دانلود پایان نامه ارشد رشته مکانیک :بررسی روش هاي کاهش نیروي اصطکاك پوسته اي

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته   مکانیک  با عنوان :  بررسی روش هاي کاهش نیروي اصطکاك پوسته اي  در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

  واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار براي دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”
 مهندسی مکانیک – تبدیل انرژي

عنوان :
بررسی روش هاي کاهش نیروي اصطکاك پوسته اي در سیستم انتقال جریان

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :
در این تحقیق یها سعی شده روش ی که تا کنون ب ه منظور کاهش نیروي اصطکاك پوسـته اي در مقـالات
مختلف بر رسی وتجزیه تحلیل اشده ند مورد ارزیابی قرار گیرد . بدیهی اس ت باتوجه به گـستردگی بحـث و
 راهحلهاي پیشنهادي فق ط تعدادي از این روش ها که در سـال هـاي ا خیـر مـورد توجـه بیـشتري قـرار
گرفتهاند، بر رسی شده است . این روش ها عب ارتند از ایجاد شیار منظم در سـطح، نوسـان جـداري سـطح ،
تزریق گاز به جریان ، تزریق مواد الیافی و فیبري به جریان و در نه ایت تزریق مواد پلیمري به جریان مورد
بررسی قرار گرفته است . در تزریق مو اد پلیمري از پلیمر آلفا الفین محصول شـرکت شـعله آبـی پارسـیان
استفاده شده است . در آزمایشگاه اثر این ماده بر روي سیال هپتان و در تس ت میدانی، اثر آن بر روي نفت
خام مورد ارزیابی قرار گرفته است . در تست آزمایشگاهی تز یق پلیمر، با استفاده از تزریق محلول پلیمـري
آلفا الفین در غلظت هاي مختلف به سیال هپتان در دستگاه لوپ تست ، قطر 25mm از جنس فولاد ضد
 کـاهش %5 – %34 از 23000<Re<35000 اعداد در ،ε=0.002 mm معادل زبري با s.s زنگ
اصطکاك حاصل شده است

مقدمه :

از آنجاییکه افت فشار در لوله باعث افت انرژي در سیس ه تم اي انتقال خطوط لوله است ، بنابراین اگر
بتوانیم توسط روشهایی از میزان این نیروي بازدارنده بکاهیم در نتیجه توانستهایم در توان مصرفی
صرفهجویی کنیم از . طرفی در صنعت نفت تا حدود زیادي افزایش ظرفیت انتقال نفت از مناطق تولیدي
نفت، معادل با افزایش میزان تولید است بنابراین اگر ما با استفاده از روشهاي کم هزینه بتوانیم از میزان
نیروي اصطکاك بکاهیم در واقع هم در میزان مصرف انرژي صرفهجویی کردهایم، هم توان پمپاژ را کاهش
دادهایم و هم با افزایش میزان دبی جریان ، ظرفیت انتقال را افزایش دادهایم. در این تحقیق روشهاي
کاهش اصطکاك نظیر، کاهش اصطکاك توسط ایجاد شیار منظم در سطح، نوسان جداري سطح، تزریق
گاز به جریان، تزریق مواد الیافی و فیبري به جریان مورد بررسی قرارگرفته شده و در نهایت، روش تزریق
مواد پلیمري که به عنوان عامل کاهنده اصطکاك(Drag Reduction Agent) شناخته می شود، در
پروژه تزریق (DRA) به سیستم خط لوله چشمه خوش- اهواز بیشتر مورد مطالعه قرار گرفته است .
روش تزریق مواد پلیمري اگر چه در دنیا شناخته شده است، ولی در مقیاس صنعتی در ایران تا کنون
مورد استفاده قرار نگرفته است. در این پروژه مسائل مربوط به نتایج تست آزمایشگاهی و میدانی DRA
مورد ارزیابی قرار گرفته شده است. این پروژه براي اولین بار در شرکت نفت و گاز غرب از مجموعه
شرکتهاي نفت مناطق مرکزي در منطقه چشمه خوش بطور آزمایشی پیاده شد که به علت موفقیت
آمیز بودن نتایج حاصله در مقیاس صنعتی به مدت یک سال است که مورد استفاده قرار میگیرد . منطقه
′ نفتی چشمه خوش در عرض جغرافیایی 20, ◦ 32 و طول جغرافیایی 58″ ◦ 47, ,42′

در ارتفاع 10″ 150,متر از سطح دریا قرار دارد . طول این خط لوله 153 کیلومتر و قطر آن 18 اینچ مطابق با استاندارد API
5L می باشد .
در اینجا بر خود لازم می دانم از آقایان مهندس ابوترابی، مهندس رفیعی مدیر عامل و مدیر تولید شرکت
شعله آبی پارسیان، آقاي مهندس ناصري پور رئیس مهندسی فراورش و آقاي مهندس شریفات هماهنگی
تولید شرکت نفت وگاز غرب که همکاري نزدیکی با اینجانب در این پروژه داشتهاند تشکر و قدردانی
نماییم.

تعداد صفحه :103

قیمت: شش هزار تومان

پشتیبانی سایت :       

        [email protected]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *