دانلود پایان نامه ارشد رشته معدن : حفر، کنترل و نگهداري تونلها در زمینهاي آماسی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  معدن با عنوان :   حفر، کنترل و نگهداري تونلها در زمینهاي آماسی    در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی

 سمینار براي دریافت درجه کارشناسی ارشد”.M.Sc”
مهندسی معدن-استخراج

عنوان:
حفر، کنترل و نگهداري تونلها در زمینهاي آماسی و مچاله شونده

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده
 رفتاري که زمین در شرایط آماسی یا فشارنده, بر اثر حفر تونل از خود نشان مـی
دهد، یکی از مباحث مهم در امر تونل سازي می باشد. زیرا در این زمین هـا، سـنگها بـه
درون تونل حرکت میکنند و باعث بروز مشکلاتی در نگهداري و ادامۀ کار تونل سازي می
شوند. با توجه به این که یکی از کارهاي اساسی و اولیـه در تونـل سـازي تـشخیص نـوع
زمین است، لذا براي تونل زنی در سنگهاي آماسی و فشارنده نیاز است ابتدا نوع پدیـده
و شدت آن با دقت شناخته شـود. بـه دلیـل اینکـه در ایـن مرحلـه اطلاعـات دقیقـی در
دسترس نیست، باید از روش هاي مناسب و با توجه به نوع اطلاعات در دسترس این کـار
انجام گیرد. پس از شناخت این پدیده و درجه آن، فشار وارد بر سیستم نگهداري بـر اثـر
تغییر شکل هاي ایجاد شده محاسبه می شود، آنگاه سیستم نگهدارندة مناسب انتخـاب و
نصب می شود. همچنین تونل زنی در این زمین ها نیازمنـد بـه روش حفـاري اسـت کـه
بتواند با تغییر شکل هاي بزرگ به وجود آمده و شرایط موجود هماهنگی ایجاد کند.
 به همین منظور و براي بیان بهتر این موضوع، این سمینار به دو بخش تقسیم شده
است. در بخش اول این سمینار به زمینهاي آماسی،ارزیابی پتانسیل تورم، روشهاي
مختلف کنترل تورم و نگهداریهاي خاص اینگونه زمینها پرداخته شده است و بخش دوم
نیز به زمینهاي فشارنده، پیش بینی شرایط زمین با استفاده از روشهاي تئوریکی وتجربی،
انواع سیستمهاي نگهداري وروشهاي حفاري خاص اینگونه زمینها که در سالهاي اخیر
رواج پیدا کرده اختصاص دارد، در پایان هر بخش مطالعه موردي به منظور آشنایی بیشتر
آمده است.

مقدمه
 با توجه به سیر صعودي افزایش جمعیت وگسترش نیاز مندیهاي متعدد انسانها ونیاز مبرم به بخـش
ارتباطات و اهمیت ساخت جاده هاي ارتباطی در راستاي توسعه شهر نشینی و همچنین در امـور سـد
سازي به عنوان تونلهاي انحراف آب وموارد بیشمار دیگر در این مقوله، گسترش صنعت تونـل سـازي و
فضاهاي زیر زمینی یک امر ضروري ومهم میباشد و به ناچار در بعضی موارد، این پروژه ها در زمینهاي
مساله داري مثل زمینهاي آماسی وفشارنده انجام میشود.
 در ابتدا شرایط تورم و فشارندگی را بصورت پدیده شناسی مورد بررسی قـرار مـی دادنـد. یعنـی در
مواردي که با این پدیده ها برخورد می کردند با توجه به مـشاهدات و تحلیلـی کـه از روي نـوع رفتـار
زمین در حین حفاري تونل انجام می گرفت راهکارهایی براي مقابله با آن ارائه میـشده اسـت، در ایـن
موارد تفاوت زیادي بین سنگ هاي فشارنده و آماسی وجود نداشت و از آنجا کـه در ایـن نـوع سـنگها
تغییر شکلهاي بزرگ ایجاد میشد این دو نوع سنگ را در یک گروه قرار میدادند.
 اولین تعریف براي سنگهاي فشارنده و آماسی توسط ترازقی در سال 1946 ارائه شد:
“سنگهاي فشارنده به آهستگی به درون تونل پیشروي میکنند بدون آنکه حجـم آنهـا بطـور محـسوس
افزایش پیدا کند و سنگهاي آماسی بطور عمده به درون تونل پیشروي میکنند که این پدیده با افزایش
حجم همراه است.” باید توجه داشت که تزراقی باتوجه به تعـاریف بـالا خواسـته اسـت بـین سـنگهاي
فشارنده و آماسی فرق بگذارد هر چند ممکن است همراه با هم ایجاد شوند حقیقت امـر آن اسـت کـه
یکی از آنها میتواند منجر به ایجاد دیگري شود.

تعداد صفحه :115

قیمت: شش هزار تومان

پشتیبانی سایت :              [email protected]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *