متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  معدن  با عنوان : مطالعه سازند ها از نقطه نظر ژئومکانیکی جهت حفاری

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی معدن – اکتشاف
عنوان :
مطالعه سازند ها از نقطه نظر ژئومکانیکی جهت حفاری توسط
ماشین های حفر تمام مقطع TBMومطالعه موردی TBM خط 1 قطار شهری
تبریز

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده
با توجه به گسترش فراوان پروژه های عمرانی از جمله ساخت تونـل هـای متـرو و تونـل
های انتقال آب و نهادینه شدن مکانیزاسیون در امر معدن کاری، صنعت تونـل سـازی بـا
استفاده از ماشین های تمام مقطع (Tunnel Boring Machine) در ایـران مـورد توجـه
خاص قرار گرفته است.
از آنجایی که هر نوع ماشین تمـام مقطعـی بـرای اسـتفاده در هـر نـوع شـرایطی مناسـب
نیست، باید با توجه به سرمایه گذاری بالا برای خرید ماشین های تمـام مقطـع، مطالعـات
لازم جهت شناسایی دقیق منطقه انجام شود تا از ایجاد مشکل در حین حفاری و خسارات
وارد شده در اثر آن جلوگیری کرد.
در این سمینار ابتد به معرفی قسمت های مختلف دستگاه می پردازیم. در مرحله بعدی بـه
انواع ماشین های تمام مقطع اشاره می شود و سپس با تقسیم بندی ژئومکانیکی سـازنده
های مختلف، ماشین حفر تمام مقطع مناسب برای حفاری پیشنهاد می شود و در نهایت به
مطالعه موردی ماشین حفر تمام مقطع خط یک قطار شهری تبریز و شرایط زمین شناسی
محدوده عبور این خط می پردازیم.

مقدمه
برای حفر تونل های مختلف، روش های حفاری متعـددی وجـود دارد. یکـی از ایـن روش
های حفاری تونل، روش حفاری مکانیزه است. ماشین های حفر تمام مقطع تونـل (TBM)
جزء ماشین های حفاری مکانیزه محسوب مـی شـوند. اسـتفاده از TBMهـا مزیـت هـای
زیادی از جمله سـرعت بـالای حفـاری را بـه دنبـال دارد. دسـتگاه هـای TBM در انـواع
مختلف ساخته می شوند که هر یـک از آنهـا بـرای حفـاری در شـرایط خاصـی از زمـین
مناسب هستند. همچنین با توجه به تنوع زمین هایی که حفاری می شوند، دستگاه باید بـه
سیستم های مختلفی از جمله ابزار برشی مناسـب و سیسـتم تخلیـه خـرده هـای حفـاری
شده، مجهز شود.
بعد از اینکه از بین روشهای مختلف تونل زنی، استفاده از TBM مورد تایید قرار گرفـت،
برای تعیین نوع TBM باید یکسری کارهای اکتشافی در محدوده عبور تونل انجـام شـود
و اطلاعات کاملی از نوع سنگ و یا خاک، مقاومت فشاری سـازنده هـا، محتـوای سـیلیس،
نفوذ پذیری سازند، امکان هجوم آب، وجود یا عدم وجود آب های اسیدی و… بدست آیـد.
هر گونه نقصی در جمع آوری اطلاعات می تواند منجر به انتخاب TBM نامناسـب شـود.
در صورت انتخاب TBM نامناسب علاوه بر وارد شدن خسارات مالی فراوان به پـروژه،
شاهد سرعت پیشروی کم و تعطیل شدن مکرر عملیات حفاری به علت مواجـه بـا عوامـل
پیش بینی نشده، خواهیم بود.
با توجه به مطالب گفته شده می توان با قاطعیت گفت که رسیدن به سرعت های پیشـروی
بالا، فقط در صورتی امکان پذیر است که ما اطلاعات دقیقی از وضـعیت پـیش روی تونـل
در عملیات حفاری داشته باشیم.

هدف 1 -1
با شروع هزاره جدید، تونل های بزرگتر و طولانی تـر بـا روش هـای سـاخت پیچیـده تـر
برای برآوردکردن تقاضاهای اکولوژیکی و اقتصادی نیاز است. روش های تونـل سـازی
مکانیزه از جمله استفاده از ماشین های حفر تمام مقطع TBM، یکی از روش های ساخت
است که امکان برآورده کردن نیازهای جدید را دارد.
از سوی دیگر با توجه به شرایط خاص کشـور ایـران و بـه منظـور دسترسـی آسـان بـه
اقصی نقاط کشور و نیز گسترش و توسعه شهرها، احداث تونل برای کاربردهای حمـل و
نقل داخل و خارج از شهر، انتقال آب و فاضل آب، لوله گذاری بدون حفاری سطحی بـرای
انتقال انرژی از قبیل نفت و گاز فضاهای زیر زمینی برای تولید بـرق، خطـوط و ایسـتگاه
۵
های مترو و پارکینگ های زیرزمینی، دسترسی و بهـره بـرداری از معـادن لـزوم احـداث
فضاهای زیر زمینی را نشان می دهد.[١]
با توجه به مطالب گفته شده در بالا و گسترش سریع عملیاتهای عمرانی از جملـه سـاخت
تونل در کشور و اقبال قابل توجه به استفاده از TBM، هدف تهیه این سمینار را می توان
در معرفی فعالیتهای اکتشافی لازم برای مشخص کردن ویژگـی هـای سـازنده هـایی کـه
تونل از آنها می گذرد، برای انتخاب TBM مناسب دانست.
البته برای رسیدن به هدف مطرح شده، در ابتدا باید به معرفی قسمت های مختلـف TBM
ها و انواع آنها اشاره کرد و ضمنا به مزایا و معایب استفاده از T BM ها نسبت به سایر
روش های تونل زنی نیز اشاره کرد.

تعداد صفحه :164

قیمت : شش هزار تومان

پشتیبانی سایت :              info@elmyar.net

پایان نامه ها

 

مطالب مشابه را هم ببینید

Categories: مهندسی معدن

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Related Posts

مهندسی معدن

پایان نامه درباره:مطالعات ژئوشیمیایی و کانه ­زایی طلا در شیست­های سبز کانسار طلای زرشوران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :معدن گرایش : اکتشاف معدن عنوان : مطالعات ژئوشیمیایی و کانه ­زایی طلا در شیست­های سبز کانسار طلای زرشوران مطالب مشابه را هم ببینید پایان نامه ارشد رشته معدن Read more…

مهندسی معدن

پایان نامه ژئوفیزیک:بهبود مدل­سازی معکوس داده­های الکترومغناطیس هوابرد حوزه فرکانس با تعیین مدل­اولیه مناسب و اعمال قید­های عمقی و هموارساز

دانلود متن کامل پایان نامه مطالب مشابه را هم ببینید پایان نامه ارشد رشته معدن درباره کاربرد ایزوتوپهای پایدار در تعیین شرایط محیط کان...دانلود پایان نامه ارشد رشته معدن:عوامل موثر برضریب بهره وری دستگاه های Read more…

مهندسی معدن

پایان نامه افزایش کیفیت مقاطع لرزه­ای و کاهش حساسیت کوچ عمقی به مدل سرعت در پردازش به روش برانبارش سطح پراش مشترک مبتنی بر مدل

دانلود متن کامل پایان نامه مطالب مشابه را هم ببینید دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد معدن درباره تعیین عیار اقتصادی در معادن روبازدانلود پایان نامه ارشد رشته معدن :محاسبه میزان تولید بهینه از منابع زغال Read more…