دانلود پایان نامه ارشد رشته مکانیک : بررسي تاثير شبكه بندي در تسخير موج ضرب ها

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مکانیک  با عنوان :   بررسي تاثير شبكه بندي در تسخير موج ضرب ها   در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي

سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد “M.Sc”
مهندسي مكانيك – تبديل انرژي

عنوان :
بررسي تاثير شبكه بندي در تسخير موج ضربهاي در اطراف ايرفويل NACA0018
درجريان تراكم پذير توسط نرمافزار فلوئنت

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

استاد راهنما :
دكتر منوچهر راد

نگارش:
رضا رباني

 

چكيده
اثر متقابل بين امواج ضربهاي و اجسام همواره با كدهاي عددي و نرمافزارهاي مختلف مـورد مطالعـه قـرار
گرفته است. كدهاي عددي مختلفي براي شبيه سازي جريانهاي تراكم پذير وجـود دارد كـه هـر كـدام از
متدهاي مختلفي جهت گسسته سازي معادلات استفاده ميكنند. در اين تحقيق تاثير نوع شبكه اعم از بـا
سازمان و بيسازمان از نوع O، C ، H و همچنين نوع سلولهاي بكار رفته در شبكه بنـدي، روي دقـت و
همگرايي حل در تسخير موج ضربهاي توسط نرم افزار فلوئنت مورد مطالعه قرار گرفته است. براي تمامي
شبكه هاي با سازمان از سلولهاي مربعي استفاده شده است و اين در حاليست كه بـراي شـبكه هـاي بـي
سـازمان، سـلولهاي شـبكه مثلثـي در نظـر گرفتـه شـده انـد. شـكل هندسـي مـورد مطالعـه ايرفويـل
NACA0018 است كه تحت زاويه حملهي 30 درجه، در جريان هوا با عدد ماخ 1/5 قـرار گرفتـه اسـت.
جريان هوا بصورت غير لزج در نظر گرفته شده است و به همين دليل معادلات حـاكم بـر جريـان سـيال،
معادلات اويلر هستند. همانطور كه ميدانيم در تمامي كارهاي عددي مهمترين گـام نشـان دادن اسـتقلال
نتايج بدست آمده از شبكه است به همين دليل در پايان كوچكتر كردن ابعاد سلولهاي شبكه و اندازهگيري
ضرايب ليفت و درگ را بعنوان معياري جهت نشان دادن استقلال جوابهاي بدسـت آمـده از شـبكه، مـورد
استفاده قرار داديم. نتايج استخراجي براي تمام شبكه ها شامل ضرايب درگ و ليفت پس از پيـدا نمـودن
استقلال شبكه، با نتايج منتشر شده مقايسه شده است.

مقدمه:

هدف از اين مطالعه، بررسي و تحليل اثر تغيير نوع شبكهبندي بر روي دقت و سرعت همگرايي محاسبات
مربوط به موج ضربهاي ميباشد. حل دقيق عددي موج ضربهاي نياز به شبكه محاسباتي دارد كه بطور
همزمان انحناي جسم و موج ضربهاي را در بر گيرد. اگرچه در تمامي كارهاي عددي ريز كردن سلولهاي
شبكه، روشي مناسب جهت نشان دادن عدم وابستگي جواب نهايي به نوع شبكه است اما ساختار شبكه
سازي نيز مي تواند در دقت حل و همگرائي اثر گذار باشد.

نحوه قرارگيري ايرفويل درميدان جريان
در توليد شبكه، سلولهاي شبكه باسازمان را از نوع مربعي و سلولهاي شبكه بيسازمان از نوع مثلثي در
نظر گرفته شدند. در هر سه نوع شبكه C ، H و O ايرفويل در محلي قرار داده شده است كه اثرات موج
ضربهاي نتواند به مرز خروجي برسد. براي اين كار ميدان محاسباتي حول ايرفويل را به اندازه كافي بزرگ
در نظر گرفتيم تا مرزها نتوانند روي نتايج نهايي تاثير بگذارند.در تمامي شبكهها ايرفويل را موازي محور
افقي قرار داده شده است و براي ايجاد زاويه حملهي 30 درجه، سيال با زاويهي 30 درجه نسبت به افق
(زير خط افق) به سمت ايرفويل جريان مي يابد.
شرايط مرزي
در تمامي شبيه سازي ها هوا به عنوان گاز ايدهال در نظر گرفته شده است. در جريان تراكم پذير در مرز
ورودي بايد چهار پارامتر مستقل مشخص شود. در تمامي حالتها سرعت در راستاي افقي، سرعت در
راستاي عمودي، فشار و دما را بعنوان چهار پارامتر مستقل در ورودي به شبكه داديم. با توجه به فاصلهي
موجود بين ايرفويل و مرز خروجي تمام پارامترهاي از مرز داخل درون يابي شده اند.

تعداد صفحه :80

قیمت: شش هزار تومان

پشتیبانی سایت :       

        [email protected]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *