دانلود پایان نامه ارشد رشته مکانیک : بررسي وشبيه سازي پديده كاويتاسيون

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مکانیک با عنوان :   بررسي وشبيه سازي پديده كاويتاسيون بر روي كنترل ولوها   در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

  دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي

سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد “M.Sc”
مهندسي مكانيك – تبديل انرژي

عنوان :
بررسي وشبيه سازي پديده كاويتاسيون بر روي كنترل ولوها

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده:
 در اين سمينار ابتدا به تعريف شير كنترل، تقسيم بندى و محاسبات آن وشـاخص جريـان وسـپس اتفاقـات
كاويتاسيون را از مرحله تشكيل تا متلاشي شدن حبابهاي كاويتاسـيون و ايجـاد گردابـه كـه بـر اثـراين پديـده
ايجاد مي شود مي پردازيم. وهمچنين تاثيرات مضرراين پديده بر روي سيستم را مـورد بحـث و بررسـي قـرار
ميدهيم و در ادامه رفتار سيال را توسط دو روش تئوري و عددي تحليل مـي كنـيم. در ايـن سـمينارتعدادي از
معادلات حاكم استخراج شده ومورد بحث قرار گرفته است كه اين معادلات براي پـيش بينـي شـروع، تعـداد
پروسه انتقال ونيروي كاويتاسيون ومقدار حجم بخار در يك سلول براي سيال تـراكم ناپـذير ،غيـر دايـم و دو
بعدي به كاررفته است. اما با توجه به شرايط مسئله مانند دو بعدي يـا حتـي سـه بعـدي بـودن هندسـه، شـرايط
مرزي، چند فازي بودن مسئله وبزرگي ابعاد هندسه ومحدوديت معادل بندي در هندسه هاي پيچيـده و… نمـي
توان تنها به روش تئوري تكيه كرد بنابر اين با استفاده از روش عددي به صورت المان محدود و شـبيه سـازي
با تقريب مناسب به حل مسئله پرداختيم كه جوابهاي ايده آل و قابل قبول را به ما مي دهد.

مقدمه:
كاويتاســيون پديــده اي اســت كــه فقــط در سيســمهاي حالــت مــايع اتفــاق مــي افتــد. در ســال
1917فيزيكدان انگليسي Lord Raylejgh اولين بار علت فرسودگي سريع پره هاي كشتي را مورد بررسي
قرار داد و متوجه توليد حبابهاي بخارتوسط پره هاي كشتي شـد.كـه قـبلاً توسـط Reynolds بـه صـورت
تجربي اثبات شده بود .به نظر مي رسيد كه اين حبابها همان طور كه به پروانه آسيب مي رساندند، سـبب
كندي حركت قايق نيز مي شدند.
هنگامي كه سيال از دريچه كنترل شير عبور مي كند، به دليل عبور ازيك گلوگاه فشار سـيال پـايين
آمده و سرعت افزايش ميابد. اگراين افت فشار، فشار سيال را به پايين ترازفشار بخار سيال برساند، مايع به
بخار تبديل شده ودرون مايع حبابهايي تشكيل مي شود. بعد از عبور سيال از گلوگاه فشـار در بـالا دسـت
افزايش مي يابد واصطلاحاً به اين امر بازيافت فشار گفته مي شود. افزايش مجـدد فشـار و بـالارفتن فشـار
بخارسيال باعث مي شود كه حبابهاي ايجاد شده درون مايع تركيده وبخار دوباره به مايع تبديل شود. اين
عمل تشكيل حبابهاي بخار و سپس تركيدن حبابها را كاويتاسيون مـي نامنـد. كاويتاسـيون عمـلاً بسـيار
مخرب بوده و سبب آسيب رساندن به شير و عمرآن مي شود. اين پديده با فلشينگ كـاملاً متمـايز اسـت
چرا كه فلشينگ در حالتي اتفاق ميافتدكـه فشـار در خروجـي پـايين ترازفشاربخارباشـد. در ايـن حالـت
حبابهاي بخار ايجادشده نمي تركند. اما به دليل باز يافت فشار در پايين دست و در نتيجه افـزايش فشـار،
حجم حبابهاي تشكيل شده كاهش مي يابد و در نتيجه نوسانات در جريان سيال ايجاد مي شود. بـه ايـن
پديده فلشينگ مي گويند. اين پديده به مخربي كاويتاسيون نمي باشد اما بر روي سطوح، فرسايش ايجـاد
نموده و سبب لرزش وصداي كم در شير مي شود.
كاويتاسيون يك فرايند مايع، بخار، مايع است كه در ناحيه كوچكي بعد ازگلوگاه درچند ميكرو ثانيـه
اتفاق مي افتد.كاويتاسيون شديدسبب ايجاد نشتي درنشيمنگاه، از بين رفتن خاصيت جريان، قفس شير و
در نهايت از بين رفتن كامل بخشهاي تحت فشار(بدنه شيروخطوط لولـه)مـي شـود. درسرويسـهاي فشـار
بالا،كاويتاسيون مي تواند در مدت چند دقيقه اجزاشيررا نابود سازد. حبابهاي كاويتاسيون خيلي كـوچكتر
اما پر قدرت تر از حبابهاي است كه توسط جوشاندن معمولي به وجود مي آينـد. اگـر حبابهـا در نزديكـي
سطح فلزي مانند ديواره بدنه شير باشندتمايل به تخليه انرژي انفجار به ديواردارندچراكه در فشـار اطـراف
حباب درمحل نزيك به ديوار كمتر است. صدمه اصلي كاويتاسيون در هنگام انفجارحباب بـر روي ديـواره
شيراست كه دراين هنگام چندين تكه بسيار كوچك از بدنه شير كنده مي شـود. بخصـوص هنگـامي كـه
فشارايجاد شده از استحكام كششي ديواره فراتر رود .
درحالتهايي كه سطح داراي پوشش است كاويتاسيون اين پوشش را از بين مي برد و ماده حسـاس را
در معرض واكنش شيميايي يا فرسايش قرار مي دهد. هيچ ماده اي در برابركاويتاسيون مقاومت نا محدود
ندارد وسـخترين مـواد هـم در نهايـت سـاييده مـي شـوند. اثـرمهم ديگـر كاويتاسـيون كـاهش كـاركرد
شيروتاثيرآن درفرايند است. زيرا در هنگامي كه كاويتاسيون رخ مي دهد حبابهاي تشكيل شـده از حجـم
سيال عبوري مي كاهند و در نتيجه ظرفييت شير CV كمتر از مقدار معمول محاسبه شده مي شود.

تعداد صفحه :82

قیمت: شش هزار تومان

پشتیبانی سایت :       

        [email protected]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *