دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندسی مواد : بررسي تاثير پوشش هاي مختلف بر رفتار سايشي

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته   مهندسی مواد با عنوان : بررسي تاثير پوشش هاي مختلف بر رفتار سايشيدر ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي
سمينار براي دريافتدرجه كارشناسيارشد”.M.Sc”
مهندسي مواد- شناسايي و انتخاب مواد فلزي
عنوان :
بررسي تاثير پوشش هاي مختلف بر رفتار سايشي
رينگ پيستون

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده
رينگ پيستون وسيله آب بندي مكانيكي مورد استفاده در موتورهاي احتراق داخلي مي باشـد .
اگرچه رفتار سايشي پوشش هاي متنوع اعمالي بر روي رينگ هاي پيستون به صورت موردي
توسط محققان زيادي مورد بررسي قرار گرفته است، ليكن تحقيقات اندكي به منظور مقايـسه و
بررسي كلي پوشش ها انجام شده است. در اين تحقيق، تاثير پوشـش هـاي مختلـف بـر رفتـار
سايشي رينگ پيستون مورد مطالعه قرار گرفته است.
در گذشته پوشش كرم سخت متداولترين پوشش اعمالي بر روي رينگ هـاي پيـستون بـود. در
سالهاي اخير اين پوشش با رينگ هاي فـولادي نيتريـده شـده جـايگزين شـده ا سـت. همچنـين
آبكاري كامپوزيت NiP-Si3N4 و TiN يا Cr2N رسوب بخاردهي شده به روش فيزيكي PVD
نيز در سطوح رينگ هاي پيستون اعمال مي شود. نتايج تست هاي سايش بهبود چشمگيري كه
با بكاربردن اين پوشش ها حاصل مي شود را نشان مـي دهـد . از ديگـر پوشـش هـاي اعمـالي
مي توان به Ti-TiN اشاره نمود. در اين نوع پوشش، با افزايش تعداد لايـه هـا تلفـات سايـشي
رينگ و نيز سيلندر مقابل آن كاهش مي يابد. بطوريكه حتي يك پوشش سه لايه Ti-TiN نيز از
نظر تلفات سايشي شرايط بهتري از رينـگ هـاي آبكـاري كـروم و رينـگ هـاي فـسفاته را دارا
مي باشد. پوشش هاي الكترولس آلياژ Ni-P و كامپوزيت Ni-P/SiC نيـز اسـتفاده شـده انـد .
نتايج تستهاي سايش بيانگر آن است كه مقاومت سايشي پوشش Ni-P بهتر از چدن و پوشش
فسفاته بوده ولي ضعيفتر از پوشش Ni-P/SiC و نيز آبكاري با كروم مي باشد.

مقدمه
در يك موتور احتراق داخلي، مجموعـه پيـستون بيـشترين نقـش را در مكـانيزم تبـديل انـرژي
شيميايي سوخت به كار مكانيكي ايفا مي نمايد. در طي چنـد دهـه گذشـته، رفتـار تريبولـوژيكي
سطوح تماسي حاصل از بدنه پيستون، رينگ هاي پيستون و جداره سـيلندر توجـه بـسياري از
پژوهشگران را به خود جلب كرده است. در اين بين، رينگ هاي پيستون بعنـوان پيچيـده تـرين
قطعات تريبولوژيكي موتور با تاثير گذاري بر بـازه موتـور، مـصرف سـوخت و روغـن و نيـز
انتشار آلاينده هاي مضر در چگونگي عملكرد موتورهاي احتراق داخلـي نقـش بـسزايي دارنـد .
حجم بالاي مقالات چاپ شده در اين رابطه نشان دهنده اهميت اين موضوع مي باشد.
بطور خلاصه موارد زير از رينگ هاي پيستون انتظار مي رود:
1-اصطكاك پايين به منظور بدست آوردن نرخ بازده بالا
2- سايش كم رينگ ها به منظور اطمينان از عمر كاري طولاني مدت
3- سايش پايين جداره سيلندر به منظور حفظ بافت سطحي
4- ايجاد حداقل آلودگي با محدود كردن جريان روغن به محفظه احتراق
5- حداكثر قابليت آب بندي به منظور حصول نرخ بازه عالي
6- مقاومت مطلوب در برابر خستگي هاي حرارتي و مكانيكي
مدتهاست كه سطوح رينگ هاي پيستون به منظور كاهش سايش و نيز اصطكاك پوشـش دهـي
مي شوند. پوشش هاي سطحي و تكنيك هاي عمليات حرارتي بطور پيوسته در حـال گـسترش
يافتن بوده و هر از چند گاه خانواده هاي جديدي از پوشش ها به بازار معرفي مي شوند.
بهبود خواص سايشي مجموعه رينگ پيستون-سيلندر مي تواند سبب افزايش عمر كاري و نيـز
كاهش هزينه هاي تعويض و سرويس و نگهداري موتور گردد.

تعداد صفحه :102

قیمت : 6000 تومان

پشتیبانی سایت :              serderehi@gmail.com

6 فکر می‌کنند “دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندسی مواد : بررسي تاثير پوشش هاي مختلف بر رفتار سايشي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *