دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندسی مواد : کاشتنیهاي فلزي، بررسی خواص مکانیکی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مهندسی مواد  با عنوان :کاشتنیهاي فلزي، بررسی خواص مکانیکی در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
سمینار براي دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب مواد فلزي
عنوان:
کاشتنیهاي فلزي، بررسی خواص مکانیکی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 هدف از این تحقیق بررسی انواع زیستمواد فلزي، خواص مکانیکی و کاربردهاي آنها میباشد.
بههمین منظور از منابع و تحقیقات گسترده و جدید موجود در این زمینه استفاده شده است. در
این تحقیق سعی شده است که اکثر زیست مواد فلزي و کاربردهایشان مورد بررسی قرارگیرند. در
این راه فولادهاي زنگنزن بخش عمدهاي را به خود اختصاص دادهاند که در آن علاوه بر اشاره به
گریدهاي موجود و رایج فولادهاي زنگنزن و کاربردهایشان، یک فولاد مارتنزیتی جدید مقاوم به
سایش با نام X15 T.N معرفی شده و بسیاري از خواص آن با سایر گریدهاي معروف مقاوم یه
سایش مقایسه شده است که نشان دهنده مقاومت به سایش بالاتر و کیفیت خوب برش این فولاد
است. همچنین فولادهاي زنگنزن نیکل پایین مورد بررسی قرار گرفتند و چون این فولادها اساساً
براي غلبه بر معایب مشهور Ti و مشکلات ناشی از آلرژيزایی Ni در فولادهاي پرکاربردي مثل
316L ساخته شدهاند با آنها مقایسه شد که نشان دهنده استحکام کشش استاتیک و مقاومت به
خمش چندگانه بالاتر آنها نسبت به آلیاژهاي Ti و 316L میباشد. در ادامه نیز به سایر آلیاژهاي
فلزي مانند انواع آلیاژهاي پایه کبالت، روشهاي ساخت و کاربردهایشان، انواع آلیاژهاي Ti خصوصاً
آلیاژهاي b -Ti با مزایاي زیاد در کاربردهاي زیستپزشکی (با داشتن پایینترین مدول الاستیک
در بین آلیاژهاي فلزي ایمپلنت و زیستسازگاري بالا)، آلیاژهاي شکل حافظه (مفصلاً نیتینول) و
سایر فلزات مورد استفاده در وسایل پزشکی مانند تانتالوم، زیرکونیوم و غیره پرداخته شد. در بخش
پایانی نیز به انواع ایمپلنتهاي ارتوپدي خصوصاً ایمپلنتهاي تثبیت داخلی اشاره شد و فولادهاي
نیکل پایین بهعنوان آلیاژي مناسب براي ساخت پلاکهاي استخوانی کوچک معرفی شد.

مقدمه
 امروزه زیست مواد در پزشکی کاربردهاي فراوانی پیدا کردهاست. گستره این مواد از فلزات
گرفته تا کامپوزیتها و پلیمرها متغییر است. بطور کل علم زیست مواد علم جدیدي بهشمار میرود
و دانشمندان هنوز در حال تحقیق بیشتر در این زمینه براي تولید زیست موادي با کیفیت و
زیست سازگاري بهتر میباشند. امروزه فعالیت در عرصه زیست مواد بهعنوان فعالیت در یک صنعت
چند ده میلیارد دلاري بهشمار میرود که سود بسیاري را براي صاحبان آن به ارمغان آورده است.
یک زیست مواد اساس ساخت ایمپلنتها و پرتزها را تشکیل میدهد چنانکه کارایی آن ایمپلنت یا
پرتز بشدت تحت تاثیر نوع و کیفیت زیست موادي است که در ساختشان بهکار رفته است.
 در این تحقیق یک زیست مواد اینچنین تعریف میشود: «هر ماده ساختگیاي که براي
جایگزین یا تعمیر و ترمیم طرزکار و عملکرد یک بافت بدنی که بطور پیوسته یا متناوب در تماس
با مایعات بدن است استفاده میشود». این تعریف قدري محدودکننده است چرا که شامل مواد
مورد استفاده براي وسایلی بهعنوان تجهیزات جراحی یا دندانپزشکی نمیشود. هرچند که این
تجهیزات در معرض مایعات قرار داده میشوند ولی آنها جایگزین یا مکملی براي عملکرد بافت
انسان نیستند که این باید مدنظر قرار گیرد، بههرحال آن موارد براي تجهیزات جراحی (خصوصاً
فولادهاي زنگنزن) در بخشهاي بعدي موجود در این تحقیق (مواد فلزي) بطور مفید مورد بررسی
قرار میگیرد.
 در تعریف فوق الذکر موادي که براي پرتزهاي خارجی مانند دست و پاي مصنوعی یا سمعکها
استفاده میشوند مستثنی میباشند چرا که این مواد در معرض مایعات بدن نیستند. در معرض

مایعات بدن قرار گرفتن معمولاً این را میرساند که زیست مواد در داخل بدن جاي داده میشوند
که این مکانها محدودیتهاي سختی روي موادي که میتوانند آنجا استفاده شوند ایجاد میکند.
 بطور کل یک زیست مواد باید دو خصوصیت را توماً با هم داشته باشد، یعنی هم زیستسازگار
باشد و هم باید خواص مکانیکی و فیزیکی مناسبی داشته باشد. براي استفاده بهینه، یک زیست
مواد باید قابلیت تغییر یا ماشین کاري براي شکلهاي مختلف (با داشتن هزینه نسبتاً پایین) و
دسترسی آسان را داشته باشد.

تعداد صفحه :182

قیمت :  6000 تومان

پشتیبانی سایت :              serderehi@gmail.com

548 فکر می‌کنند “دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندسی مواد : کاشتنیهاي فلزي، بررسی خواص مکانیکی