دانلود پایان نامه ارشد رشته معدن :طراحي لرزه نگاري 3بعدي درمناطق زمين شناسي

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته معدن با عنوان : طراحي لرزه نگاري سه بعدي در مناطق پيچيده زمين شناسي جنوب ايران

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي
“M.Sc”پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد
اكتشاف- مهندسي معدن
عنوان :
طراحي لرزه نگاري سه بعدي در مناطق پيچيده زمين شناسي جنوب ايران

برای رعایت حریم خصوصی اسامیاستاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده
توليد شده بوسيله 1 آرايه چشمه و گيرنده در برداشت دانسته هاي لرزه اي براي تضعيف امواج سطحي
، ثبت صحيح امواجي كه طول 2 چشمه استفاده مي شوند. از طرفي با توجه به فاصله نمونه برداري مكاني
موج كوتاهتري از دو برابر فاصله دو ايستگاه دارند مقدور نبوده و بنابراين با استفاده از آرايه هاي چشمه
و گيرنده مي توان اين امواج را كه مستعد الياس
شدن هستند تضعيف كرد. بنابراين براي تضعيف 3
بيشتر اين پديده ها (امواج سطحي و الياسينگ مكاني)، نياز به بهينه سازي آرايه ها داريم.
يكي از روشهاي بهينه سازي آرايه چشمه و گيرنده روش هماميخت مكاني

است. در اين روش هر آرايه
پيچيده
تشكيل شده كه با قرار گرفتن كنار هم يك آرايه بزرگ بوجود مي آورند. با 6 از چند آرايه ساده 5
7 استفاده از آرايه هاي ساده 2 و 3 عضوي و قرار دادن نقاط فرورفته
پاسخ 8 اين آرايه ها در پهناي كناري
نهايي آرايه مي توان اين پهنا را تضعيف كرد. با توجه به اينكه هر دو آرايه چشمه و گيرنده روي دامنه
امواج ايجاد شده تاثير مي گذارند و مقدار كل تاثير آرايه چشمه و گيرنده برابر با مجموع اين دو تاثير بر
حسب دسي بل است، مي توان با استفاده از تاثير آرايه چشمه بر پاسخ نهايي آرايه هاي چشمه و
گيرنده نيز پاسخ نهايي را بهينه كرد.
در عمليات دوبعدي چشمه و گيرنده در امتداد هم قرار دارند و آزيموت

بين امتداد آنها صفر است، ولي
در عمليات سه بعدي اين زاويه ثابت نبوده و متغير است، بنابراين در بهينه سازي آرايه چشمه و گيرنده
نياز به بررسي پاسخ نهايي در تمامي آزيموتهاي موجود بين امتداد چشمه و گيرنده مي باشيم تا پاسخ
برابر و پهناهاي فرعي تضعيف شده باشد. در اين پايان 10 نهايي در تمامي آزيموتها داراي پهناي اصلي
نامه پس از بررسي آرايه هاي خطي و سطحي در آزيموتهاي متفاوت به

 اين نتيجه مي رسيم كه آرايه هاي سطحي در آزيموتهاي مختلف پاسخ بهتري از آرايه هاي خطي
مي
دهند و به همين دليل پيشنهاد شده است كه در عمليات سه بعدي از آرايه هاي سطحي بجاي آرايه
هاي خطي استفاده شود.

مقدمه
با توجه به نياز دنيا به سوختهاي آلي و تامين انرژي مصرفي از اين طريق ، استفاده از روشهاي
ژئوفيزيكي در سالهاي اخير بطور گسترده اي در اكتشاف و بهره برداري مخازن نفت و گاز اهميت
خودراآشكارساخته است.
در ميان تمامي روشهاي ژئوفيزيكي ،روش لرزه نگاري در اين سالها به يگانه روش سودمندبا ضريب
اعتماد نسبتا خوبي در اين زمينه تبديل گرديده است.
در عمليات لرزه اي مانند تمامي روشهاي ژئوفيزيكي يك سري دانسته وارد شده و سپس عمليات
پردازش و تفسير بر روي آن صورت مي گيردو بالطبع هر چه اين دانسته ها دقيق ترو با كيفيت بيشتري
باشد نتايج بهتري حاصل مي گردد.
يكي از مهمترين شاخصهاي كيفيت يك عمليات لرزه اي، بالا بودن نسبت سيگنال به نويز يا كم بودن
نويز هاي خطي (امواج سطحي)، نويزهاي اتفاقي ثبت شده درهنگام دريافت امواج مي باشد.
روشهايي كه در ابتدا تا سال 1990 م بر اكتشافات لرزه اي حكمفرما بود بر مبناي آرايه ها با طول بلند
جهت حذف طول موجهاي امواج سطحي بودكه باعث از دست دادن اطلاعات در لايه هاي شيبداربود و
بطور كلي مشكلات زير را داشت [1]
– مشكل الياسينگ مكاني
– عدم پاسخ دهي درجهتهاي مختلف درطراحيهاي سه بعدي
– عدم پاسخ دهي درافستها و دورافتها
در اين تحقيق با بررسي معايب و موانع موجود بر سر راه عمليات لرزه نگاري، راه حلهاي مختلف در
جهت حل مشكلات مختلف بررسي گرديده و درتعدادي از پروژه هاي در دست اقدام به مرحله عمل
رسانده مي شود.

در لرزه نگاري اكتشافي، طراحي به يك مرحله پردازشي اتلاق مي شود كه سعي دارد رخدادهاي لرزه
اي را از لحاظ موقعيت و ميزان تمركز و وضوح بهبود بخشد. اين عبارت اساساً هم معني با تصوير سازي
است. قبل از طراحي ، معمولاً دانسته هاي لرزه اي اوليه با فرضيات اوليه با تريسهاي پلات شده در
موقعيت سطحي گيرنده و محور عمودي زمان به نمايش در مي آيند اين بدين معناست كه بازتاب هاي
شيب دار در مختصات جانبي صحيح قرار نداشته و محور عمودي زمان نيازمند تبديل به عمق مي باشد.
علاه بر متمركز كردن و استقرار مكاني، الگوريتم هاي طراحي موجب تنظيم فاز دامنه دانسته هاي لرزه
اي شده و اثرات گسترش هندسي را كاهش مي دهند.
18
طراحي را مي توان بعنوان يك راه حل تقريبي براي مسئله معكوس ميدان موج الاستيكي معرفي كرد
. براي تخمين پارامترهاي الاستيكي زمين بايستي ميدان موج الاستيكي معكوس بعنوان ورودي مورد
استفاده قرار گيرد. عموماً يك مسئله ساده را مي توان با يافتن راه حلي با استفاده از معادلات
ديفرانسيلي كاهش دانسته شده و با مد نظر قرار دادن مشخصات ضرايب معادله بعنوان نقشهاي مكاني و
با توجه به شرايط مرزي مناسب حل كرد.
اگر چه چنين پردازشي اغلب خيلي مشكل است ولي خيلي ساده تر از انجام مسئله معكوس
است.معمولاً حل معادله معكوس به تخمين ضرائب معادله ديفرانسيل جزئي مي انجامد اين در حالي
است كه تعداد وروديها براي تعيين كليه خروجي هاي انتظار داشته كافي نيست. علاوه بر اين، مسائل
معكوس عموماً غير خطي اند و راه كارهاي عملي بطور معمول، تقريبهاي خطي شده هستند يعني اينكه
به يك مدل اوليه فرض شده خيلي حساس مي باشند. و اين جاي بسي بدشانسي است زيرا آگاهي و
شناخت از زير سطح خيلي محدود مي باشد و ساختار مدلهاي اوليه فوق العاده مشكل است.[3]
بنابراين به دلايل متعدد، طراحي مضاف بر اينكه يك راه حل تقريبي براي مسئله معكوس است، غير
خطي بودن نيز اضافه مي گردد. لزوم يافتن راه حل هاي تقريبي به تعداد زيادي از الگوريتمهاي متفاوت
طراحي منتهي مي شود. با راههاي مختلف كه وجوه مشابه زيادي نيز دارند مي توان الگوريتمهاي
متفاوت طراحي را دسته بندي كرد.

تعداد صفحه :160

قیمت شش هزار تومان

 

پشتیبانی سایت :              [email protected]

549 فکر می‌کنند “دانلود پایان نامه ارشد رشته معدن :طراحي لرزه نگاري 3بعدي درمناطق زمين شناسي