دانلود پایان نامه ارشد رشته مکانیک : مكانيزمهاي خرابي در سازههاي چند لايه كامپوزيتي

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مکانیک با عنوان :   مكانيزمهاي خرابي در سازههاي چند لايه كامپوزيتي   در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي

سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد“M.Sc“
مهندسي مكانيك – طراحي كاربردي

عنوان :
 مكانيزمهاي خرابي در سازههاي
چند لايه كامپوزيتي تحت بار

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده
 با توجه به اهميت مواد مركب در صنايع امروزي بخـصوص هـوا فـضا و اتومبيـ ل
كسب نتايج از اهميت فوق العاده اي برخوردار است . مـواد مركـب تحـت مكـانيزم هـاي
مختلفي دچار شكست مي شوند كه ترك از شايعترين آنها ميباشد. تـرك هـ اي ناگهـاني
مخربترين نوع ترك مي باشـند . راهكارهـاي مختلفـي بـراي جلـوگيري از رشـد تـرك
پيشنهاد شده است . از جمله اينكه وجه مشترك ماتريس و الياف كاملاً چسبنده نباشـد .
از اليافي استفاده شود كه داراي خواص سطحي مختلف در طول خود باشـد تـا شـرايط
تنش برشي سطحي مختلف در طول خود ايجاد كند . روش ديگـر اسـت فاده از اليـاف بـا
شرايط مقاو مت كششي طولي مناسب مي باشد . خستگي نيز باعث تخريب مـواد مركـب
در بارهايي بسيار پايين مي .شود اين نوع تخريب در قسمت ماتريس رخ مي دهـد . ابتـدا
تركهايي در جهت عمود بر بار ايجا د مي شود و در نهاي ت كل فاز ماتريس از الياف جـدا
ميشود و لايه ها گسيخته مي شوند . براي بررسي مكانيزم هاي خر ابي در مواد مركـب بـه
تئوريهايي نياز داريم كه رفتار ماده مركب طبق آن مكانيزم بررسي شود . مهم ترين اين
مكانيزمها تئوري تنش ماكزيمم و كرنش مـاكزيمم و تئـوري تـساي هيـل و تـساي وو
ميبا . شد بهترين مكانيزم از اين تئوري ها تئوري تساي وو مي باشد كـه از نتـايج كـشش
نمونه هاي استاندارد بدست آمده است .

مقدمه
از ديدگاه تاريخي مواد مركب از قرن ها پيش مورد استفاده قرار مي گرفتنـد . اسـتفاده از
كاه در خشت و موي سگ در گچ نمونهاي از مـو اد مركـب سـاخته شـده در قـديم مـي
باشد . در طول دهه اخير استفاده فز آيندهاي از مواد مركب در كـاربرد هـاي صـنعتي بـه
وجود آمده است . اگر چه دلايل اس تفاده از چنين ساختار هاي مي تواند متنوع باشـد امـا
نسبت استحكام بالا به وزن و سفتي از عمده ترين موا .دند به طوري كه در مقايسه مـواد
مرسوم مانند فلزات شايد خواص اصلي اين دسته از مواد در مهندسـي مطلـوب تـر مـي
باشد . با توجه به اهميت مواد مركب در صنعت سـعي شـده اسـت در ايـن سـمينار بـه
ربر سي چگونگي تخريب مواد مركب پرداخته شود . همانطور كه يك فلز تحت بـار بعـد
از سپري كردن ع مر خود دچار شكست مي شود ي ك ماده مركب نيز هم دچـار شكـست
ميشود . اما شيوه هاي مختلفي براي اين شكست و خرابي وجود دارد و راه هاي مختلفي
نيز براي بررسي اين خرابي . در اين سمينار انواع خرابي ها مورد بررسي قرار مـي گيـرد و
روشهاي آزمايش ماده مركب و تئوريهايي كه اين مواد را مورد تحليل قرار مي هد .ند

هدف

باتوجه به كاربرد گسترده و رو به افزايش مواد مركب يا همان كامپوزيت ها در ايـن سمينار

سعي مي شود راهها و مكانيزم هاي خرابي در اين مـواد بررسـي شـود تـا علـل و شرايط

مختلف اثر گذار بر روي كار كرد و عمر مفيد اين مواد هر چه بهتر شناخته شـود . براي هر نوع

كاركرد خاص به عنوان مثال قطعات هواپيما و بدنـه خودروهـاي جديـد از مواد كامپوزيتي ساخته

مي شود. اين قطعات در شرايط مختلف كاري نظير دما و شرايط بار گذاري و خستگي مورد

استفاده قرار مي گيرند. بنابراين هدف بررسي شرايط كـاركرد و يا تخريب انواع مختلف كامپوزيتها و تئوريهاي تخريب ميباشد.

تعداد صفحه : 64

قیمت: شش هزار تومان

 

پشتیبانی سایت :       

        [email protected]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *