دانلود پایان نامه ارشد رشته مکانیک : بررسي انواع واماندگي در پانل هاي ساندويچي

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته   مکانیک با عنوان :   بررسي انواع واماندگي در پانل هاي ساندويچيدر ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي
سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد “M.Sc”
 مهندسي مكانيك – طراحي كاربردي

عنوان :
 بررسي انواع واماندگي در پانل هاي ساندويچي تحت بارگذاري استاتيكي

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده:
سازههاي ساخته شده از دو پوسته سفت و قوي كه با يك هسته سبك از هم جدا شدهاند،بـه عنـوان
سازههاي ساندويچي شناخته ميشوند.
يك واماندگي تغيير شكلي ، تغييري در ابعاد فيزيكي يا شكل قطعه است كه بـراي از بـين رفـ تن يـا
تضعيف عملكرد آن كافي باشد. تركي كه نهايتاً منجر به دو يا چند تكه شدن يك جزء مي شود، اصطلاحاً
شكست خوانده ميشود.
هنگاميكه پانلهاي ساندويچي تحت بارگذاري ديناميكي قرار ميگيرند، مدهاي واماندگي گوناگوني را
مي توان فرض كرد . اين مدها شامل تغيير شكل هاي الاستو -پلاستيكي شامل خمش،كمـانش، فرورفتگـي
ناشي از فشار، چين خوردگي محل اتصال پوسته و ه سته و جدايش بين هسته و پوسته ميباشد.
پانل ساندويچي مانند يك تير I شكل ميباشد، ولي بر خلاف تير در تمام جهات گسترده شده اسـت .
پوسته هاي پانل ساندويچي با بال تير و هسته آن با جان تير I شكل شباهت دارد . در پانل هاي ساندويچي
بر خلاف تير استحكام خمشي در تمام صفحات XY,YZ,XZ وجود دارد . زمانيكه پانل سـاندويچي تحـت
بارگذاري خمشي قرار م يگيرد، يكي از پوسته ها كشيده شده و پوسـته ديگـر فشـرده مـي شـود . هسـته،
پوستهها را كنار هم نگاه ميدارد.

مقدمه
با پيشرفت در بخش هاي مختلف صنايع، نياز به استفاده از موادي كه با توجه به كاربرد بتواند برخي
از شرايط ذيل:
– استحكام بالا
– سفتي بالا
– سختي بالا
– قابليت تحمل دما و فشار بالا
– خاصيت ضد خوردگي
– مقاومت در برابر زلزله
– عايق حرارتي و صوتي مناسب
– اتصال خوب
– احتياج به نيروي انساني كم
– سرعت در نصب
– حمل و نقل مناسب
– شكل پذيري مناسب
– قيمت بسيار مناسب
را برآورده سازد، در اين صنايع ايجاد شد. بدين منظور، اخيراً مواد كامپوزيتي متنوعي با ق ابليـت بـرآورده
ساختن خصوصيات فوق الذكر، توجه صاحبان صـنايع را بـه خـود جلـب نمـوده اسـت . اسـتفاده از مـواد
كا مپوزيتي توسط بشر داراي قدمتي چندين هزار ساله است، ايـن در حـالي ا سـت كـه توليـد و اسـتفاده
صنعتي از مواد كامپوزيتي داراي عمري كمتر از يك قرن ميباشد.
مواد كامپوزيتي را مي توان بر اساس هندسه اليافي آن به چهار دسته ذيل تقسيم بندي نمود:
– كامپوزيت هاي اليافي
– كامپوزيت هاي لايه اي
– كامپوزيت هاي ذره اي
– سازه هاي ساندويچي
يك ساختار ساندويچي، مقاومت بسيار بـالاتري نسـبت بـه تـك تـك اجـزاي خـود دارد و از سـبكي
فوق العاده اي نيز برخودار است . همچنين هزينة نسبتاً پاييني داشته و به سـرعت و سـهولت مـي توانـد در
ساخت وساز مورد استفاده قرار گيرد . پانل هاي ساندويچي بخاطر سبكي وزن، سختي خمشي بالا و خواص

مقاوم در برابر خستگي، بيش از ۴۰ سال در صنعت هوافضا كـاربري داشـته و از چنـدي پـيش بعنـوان
سازههاي مقاوم در ساختمان ها بكار گرفته شده اند. بعد از پروفيلهاي پالتروژن و محصولات تهيه شده به
روش ق الب باز، پانلهاي ساندويچي مهمترين مورد استفادهي كامپوزيـت هـا در صـنعت سـاختمان اسـت .
گرچه اين پانل ها در گذشته از طريق لايه چيني دستي و روش قالب باز تهيه مي شدند، اما امروزه به مـدد
فرآيندهاي ماشيني، سرعت و كيفيت توليد اين محصولات تا حد فوق العاده اي افزايش ي افته است . همـين
مسئله موجب كاهش هزينه و افزايش استقبال از اين محصولات گرديده است.

 تعداد صفحه :53

قیمت: شش هزار تومان

پشتیبانی سایت :       

        serderehi@gmail.com

5 فکر می‌کنند “دانلود پایان نامه ارشد رشته مکانیک : بررسي انواع واماندگي در پانل هاي ساندويچي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *