دانلود پایان نامه ارشد رشته معدن :تحليل پارامترهای تعيين کننده عيار حد در معادن روباز

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته معدن با عنوان : تحليل پارامترهای تعيين کننده عيار حد در معادن روباز

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 دانشگاه آزاد اسلامی
 دانشکده تحصيلات تکميلی
سمينار برای دريافت درجه کارشناسی ارشد ” M.Sc “
 مهندسی معدن ـ استخراج
 تحليل پارامترهای تعيين کننده عيار حد در معادن روباز

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکيده :
تعيين عيار حد بهينه آه ارزش NPV عمليات معدني را به حداآثر برساند متاثر از
پارامترهاي اقتصادي (قيمت متغير ، معدنكاري ، هزينه هاي فرآوري و …) ، ظرفيت هر
مرحله از روند معدنكاري (معدنكاري ، آانه آرايي، و ذوب و پالايش) و توزيع عيار آانسار
است. وضعيت بازار فروش نقش بزرگي را در تغيير پارامترهاي اقتصادي بازي مي آند.
ضمن اينكه مي دانيم قيمت هزينه هاي معدنكاري ، فرآوري ، پالايش در طول عمر معدن در
حال افزايش است. اثر اين تغييرات بر روي عيار حد در عمليات معدنكاري در طولاني مدت
بسيار زياد خواهد شد آه اين قضيه براي اآثر معادن روباز دنيا صادق خواهد بود. الگوريتم
بهينه سازي عيار حد در گذشته به گونه اي مطرح شده بود آه اثر عوامل اقتصادي در طول
عمر معدن را در نظر نمي گرفت. بهينه سازي عيار حد با استفاده از اين الگوريتم در مواردي
چون وجود عوامل اقتصادي واقعي نبود. بنابراين تلاشي در اين راستا براي توسعه و پيشنهاد
الگوريتم بهينه سازي عيار حد جديد شكل گرفت آه قيمت متغير قلمرو افزايش هزينه ها را در
طول عمر معدن در نظر بگيرد. قابليت و آاربرد روش پيشنهاد شده براي يك مطالعه موردي
عنوان خواهد شد.

مقدمه :
عيار حد معيѧار اقتصѧادی مهمѧی اسѧت کѧه توسѧط آن، در هѧر زمѧان خاصѧی، باطلѧه از کانسѧنگ
تشخيص داده می شود. سپس باطله بجا مانده و يا استخراج و به خاکريز باطله ارسال می گѧردد
و کانسѧنگ جهѧت گذرانيѧدن مراحѧل فѧرآوری و توليѧد محصѧول نهѧايی بѧه کارخانѧه کانѧه آرايѧی
فرستاده می شود. اين پروژه فرآيند تعيين عيار حد معدن مѧس سرچشѧمه را بѧا اسѧتفاده از تحليѧل
در نقطه سѧر بѧه سѧری مѧورد مطالعѧه قѧرار داده اسѧت و در ادامѧه، وضѧعييت عيѧار حѧد در سѧال
های ١٣٧٩ و ١٣٨٠ را بѧا توجѧه بѧه پѧيش بينѧی تغييѧرات هزينѧه و درآمѧد و بѧا اسѧتفاده از آنѧاليز
حساسيت بررسی نموده است.
نتيجه ای که از بررسی فوق حاصل شده است ايѧن اسѧت کѧه بѧا توجѧه بѧه تغييѧرات جهѧانی قيمѧت
مѧѧس در سѧѧال هѧѧای ١٩٧٣ و ٢٠٠٠ مѧѧيلادی کѧѧه چهѧѧار دوره رکѧѧود را پشѧѧت سѧѧر گذرانيѧѧده و
تغييرات هزينه توليد مس در ايران که هماهنگ با نرخ تورم اقتصاد ايران و جهѧان بѧوده، عيѧار
حد واقعی در طول سال های بهره برداری از معدن حالѧت متغيѧر داشѧته و اکثѧرا از عيѧار حѧدی
که عملا اجرا شده (٠/٢۵%) بالاتر بوده است. در ضمن با توجه به آنکه عيѧار حѧدی تѧابعی از
ميزان هزينه و درآمد ناشی از استخراج و فرآوری هѧر تѧن کانسѧنگ در هѧر دوره ی زمѧانی و
ميزان بازيابی می باشد، لذا لازم است که اين معيار همه ساله محاسبه شѧود و بصѧورت ماهيانѧه
با تغييرات احتمالی قيمت محصولات، اصلاح گردد.

هدف از ارائه اين سمينار بدست آوردن عيار حد در معادن و همچنين تحليل پارامتر های تعيين
کننده عيار حد در معادن روباز می باشد.
همچنين در ادامه اين سمينار محاسبه عيار حد معدن مس سرچشمه در سال ١٣٧٨ صورت
گرفته است. و مقاله ای هم با موضوع الگوريتم بهينه سازی عيار حد برای عمليات معدنکاری
روباز با قيمت شناور فلز و هزينه ها در طول عمر معدن در اين سمينار گنجانده شده است.
عيار حد به عنوان عيار جداکننده بين ماده معدنی و باطله شناخته می شود. عيار حد مستقيما
روی جريان نقدينگی در عمليات معدنی موثر است که بر اساس آن عيار حد به عيارهای
بالاتر در هر تن از ماده معدنی سوق داده می شود. بنابراين بيشترين سود حاصل از توزيع
عيار در کانسار تحقق می يابد. ( Dagdelan 1993 ).

تعداد صفحه :100

قیمت : شش هزار تومان

پشتیبانی سایت :              serderehi@gmail.com

2 فکر می‌کنند “دانلود پایان نامه ارشد رشته معدن :تحليل پارامترهای تعيين کننده عيار حد در معادن روباز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *