دانلود پایان نامه ارشد رشته مکانیک : روشهاي نوين حل مسائل پلاستيسيته

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته   مکانیک  با عنوان :   روشهاي نوين حل مسائل پلاستيسيته  در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

  دانشگاه آزاد اسلامي
 واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي
سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد “M.Sc”
مهندسي مكانيك – طراحي كاربردي
عنوان :
 روشهاي نوين حل مسائل پلاستيسيته

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده
كي ي از مواردي كه در آن تغيير شكل پلاستيك ، فاكتور مهمي در فرآيند محسوب ميشود، مسائل
شكلدهي فلزات م يباشد. دو روش حل عددي برا ي حل مسائل شكلدهي فلزات ، شامل اجزا
محدود(FEM) و كرانبالا(UB يم) باش . دن يبدل ل وابستگ ي روش اجزا محدود به مش در شرا طي ي كه
ييتغ ر شكل منجر به تغيير شكل واعوجاج در مش يم ها شود ادامه تحليل مشكل است. بهمين دليل
روشهاي دب ون مش بوجود آمدند . در اين روشها بجاي اعمال ميدان سرعت بر المانها، ميدان سرعت
مستقيماً بر رو ي ندها وارد م يشود. همچنين در روش كرانبالا با تقسيم منطقهي مسئله به چندين
المان و اعمال ميدان سرعت بر روي المانها ميتوان مسائلي با هندسهي پيچيده را نيز براحتي تحليل
کرد .

مقدمه
مسائل پلاستيسيته داراي زير مجموعههاي مختلفي ميباشد. يكي از مهمترين مواردي كه در آنها تغيير
شكل پلاستيك رخ ميدهد فرآيندهاي شكلدهي فلزات است.امروزه شبيه سازي عددي نقش مهمي در
فرآيند شكل دهي فلزات دارا ميباشد. مسائل شكل دهي فلزات عموماً غير خطي و با تغيير شكل
پلاستيك بزرگ هستند. مدلسازي عددي براي شبيه سازي فرآيندهاي شكلدهي، به منظور پيشبيني
مشكلاتي كه در فرآيند پيش خواهد آمد، مانند شكست قطعه، پروفيل ابزار نامناسب و كاهش عمر ابزار
بكار برده ميشود. شبيهسازي فرآيندهاي شكل دهي فلزات شامل هندسه، ماده، و تماس غير خطي
است و بنابراين احتياج به تكنيكهاي عددي پيشرفته دارد. حل يك مسئله در فرآيند تغيير شكل فلزات
شامل بدست آوردن رفتار قطعه كار در برابر بار اعمالي ميباشد. با توجه به رفتار قطعهكار ميتوان بار
مورد نياز براي فرآيند شكلدهي و همچنين طراحي ابزار بهينه را بدست آورد .
چندين روش براي حل مسائل شكلدهي فلزات بكار ميروند، كه ميتوان آنها را بصورت زير دستهبندي
 :كرد
 – 1 روش Slab، كه تنشهاي روي صفحهي عمود به جهت جريان فلز را در نظر ميگيرد .
 – 2 روش حل خط لغزش پر شده(slip line filled)، كه به مسائل كرنش صفحهاي محدود مي .شود
 – 3 روش تفاضل محدود(Finite Difference)، كه نميتواند مسائلي با شرايط مرزي پيچيده را حل
 .كند
 – 4 روش كرانبالا(Upper Bound)، كه براي بكار بردن مسائلي با هندسهي پيچيده مشكل است .
 – 5 روش FEM كه حل با دقت بالا ميدهد اما زمان محاسبه بالاست .
در اينجا تا حدودي پيشرفتهايي كه در دو روش كران بالا و FEM بدست آمده بررسي ميشود .

در ميان روشهاي شبيه سازي FEM به طور گسترده اي استفاده ميشود. البته به دليل وابستگي
خيلي زياد FEM به مش، در شكلدهي فلزات اين روش با برخي مشكلات مواجه ميشود كه موجب
كاهش سودمندي شبيه سازي مي .شود هنگاميكه تغيير شكلها بزرگ است، مش ها دچار تغيير شكلهاي
بزرگ ميشوند و در نتيجه براي ادامه فرآيند شبيه سازي احتياج به مش بندي دوباره ميباشد. اگرچه
تكنيكهاي دوباره مش بندي مقداري پيشرفت داشته اند اما مش بندي دوباره موجب كاهش دقت و
همچنين افزايش زمان مصرفي مي شود .
به منظور جلوگيري از مشكل بالا، روش FEM بدون مش ارائه شده است. روش هاي بدون مش در حل
مسائلي كه تغيير شكل پلاستيك بزرگ دارند و اعوجاج مش شديد است خيلي مفيد هستند .

تعداد صفحه :80

قیمت: شش هزار تومان

پشتیبانی سایت :       

        [email protected]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *