دانلود پایان نامه ارشد رشته معدن:مطالعه سازند ها از نقطه نظر ژئومكانيكي جهت حفاري

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  معدن  با عنوان : مطالعه سازند ها از نقطه نظر ژئومكانيكي جهت حفاري

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي
سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد “M.Sc”
مهندسي معدن – اكتشاف
عنوان :
مطالعه سازند ها از نقطه نظر ژئومكانيكي جهت حفاري توسط
ماشين هاي حفر تمام مقطع TBMومطالعه موردي TBM خط 1 قطار شهري
تبريز

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده
با توجه به گسترش فراوان پروژه هاي عمراني از جمله ساخت تونـل هـاي متـرو و تونـل
هاي انتقال آب و نهادينه شدن مكانيزاسيون در امر معدن كاري، صنعت تونـل سـازي بـا
استفاده از ماشين هاي تمام مقطع (Tunnel Boring Machine) در ايـران مـورد توجـه
خاص قرار گرفته است.
از آنجايي كه هر نوع ماشين تمـام مقطعـي بـراي اسـتفاده در هـر نـوع شـرايطي مناسـب
نيست، بايد با توجه به سرمايه گذاري بالا براي خريد ماشين هاي تمـام مقطـع، مطالعـات
لازم جهت شناسايي دقيق منطقه انجام شود تا از ايجاد مشكل در حين حفاري و خسارات
وارد شده در اثر آن جلوگيري كرد.
در اين سمينار ابتد به معرفي قسمت هاي مختلف دستگاه مي پردازيم. در مرحله بعدي بـه
انواع ماشين هاي تمام مقطع اشاره مي شود و سپس با تقسيم بندي ژئومكانيكي سـازنده
هاي مختلف، ماشين حفر تمام مقطع مناسب براي حفاري پيشنهاد مي شود و در نهايت به
مطالعه موردي ماشين حفر تمام مقطع خط يك قطار شهري تبريز و شرايط زمين شناسي
محدوده عبور اين خط مي پردازيم.

مقدمه
براي حفر تونل هاي مختلف، روش هاي حفاري متعـددي وجـود دارد. يكـي از ايـن روش
هاي حفاري تونل، روش حفاري مكانيزه است. ماشين هاي حفر تمام مقطع تونـل (TBM)
جزء ماشين هاي حفاري مكانيزه محسوب مـي شـوند. اسـتفاده از TBMهـا مزيـت هـاي
زيادي از جمله سـرعت بـالاي حفـاري را بـه دنبـال دارد. دسـتگاه هـاي TBM در انـواع
مختلف ساخته مي شوند كه هر يـك از آنهـا بـراي حفـاري در شـرايط خاصـي از زمـين
مناسب هستند. همچنين با توجه به تنوع زمين هايي كه حفاري مي شوند، دستگاه بايد بـه
سيستم هاي مختلفي از جمله ابزار برشي مناسـب و سيسـتم تخليـه خـرده هـاي حفـاري
شده، مجهز شود.
بعد از اينكه از بين روشهاي مختلف تونل زني، استفاده از TBM مورد تاييد قرار گرفـت،
براي تعيين نوع TBM بايد يكسري كارهاي اكتشافي در محدوده عبور تونل انجـام شـود
و اطلاعات كاملي از نوع سنگ و يا خاك، مقاومت فشاري سـازنده هـا، محتـواي سـيليس،
نفوذ پذيري سازند، امكان هجوم آب، وجود يا عدم وجود آب هاي اسيدي و… بدست آيـد.
هر گونه نقصي در جمع آوري اطلاعات مي تواند منجر به انتخاب TBM نامناسـب شـود.
در صورت انتخاب TBM نامناسب علاوه بر وارد شدن خسارات مالي فراوان به پـروژه،
شاهد سرعت پيشروي كم و تعطيل شدن مكرر عمليات حفاري به علت مواجـه بـا عوامـل
پيش بيني نشده، خواهيم بود.
با توجه به مطالب گفته شده مي توان با قاطعيت گفت كه رسيدن به سرعت هاي پيشـروي
بالا، فقط در صورتي امكان پذير است كه ما اطلاعات دقيقي از وضـعيت پـيش روي تونـل
در عمليات حفاري داشته باشيم.

هدف 1 -1
با شروع هزاره جديد، تونل هاي بزرگتر و طولاني تـر بـا روش هـاي سـاخت پيچيـده تـر
براي برآوردكردن تقاضاهاي اكولوژيكي و اقتصادي نياز است. روش هاي تونـل سـازي
مكانيزه از جمله استفاده از ماشين هاي حفر تمام مقطع TBM، يكي از روش هاي ساخت
است كه امكان برآورده كردن نيازهاي جديد را دارد.
از سوي ديگر با توجه به شرايط خاص كشـور ايـران و بـه منظـور دسترسـي آسـان بـه
اقصي نقاط كشور و نيز گسترش و توسعه شهرها، احداث تونل براي كاربردهاي حمـل و
نقل داخل و خارج از شهر، انتقال آب و فاضل آب، لوله گذاري بدون حفاري سطحي بـراي
انتقال انرژي از قبيل نفت و گاز فضاهاي زير زميني براي توليد بـرق، خطـوط و ايسـتگاه
٥
هاي مترو و پاركينگ هاي زيرزميني، دسترسي و بهـره بـرداري از معـادن لـزوم احـداث
فضاهاي زير زميني را نشان مي دهد.[١]
با توجه به مطالب گفته شده در بالا و گسترش سريع عملياتهاي عمراني از جملـه سـاخت
تونل در كشور و اقبال قابل توجه به استفاده از TBM، هدف تهيه اين سمينار را مي توان
در معرفي فعاليتهاي اكتشافي لازم براي مشخص كردن ويژگـي هـاي سـازنده هـايي كـه
تونل از آنها مي گذرد، براي انتخاب TBM مناسب دانست.
البته براي رسيدن به هدف مطرح شده، در ابتدا بايد به معرفي قسمت هاي مختلـف TBM
ها و انواع آنها اشاره كرد و ضمنا به مزايا و معايب استفاده از T BM ها نسبت به ساير
روش هاي تونل زني نيز اشاره كرد.

تعداد صفحه :164

قیمت : شش هزار تومان

پشتیبانی سایت :              [email protected]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *