دانلود پایان نامه ارشد رشته مکانیک : روش خوشه بندي بعنوان يكي از شاخه هاي يادگيري

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مکانیک  با عنوان :   روش خوشه بندي بعنوان يكي از شاخه هاي يادگيري  در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي

سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد “M.Sc”
مهندسي مكانيك – طراحي كاربردي

عنوان :
روش خوشه بندي (Clustering) بعنوان يكي از شاخه هاي يادگيري
غير نظارتي (Unsupervised) و الگوريتم هاي مختلف مورد
اسـتفاده بمنظور طبقه بندي آريتمي هاي قلبي

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده :
بيماري هاي قلبي هر ساله در جهان تعداد زيادي از انسان ها را از بـين مـي بـرد . آمـار مـرگ و ميـر بعلـت
مشكلات قلبي بسيار بيشتر از هر سانحه ويا اتفاق طبيعي است اين امر دليل اصلي توسعه فعاليت هاي قلبي
و گسترش وسيع آن در حوضه ساير علوم ، نظير علوم مهندسي بـراي يـافتن راه هـاي مـوثر پيشـگيري ايـن
دسته از بيماري ها مي باشد. امروزه، روش هاي مبنتي بر شناسايي آريتمي هاي قلبـي – عروقـي بـا تكنيـك
هاي رياضي و مهندسي، به عنوان ابزار و وسيله ارزشمندي در تشخيص اين گونه بيماري ها، كاربرد وسـيع و
گسـترده اي يافتـه اسـت . در ايـن روش هـا بررسـي و تحليـل سـيگنال الكتروكـارديوگرام
(ECG) يكـي از مهمترين و كاراترين راه هاي تشخيص بيماري هاي قلبي مي باشد .
تاكنون روش هاي متعددي جهت تشخيص و طبقـه بنـدي شـكل مـوج هـاي بطنـي (كمـپلكس QRS در )
سيگنال ECG ارائه شده است. از جمله اين روش ها مي تـوان از روش هـاي طبقـه بنـدي ن ظـارتي
و غيـر نظارتي نام برد. در روش هاي طبقه بندي نظارتي، معمولاً شكل موج نماينده معلـوم بـوده و بـا اسـتفاده از
يك روش مناسب، ميزان شباهت يك موج ورودي با شكل موج نماينده موجـود مقايسـه شـده و در بهتـرين
طبقه خود جاي مي گيرد. بر خلاف روش هاي نظارتي، در روش هاي غير نظارتي، معمولاً شـكل مـوج هـاي
نماينده معلوم نيست و ابتدا بايستي اين شكل موج ها استخراج شوند كه اصطلاحاً به اين روش خوشه بندي
گفته مي شود.
هدف از تحقيق حاضر، مطالعه در مورد روش هاي مختلف طبقه بندي غير نظارتي استفاده شـده بـه منظـور
خوشه بندي آريتمي هاي قلبي از يك طرف، و از طرف ديگر آشنايي با روش هـاي آكادميـك خوشـه بنـدي
موجود مي باشد .

مقدمه :
بيماري هاي قلبي هر ساله در جهان تعداد زيادي از انسان ها را از بـين مـي بـرد . آمـار مـرگ و ميـر بعلـت
مشكلات قلبي بسيار بيشتر از هر سانحه و يا اتفاق طبيعي است. اين امر دليـل اصـلي توسـعه فعاليـت هـاي
علمي و پژوهشي در دانش پزشكي در زمينه بيماري هاي قلبي و گسترش وسيع و سريع آن در حـوزه سـاي ر
علوم نظير علوم مهندسي براي يافتن راه هاي موثر پيشگيري اين دسته از بيماري ها مي باشد .
جستجو و تحقيق در زمينه قلب به قرون وسطي و رنسانس باز مي گردد، در ابتدا با قطعه قطعه كـردن قلـب
حيوانات و بررسي آناتومي آنها تحقيقات انجام شده و بدين ترتيب مدل هاي اوليـه از آنـاتومي و فيزيولـوژي
قلب بوجود آمدند كه امروزه با توجه به وسايل تحقيقاتي و سيستم هاي جديد و مدرن ديگـر قابـل اسـتفاده
نبوده. مدلسازي قلب منجر به توليد دانشي مي شود كه به كمك آن مي توان ارتباط دو جانبه ميان سـاختار
قسمت هاي مختلف قلب و پديده هاي فيزيكي مشاهده شده را مورد بحث و بررسـي قـرار داد . يـك كـاربرد
مدلسازي قلب در تحقيقات بيومديكال، اطلاع از اتفاقات مكانيزم هايي اسـت كـه قلـب بواسـطه آنهـا دچـار
خرابي مي گردد ، كه خرابي قلب برابر است با مرگ .
ECG1
مي تواند بعنوان ابزاري پايه اي جهت تشـخيص اسـتفاده شـده و در برخـي از مـوارد بـراي مـديريت
بيماري لازم و ضروري است. در بحث ريتم هـاي غيـر طبيعـي قلبـي ، بمن ظـور انجـام تشـخيص و مـديريت
2 بيماري، استخراج ECG ضروري مي باشد. در عمل تفسير ECG موضوع علم بازشناخت الگـو
اسـت ، لـيكن
ECG مي تواند بر پايه تعداد كمي از قواعد و قوانين و حقايق مبنايي مورد آناليز و بررسي قرار گيرد .
پزشكان براي بررسي و آناليز سيگنال ECG با پرسش هايي روبرو هستند كه از جمله آنها مي توان به مـوارد
ذيل اشاره كرد :

* آيا به اندازه كافي سيگنال براي تصميم گيري جمع آوري شده است ؟
* احتمال تشخيص نادرست چقدر است ؟
* سيگنال مورد بررسي واقعاً با چه الگويي از بيماي حداكثر تطابق را دارد ؟

در حالت كلي براي آنكه به سوالات فوق پاسخي با دقت معين داده شود، محاسبات رياضـي فراوانـي احتيـاج
بوده كه گاهي اوقات اين محاسبات پيچيده و خسته كننده هستند. بنابرين طراحي الگوريتمي كه قابل پياده
سازي در كامپيوتر بوده و بتواند به سوالات فوق با دقت مشخص پاسخ دهد، مفيد خواهد بود.

تعداد صفحه :61

قیمت: شش هزار تومان

پشتیبانی سایت :       

        serderehi@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *