دانلود پایان نامه ارشد رشته معدن : مدیریت ریسک در استخراج پایه هاي زغالی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  معدن با عنوان :   مدیریت ریسک در استخراج پایه هاي زغالی   در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم تحقیقات
دانشکده تحصیلات تکمیلی
سمینار براي دریافت درجه کارشناسی ارشد“M.Sc”
مهندسی معدن – استخراج
عنوان:
مدیریت ریسک در استخراج پایه هاي زغالی
آفریقاي جنوبی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

احداث تونل و دیگر فضاهاي زیرزمینی به دلیل مواجهه با عدم قطعیتهاي بی شمار همواره با ریسکهـایی
روبرو میباشد. دلیل این امر آن است که ساخت سازههاي زیرزمینی و به طور اخـص تونـل بـا زمـین و مسـائل
مربوط به آن در ارتباط میباشد. لذا به دلیل پیچیدگی مسائل مربوط بـه زمـین نظیـر ژئوتکنیـک، مورفولـوژي،
تکتونیک، مسائل مربوط به آب، سنگ شناسی و غیره شناسایی ، ارزیابی و کنترل ریسکها با مشکل مواجه می-
باشد. همچنین با توجه به اینکه عدم شناسایی ریسکهاي موجود و مدیریت مناسب آنها باعث خسارتهاي مالی
و جانی فراوان خواهد شد، آماده سازي یک سیستم مدیریت ریسک جهت پاسخگویی به همـه نیازهـاي موجـود
بسیار ضروري میباشد.گذشته از تقاضاي عمومی براي حفاظت از فضاي سبز، وضع و اخذ حقوق و عوارض بسیار
زیاد براي ایجاد فضا و تأسیسات سـطحی در منـاطق شـهري داراي تـراکم، باعـث افـزایش و تـرویج اسـتفاده از
فضاهاي زیرزمینی شده است.کارها و پیشگوییهاي انجـام شـده در مـورد مناسـب و مطلـوب بـودن فضـاهاي
زیرزمینی، همراه با پیشرفتهاي فنی صنعت تونلسازي در امر حفر سریع فضـاها، ایـن گزینـه زیرزمینـی را بـه
صورتی بسیار جذاب درآورده است. از طرف دیگرفضاهاي زیرزمینی به علت اینکه درمحیطی با عدم قطعیت بـالا
هستند، ریسکهاي بالایی را نیز به دنبال دارند.هر فعالیت زیرزمینی احتیـاج بـه سـرمایه گـذاري بـالا و برنامـه
زمانبندي صحیح دارد، که نادیده گرفتن ریسکهاي رودرروي پروژه منجر به افـزایش بـی رویـه هزینـه و زمـان
میشود، و ادامه پروژه را با مشکل مواجه میکند. یک پروژه در هر مرحلـه از طراحـی، سـاخت و اجـرا بـا انـواع
مختلف ریسکها روبرو است، که باید به موقع شناساییشده و کنترل شود. مدیریت ریسک یکی از ابزاري اسـت
که درست به موقع براي نجات زندگی کارکنان و موفقیت پروژه، ممکن و در دسترس است.
پیشینه مدیریت ریسک به دهه 1960 بازمیگردد که اولین بار در صنعت بیمه به کار گرفته شد. در دهه 1980
مدیریت کیفیت جهت بهبود کیفیت فرآیندهاي تجاري پذیرفته شد. در سال 1990 یک سیستم مدیریت ریسک
جامع در کانادا تدوین شد و متعاقب آن در سال 1995 در اسـترالیا و نیوزیلنـد نیـز سیسـتم مـدیریت ریسـک
استاندارد تدوین شد. امروزه تقریباً در تمام سازمانهاي متوسط تـا بـزرگ اسـتفاده ا ز سیسـتم جـامع مـدیریت
ریسک متداول شده است. قبل از شروع مدیریت ریسک در پروژه ریسکهاي مختلفی که پروژه بـا آنهـا درگیـر
است، معرفی شده و با توجه به شدت و میزان تأثیر آنها بر روي پیشروي پروژه و پایداري سازه مورد نظر، حـوزه
مدیریت آنها مشخص میشود.از جمله مهمتـرین فضـاهاي زیرزمینـی تونـل هـا هسـتند، در ایـن سـمینار انـواع
طبقهبنديهاي ریسکها در سازههاي زیرزمینی با تأکید بر تونلها، مورد بررسی قـرار گرفتـه و در نهایـت یـک
طبقهبندي کلی که در برگیرنده همه موارد بررسی شده باشد، ارائه شده است.
کلیدواژهها : مدیریت ریسک، فضاهاي زیرزمینی، تونل، ارزیابی ریسک، شناسایی ریسک

مقدمه
کارها و پیشگوییهاي انجام شده در مورد مناسب و مطلوب بودن فضاهاي زیرزمینی، همراه با پیشرفتهاي فنی
صنعت تونلسازي در امر حفر سریع فضاها، این گزینه زیرزمینی را به صورتی بسیار جذاب درآورده است. از طرف
دیگرفضاهاي زیرزمینی به علت اینکه درمحیطی با عدم قطعیت بالا هستند، ریسکهاي بالایی را نیز به دنبال دارند، از
جمله دلایل ریسکهاي بالا در سازههاي زیرزمینی می توان به ناشناخته بودن زمین، وجود آبهاي زیرزمینی، محدود
بودن فضاي در دسترس، سنگینوزن بودن فعالیتهاي حمل ونقل، تاریک بودن فضاي کاري، محدود بودن هواي تازه
وغیره اشارهکرد.
بیشترین حوادث و رخدادها، اغلب با عدم قطعیت همراه است، بنابراین پیشرفت سیستمهاي آنالیز ریسک و
جلوگیري از وقوع حوادث امري ضروري است. توجه بسیار زیادي براي به حداقل رساندن توزیع خسارات درگیر و
عوامل ایجادکننده آنها در سازههاي زیرزمینی وجود دارد. در نتیجه تعداد گزارشات درخصوص حوادث در تونلها و
دیگر سازههاي زیرزمینی نسبتاً کاهش یافته است. مرور جنبههاي ایمنی کلی در سازههاي زیرزمینی، بویژه انواع
مختلف حوادث و نتایج آنها، در این سمینار مورد بررسی قرار گرفتهاست. عوامل اصلی حوادث و خرابیها شرح داده
شده و دستهبندي شدهاند. این عوامل شامل مطالعات ژئوتکنیکی ناکافی، خطا در مراحل طراحی و محاسبات با
استفاده از روشهاي عددي، خطا در طول ساخت و در طول بهرهبرداري سازههاي زیرزمینی، حوادث و رویدادها در
پروژههاي زیرزمینی در تونلهاي ترابري و در سیستمهاي زیرزمینی شهري ذکر شدهاست.
مطالعه حوادث و خسارات در سازههاي زیرزمینی ابزاري بسیار مهم براي درك پدیدههاي ناپایدار و
مکانیسمهایی است که در ساخت سازهها با آنها روبرو میشویم. در نتیجه این مطالعات امکان انتخاب مناسبترین
روش ساخت را براي پروژههاي بعدي فراهم میآورد.
تعداد حوادث و رویدادها در چندسال پیش بنا به دلایلی بطور قابلملاحظهاي افزایش یافتهاست، که اساساً
مرتبط با رشد ساخت تونلها و این واقعیت که ریسکهاي وابسته از ابتدا شناخته نشده و کنترل نشدهاند و بعضی
مواقع با اطمینان بیش از حد روي روشهاي ساخت همراه هستند، میباشد. از آنجائیکه بسیاري ازحوادث یا
رویدادها گزارش نمیشوند، تعیین آمار کافی درباره عوامل اصلی وقوع این اتفاقات ممکن نیست. بنابراین فقط امکان
ارائه یک توصیف از وقایع رخداده و خلاصهاي از عوامل اصلی حوادث یا رویدادهاي اتفاقافتاده در کارهاي زیرزمینی
ممکن است.
ساخت تونلها در فضاهاي شهري، منجر به حرکت زمین در اطراف آنها میشود که ممکن است فشارهاي
محیطی قابل توجهی به علت وقوع احتمالی حوادث یا خسارات مهم روي زیربناهاي سطحی یا زیر سطحی، به اندازه
اختلالات و ارتعاشات، بهویژه در طول فرآیند ساخت، داشته باشد. بنابراین از نقطه نظر طراحی و برنامه ریزي،
پیشروي با هدف کمینهکردن مخاطرات وابسته یا خسارات، ضروري است.
از جمله دلایل ریسکهاي بالا در سازههاي زیرزمینی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 زمین یا سنگ همیشه غیر قابل پیشبینی هستند.
 آب پیشبینی نشده در مقادیر زیاد، یک عامل تعیینکننده است.
 فضاي در دسترس بسیار محدود است.
 عملیات حمل و نقل، سنگین و همراه با مصرف انرژي بالا میباشد.

تعداد صفحه : 56

قیمت: شش هزار تومان

 

پشتیبانی سایت :              [email protected]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *