایان نامه ها

 

مطالب مشابه را هم ببینید

Categories: رشته مکانیک

2 Comments

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Related Posts

رشته مکانیک

پایان نامه با موضوع:تحلیل آسیب پیشرو در اتصالات پینی مواد کامپوزیتی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی مکانیک گرایش :طراحی کاربردی عنوان : تحلیل آسیب پیشرو در اتصالات پینی مواد کامپوزیتی  مطالب مشابه را هم ببینید پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مکانیک : آنالیز Read more…

رشته مکانیک

دانلود پایان نامه:ارائه مدل حرارتی برای ساختمان پوشش سپر حرارتی تیغه توربین گازی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی مکانیک گرایش :تبدیل انرژی عنوان : ارائه مدل حرارتی برای ساختمان پوشش سپر حرارتی تیغه توربین گازی مطالب مشابه را هم ببینید دانلود پایان نامه ارشد رشته Read more…

رشته مکانیک

پایان نامه ارشد:مدل‌سازی عددی جریان سیال غیرنیوتونی قاعده توانی و تأثیر گام طولی و عرضی بر عملکرد مبدل حرارتی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی مکانیک گرایش :تبدیل انرژی عنوان : مدل‌سازی عددی جریان سیال غیرنیوتونی قاعده توانی و تأثیر گام طولی و عرضی بر عملکرد مبدل حرارتی مطالب مشابه را هم Read more…