دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندسی پلیمر با عنوان نانو مواد

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مهندسی پلیمر   با عنوان :   نانو مواد   در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي

سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد “M.Sc”
مهندسي پليمر – صنايع پليمر

عنوان :
نانو مواد
(Nano particle)

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

پيشگفتار:
پلي يورتانها يا يورتـان پليمرهـا از جملـه مهمتـرين پلاسـتيكهـايي هسـتند كـه اخيـراً معرفـي
شدهاند، اهميت اين پليمرها بـه خـاطر تنـوع خصوصـيات فيزيكـي، شـكل ظـاهري آنهـا بـوده و
موضــوع مشــترك در همــه آنهــا واكــنش پلــي ايزوســيانات بــا پلــي هيدروكســيل اســت، ايــن
پليمرهـا حاصـل تحقيقـات كشـورهاي آلمـان و ايـالات متحـده از سـال 1937 تـا 1945 مـي-
باشـند، در ايـالات متحـده آمريكـا از سـال 1954 ايـن پليمرهـا اهميـت تجـاري خاصـي پيـدا
نمودند.
موفقيـت كشـور آلمـان در گسـترش فـومهـاي نـرم يورتـان، روكشـهاي مقـاوم و الاسـتومرهاي
يورتـاني بـا مشخصـات ممتـاز، زمينـهاي فـراهم آورد كـه امكانـات توليـد بيشـتر ايزوسـياناتهـا
در آمريكا به وجـود آيـد، توسـعه بيشـتر فـومهـاي پلـي يورتـاني نـرم و سـخت (از نظـر كيفـي)
باعـث افـزايش ظرفيـت توليـد ايزوسـياناتهـا، در ايـن كشـور گرديـد كـه ايـن موضـوع باعـث
كاهش قيمت اين ماده و بـه وجـود آمـدن بـازاري وسـيع بـراي سـاير پلـي يورتانهـا گرديـد، پـا
به پاي آن فرمولهاي موفقي بـر اسـاس مـواد پلـي هيدروكسـيل بـا قيمـت پـايين و پـر كننـده-
هاي ارزان قيمت نيـز طـرح گرديـد كـه در جمـع تمـام ايـن پيشـرفتهـا باعـث گسـترش بـازار
روز رقابت بهتـر آنهـا بـا سـاير پلاسـتيكهـا شـد، در حـال حاضـر مصـارف اصـلي ايـن مـواد در
زمينــههــاي فــومهــاي نــرم، فــومهــاي ســخت، روكــشهــا، قطعــات آب بنــدي، درزگيــر و
الاستومرها بـوده، و كاربردهـاي فرعـي آنهـا در زمينـههـاي اليـاف، چسـبهـا و پوشـش سـطوح
ميباشد.

چكيده
امروزه فوم هاي نرم پلي يورتان استفاده وسيعي در صنعت پيدا كرده اند. كاربرد اين مواد از عايق هاي
سقفي، صندلي هاي ماشين، مبلمان، تشك هاي ورزشي و خواب و درزگير هاي اتومبيل و غيره مي باشد.
با اين حال از جمله نقاط ضعف پلي يورتان ها مي توان به مقاومت حرارتي پايين آنها اشاره كرد. يكي از
روشهاي اصلاح خواص پلي يورتان ها، استفاده از پركنندهها مي باشد كه در ميان آنها پركننده هاي با
ابعاد نانو از اهميت ويژه اي برخوردارند. در اين تحقيق خواص فيزيكي، مكانيكي، رئولوژيكي و حرارتي فوم
هاي نرم پلي يورتان همراه با نانو خاك رس، نانو كربن تيوب و اثر توام آنها بررسي شده است.
چگونگي توزيع نانو خاك رس و نانو لوله كربن در ساختار فوم نرم پلي يورتان و همچنين تغييرات اندازه
ي سل ها و ضخامت ديواره ها و شكست سلولي توسط آزمون SEM مورد مطالعه قرار گرفته است. كه
در حالت خالص بهترين نوع آرايش فوم و از لحاظ سلولي كوچك ترين سلول ها موجود مي باشد.
با افزايش ميزان خاك رس خواص اشتعال پذيري بالا مي رود ولي پايداري حرارتي دچار افت مي گردد و
اندازه ي سلول ها و بهم ريختگي آنها با افزايش نانو خاك رس افزايش مي يابد. خواص مانايي كه يكي از
مهمترين خواص فوم هاي نرم پلي يورتان مي باشد با افزايش كربن نانو تيوب بهبود مي يابد. همچنين با
افزايش ذرات نانو خواص جذب آب فوم هم بالا مي رود. با اضافه كردن نانوذره به سيستم توسط آزمون
رئومتري درمي يابيم كه غلظت محلول پايين مي يابد و اين خود به پايين آمدن انرژي اكتيواسيون و
همچنين بالا آمدن هرچه بيشتر فوم وشكل گيري فوم با سلول باز بيشتر كمك مي كند.
دركل بايد گفت اضافه كـردن مـواد خـارجي بـه فـوم باعـث افـت خـواص فيزيكـي و مكـانيكي و بهبـود
خواص حرارتي، جذب آب و رئولوژيكي مي شود.

مقدمه -1-1
برنــده جــايزه نوبــل فيزيــك در ســال 1965 و يكــي از مشــهورترين فيزيكــدانان دهــه 1 60 ريچــارد فــاينمن
ميلادي كه ملقب به پـدر علـم نـانو تكنولـوژي اسـت، در سـال 1960 در همـايش جامعـه فيزيـك آمريكـا طـي
يك سـخنراني، پـيشبينـي انقلابـي و جـذابي را بيـان نمـود. وي بيـان كـرد كـه فضـا زيـادي در پـايين وجـود
دارد. همين جمله پايه علم نانوتكنولوژيـك شـد. وي پيشـنهاد كـرد كـه مـيتـوان اتـمهـاي مجـزا را دسـتكاري
كـــرد و مـــواد و ســـاختارهاي كـــوچكي را توليـــد نمـــود كـــه خـــواص متفـــاوتي دارنـــد. گرچـــه
پيشبينيهـاي فـاينمن در بـين دانشـمندان هـم دورهاش از پـذيرش خـوبي برخـوردار نشـد، ولـي ايـن پـيش-
بينيها امروزه به حقيقت پيوسته است [1].
2 پيشوند نانو در اصل يك كلمه يونـاني اسـت. معـادل لاتـين ايـن كلمـه، دوآرف
اسـت كـه بـه معنـي كوتولـه و
كوتـاه قـد اسـت. ايـن پيشـوند در علـم مقياسـها بـه معنـي يـك ميليـاردم اسـت. بنـابراين يـك نـانومتر، يـك
ميلياردم متر است.
به بيان ساده علم نـانو مطالعـه اصـول اوليـه مولكـولهـا و سـاختارهاي بـا ابعـاد بـين 1 تـا 100 نـانومتر اسـت.
ايـن سـاختارها را نـانو سـاختار مـينـاميم. نـانوتكنولوژي، كـاربرد ايـن سـاختارها در دسـتگاههـاي بـا انـدازه
نانومتري است. تعريف ديگري كه از نانو تكنولـوژي مـيتـوان ارايـه نمـود ايـن اسـت كـه نـانو تكنولـوژي شـكل
جديدي از ساخت مواد به وسيله كنترل و دستكاري واحدهاي ساختماني
آنها در مقايس نانو ميباشد. 3
شايد اين سئوال در ذهن پديـد آيـد كـه چـه چيـزي در علـم نـانو وجـود دارد كـه يـك تكنولـوژي بـر پايـه آن
4 بنا نهاده شده است. آنچه باعث ظهور نـانو تكنولـوژي شـده، نسـبت سـطح بـه حجـم بـالاي نـانو مـواد
اسـت و
اين خود باعث ايجـاد ناحيـه تمـاس بزرگـي بـا محـيط اطـراف مـيشـود. ايـن ويژگـي نـانو مـواد آنهـا را بـراي
استفاده در مواد كامپوزيت، واكنشهاي شيميايي، تهيه دارو و ذخيره انرژي ايدهآل ميسازد.

تعداد صفحه :81

قیمت : پنج هزار تومان

پشتیبانی سایت :       

        serderehi@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *