متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته معدن با عنوان : تحلیل پایداری و طراحی نگهداری تونل 631 گلندرو

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد « M.SC»
مهندسی معدن – استخراج

عنوان:
تحلیل پایداری و طراحی نگهداری
تونل 631 گلندرود با استفاده ازنرم افزار UDEC

برای رعایت حریم خصوصی اسامیاستاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده
هدف از این تحقیق، تحلیل پایداری و طراحی نگهداری سیستم نگهدارنـده تونـل دنبـال لایـه ۶٣١معـدن
زغالسنگ گلندرود میباشد. معدن زغال سنگ گلنـدرود در نزدیکـی شهرسـتان نـور و در ٢٠ کیلـومتری
جنوب غربی آن واقع شده است. مهمترین ویژگی توده سنگهای تونل مذکور، مقاومت پایین، وجود دسـته
درزهها و ناپیوستگیهای فراوان و درجه آستراسیون بالا (هوازدگی) آنها میباشد.
با توجه به نتایج حاصل از برداشتهای صحرایی بعمل آورده از منطقه؛ وجود دو دسته درزه با شیب تنـد در
کمر بالا و کمر پایین لایههای زغالی منطقه تأیید شد و برخی خواص فیزیکی- مکـانیکی تـوده سـنگهای
تونلهای منطقه نیز بوسیله آزمایشات مکانیک سنگی تعیین گردید.
زمانی که یک فضای (حفره) زیرزمینی در داخل توده سنگهای درزهدار احداث می شود، بلوکهای واقـع در
کمربالا و یا کمر پایین ممکن است (از قسمت سقف یا دیواره) ریزش کرده و ناپایداری در آن بـه وجـود
آید. بنابراین تحلیل پایداری در مورد چنین حفریات زیرزمینی بسیار حـائز اهمیـت خواهـد بـود. در ایـن
تحقیق از مناسبترین روشها برای تحلیل پایداری و طراحی نگهداری تونل مذکور استفاده شده است.
روش اصلی انجام تحلیل پایداری در این تحقیق، استفاده از روش عددی اجزاء مجزاء میباشد کـه بـرای
این منظور از نرمافزار UDEC استفاده شده است. و نیز از روشهای تجربی طبقهبندی مهندسی سنگ نیـز
جهت کمک و تأیید نتایج حاصل از روش عددی استفاده شـده اسـت کـه تـوده سـنگهای منطقـه مطـابق
روشهای Q، RMR در رده توده سنگهای ضعیف تا سست توصیف شدهاند. تحلیل پایداری توسط نـرم
افزار UDEC نشان میدهد که در صورت عدم نصب سیستم نگهدارنده در توده سنگهای اطـراف تونـل
مورد نظر جابجایی قابل توجهی رخ میدهد . به این معنـی کـه بـرای کنتـرل آن بایـستی از سیـستمهـای
نگهدارنده استفاده نمود.
با در نظر گرفتن یک وقفه زمانی بین حفر تونل تا نصب سیـستم نگهـداری، نگهـداری تونـلهـا از قبیـل
شاتکریت، قاب فلزی صلب و میل مهار دوغابی به صورت منفرد و ترکیبی مدلسازی شد که این مدلسازهها
نشان میدهد که سیستمهای میل مهار دوغابی و قابصلب به تنهـایی کـارایی چنـدانی ندارنـد و ترکیـب
شاتکریت و میل مهار دوغابی، مناسبترین سیستم نگهداری برای تونل مذکور میباشد.

– مقدمه
هدف از این تحقیق، تحلیل پایداری و طراحی سیستم نگهداری تونل631 معدن زغالسنگ گلندرود میباشد.
تونل فوقالذکر در لایههای سیلتستون و زغالسنگ حفر شده است که از ویژگیهای این تودهسنگ میتـوان
به مقاومت پایین، وجود ناپیوستگیهای فراوان و درجه هوازدگی بالا اشاره نمود همچنین نتـایج برداشـتهای
صحرایی، وجود دو دسته درزه در سنگهای کمربالا و کمرپایین لایههای زغالی منطقه را تأیید مینماید.
با توجه به ویژگیهای فوقالذکر و ریزشهای موضعی مکـرر در منطقـه، اتخـاذ روش مناسـب جهـت تحلیـل
پایداری و طراحی سیستم نگهداری چندان دشوار نبود. با توجه به اصول روش اجزاء مجزاء و انطباق خوب
آن با شرایط موجود منطقه، استفاده از این روش عددی و نرمافزار UDEC بعنوان اصلیترین روش جهـت
تحلیل پایداری تونل انتخاب گردید که جهت تأیید نتایج از روشهای طبقهبندی مهندسی سنگ RMR و Q
نیز استفاده شده است.
از آنجا که بالا بردن بهرهوری عملیات معدنی و گسترش معدنکاری، منوط به اصلاح و بهینـهسـازی سیـستم
نگهداری و حفریات معدنی (بعنوان یکی از پارامترهای فنی و اقتصادی ) میباشـد و بـا توجـه بـه وضـعیت
منطقه که در بالا ذکر شد و پاسخگویی به آن، پایان نامهای تحت عنوان تحلیل پایداری و طراحـی نگهـداری
انتخاب شده است.
در فصل اول این تحقیق کلیاتی در مورد وضعیت منطقه گلندرود، اهمیت تحقیق و هـدف از انجـام آن بیـان
میشود.
در فصل دوم به طبقهبندی تودههای سنگی و طراحی حفریات زیرزمینی پرداخته میشود.
در فصل سوم روشهای عددی نوعاً روش اجزاء مجزاء، و نرمافزار UDEC به طور جامع و کامـل توضـیح
داده میشود.
در فصل چهارم به بررسی نتایج تستهای آزمایشگاهی انجام شده و کلاً تعیین پارامترهای ژئومکانیکی منطقـه
میپردازیم. از جمله آزمایشهای انجام شده، میتوان به آزمایش مقاومت فشاری تـک محـوره و سـه محـوره
اشاره نمود.
در فصل پنجم، ابتدا با استفاده از روشهای Q وRMR، تونل مذکور تحلیل میشود و پـس از تعیـین امتیـاز
عددی توده سنگهای منطقه در هر دو سیستم، سیستم نگهداری برای تونل منطقه پیشنهاد شده است. در ادامه
بخش، تونل منطقه توسط نرمافزار UDEC مدلسازی شده و پس از مشخص شدن وضعیت پایـداری تونـل
مورد نظر، سیستم نگهداری مناسب برای تونل فوقالذکر پیشنهاد شده است.
در فصل آخر (ششم) نیز جمعبندی نتایج بدستآمده، بحث و بررسی و پیشنهادات ارائه شده است.

تعداد صفحه :162

قیمت 6000تومان

پشتیبانی سایت :              info@elmyar.net

پایان نامه ها

 

مطالب مشابه را هم ببینید


6 Comments

Rongriree · شهریور 27, 1396 at 5:02 ق.ظ

Buy Vagria http://cialtobuy.com – cialis Viagra India Pill
Mircette Without Prescription Propecia Prescription Cost Cheap Tamoxifen Online
Fedex Online Stendra In Internet Legally No Doctor cialis online Allergic Reactions To Keflex

Rongriree · آبان 7, 1396 at 2:45 ب.ظ

Renova Cream Price Levitra Uberdosierung levitra pills for sale Deltaenterprisesviagra Viagra Bei Frau Stieva A Gel 0.025

Rongriree · آبان 8, 1396 at 3:34 ب.ظ

No Perscription Wellbutrin buy viagra online Amoxicillin Taken With Fluconazole Misoprostol Meilleurs Site Vente

Rongriree · آبان 12, 1396 at 1:25 ق.ظ

Generic Propecia 5mg Prescription Cialis Canadian Pahrmcy viagra Buy Propecia Mexico Sildenafil Acheter 50 Mg Purchase Generic Clobetasol Real No Prescription Next Day Delivery

Rongriree · آبان 26, 1396 at 8:50 ق.ظ

Zithromax For Urinary Tract Infection buy vardenafil online cheap Propecia Cost Merck Cheap Kamagra Oral Jelly Online

Rongriree · آبان 26, 1396 at 11:09 ق.ظ

Synthroid Without Prescription In Pa Generic Viagra Without Prescription viagra Amoxicillin And Cmf Silagra Online Uk

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Related Posts

مهندسی معدن

پایان نامه درباره:مطالعات ژئوشیمیایی و کانه ­زایی طلا در شیست­های سبز کانسار طلای زرشوران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :معدن گرایش : اکتشاف معدن عنوان : مطالعات ژئوشیمیایی و کانه ­زایی طلا در شیست­های سبز کانسار طلای زرشوران مطالب مشابه را هم ببینید دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد Read more…

مهندسی معدن

پایان نامه ژئوفیزیک:بهبود مدل­سازی معکوس داده­های الکترومغناطیس هوابرد حوزه فرکانس با تعیین مدل­اولیه مناسب و اعمال قید­های عمقی و هموارساز

دانلود متن کامل پایان نامه مطالب مشابه را هم ببینید دانلودپایان نامه ارشد رشته معدن:برنامه ریزی تولیدمعدن آهن سنگان با نرم افزاه NPVS...پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معدن : برنامه ریزی و زمان بندی تولید Read more…

مهندسی معدن

پایان نامه افزایش کیفیت مقاطع لرزه­ای و کاهش حساسیت کوچ عمقی به مدل سرعت در پردازش به روش برانبارش سطح پراش مشترک مبتنی بر مدل

دانلود متن کامل پایان نامه مطالب مشابه را هم ببینید پایان نامه ارشد رشته معدن با موضوع :فرآیندمدیریت ریسک در پروژه های تونلسازیپایان نامه کارشناسی ارشد رشته معدن:پیش بینی خردایش حاصل از انفجار های معدنیدانلود Read more…