دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندسی مواد :مروري بر عوامل موثر بر توسعة پايدار فلزات غيرآهني

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مهندسی مواد  با عنوان : مروري بر عوامل موثر بر توسعة پايدار فلزات غيرآهنيدر ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي
سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد “M.Sc”
مهندسي مواد – شناسايي، انتخاب و روش ساخت مواد فلزي
عنوان :
مروري بر عوامل موثر بر توسعة پايدار فلزات غيرآهني توليدي در ايران
استاد راهنما :
دكتر ناصر توحيدي
نگارش:
محمد پيماندار

چكيده
صنعت و فناوري يكي از شاخصترين محورهاي زيربنايي توسعه در اقتصاد جهاني است.
محدوديتهاي زيست محيطي توسعة پايدار در بخش صنعت، با فرايندهاي توليد و مصرف مواد اوليه در
ارتباط مستقيم قرار دارند. با توجه به اينكه مشكلات زيست محيطي توليدات صنعتي منحصر به يك
كشور يا منطقة خاص نبوده و تهديدي براي كل جهان به شمار ميروند، لازم است براي كاهش و يا حذف
پيامدهاي زيست محيطي بخش صنعت، گروههاي همكاري بينالمللي مختلفي، براي اتخاد سياستهاي
كاربردي در اين زمينه تشكيل شود. در ميان تمامي بخشهاي صنعت، صنايع استخراج مواد معدني و
فلزات با بيشترين چالشهاي زيست محيطي مواجهاند. فعاليتهاي معدني و استخراج فلزات اثرات زيست
محيطي مخربي مانند توليد ضايعات خطرناك و پسابهاي شيميايي، انتشار گازهاي گلخانهاي و پديدة
گرمايش جهاني، تهي شدن منابع تجديدناپذير و همچنين مشكلات بهداشتي و امنيتي كارگران و
ساكنين اطراف معادن را به همراه دارند.
عملكرد پايدار در صنايع توليد فلزات غيرآهني مانند آلومينيم، مس، سرب و روي، تنها از طريق
كاهش توليد و انتشار آلايندههاي زيست محيطي امكانپذير است. ارزيابي اثرات زيست محيطي
فرايندهاي جديد و روشهاي موجود براي توليد فلزات اغلب مشكل بوده كه علت آن بررسي حجم زيادي
از وروديها و خروجيها در فرايندهاي توليد فلزات است. براي شناخت و بررسي آن بخش از چرخة عمر
يك فلز كه اثرات زيست محيطي قابل توجهي دارد، از روش ارزيابي چرخة عمر (LCA) استفاده ميشود.
در اين سمينار، مهمترين شاخصهاي توسعة پايدار در صنايع استخراج مواد معدني و اثرات زيست
محيطي استخراج برخي از فلزات آهني و غيرآهني بيان ميشود. همچنين با توجه به چالشهاي زيست
محيطي منحصر به فرد در صنايع توليد آلومينيم، عملكرد پايدار در اين صنايع از سه ديدگاه اقتصادي،
اجتماعي و زيست محيطي بررسي ميشود.

مقدمه
طرح مفهوم توسعة پايدار در برابر توسعه به معناي عام، به علت بحرانهاي زيست محيطي به وجود
آمده در اثر رشد صنايع و جمعيت به ويژه در كشورهاي در حال توسعه، ارائه و در سال 1987 ميلادي در
كميسيون جهاني محيط زيست مورد بحث قرار گرفت. اين كميسون توسعهاي را پايدار ناميد كه طي آن
روند تامين نيازهاي نسل حاضر، توانايي نسلهاي آينده را در تامين نيازهاي خود با بحران مواجه نكند.
براي گرايش به توسعة پايدار، بايد وضعيت موجود به وضعيت پايدار و مطلوب، به طور پيوسته يا ناپيوسته
تحول پيدا كند. هرگاه وضعيت واحدها در حالت مطلوب ادامه يابد، توسعه، پايدار خواهد بود.
فعاليتهايي مانند اكتشاف، استخراج و فرايندهاي توليد فلزات ميتوانند با توليد ثروت، كاهش
تنگدستي به ويژه در مناطق دورافتاده، بهبود سطح سلامتي، بالا رفتن كيفيت آموزش و استانداردهاي
زندگي در جوامع، نقش موثري در دستيابي به اهداف توسعة پايدار ايفا كنند. در بسياري از كشورها،
فعاليتهاي اجتماعي صنايع فلزي و معدني، از جمله شاخصهاي رفاه در جوامع محسوب ميشوند.
مفهوم عبارت توسعة پايدار در صنايع توليد فلزات، افزايش فشار براي بهبود بهرهوري در استفاده از
منابع اوليه و كاهش هر چه بيشتر توليد ضايعات جامد، پساب و انتشار آلايندهها به هواست. محصولات
كوچكتر و سبكتر با طول عمر بيشتر، منجر به كاهش در مصرف مواد اولية مورد نياز جامعه ميشوند. از
سوي ديگر استفادة مجدد و بازيابي مواد هم به چنين كاهشي در مصرف منابع اوليه، انرژي و توليد
ضايعات كمك ميكند. در ميان موادي كه بيش از سايرين مصرف ميشوند، فلزات بيشترين پتانسيل
بازيابي و برگشت به چرخة توليد را دارند. در كل، ادامة روند توليد فلزات در آينده براي تداوم پيشرفت
جوامع به ويژه در كشورهاي در حال توسعه، با توجه به پيشبيني رشد اقتصادي آنها، تنها از راه افزايش
سطح بازيابي فلزات امكانپذير است. در ميان صنايع استخراج و توليد فلزات غيرآهني، صنعت آلومينيم،
چالشهاي زيست محيطي منحصر به فردي دارد. به همين دليل كميتههاي مختلفي در كشورهاي عمدة
توليد كنندة آن، براي نظارت عالي بر عوارض زيست محيطي اين صنايع تشكيل شده است.
فصلهاي اول و دوم از اين سمينار، به مروري بر تاريخچه و مفاهيم توسعة پايدار و بيان ديدگاههاي
سازمانهاي جهاني بنيانگذار و توسعه دهندة آن ميپردازد. در فصل سوم، مهمترين شاخصهاي توسعة
پايدار در صنايع استخراج مواد معدني و پيامدهاي زيست محيطي استخراج برخي از فلزات آهني و
غيرآهني بيان ميشود. در فصل چهارم نيز با ارزيابي چرخة عمر فلز آلومينيم براي بررسي اثرات زيست
محيطي توليد آن، توسعة پايدار در اين صنايع از سه ديدگاه اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي، بررسي
ميشود.

مقدمه

توسعة غيرپايدار، منشاء بسياري از مشكلات اساسي جهان است. گرچه تمركز توسعة پايدار بر روي مسائل محيط زيست است، اما توسعة غيرپايدار زمينهساز بسياري از مشكلات مهم اجتماعي و روند توسعة اقتصادي در كشورهاست. بنابراين براي محدود كردن پيامدهاي ناشي از گرمايش جهاني، فقر فزاينده كه حدود نيمي از مردم جهان با آن دست به گريباناند، كمبود منابع آبي و توزيع غير عادلانه آن و موضوعات مشابه، بايد راهحلهايي مطرح و به كار گرفته شوند [1]. مفهوم توسعه طي دهههاي گذشته، منحصر به توسعة اقتصادي بود. اما جوامع بشري به آرامي دريافتند كه توسعة اقتصادي در صورتيكه با توسعة اجتماعي و فرهنگي توأم نباشد، نتايج نامطلوبي را در پي خواهد داشت. در دهة 80 ميلادي مفهوم جديدي به نام توسعة پايدار وارد مباحث و منازعات بر سر توسعة اقتصادي و محيط زيست شد. توسعة پايدار نه تنها ميان رشد اقتصادي و حفاظت از محيط زيست تعادل و سازگاري ايجاد كرد، بلكه زمينهساز تبادل نظر ميان كشورها بر روي مفاهيم ديگري مانند مسائل اجتماعي و تعيين معيارهاي جديدي از توسعة پايدار شد [2 ، 3] 2-1- تعريف و تاريخچة توسعة پايدار افزايش نگراني دربارة اثر فعاليتهاي انساني و صنعتي بر محيط زيست سبب شده تا توجه متخصصان بيش از هر زمان ديگري به موضوع توسعة پايدار معطوف شود. مفهوم توسعة پايدار كه مورد تاييد كميتة WCED 2) كه بعد از سال 1987 ميلادي با عنوان كميتة براندلند 1 جهاني محيط زيست و توسعه ( شناخته شد، به صورت زير است: “توسعهاي كه نيازهاي نسل حاضر را براورده كند، بدون آنكه تهديدي براي توانايي نسلهاي آينده در تامين نيازهايشان باشد. چنين تعريفي از توسعة پايدار در بر گيرندة سه مفهوم زير است:

1) توسعة انساني؛

2) حفاظت از منابع طبيعي و صرفه جويي در مصرف آنها؛

3) حفظ توانايي نسلهاي آينده در رفع نيازهايشان

تعداد صفحه :142

قیمت :  6000 تومان

پشتیبانی سایت :              serderehi@gmail.com

305 فکر می‌کنند “دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندسی مواد :مروري بر عوامل موثر بر توسعة پايدار فلزات غيرآهني

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *