دانلود پایان نامه ارشد رشته معدن:اکتشافات ژئوفیزیکی و سنجش از دورعناصر پرتوزا

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  معدن با عنوان : اکتشافات ژئوشیمیایی، ژئوفیزیکی، زمین شناسی و سنجش از دور
عناصر پرتوزا و رادیواکولوژي منطقه ناریگان

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
با همکاري پژوهشکده چرخه سوخت هسته اي، پژوهشگاه علوم و فنون هسته اي سازمان انرژي اتمی ایران

نپایان امه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد“.M.Sc”
مهندسی معدن – اکتشاف
عنوان :
“اکتشافات ژئوشیمیایی، ژئوفیزیکی، زمین شناسی و سنجش از دور
 “
عناصر پرتوزا و رادیواکولوژي منطقه ناریگان- 2 آنومالی

برای رعایت حریم خصوصی اسامیاستاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:
 منطقه مورد مطالعه در بخش مرکزي نقشه زمین شناسی 1:100000 اسفوردي قرار دارد و بر اسـاس
تقسیم بندي زون هاي ساختاري در زون ایران مرکزي واقع شده است. قدیمی ترین سنگ هاي موجود در
منطقه مجموعه پیروکلاستیک پرکامبرین ( سازند ساغند) می باشد که توده هاي گرانیتی ناریگـان بـا سـن
پرکامبرین به داخل آنها نفوذ کرده اند. جوان ترین سنگ هاي منطقه آهک هـاي کرتاسـه اسـت. گرانیـت
ناریگان یک سنگ آلکالن با بافت پورفیري می باشد . سنگ هاي منطقه شامل سه گـروه گرانیـت ناریگـان،
ریولیت ( کوار يتز پورفیر )، و ولکانیک هاي اسیدي . می باشد در نتیجه نفوذ گرانیت، سنگ هاي اطراف این
توده به ویژه در جنـوب غـرب منطقـه کـه در اثـر گـسل خـوردگی شـدیداً خـرد شـده انـد، تحـت تـاثیر
متاسوماتسیم و دگرسانی قرار گرفته اند. یک سري دایک هاي بازیک نیز در داخل سنگ هـاي گرانیتـی و
ریولیتی در منطقه نفوذ کرده اند که با توجه به اینکه سنگ هـاي گرانیتـی و ریـولیتی را در منطقـه قطـع
می نمایند، پس سن جوانتري نسبت به سنگ هاي منطقه دارند. در این تحقیق سعی بر این بوده اسـت تـا
با استفاده از اطلاعات اکتشافی موجود در محدوده ناریگان، که شامل اطلاعات زمین شناسـی و ژئوفیزیـک
(مغناطیس سنجی و رادیومتري) و سنجش از دور ( تصاویر لندست و آستر) و داده هـاي لیتوژئوشـیمیایی،
وجود آنومالی و کانی سازي عناصر پرتوزا در آنومـالی 2 ناریگـان مـشخص شـود. بـراي ایـن منظـور ابتـدا
مطالعات سنجش از دور و پردازش تصاویر ماهواره اي . انجام گرفت از پردازش تصاویر مـاهواره اي منـاطق
+ دگرسانی و مستعد کانی سازي با استفاده از ترکیب هاي رنگی در تصاویر آستر و ETM
مشخص گردیـد.
از اطلاعات ژئوفیزیک و تفسیر داده هاي رادیومتري نقاط با پرتوزایی بالا تعیین شدند، همچنین با استفاده
از داده هاي مگنتومتري نحـوه قـرار گیـري تـوده نفـوذي در عمـق مـشخص شـد . جهـت بررسـی هـاي
ژئوشیمیایی از منطقه مورد مطالعه حدود 80 نمونه بـصورت لیتوژئوشـیمیایی برداشـت شـد. بـراي نرمـال
سازي داده هاي ژئوشیمیایی از روش هاي آماري تک متغییره و چند متغییره استفاده شـد کـه روش تـک
متغییره شامل روش سنتی و روش چند متغییره شامل بررسی جداول همبستگی عناصر و تجزیه و تحلیـل
آنالیز خوشه اي بود. پس از نرمال سازي داده ها نقاط داراي بی هنجاري ژئوشیمیایی براي عناصر مختلـف
مشخص شد که محدوده از لحاظ اورانیوم داراي آنومالی 62 ppm و توریم فاقد پتانسیل می باشد . سرانجام
چنین نتیجه گرفته شد که میزان عناصر پرتوزا در واحدهاي پیروکلاستی که در جنوب محـدوده گـسترش
،بیشتري دارند داراي اهمیت بیشتر به لحاظ ادامه اکتشافات براي عنصر اورانیوم می باشد.

 
2
مقدمه:
روش هاي شناسایی و اکتشافی سنجش از دور، ژئوفیزیک و ژئوشیمی، روش هایی هستند که نسبت
به روش هاي حفاري بسیار ارزانتر و کم هزینه تر می باشند، بنابراین انجام این روش ها قبل از حفاري، در
بسیاري موارد باعث کاهش ریسک هاي سرمایه گذاري و هزینه عملیات اکتشافی می شـود. بررسـی هـاي
سنجش از دور به دلیل دید وسیع و یک پارچه و محدوده هاي طول موجی مختلـف، از بهتـرین روش هـا
در پی جویی کانسارها است. با استفاده از این داده ها می توان خطواره ها، شکستگی ها و نیز دگرسانی ها
را تعیین کرد . البته با توجه به خصوصیت این روش بایستی ویژگی هـاي مـرتبط بـا حـض ،ور کانـسارها در
سطح زمین رخنمون داشته باشد.
روش هاي ژئوفیزیکی نیز یکی از روش هاي مفید در اکتشاف کانسارها است که می تـوان آنهـا را در
زمین، دریا یا هوا انجام داد . در مناطقی که وسعت زیادي دارند غالبا از روش هوابرد استفاده می شود، زیرا
این روش خیلی سریع و با دقت بیشتر انجام می گیرد و مهمتر اینکه هزینه پروژه را تا حد امکـان کـاهش
می دهد. از داده هاي ژئوفیزیک مغناطیس سنجی و رادیومتري هوابرد در تعیـین منـاطق داراي اورانیـوم
استفاده می شود. به این صورت که داده هاي رادیومتري بـا اسـتفاده از تشعـشعات مـرتبط بـا اورانیـوم و
عناصر پرتوزاي همراه آن مناطق بی هنجاري را تعیین می کنند و یا در کانسارهایی که آهن و اورانیوم، بـا
هم، هم پوشانی دارند، می توان از داده هاي مغناطیس سنجی استفاده کرد.یکـی از اسـتفاده هـاي عمـده
ژئوفیزیک، بهینه سازي شبکه حفاري هاي اکتشافی است که بدین ترتیب مـی توانـد نقـش ارزنـده اي در
کاهش هزینه و افزایش سرعت عملیات اکتشافی داشته باشد .
روش هاي ژئوشیمی اکتشافی نیز یکی از روش هـاي مفیـد در اکتـشاف کانـسارها اسـت. هـدف از
ژئوشیمی اکتشافی، شناسایی نهشته هاي جدید فلزي و غیر فلزي و ذخایر نفـت و گـاز طبیعـی اسـت . در
تمامی موارد فوق، اصول عملیات اکتشافی بر مبناي یافتن تمرکزهایی از یک یا چند عنصر یا کـانی هـاي
معدنی با غلظتی بالاتر از مقدار زمینه است، بنحوي که بتوان آن را ناهنجاري نامید . از نقطـه نظـر علمـی،
تعیین مکان واقعی نهشته هاي کم عیار فوق العاده مشکل است بویژه اگـر توسـط قـشر سـطحی پوشـیده
شده باشد، که در چنین مواردي استفاده از ژئوشیمی اکتشافی مفید واقع می شود. روش هـاي ژئوشـیمی
روش هاي مستقیمی هستند که در آنها براي کشف ناهنجاري هاي حاصل از فراوانـی یـک عنـصر معـین،
خود آن عنصر و یا عنصري که بصورت ردیاب در ارتباط با آن است اندازه گیري و بررسی مـی شـود . روش
هاي ژئوشیمی شامل رسم نقشه آنومالی ژئوشـیمیایی و تعیـین منـاطق پتانـسیل دار و همچنـین شـامل
عملیت کنترل آنومالی ها می باشد که در نهایت پس از کنترل آنومالی ها مناطق امید بخش جهـت ادامـه
مراحل اکتشافی معرفی می شوند.

تعداد صفحات :258

قیمت شش هزار تومان

پشتیبانی سایت :              [email protected]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *