دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندسی مواد:عمليات حرارتي آستمپرينگ، قطعات با ضخامت بالا

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته   مهندسی مواد با عنوان : عمليات حرارتي آستمپرينگ، قطعات با ضخامت بالا در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي
پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد “MSc”
مهندسي مواد – شناسايي و انتخاب مواد مهندسي
عنوان:
عمليات حرارتي آستمپرينگ، قطعات با ضخامت بالا

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده:
هدف اين تحقيق، رسيدن به آلياژي از چدن نشكن و روش عمليات حرارتي است كه بتواند خواص مكانيكي در
حد ميل لنگ ساخته شده از فولاد فورج موليبدن – كروم دار را داشته باشد. براي دستيابي به اين هدف، ابتدا به
خواص مكانيكي استاندارد A/897 كه مربوط به چدن آستمپر است مراجعه شد، درصد و بازه عناصر آلياژي مورد
نظر به دست آمد. درصد عناصر آلياژي با توجه به تركيب قطعات مشابهي كه با اين ضخامت ساخته شده بود از اين
بازه انتخاب شد و براي تاييد آستمپرپذيري تركيب انتخاب شده در ضخامت 6 سانتي متر، درصد عناصر آلياژي در
رابطه تجربي كه توسط Dorazil به دست آمده بود قرار داده شد. براي تهيه نمونه هاي آزمون به ريخته گري
Y-Block نياز بود كه ابعاد آن با توجه به حداكثر ضخامت ميل لنگ، از استاندارد A/897 انتخاب شد. سپس چدن
نشكن با تركيب آلياژي انتخاب شده در قالب Y-Block ريخته شد. دما و زمان آستمپر كردن با توجه با نمودارهاي
عمليات حرارتي و كارهاي مشابه انجام شده از قبل انتخاب شد. Y-Block در دماي 900 درجه سانتي گراد در
حمام نمك مذاب به مدت 2 ساعت آستنيته شد و سپس در مدت كمتر از 4 ثانيه از كوره آستنيته به حمام نمك با
دماي 350 درجه سانتي گراد جهت تمپر كردن منتقل گرديد و به مدت 3 ساعت در آنجا نگهداري شد. براي
بررسي تاثير ضخامت بر ويژگي هاي ساختاري و خواص مكانيكي، Y-Block عمليات حرارتي به سه قسمت بالايي و
مياني و پاييني تقسيم شد و از هر قسمت نمونه هايي براي آزمون كشش، ضربه و متالوگرافي تهيه شد.
مقدار استحكام نهايي آزمون كشش براي نمونه بالايي 973 MPa، مياني 925 MPa و پاييني 945 MPa به
دست آمد و با توجه به استحكام نهايي ميل لنگ فولادي كه 980 MPa است مقدار قابل قبولي است و انرژي
آزمون ضربه شارپي بدون شيار براي نمونه هاي بالايي و مياني 80 J و نمونه پاييني 100 J به دست آمد. در نمونه
هاي بالايي، مياني و پاييني بعد از عمليات حرارتي به ترتيب سختي 335 ، 320 و 345 برينل مشاهده شد.

مقدمه
چدن نشكن آستمپر گروهي از چدن هاي نشكن هستند كـه جهـت بـه دسـت آوردن ريـز سـاختار اساسـاً
بينايتي تحت عمليـات حرارتـي ايزوترمـال (آسـتمپرينگ) قـرار مـي گيرنـد. چـدن هـاي ADI بيشـترين خـواص
استحكامي را در كل خانواده چدن ها دارا هستند. اين خواص اساساً به تركيب شيميايي و شـرايط عمليـات بسـتگي
دارد خواص چدن ها در حدي است كه قطعات ساخته شده از اين نوع چدن، تحت شرايطي بـه راحتـي مـي تواننـد
جايگزين قطعات ساخته شده از فولادهاي ريختگي، فولادهـاي آهنگـري شـده، فولادهـاي كـم آليـاژ پـر اسـتحكام
(HSLA) و فولادهاي سخت شونده سطحي (Case Hardening) شوند در قطعات با ضخامت بالا تجمع عناصـر
آلياژي در يك مكان باعث افزايش اثرات تخريب كننده عناصر آلياژي بر روي خواص مكانيكي ميشود.
ساختار زمينه تيغههاي فريت غني از كربن ( آسفريت )، فريت به همراه كاربايد ، آستنيت غني از كـربن، آسـتينيت
تحول نيافته UAV و در مواردي مارتنزيت در مناطق مـرز بـين سـلولي اسـت چـدن ADI بـه راحتـي مـيتوانـد
جايگزين فولاد ريختهگري شود و همچنين در بسياري از كاربردها مي تواند جايگزين فولاد كم آلياژ آهنگري شود.
استحاله آستمپرينگ در چدن داكتيل دو مرحلهاي است. در مرحلـه اول اسـتحاله ،آسـتنيت بـه فريـت سـوزني يـا
مجموعه اي از فريت و كاربيد وآستنيت پركربن تبديل ميشـود. در مرحلـه دوم اسـتحاله چنانچـه قطعـه ريختگـي
طولاني تر از زمان مورد نياز در دماي آستمپر نگه داشته شود زمينه آستنيتي به فريـت و كاربيـد تجربـه مـيشـود
استحكام بالا توام با تافنس بالا ناشي ازساختار ميكروسكوپي شامل آستينت پركربن و فريـت سـوزني مـيباشـد كـه
كميته ASTM آن را آسفريت نام نهاده است از آنجايي كه در قطعات ضـخيم سـاخته شـده از چـدن هـاي ADI
ناگزير بايد از عناصر آلياژي استفاده شود ( به جهت بالا بردن قابليت آستمپر پذيري ) سعي شده اسـت كـه عوامـل
موثر بر مورفولوژي گرافيت و همچنين عيوب ايجاد شده در اين قطعات بر اثـر اسـتفاده از عناصـر آليـاژي بـه طـور
خلاصه شرح داده شود.

 تعداد صفحه :84

قیمت : 6000 تومان

 

پشتیبانی سایت :              serderehi@gmail.com

4 فکر می‌کنند “دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندسی مواد:عمليات حرارتي آستمپرينگ، قطعات با ضخامت بالا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *