دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندسی مواد :مكانيزمهاي مقاوم شدن در آلياژهاي مس

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مهندسی مواد با عنوان :مكانيزمهاي مقاوم شدن در آلياژهاي مس در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي

سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد “M.Sc”
 مهندسي مواد – شناسايي و انتخاب مواد مهندسي

عنوان :
مكانيزمهاي مقاوم شدن در آلياژهاي مس

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکيده :

 در اين تحقيق ابتدا آلياژهاي مس مورد بررسي قرار گرفتند و سپس مكانيزمهاي مختلف جهت مقاوم
سازي فلزات بررسي گرديد. در نهايت كاربرد اين مكانيزمها در آلياژهاي مس مورد توجه قرار گرفت و چگونگي
افزايش استحكام در اين مواد بررسي شد .
مس خالص بوسيله انجام كار مكانيكي مقاوم ميگردد، در صورتيكه آلياژهايي مانند برنج ب هواسطه محلول جامد
ايجاد شده دچار افزايش سختي و استحكام خواهند شد. آلياژهاي ديگري از مس وجود دارند كه مقدار بسيار
داراي مقدار كمي از عناصر آلياژي بوده و اين عناصر قابليت رسوب دهي در آلياژ را دارا ميباشند. به همين
دليل با انجام عمليات حرارتي مرتبط كه شامل پير سازي، فوق پيرسازي و يا پيرسازي مصنوعي ميباشد
 ميتوان به خواص مورد نظر رسيد. وجود دارند آلياژهايي كه به واسطه ايجاد رسوب از طريق پراكنده سختي
استحكامشان افزايش مييابد اشارهاي نيز به اينگونه آلياژها گرديد .
مقدمه :

مكانيزمهاي مقاوم شدن به عنوان يكي از مهمترين مباحث در متالورژي مكانيكي همواره مورد توجه
محققين بوده و تاكنون پژوهشهاي بسياري در اين زمينه صورت گرفته است. بسياري از فلزات با انجام
كار سرد و آنيل خواص مورد نياز را تامين مي كنند، همچنين مي توان با ايجاد محلول جامد جانشيني
يا بين نشيني باعث افزايش استحكام و سختي و يا تغيير آنها در جهت مطلوب گرديد به عنوان مثال
برنج به عنوان يكي از مهمترين محلولهاي جامد در صنايع استفاده فراواني دارد، عمليات حرارتي
 پيرسازي نيز به عنوان يكي از مهمترين عوامل ايجاد استحكام خصوصا در آلياژهاي غير آهني هر روز
بيشتر از قبل بكار گرفته مي .شود
در اين تحقيق آلياژهاي مس بررسي و روشهاي مختلف افزايش استحكام در اين آلياژها مطرح گرديد.
مس عموما ب هواسطه كار سرد و ريزدانه كردن افزايش استحكام را تجربه خواهد كرد كه ميتوان با اضافه
نمودن عمليات آنيل نيز به خواص مورد نظر رسيد. در گروه آلياژهايي كه از نوع محلول جامد ميباشند
همانند برنجها، اضافه كردن ميزان ماده آلياژي به عنوان مثال روي، ميتواند خواص آلياژ را به ميزان
قابل توجهي تغيير دهد همچنين بر روي اين آلياژها ميتوان كار سرد انجام داد و خواص مورد نظر را
بدست آورد. ه آلياژ ايي با قابليت پيرسازي همانند آلياژهاي مس – كروم يا مس- بريلي مو داراي توانايي
افزايش استحكام خود به واسطه ايجاد رسوبهايي ريز و پراكنده در فاز زمينه ميباشند . به همين
واسطه كاربرد وسيعي نيز در صنعت دارند .

هدف
هدف از انجام اين تحقيق بررسي آلياژهاي مس و روشهاي متداول ايجاد استحكام در آنها بود. مس از
جمله فلزات بسيار پر كاربرد در صنعت ميباشد كه از ساليان دور مورد استفاده قرار گرفته است. به علت
خواص الکتريکي عالي و هدايت گرمايي بسيار خوب آلياژهاي مس استفاده از آنها بصورت گسترده وجود
دارد. همچنين به دليل مقاومت به خوردگي خوب و آساني شکل دهي و همچنين مقاومت به خستگي
مناسب مورد استفاده قرار ميگيرند. آلياژهاي جديدتر مس داراي خواص مختلف و متنوعي ميباشند از
جمله آلياژهاي حافظه دار مانند Cu-Zn-Al-Ni، آلياژهاي ضربه گير مانند Cu-Al-Ni و يا آلياژ
Cu-Cr-Zr با استحكام بالا ميباشد. همچنين آلياژهايي كه توسط پراكنده سختي استحكام بيشتري
نسبت به مس دارند در سالهاي اخير بيشتر توليد و استفاده قرار گرفته اند كه عمدتا به دليل سختي،
مقاومت به خزش خوب و استحكام تسليم بالا ب مي اشد.خواص خوب خود از جمله استحكام مناسب،
رسانايي عالي و مقاومت به خوردگي كاربردهاي مختلفي دارد. براي كاربردهاي گوناگون خواص متفاوتي
از نظر استحكامي لازم ميباشد كه اين مهم به واسطه روشهاي متفاوتي انجام ميشود. هدف از انجام
اين تحقيق بررسي اين روشها براي مس و آلياژهاي آن بود .

پيشينه تحقيق
ايجاد تغيير در مرز دانه و اندازه دانه ها سالهاست كه از جمله روشهاي تغيير استحكام در مواد مي باشـد .
هنگامي كه دانه ها ريز باشند مساحت كل مرز دانه ها در واحد حجم پلي كريستال افزايش مي يابد و بـه
تبع آن خواص ماده بيشتر ب ر اساس خواص مرز دانه خواهد بود، برعكس هرچه دانهها درشتتـر باشـند
خواص ماده نزديك به رفتار درون دانه ها خواهد . دش مرز دانهها در دماي كمتر از نصف نقطه ذوب فلـز،
موانع قوي در برابر حركت نابجاييها به حساب مي آيند و به علت اختلاف آرايش كريـستالي دانـه هـاي
مجاور مانع لغزش نابجايي از يك دانه به دانه ديگر مي گردند. ليكن در دماهـايي بـيش از حـدود نـصف
نقطه ذوب، به عنوان مكانهايي مناسب جهت شروع ترك عمل مي نمايند، زيرا تغيير شكل بيشتر بر مرز
ها دانه متمركز ميگردد و به علت وجود ناخالصي در آنها تمايل به جدايش و شكست مرز دان هاي افزايش
 مييابد .
كرنش سختي يا كارسختي يكي ديگر از روش هاي استحكام دهي در فلـزات مـي باشـد و بيـشتر بـراي
استحكام دهي فلزات و آلياژهايي بکار مي رود که با عمليات حرارتـي سـخت نمـي شـوند ت. غييـر شـکل
پلاستيک تعداد نابجايي ها را زياد مي کند در نتيجه برخورد آنها بيشتر مي شود و اين خود باعـث ايجـاد
جاگهاي متعدد روي نابجايي ها و متوقف يا کند شدن آنها ميشود. يک فلز آنيـل شـده تقريبـا شـامل

۱۰ تا ۸ نابجايي بر سانتي متر مربع مي باشد در حال يكه چگالي نابجايي يك فلز كار سخت شـده در
حدود ۱۰ نابجايي بر سانتي متر مربع است .
مخلوط همگن دو يا چند نوع اتم در حالت جامد را محلول جامد مي نامند اضـافه کـردن اتمهـاي حـل
شونده در شبکه اتمهاي حلال، يا تشکيل محلول جامد، باعث افزايش استحکام آلياژ مي گردد. هنگـامي
که اتمهاي فلزي ديگر در زمينه فلز اوليه حل مي شوند ممکن است در هر يک از دو مکان جانـشين بـا
بين نشين قرار بگيرند . هنگامي که اتم حل شونده در جاي اتمهـاي حـلال قـرار گيـرد محلـول جامـد
جانشيني خواهد بود و هنگامي که اتم حلال در فضاهاي خالي بين اتمهاي حلال قـرار بگيـرد محلـول
جامد بين نشيني نام دارد . در عمل وقتي اتمهاي حل شونده به اندازه اتمهاي حلال باشد م حلول جامد
جانشيني و چنانچه بسيار کوچکتر باشد محلول جامد بين نشيني ايجاد خواهد شد .

تعداد صفحه :94

قیمت : پنج هزار تومان

پشتیبانی سایت :              serderehi@gmail.com

 

242 فکر می‌کنند “دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندسی مواد :مكانيزمهاي مقاوم شدن در آلياژهاي مس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *