دانلود پایان نامه ارشد رشته مکانیک : بررسي پروسه اتوفرتاژ در مخازن تحت فشار

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته   مكانيك  با عنوان :   بررسي پروسه اتوفرتاژ در مخازن تحت فشار  در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

  دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي

سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد “M.Sc”
مهندسي مكانيك – طراحي كاربردي

عنوان :
بررسي پروسه اتوفرتاژ در مخازن تحت فشار

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده
امروزه فرآيندهاي پس از ساخت مختلفي به منظور بهبود خواص مكانيكي و بالا بردن عمر خسـتگي قطعـات
بكارگرفته ميشود. از ميان اين فرآيندها، ميتوان به پروسه اتوفرتاژ اشاره كرد كه طي آن با ايجاد تنش هاي
پسماند مفيد درجداره مخازن و سيلندرهاي تحت فشار، ظرفيت بارپذيري اين مخازن و سيلندرها را افـزايش
داده و در نهايت منجر به بهبود عمر خستگي آنها ميشود.
ميدان تنشهاي پسماند بعد از پروسه اتوفرتاژ (مرحله بارگـذاري فشـاري و بـاربرداري) در جـداره مخـازن و
سيلندرها شكل ميگيرد.
با انجام پروسه اتوفرتاژ، تخمين قابل اطمينان ازعمر خستگي مخـازن و سـيلندرهاي جـدار ضـخيم مسـتلزم
پيشبيني صحيحي از توزيع ميدان تنشهاي پسماند در جداره مخازن ميباشـد. بـه همـين جهـت در مـدل
كردن رفتار فولادها، توجه به روابط كرنش سختي و اثر با شينگر مطابق با رفتـار واقعـي فولادهـا بـه منظـور
بدست آوردن نتايجي كه با واقعيت تطابق بيشتري داشته باشند از اهميت بسزايي برخوردار است.
اهميت بكارگيري رفتار واقعي فولادها در مرحله باربرداري با مقايسه نتايج حاصل از مـدلهـاي ايـدهآل بكـار
گرفته شده و مدل واقعي به وضوح در تحقيقات و مقالات نشان داده شده است.
تحقيقات نشان دهنده آنست كه در صورت بكارگيري مدلهاي ايدهآل براي رفتار فولادها مقدار قابل تـوجهي
اضافه تخمين براي تنشهاي پسماند فشاري در جداره مخازن وجود خواهد داشت همين امر باعـث تخمـين
نادرست عمر اين مخازن مي شود.

مقدمه
فولادهاي آلياژي كه در ساخت مخازن و سيلندرهاي تحت فشار بكار بـرده مـيشـوند بايـد حتـيالمقـدور از
آلياژهايي انتخاب شوند كه داراي خاصيت استحكام بالا و چقرمگـي بـالا (مقاومـت در مقابـل شكسـت بـالا)
باشند. زيرا اين مخازن تحت بارهاي متناوب (مكانيكي و گاه حرارتي) قرار خواهند گرفت. از سـوي ديگـر بـه
منظور كاهش هزينههاي ساخت قطعات از سالها پيش تلاشهايي در جهت ابداع و بررسي فرآيندهاي پس از
ساختي كه نهايتاً منجر به بالا بردن عمر خستگي اين مخـازن شـود، انجـام شـده اسـت. يكـي از انـواع ايـن
فرآيندها، اتوفرتاژ ميباشد. كه تحليل و معرفي آن در فصول آينده خواهد آمد.
فولادهاي پراستحكامي كه در ساخت اين نوع مخازن بكار ميرونـد، اگرچـه در بارگـذاري رفتـاري شـبيه بـه
الاستيك- كاملاً پلاستيك دارند ولي در باربرداري رفتار آنها كاملاً غيرخطي ميباشد و استفاده از مـدلهـاي
سادهاي نظير سختشوندگي همسانگرد و سينماتيك به جاي مدلهاي دقيقتر با خطاي قابل توجهي همـراه
ميباشد. در اين نوع فولادها رفتار پيچيده باربرداري تابعي از كرنش پلاستيك در بارگذاري اوليـه مـيباشـد.
همچنين اثر باشينگر
درا ين مواد به روشني ظاهر ميشود. به همين جهت بسياري از محققان در سالهـاي ١
اخير سعي در مدلسازي دقيق رفتار اين مواد در حالت بارگذاري و باربرداري دارند.
بدين ترتيب هنگاميكه در پروسهاي مانند اتوفرتاژ، رفتار واقعي فولادهـا مـدل مـيشـوند، توزيـع تـنشهـاي
پسماند حاصله از اتوفرتاژ در جداره مخازن بانتايج تجربي اخـتلاف خيلـي زيـادي نداشـته و در نهايـت عمـر
خستگي كه در حضور اين تنشها در جداره مخازن، تخمين زده ميشود، قابليت اطمينـان بيشـتري خواهـد
داشت.
در اين سمينار در قسمت اول به معرفي پروسه اتوفرتاژ، انواع آن، فاكتورهاي مهم در رفتـار فولادهـا، بررسـي
تنشهاي پسماند حاصل از اتوفرتاژ و تاريخچه رفتارها و مدلهاي ارائه شده براي فولادها پراستحكام براساس
تحقيقات انجام شده تاكنون پرداخته خواهد شد در قسمت دوم به طور مختصر به علل انجام پروسه اتوفرتاژ،
و تأثير حضور تنشهاي پسماند بر عمر خستگي مخازن و سيلندرهاي جدار ضخيم پرداخته خواهد شد.

تعداد صفحه : 92

قیمت: شش هزار تومان

پشتیبانی سایت :       

        [email protected]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *