متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مهندسی مواد  با عنوان : مروری بر عوامل موثر بر توسعه پایدار فلزات غیرآهنیدر ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی مواد – شناسایی، انتخاب و روش ساخت مواد فلزی
عنوان :
مروری بر عوامل موثر بر توسعه پایدار فلزات غیرآهنی تولیدی در ایران
استاد راهنما :
دکتر ناصر توحیدی
نگارش:
محمد پیماندار

چکیده
صنعت و فناوری یکی از شاخصترین محورهای زیربنایی توسعه در اقتصاد جهانی است.
محدودیتهای زیست محیطی توسعه پایدار در بخش صنعت، با فرایندهای تولید و مصرف مواد اولیه در
ارتباط مستقیم قرار دارند. با توجه به اینکه مشکلات زیست محیطی تولیدات صنعتی منحصر به یک
کشور یا منطقه خاص نبوده و تهدیدی برای کل جهان به شمار میروند، لازم است برای کاهش و یا حذف
پیامدهای زیست محیطی بخش صنعت، گروههای همکاری بینالمللی مختلفی، برای اتخاد سیاستهای
کاربردی در این زمینه تشکیل شود. در میان تمامی بخشهای صنعت، صنایع استخراج مواد معدنی و
فلزات با بیشترین چالشهای زیست محیطی مواجهاند. فعالیتهای معدنی و استخراج فلزات اثرات زیست
محیطی مخربی مانند تولید ضایعات خطرناک و پسابهای شیمیایی، انتشار گازهای گلخانهای و پدیده
گرمایش جهانی، تهی شدن منابع تجدیدناپذیر و همچنین مشکلات بهداشتی و امنیتی کارگران و
ساکنین اطراف معادن را به همراه دارند.
عملکرد پایدار در صنایع تولید فلزات غیرآهنی مانند آلومینیم، مس، سرب و روی، تنها از طریق
کاهش تولید و انتشار آلایندههای زیست محیطی امکانپذیر است. ارزیابی اثرات زیست محیطی
فرایندهای جدید و روشهای موجود برای تولید فلزات اغلب مشکل بوده که علت آن بررسی حجم زیادی
از ورودیها و خروجیها در فرایندهای تولید فلزات است. برای شناخت و بررسی آن بخش از چرخه عمر
یک فلز که اثرات زیست محیطی قابل توجهی دارد، از روش ارزیابی چرخه عمر (LCA) استفاده میشود.
در این سمینار، مهمترین شاخصهای توسعه پایدار در صنایع استخراج مواد معدنی و اثرات زیست
محیطی استخراج برخی از فلزات آهنی و غیرآهنی بیان میشود. همچنین با توجه به چالشهای زیست
محیطی منحصر به فرد در صنایع تولید آلومینیم، عملکرد پایدار در این صنایع از سه دیدگاه اقتصادی،
اجتماعی و زیست محیطی بررسی میشود.

مقدمه
طرح مفهوم توسعه پایدار در برابر توسعه به معنای عام، به علت بحرانهای زیست محیطی به وجود
آمده در اثر رشد صنایع و جمعیت به ویژه در کشورهای در حال توسعه، ارائه و در سال 1987 میلادی در
کمیسیون جهانی محیط زیست مورد بحث قرار گرفت. این کمیسون توسعهای را پایدار نامید که طی آن
روند تامین نیازهای نسل حاضر، توانایی نسلهای آینده را در تامین نیازهای خود با بحران مواجه نکند.
برای گرایش به توسعه پایدار، باید وضعیت موجود به وضعیت پایدار و مطلوب، به طور پیوسته یا ناپیوسته
تحول پیدا کند. هرگاه وضعیت واحدها در حالت مطلوب ادامه یابد، توسعه، پایدار خواهد بود.
فعالیتهایی مانند اکتشاف، استخراج و فرایندهای تولید فلزات میتوانند با تولید ثروت، کاهش
تنگدستی به ویژه در مناطق دورافتاده، بهبود سطح سلامتی، بالا رفتن کیفیت آموزش و استانداردهای
زندگی در جوامع، نقش موثری در دستیابی به اهداف توسعه پایدار ایفا کنند. در بسیاری از کشورها،
فعالیتهای اجتماعی صنایع فلزی و معدنی، از جمله شاخصهای رفاه در جوامع محسوب میشوند.
مفهوم عبارت توسعه پایدار در صنایع تولید فلزات، افزایش فشار برای بهبود بهرهوری در استفاده از
منابع اولیه و کاهش هر چه بیشتر تولید ضایعات جامد، پساب و انتشار آلایندهها به هواست. محصولات
کوچکتر و سبکتر با طول عمر بیشتر، منجر به کاهش در مصرف مواد اولیه مورد نیاز جامعه میشوند. از
سوی دیگر استفاده مجدد و بازیابی مواد هم به چنین کاهشی در مصرف منابع اولیه، انرژی و تولید
ضایعات کمک میکند. در میان موادی که بیش از سایرین مصرف میشوند، فلزات بیشترین پتانسیل
بازیابی و برگشت به چرخه تولید را دارند. در کل، ادامه روند تولید فلزات در آینده برای تداوم پیشرفت
جوامع به ویژه در کشورهای در حال توسعه، با توجه به پیشبینی رشد اقتصادی آنها، تنها از راه افزایش
سطح بازیابی فلزات امکانپذیر است. در میان صنایع استخراج و تولید فلزات غیرآهنی، صنعت آلومینیم،
چالشهای زیست محیطی منحصر به فردی دارد. به همین دلیل کمیتههای مختلفی در کشورهای عمده
تولید کننده آن، برای نظارت عالی بر عوارض زیست محیطی این صنایع تشکیل شده است.
فصلهای اول و دوم از این سمینار، به مروری بر تاریخچه و مفاهیم توسعه پایدار و بیان دیدگاههای
سازمانهای جهانی بنیانگذار و توسعه دهنده آن میپردازد. در فصل سوم، مهمترین شاخصهای توسعه
پایدار در صنایع استخراج مواد معدنی و پیامدهای زیست محیطی استخراج برخی از فلزات آهنی و
غیرآهنی بیان میشود. در فصل چهارم نیز با ارزیابی چرخه عمر فلز آلومینیم برای بررسی اثرات زیست
محیطی تولید آن، توسعه پایدار در این صنایع از سه دیدگاه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، بررسی
میشود.

مقدمه

توسعه غیرپایدار، منشاء بسیاری از مشکلات اساسی جهان است. گرچه تمرکز توسعه پایدار بر روی مسائل محیط زیست است، اما توسعه غیرپایدار زمینهساز بسیاری از مشکلات مهم اجتماعی و روند توسعه اقتصادی در کشورهاست. بنابراین برای محدود کردن پیامدهای ناشی از گرمایش جهانی، فقر فزاینده که حدود نیمی از مردم جهان با آن دست به گریباناند، کمبود منابع آبی و توزیع غیر عادلانه آن و موضوعات مشابه، باید راهحلهایی مطرح و به کار گرفته شوند [1]. مفهوم توسعه طی دهههای گذشته، منحصر به توسعه اقتصادی بود. اما جوامع بشری به آرامی دریافتند که توسعه اقتصادی در صورتیکه با توسعه اجتماعی و فرهنگی توأم نباشد، نتایج نامطلوبی را در پی خواهد داشت. در دهه 80 میلادی مفهوم جدیدی به نام توسعه پایدار وارد مباحث و منازعات بر سر توسعه اقتصادی و محیط زیست شد. توسعه پایدار نه تنها میان رشد اقتصادی و حفاظت از محیط زیست تعادل و سازگاری ایجاد کرد، بلکه زمینهساز تبادل نظر میان کشورها بر روی مفاهیم دیگری مانند مسائل اجتماعی و تعیین معیارهای جدیدی از توسعه پایدار شد [2 ، 3] 2-1- تعریف و تاریخچه توسعه پایدار افزایش نگرانی درباره اثر فعالیتهای انسانی و صنعتی بر محیط زیست سبب شده تا توجه متخصصان بیش از هر زمان دیگری به موضوع توسعه پایدار معطوف شود. مفهوم توسعه پایدار که مورد تایید کمیته WCED 2) که بعد از سال 1987 میلادی با عنوان کمیته براندلند 1 جهانی محیط زیست و توسعه ( شناخته شد، به صورت زیر است: “توسعهای که نیازهای نسل حاضر را براورده کند، بدون آنکه تهدیدی برای توانایی نسلهای آینده در تامین نیازهایشان باشد. چنین تعریفی از توسعه پایدار در بر گیرنده سه مفهوم زیر است:

1) توسعه انسانی؛

2) حفاظت از منابع طبیعی و صرفه جویی در مصرف آنها؛

3) حفظ توانایی نسلهای آینده در رفع نیازهایشان

تعداد صفحه :142

قیمت :  6000 تومان

پشتیبانی سایت :              info@elmyar.net

پایان نامه ها

 

مطالب مشابه را هم ببینید

Categories: مهندسی مواد

5 Comments

MiguNouryigo · شهریور 24, 1396 at 3:35 ب.ظ

Aquachem Kamagra http://cialtobuy.com – cialis Cialis Generico Vendita In Italia
Online Doxycycline
Propecia Effects Shedding online pharmacy Priligy Quanto Custa

MiguNouryigo · آبان 8, 1396 at 9:16 ب.ظ

Levitra Eigenschaften Viagra Et Performance Online Viagra Canada cheap cialis Comprar Cialis 5 Mg Generico

MiguNouryigo · آبان 10, 1396 at 3:48 ق.ظ

Buy Viagra In Ho Chi Minh 11 generic levitra for sale Acquisto Cialis Generico In Italia Cialis Generico Canada Cialis En Belgique Sans Ordonnance

MiguNouryigo · آبان 16, 1396 at 7:51 ب.ظ

Stendra 50mg Free Doctor Consultation online pharmacy La Pillola Viagra Viagra Generico Originale Hydrochlorothiazide Pills

MiguNouryigo · آبان 30, 1396 at 6:06 ب.ظ

Cialis Generico Roma Cialis Sales Best Online Canadian Generics viagra prescription Achat Kamagra Paris Canadian Drug Stores Cialis 10 Mg Tomar

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Related Posts

مهندسی مواد

پایان نامه مواد :ارزیابی فنی و اقتصادی پوشش­ اکسیدی روی ورق های فولادی

دانلود متن کامل پایان نامه مطالب مشابه را هم ببینید دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندسی مواد: نانو ذرات مغناطیسی هگزافریت باریمدانلود پایان نامه ارشدرشته مهندسی مواد :روشھای تولید و بررسی خواص مواد تابعی کام...پایان Read more…

مهندسی مواد

پایان نامه اثر دما و نسبت حجمی مذاب آلومینیم به مغزه جامد بر مشخصات فصل مشترک در فرآیند ریخته گری مرکب

دانلود متن کامل پایان نامه مطالب مشابه را هم ببینید پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مواد : بررسی عملیات حرارتی فولاد های ابزاری مورد اس...دانلود پایان نامه ارشد:اثر عملیات حرارتی پیرسازی بر ریزساختار و خواص Read more…

مهندسی مواد

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:متالورژی پودر

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد مطالب مشابه را هم ببینید پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد : پوشش های مقاوم به سایش آلیاژ های منیز...دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تاثیر متغیرهای Read more…