متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  معدن  با عنوان :بررسی شرایط تشکیل و کاربرد کانیها و سنگهای صنعتی

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی معدن – اکتشاف
عنوان :
بررسی شرایط تشکیل و کاربرد کانیها و سنگهای صنعتی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :
کشور ما به لحاظ منابع معدنی یک کشور غنی است و با توجه به نیاز صنعت به برخی از مـواد معـدنی
که به عنوان کمک ذوب یا ماده پرکننده و … بکار می روند . مطالعه این مواد و در ابتدا شرایط تشکیل
این مواد در کانسارها را مورد بررسی قرار داده ام . که به عنوان راهنمایی برای اکتشاف این مـواد مـی
تواند باشد . کانیها و سنگهای صنعتی دارای گستره وسیعی می باشند کـه تعـدادی از مهمتـرین آنهـا
مانند : آهک – آسبست – فلوریت – المـاس و … درایـن سـمینار گنجانـده شـده اسـت . در پیوسـت
جداولی از کانیها و سنگهای صنعتی و شرایط تشکیل و کاربرد آنها آورده شده است .

مقدمه
موضوع مورد بحث در زمین شناسی اقتصادی ، ترکیبات طبیعی است که انسان بـه منظـور رفـع نیـاز
خود و تأمین رفاه زندگی از آن استفاده می کند . بدست آوردن این مواد و اسـتفاده از آنهـا در مـوارد
متنوع مانند تهیه : مواد غذایی ، وسایل دفاعی و مواد اولیه صنعتی تقریباً همزمان بـا پیـدایش انـسان
شروع می شود .
در قرون نزدیک به زمان ما و با آغاز انقلاب صنعتی و همزمان با تکامل وسایل و روشهای
بهره برداری ، استفاده از ثروت خاک و زمین در مقیاس وسیع تری انجام می گیرد و تأثیر این مواد در
زندگی مادی و پیشرفت اجتماعی انسان روزبه روز محسوس تر می شود .
کشور ما نیز در راه صنعتی شدن پیش می رود و دارای منابع سرشاری است که هنوز برای اکتـشاف ،
شناسایی و بهره برداری آن فقط گام های کوچکی برداشته شده است .
قلمرو زمین شناسی اقتصادی تنها به توده های ترکیبات فلزات محدود نمی شوند . بررسی کانسارهای
غیر فلزی که مواد آن در رشته های مختلف نقش خاص دارد و همچنین نفت ، زغال سـنگ ، نمـک ،
سنگهای ساختمانی ، خاکهای زراعتی و صنعتی ، آب و تمـام مـوادی کـه بـه رشـد اقتـصاد جوامـع و
زندگی مردم آنها کمک می کند و همه آنها از زمین بدست می آید در حوزه مطالعات این علم قرار می
گیرد .
١٣
در مجموعه حاضر به مطالعه تعدادی از کانیها و سنگهای صنعتی که در صنعت کاربرد بیشتری دارنـد
پرداخته شده است .

شرایط تشکیل کانسارها
 :مقدمه 1-1
در رده بندی کانسار ها از نظر منشا 2 حالت را در نظر می گیرند:
1) کانسارها ممکن است به طور همزمان با سنگ مجاور یا سنگ میزبان خود تشکیل شده باشند
که به آنها کانسارهای سن ژنتیک می گویند. یعنی هم سن با سنگ های مجاور هـستند و در
مورد کانسارهای رسوبی صادق است.
2) کانسارها ممکن است در زمان دیگری غیر از زمان تشکیل سنگ مجاور یا میزبان بوجودآمـده
باشد مانند رگه ها و کانسارهای دگرسانی که بعد از تشکیل سنگ دربر گیرنده خـود بوسـیله
عاملی مانند محلولهای نافذ تشکیل شده است که به این کانسارها اپی زنتیک (یعنی غیر هـم
زمان) هم می گویند.
١۵
درباره منشا مواد معدنی دو اصطلاح هیپوژن و سوپرژن را به کار می برند که کانی هایی که به وسـیله
ی محلول های بالا رو تشکیل می گرددبه نام کانی های هیپوژن وکانی هایی که به وسـیله ی محلـول
های پایین رو تشکیل می شود به نام کانی های سوپرژن نامیده می شـوند .کانـسارهایی کـه ترکیبـات
فلزی آنها از سنگ مجاور منشا میگیرد. یعنی مواد آنها به وسیله ی آبها حل شده و به صـورت کا نـسار
متمرکز گردیده است. به نام کانـسارهای تراوشـی جـانبی موسـوم اسـت. از لحـاظ نظـری وقتـی ایـن
اصطلاحات به کار می روند که اصل واقعی محلولها مولـد کانـسار مـشخص شـده باشـد محلـول هـای
گرمابی اکثر از نوع بالا رو است که به آب های گرم واجد ترکیبات فلزی اطلاق می شود کـه از تفر یـق
مواد آذرین حاصل شده است توده های ترکیبات فلزی کـه از تفریـق آنهـا حاصـل مـی شـود بـه نـام
کانسارهای گرمابی (هیدروترمال) موسوم است. آب های گرم کانی ساز دیگری نیز وجود دارد که منشا
آنها از توده های آذرین نیست و غالبا کانسارهای تشکیل شـده بـه وسـیله ی آنهـا نیـز از کانـ سارهای
گرمابی تمییز داده نمی شوند. این نوع کانسارها را هیـدراتوژن مـی نامنـد. تعـاریف دیگـری در مـورد
تقسیم بندی کانسار ها بر اساس منشا شان به کار رفته است و این تعریف در مورد سایر پدیـده هـای
زمین شناسی نیز رایج است.به عنـوان مثـال کانـسارهای آنـدوژن ماننـد سـایر پدیـد ه هـای آنـدوژن
کانسارهایی است که در تشکیل آنها انرژی حرارتی زمین موثر بوده اسـت و در داخـل زمـین تـشکیل
شده است و کانسارهای اگزوژن کانسارهایی است که در داخل زمین تشکیل شـده و در تـشکیل آنهـا
انرژی حرارتی خورشید در سطح زمین تاثیر داشته است. به طور کلی کانسارهای ماگمایی و دگرگونی
را کانسارهای آندوژن و کانسار های تجزیه ای و رسوبی را کانسارهای اگزوژن می نامند

تعداد صفحه :132

قیمت : شش هزار تومان

پشتیبانی سایت :              info@elmyar.net

پایان نامه ها

 

مطالب مشابه را هم ببینید

Categories: مهندسی معدن

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Related Posts

مهندسی معدن

پایان نامه درباره:مطالعات ژئوشیمیایی و کانه ­زایی طلا در شیست­های سبز کانسار طلای زرشوران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :معدن گرایش : اکتشاف معدن عنوان : مطالعات ژئوشیمیایی و کانه ­زایی طلا در شیست­های سبز کانسار طلای زرشوران مطالب مشابه را هم ببینید پایان نامه ارشد رشته معدن:بررسی Read more…

مهندسی معدن

پایان نامه ژئوفیزیک:بهبود مدل­سازی معکوس داده­های الکترومغناطیس هوابرد حوزه فرکانس با تعیین مدل­اولیه مناسب و اعمال قید­های عمقی و هموارساز

دانلود متن کامل پایان نامه مطالب مشابه را هم ببینید دانلود پایان نامه ارشد رشته معدن :تأثیر میزان تولید بر سود دهی تولید آلومینا از ن...دانلود پایان نامه ارشد رشته معدن : علل و علائم Read more…

مهندسی معدن

پایان نامه افزایش کیفیت مقاطع لرزه­ای و کاهش حساسیت کوچ عمقی به مدل سرعت در پردازش به روش برانبارش سطح پراش مشترک مبتنی بر مدل

دانلود متن کامل پایان نامه مطالب مشابه را هم ببینید دانلود پایان نامه ارشد رشته معدن: تحلیل پایداری و طراحی نگهداری تونل 631 گلندروپایان نامه کارشناسی ارشد رشته معدن : روش های کاهش آلودگی های Read more…