دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندس مواد:بررسی خواص آلیاژهاي منیزیم حاوي عناصر کمیاب خاکی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مهندس مواد با عنوان : بررسی خواص آلیاژهاي منیزیم حاوي عناصر کمیاب خاکیدر ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
سمینار براي دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”
 مهندسی مواد- شناسایی وانتخاب مواد مهندسی
عنوان :
بررسی خواص آلیاژهاي منیزیم حاوي عناصر کمیاب خاکی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

در دهه گذشته اثر مثبت افزودن عناصر کمیاب خاکی بر روي خواص مکانیکی آلیاژهاي منیزیم
مشخص گردیده است. همچنین عناصر کمیاب خاکی با بهبود سیالیت و مقاومت ترك گرم نقش تعیین
کننده اي در بهبود قابلیت ریخته گري آلیاژهاي منیزیم ایفا می کنند. اگر چه عمده آلیاژهاي منیزیم در
محیط مرطوب تحت خورندگی شدید قرار می گیرند. افزودن عناصرکمیاب خاکی یک بهبود نسبی در
مقاومت خوردگی این آلیاژها ایجاد می نماید.
 
مقدمه:
در سال هاي اخیر، با توجه به ضرورت کاهش مصرف انرژي و کاهش آلودگی هوا رویکرد جهانی بـه سـمت
مسئله سبک سازي در صنایع ماشینی گـرایش پیـدا کـرده اسـت . اصـولاً مـسئله سـبک سـازي در صـنایع
الکترونیک، ارتباطات و هوافضا، مهندسان را وادار نمود تا به انتخاب خلاقانه مواد دست بزنند . از این حیث
فلز منیزیم، به عنوان سبک ترین فلز ساختمانی که  دانـسیتۀ آلومینیـوم و دانـسیتۀ آهـن را دارد در
کانون توجهات قرار گرفته است . آلیاژهاي منیزیم با ترکیبـی خـوبی از خـواص نظیـر : 1- دانـسیته پـایین
2- استحکام ویژة بالا 3- قابلیت ریخته گري خوب 4- مقاومـت خـوردگی مناسـب و قابلیـت بازیافـت
کاندیداي مناسبی براي استفاده در صنایع می باشند، رشد و افزایش در مصرف آلیاژهاي منیزیم، با افزایش
کاربرد در صنایع اتومبیل همراه بوده است . آلیاژهاي متداولی که در صـنایع اتومبیـل اسـتفاده مـی شـوند،
آلیاژهایی هستند که استحکام و داکتیلیتی بالایی در دماي اتاق دارند . و کاربردهایی نظیـر پوسـتۀ جعبـه
دنده، پدال ترمز، پوسته کلاج دارنـد . علیـرغم داشـتن خـواص مطلـوب آلیاژهـایی نظیـر AM60 , AZ91
چالشی که فراروي این آلیاژهاست، کاربرد در قطعاتی است که در دماي بالا کار می کننـد . ایـن آلیاژهـا بـا
وجود این که بهترین ترکیب از خواص مکانیکی، مقاومت خوردگی و قابلیت ریخته گـري را دارنـد، ولـی در
دماهاي بالاي 120°C مقاومت خزشی پایینی از خود نشان می دهند. این ضعف بـزرگ اسـتفاده از آنهـا را
در سیستم انتقال قدرت با مشکل مواجه کرده است.
استحکام ضعیف خزشی آلیاژهاي منیزیم در این اجزاء باعث سست شدن اتصالات پیچی گشته و منجر بـه
نشت روغن و یا افزایش صدا و ارتعاش در سیستم ا نتقـال قـدرت مـی گـردد . بنـابراین مقاومـت خزشـی و
خواص مکانیکی خوب یک الزام براي استفاده از آلیاژهاي منیزیم در اجزاء سیستم انتقال نیـرو مـی باشـد،
که در حال حاضر این قطعات از آلومینیوم و چدن ساخته میشوند.
از سال 1930 مشخص شد که عناصر کمیاب خاکی (RE) مقاومـت خزشـی آلی اژهـاي منیـزیم را توسـعه
میدهند. استفاده از عناصر کمیاب خـاکی (RE) بخـاطر پایـداري ضـعیف حرارتـی آلیاژهـاي منیـزیم در
٣
دماهاي بالا می باشد. عناصر کمیاب خاکی هم به طریق استحکام دهی محلول جامد و هم رسـوب سـختی
به افزایش استحکام آلیاژهاي منیزیم کمک می کنند. با وجود این ب ه علت گران بودن قیمت عناصر کمیاب
خاکی (RE) استفاده گسترده از آلیاژهاي منیزیم حاوي این عناصر مقرون به صرفه نمی باشد. در ایـن اثـر
به بررسی خواص مکانیکی، مقاومت خزشی، قابلیت ریخته گري و مقاومت خـوردگی تعـدادي از آلیاژهـاي
منیزیم حاوي عناصر کمیاب خاکی (RE) میپردازیم و نقش این عناصر را در بهود این خواص مورد توجـه
قرار میدهیم.

تعداد صفحه  :96

قیمت :  7000 تومان

پشتیبانی سایت :              serderehi@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *