دانلود پایان نامه ارشد رشته مکانیک : طراحي كنترلرها در ساختمانهاي هوشمند

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مکانیک با عنوان :   طراحي كنترلرها در ساختمانهاي هوشمند    در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلاتتكميلي

سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد “M.Sc”
مهندسي مكاترونيك
عنوان: 
طراحي كنترلرها در ساختمانهاي هوشمند جهت مديريت مصرف

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده:
پيشرفت علومكامپيوتر و الكترونيك در دهههاي اخير به منظور پاسخگوي به نيازهاي نامحدود بشر لزوم
ايجاد ساختمانهاي با امكاناتي بيشتر را به دنبال دارد. همواره بهمنظور رفع نيازهاي جديد تكنولوژيهاي
مناسب نيز بهسرعت پا بهعرصه نهاده است از اين جمله ميتوان به تكنولوژي ساختمانهوشمند اشاره نمود.
بنابراين ابتدا در زمينه هوشمندسازي و ساختمانهوشمند بحث ميشود. ساختمانهوشمند يكي از مباحث روز
و جديد جوامعبشري ميباشد كه دو هدف اساسي را تعقيب مينمايد. 1-افزايش آسايش و آرامش 2-كاهش
مصرف انرژي
ذهنيت و تصوري كه در ميان اكثريت سازنندگان و استفادهكنندگان اينگونه بناها مرسوم است، قرارگرفتن
مجموعهاي از سنسورها و عملگرها و كنترلرها ميباشد، كه هدف آن حذف كاركردها سنتي و غيرمكانيزه
ميباشد. در اين خصوص چندين پروتكل معروف معرفي و بر روي پروتكل EIB بحث ميشود.
از مهمترين قسمتهاي يك ساختمان كه اهميت هوشمندسازي در آن نمايان است تاسيسات و موتورخانه
مي باشد. در اين رابطه نحوه هوشمندسازي و نتايج آن در تاسيسات و موتورخانه ارئه ميشود.
با توجه به رشد سريع جمعيت، و بههمراه آن رشد صعودي مصرف انرژي، و باتوجه به محدودبودن منابع
انرژي، همچنين افزايش توليد گازهاي گلخانهاي و پيامدهاي آن بر محيطزيست، لزوم بهينهسازي مصرف انرژي
را بر همگان آشكار ميسازد. بنابراين با توجه به مصرف قابلتوجه انرژي در ساختمان، ضرورت بهينهسازي
مصرف انرژي در اين بخش نمايان است. همانگونه كه بيان گرديد. ساختمانهوشمند، ضمن آنكه در مصرف
انرژي صرفه جويي مينمايد.

مقدمه:
پيشرفت علوم كامپيوتر و الكترونيك در دهههاي اخير به منظور پاسخگوي به نيازهاي نامحدود بشر لزوم
ايجاد ساختمانهاي با امكاناتي بيشتر را به دنبال دارد. همواره بهمنظور رفع نيازهاي جديد تكنولوژيهاي
مناسب نيز بهسرعت پا بهعرصه نهاده است از اين جمله ميتوان به تكنولوژي ساختمانهوشمند اشاره نمود.
ساختمانهوشمند يكي از مباحث روز و جديد جوامعبشري ميباشد كه دو هدف اساسي را تعقيب مينمايد.
1- افزايش آسايش و آرامش 2- كاهش مصرف انرژي
با توجه به رشد سريع جمعيت، و بههمراه آن رشد صعودي مصرف انرژي، و باتوجه به محدودبودن منابع
انرژي، همچنين افزايش توليد گازهاي گلخانهاي و پيامدهاي آن بر محيطزيست، لزوم بهينهسازي مصرف انرژي
را بر همگان آشكار ميسازد. براساس گزارشات مختلف حدود 40% از انرژي كل كشور در بخش ساختمان به
مصرف ميرسد كه در مقايسه با ساير كشورها حدود 3برابر ميباشد. بنابراين با توجه به مصرف قابلتوجه انرژي
در ساختمان، ضرورت بهينهسازي مصرف انرژي در اين بخش نمايان است. كه همانگونه كه بيان گرديد.
ساختمانهوشمند ، ضمن آنكه در مصرف انرژي صرفهجوئي مينمايد صرفه اقتصادي رانيز براي ساكنين آن يا
فراهم مينمايد.
ذهنيت و تصوري كه در ميان اكثريت سازنندگان و استفادهكنندگان اينگونه بناها مرسوم است، قرارگرفتن
مجموعهاي از سنسورها و عملگرها و كنترلرها ميباشد، كه هدف آن حذف كاركردها سنتي و غيرمكانيزه
ميباشد. در اين پاياننامه من سعي بر آن دارم كه ضمن تاييد اين نگرش، از چندمنظر ديگر نيز به
ساختمانهوشمند نظر افكنده شود. لذا قصد آن را دارم كه در حد بضاعت اندك خود طرح موضوعي نمايم، باشد
كه مثمر قرار گيرد. به اين منظوردر فصول مختلف اين مجمل به بررسي مطالب زير خواهم پرداخت.
در فصل اول به بررسي پيرامون ماشينهاي هوشمند و هوشمصنوعي ميپردازم و سپس ساختمانهوشمند
و اهداف ساختمانهوشمند تعريف ميگردد. معماريهوشمند، سازههوشمند، تاسيساتهوشمند و مصالحهوشمند
مورد بررسي قرار ميگيرد. راهحلهاي پيشنهادي كه در زمينه ساختمانهوشمند ارائه ميشود. مفاهيم
معماريهوشمند بسيار نزديك به مفاهيم معماريپايدار و معماريسبز داراست. اما باتوجه به رشته تحصيلي
اينجانب در ادامه بيشتر بر روي مباحث تاسيساتهوشمند متمركز ميگردم.
براي هوشمندسازي ساختمان پروتكلهاي مختلفي تعريف ميشود. در اينزمينه در فصل دوم سطوح
مختلف در هوشمندسازي ساختمان تعريف و سپس چند پروتكل معرفي ميگردد. در ادامه پروتكل EIB و روش
هوشمندسازي ساختمان با آن شرح داده ميگردد.
در فصل سوم سيستمهاي مختلف تاسيسات ساختمان معرفي ميگردد. در اين ارتباط با بسياري از
كارشناسان و سازنندگان سيستمهاي مختلف تاسيساتي گفتگو شد كه با استفاده از تجارب ارزنده ايشان و منابع
مختلف گزارشي در خصوص اصول كاركرد، كنترل و اتوماسيون سيستمهاي تاسيساتي تهيه شده است كه ارائه
ميگردد. در ادامه در خصوص موتورخانه هوشمند و نتايج حاصل از صرفهجويي انرژي بحث ميشود و در
خصوص بهبود كاركرد آن پيشنهاداتي ارائه مي گردد.

تعداد صفحه :102

قیمت: شش هزار تومان

پشتیبانی سایت :       

        [email protected]

9 فکر می‌کنند “دانلود پایان نامه ارشد رشته مکانیک : طراحي كنترلرها در ساختمانهاي هوشمند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *