دانلود پایان نامه ارشد رشته معدن: تحلیل پایداري و طراحی نگهداري تونل 631 گلندرو

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته معدن با عنوان : تحلیل پایداري و طراحی نگهداري تونل 631 گلندرو

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه براي دریافت درجۀ کارشناسی ارشد « M.SC»
مهندسی معدن – استخراج

عنوان:
تحلیل پایداري و طراحی نگهداري
تونل 631 گلندرود با استفاده ازنرم افزار UDEC

برای رعایت حریم خصوصی اسامیاستاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده
هدف از اين تحقيق، تحليل پايداري و طراحي نگهداري سيستم نگهدارنـدة تونـل دنبـال لايـه ٦٣١معـدن
زغالسنگ گلندرود ميباشد. معدن زغال سنگ گلنـدرود در نزديكـي شهرسـتان نـور و در ٢٠ كيلـومتري
جنوب غربي آن واقع شده است. مهمترين ويژگي توده سنگهاي تونل مذكور، مقاومت پايين، وجود دسـته
درزهها و ناپيوستگيهاي فراوان و درجة آستراسيون بالا (هوازدگي) آنها ميباشد.
با توجه به نتايج حاصل از برداشتهاي صحرايي بعمل آورده از منطقه؛ وجود دو دسته درزه با شيب تنـد در
كمر بالا و كمر پايين لايههاي زغالي منطقه تأييد شد و برخي خواص فيزيكي- مكـانيكي تـوده سـنگهاي
تونلهاي منطقه نيز بوسيلة آزمايشات مكانيك سنگي تعيين گرديد.
زماني كه يك فضاي (حفره) زيرزميني در داخل توده سنگهاي درزهدار احداث مي شود، بلوكهاي واقـع در
كمربالا و يا كمر پايين ممكن است (از قسمت سقف يا ديواره) ريزش كرده و ناپايداري در آن بـه وجـود
آيد. بنابراين تحليل پايداري در مورد چنين حفريات زيرزميني بسيار حـائز اهميـت خواهـد بـود. در ايـن
تحقيق از مناسبترين روشها براي تحليل پايداري و طراحي نگهداري تونل مذكور استفاده شده است.
روش اصلي انجام تحليل پايداري در اين تحقيق، استفاده از روش عددي اجزاء مجزاء ميباشد كـه بـراي
اين منظور از نرمافزار UDEC استفاده شده است. و نيز از روشهاي تجربي طبقهبندي مهندسي سنگ نيـز
جهت كمك و تأييد نتايج حاصل از روش عددي استفاده شـده اسـت كـه تـوده سـنگهاي منطقـه مطـابق
روشهاي Q، RMR در ردة توده سنگهاي ضعيف تا سست توصيف شدهاند. تحليل پايداري توسط نـرم
افزار UDEC نشان ميدهد كه در صورت عدم نصب سيستم نگهدارنده در توده سنگهاي اطـراف تونـل
مورد نظر جابجايي قابل توجهي رخ ميدهد . به اين معنـي كـه بـراي كنتـرل آن بايـستي از سيـستمهـاي
نگهدارنده استفاده نمود.
با در نظر گرفتن يك وقفة زماني بين حفر تونل تا نصب سيـستم نگهـداري، نگهـداري تونـلهـا از قبيـل
شاتكريت، قاب فلزي صلب و ميل مهار دوغابي به صورت منفرد و تركيبي مدلسازي شد كه اين مدلسازهها
نشان ميدهد كه سيستمهاي ميل مهار دوغابي و قابصلب به تنهـايي كـارايي چنـداني ندارنـد و تركيـب
شاتكريت و ميل مهار دوغابي، مناسبترين سيستم نگهداري براي تونل مذكور ميباشد.

– مقدمه
هدف از این تحقیق، تحلیل پایداري و طراحی سیستم نگهداري تونل631 معدن زغالسنگ گلندرود میباشد.
تونل فوقالذکر در لایههاي سیلتستون و زغالسنگ حفر شده است که از ویژگیهاي این تودهسنگ میتـوان
به مقاومت پایین، وجود ناپیوستگیهاي فراوان و درجه هوازدگی بالا اشاره نمود همچنین نتـایج برداشـتهاي
صحرایی، وجود دو دسته درزه در سنگهاي کمربالا و کمرپایین لایههاي زغالی منطقه را تأیید مینماید.
با توجه به ویژگیهاي فوقالذکر و ریزشهاي موضعی مکـرر در منطقـه، اتخـاذ روش مناسـب جهـت تحلیـل
پایداري و طراحی سیستم نگهداري چندان دشوار نبود. با توجه به اصول روش اجزاء مجزاء و انطباق خوب
آن با شرایط موجود منطقه، استفاده از این روش عددي و نرمافزار UDEC بعنوان اصلیترین روش جهـت
تحلیل پایداري تونل انتخاب گردید که جهت تأیید نتایج از روشهاي طبقهبندي مهندسی سنگ RMR و Q
نیز استفاده شده است.
از آنجا که بالا بردن بهرهوري عملیات معدنی و گسترش معدنکاري، منوط به اصلاح و بهینـهسـازي سیـستم
نگهداري و حفریات معدنی (بعنوان یکی از پارامترهاي فنی و اقتصادي ) میباشـد و بـا توجـه بـه وضـعیت
منطقه که در بالا ذکر شد و پاسخگویی به آن، پایان نامهاي تحت عنوان تحلیل پایداري و طراحـی نگهـداري
انتخاب شده است.
در فصل اول این تحقیق کلیاتی در مورد وضعیت منطقه گلندرود، اهمیت تحقیق و هـدف از انجـام آن بیـان
میشود.
در فصل دوم به طبقهبندي تودههاي سنگی و طراحی حفریات زیرزمینی پرداخته میشود.
در فصل سوم روشهاي عددي نوعاً روش اجزاء مجزاء، و نرمافزار UDEC به طور جامع و کامـل توضـیح
داده میشود.
در فصل چهارم به بررسی نتایج تستهاي آزمایشگاهی انجام شده و کلاً تعیین پارامترهاي ژئومکانیکی منطقـه
میپردازیم. از جمله آزمایشهاي انجام شده، میتوان به آزمایش مقاومت فشاري تـک محـوره و سـه محـوره
اشاره نمود.
در فصل پنجم، ابتدا با استفاده از روشهاي Q وRMR، تونل مذکور تحلیل میشود و پـس از تعیـین امتیـاز
عددي توده سنگهاي منطقه در هر دو سیستم، سیستم نگهداري براي تونل منطقه پیشنهاد شده است. در ادامه
بخش، تونل منطقه توسط نرمافزار UDEC مدلسازي شده و پس از مشخص شدن وضعیت پایـداري تونـل
مورد نظر، سیستم نگهداري مناسب براي تونل فوقالذکر پیشنهاد شده است.
در فصل آخر (ششم) نیز جمعبندي نتایج بدستآمده، بحث و بررسی و پیشنهادات ارائه شده است.

تعداد صفحه :162

قیمت 6000تومان

پشتیبانی سایت :              [email protected]

6 فکر می‌کنند “دانلود پایان نامه ارشد رشته معدن: تحلیل پایداري و طراحی نگهداري تونل 631 گلندرو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *