دانلود پایان نامه ارشد رشته معدن:بررسي شرايط تشكيل و كاربرد كانيها و سنگهاي صنعتي

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  معدن  با عنوان :بررسي شرايط تشكيل و كاربرد كانيها و سنگهاي صنعتي

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي
سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد “M.Sc”
مهندسي معدن – اكتشاف
عنوان :
بررسي شرايط تشكيل و كاربرد كانيها و سنگهاي صنعتي

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده :
كشور ما به لحاظ منابع معدني يك كشور غني است و با توجه به نياز صنعت به برخي از مـواد معـدني
كه به عنوان كمك ذوب يا ماده پركننده و … بكار مي روند . مطالعه اين مواد و در ابتدا شرايط تشكيل
اين مواد در كانسارها را مورد بررسي قرار داده ام . كه به عنوان راهنمايي براي اكتشاف اين مـواد مـي
تواند باشد . كانيها و سنگهاي صنعتي داراي گستره وسيعي مي باشند كـه تعـدادي از مهمتـرين آنهـا
مانند : آهك – آسبست – فلوريت – المـاس و … درايـن سـمينار گنجانـده شـده اسـت . در پيوسـت
جداولي از كانيها و سنگهاي صنعتي و شرايط تشكيل و كاربرد آنها آورده شده است .

مقدمه
موضوع مورد بحث در زمين شناسي اقتصادي ، تركيبات طبيعي است كه انسان بـه منظـور رفـع نيـاز
خود و تأمين رفاه زندگي از آن استفاده مي كند . بدست آوردن اين مواد و اسـتفاده از آنهـا در مـوارد
متنوع مانند تهيه : مواد غذايي ، وسايل دفاعي و مواد اوليه صنعتي تقريباً همزمان بـا پيـدايش انـسان
شروع مي شود .
در قرون نزديك به زمان ما و با آغاز انقلاب صنعتي و همزمان با تكامل وسايل و روشهاي
بهره برداري ، استفاده از ثروت خاك و زمين در مقياس وسيع تري انجام مي گيرد و تأثير اين مواد در
زندگي مادي و پيشرفت اجتماعي انسان روزبه روز محسوس تر مي شود .
كشور ما نيز در راه صنعتي شدن پيش مي رود و داراي منابع سرشاري است كه هنوز براي اكتـشاف ،
شناسايي و بهره برداري آن فقط گام هاي كوچكي برداشته شده است .
قلمرو زمين شناسي اقتصادي تنها به توده هاي تركيبات فلزات محدود نمي شوند . بررسي كانسارهاي
غير فلزي كه مواد آن در رشته هاي مختلف نقش خاص دارد و همچنين نفت ، زغال سـنگ ، نمـك ،
سنگهاي ساختماني ، خاكهاي زراعتي و صنعتي ، آب و تمـام مـوادي كـه بـه رشـد اقتـصاد جوامـع و
زندگي مردم آنها كمك مي كند و همه آنها از زمين بدست مي آيد در حوزه مطالعات اين علم قرار مي
گيرد .
١٣
در مجموعه حاضر به مطالعه تعدادي از كانيها و سنگهاي صنعتي كه در صنعت كاربرد بيشتري دارنـد
پرداخته شده است .

شرايط تشكيل كانسارها
 :مقدمه 1-1
در رده بندي كانسار ها از نظر منشا 2 حالت را در نظر مي گيرند:
1) كانسارها ممكن است به طور همزمان با سنگ مجاور يا سنگ ميزبان خود تشكيل شده باشند
كه به آنها كانسارهاي سن ژنتيك مي گويند. يعني هم سن با سنگ هاي مجاور هـستند و در
مورد كانسارهاي رسوبي صادق است.
2) كانسارها ممكن است در زمان ديگري غير از زمان تشكيل سنگ مجاور يا ميزبان بوجودآمـده
باشد مانند رگه ها و كانسارهاي دگرساني كه بعد از تشكيل سنگ دربر گيرنده خـود بوسـيله
عاملي مانند محلولهاي نافذ تشكيل شده است كه به اين كانسارها اپي زنتيك (يعني غير هـم
زمان) هم مي گويند.
١٥
درباره منشا مواد معدني دو اصطلاح هيپوژن و سوپرژن را به كار مي برند كه كاني هايي كه به وسـيله
ي محلول هاي بالا رو تشكيل مي گرددبه نام كاني هاي هيپوژن وكاني هايي كه به وسـيله ي محلـول
هاي پايين رو تشكيل مي شود به نام كاني هاي سوپرژن ناميده مي شـوند .كانـسارهايي كـه تركيبـات
فلزي آنها از سنگ مجاور منشا ميگيرد. يعني مواد آنها به وسيله ي آبها حل شده و به صـورت كا نـسار
متمركز گرديده است. به نام كانـسارهاي تراوشـي جـانبي موسـوم اسـت. از لحـاظ نظـري وقتـي ايـن
اصطلاحات به كار مي روند كه اصل واقعي محلولها مولـد كانـسار مـشخص شـده باشـد محلـول هـاي
گرمابي اكثر از نوع بالا رو است كه به آب هاي گرم واجد تركيبات فلزي اطلاق مي شود كـه از تفر يـق
مواد آذرين حاصل شده است توده هاي تركيبات فلزي كـه از تفريـق آنهـا حاصـل مـي شـود بـه نـام
كانسارهاي گرمابي (هيدروترمال) موسوم است. آب هاي گرم كاني ساز ديگري نيز وجود دارد كه منشا
آنها از توده هاي آذرين نيست و غالبا كانسارهاي تشكيل شـده بـه وسـيله ي آنهـا نيـز از كانـ سارهاي
گرمابي تمييز داده نمي شوند. اين نوع كانسارها را هيـدراتوژن مـي نامنـد. تعـاريف ديگـري در مـورد
تقسيم بندي كانسار ها بر اساس منشا شان به كار رفته است و اين تعريف در مورد ساير پديـده هـاي
زمين شناسي نيز رايج است.به عنـوان مثـال كانـسارهاي آنـدوژن ماننـد سـاير پديـد ه هـاي آنـدوژن
كانسارهايي است كه در تشكيل آنها انرژي حرارتي زمين موثر بوده اسـت و در داخـل زمـين تـشكيل
شده است و كانسارهاي اگزوژن كانسارهايي است كه در داخل زمين تشكيل شـده و در تـشكيل آنهـا
انرژي حرارتي خورشيد در سطح زمين تاثير داشته است. به طور كلي كانسارهاي ماگمايي و دگرگوني
را كانسارهاي آندوژن و كانسار هاي تجزيه اي و رسوبي را كانسارهاي اگزوژن مي نامند

تعداد صفحه :132

قیمت : شش هزار تومان

پشتیبانی سایت :              [email protected]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *