دانلود پایان نامه ارشد رشته عمران : مطالعه رفتار دیوار برشی فولادي

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته   عمران با عنوان :  مطالعه رفتار دیوار برشی فولادي   در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
سمینار براي دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی عمران – سازه
عنوان :
مطالعه رفتار دیوار برشی فولادي

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

این گزارش اطلاعاتی از عملکرد دیواربرشی فولادي تحت اثـر بـار لـرزه اي و طراحـی لـرزه اي آن را ارائـه
میکند. دیوارهاي برشی فولادي بحث شده در این گـزارش بـه منظـور تـامین مقاومـت جـانبی و سـختی
سازههاي فولادي بکار رفته است. آنها همچنین کارایی قابل قبولی در بازسازي ساختمانهاي بـتن مـسلح و
فولادي موجود دارند. در سال 1970 مهندسین سازه، دیوارهاي برشی فولادي را به عنوان سیـستم مقـاوم
باربر جانبی براي مناطق با لرزهخیزي بالا مانند کالیفرنیا و ژاپن بکار برده اند.
ابتدا، تعدادي از سازههاي مهم که دیوار برشی فولادي در آن بکار رفته معرفی شدهاست. سپس خلاصـهاي
از رفتـار دیـوار برشـی فـولادي تحـت بارچرخـهاي در آزمایـشگاه بـه همـان کیفیـت زلـزههـاي گذشـته
ارائهشدهاست. در ادامه در گزارشی، آئین نامه(کدهاي) جاري تهیه شده مربوط به دیوارهاي برشی فـولادي
ارائهشده استو فاکتورR و پارامترهاي طراحی براي دیوارهاي برشی فولادي پیشنهاد شده است.
گزارش همچنین شامل یک فصل از طراحی لرزهاي دیوارهاي برشـی فـولادي اسـت.در صـورتیکه فرآینـد
طراحی مطابق آنچه گفته شده بکار رود، می تواند شـکل پـذیري بیـشتر، اقتـصاديتـر و عملکـرد لـرزهاي
بهتري را نتیجه دهد و در نهایت تعدادي از سیستمهاي دیوار برشـی فـولادي کارآمـد و اقتـصادي بهمـراه
جزییات مربوطه پیشنهاد شده است.

مقدمه:
از آنجا که یک ساختمان چند طبقه باید قادر به جذب و تحمل بارهاي ناشی از زلزلـه و بـاد باشـد وجـود
سیستم هاي باربر جانبی مقاوم در آن ضروري می باشد. عوامل دخیل در انتخاب یک سیستم باربر جـانبی
بخصوص، از ملاحظات معماري و زیبایی ساختمان تا مسائل اقتصادي مـی باشـد. از متـداولترین سیـستم
هاي مقاوم باربر جانبی در ساختمان هاي بلند مـی تـوان بـه قابهـاي خمـشی، قابهـاي مهاربنـدي شـده،
دیوارهاي برشی و سیستم هاي لوله اي اشاره کرد.
قابهاي خمشی براي ساختمانهاي تا حدود 20 طبقه می توانند مفید باشند.در سـاختمانهاي بلنـدتر از 40
طبقه سیستم هاي لوله اي که متشکل از ستونهاي قرار گرفته شـده بـا فاصـله کـم در محـیط سـاختمان
می باشد مـی تواننـد کـارایی داشـته باشـند.قابهـاي مهاربنـدي شـده و دیوارهـاي برشـی نیـز عمومـاً در
ساختمانهاي تا 40 طبقه دیده می شوند.دربرخی موارد نیز، قابهاي خمشی و مهاربندها بصورت ترکیبی بـا
دیوارهاي برشی بکارمیروند که منجر به ترکیب مزایاي هر دو سیـستم شـده و بـدین طریـق، رفتـار کلـی
سیستم بهینه می شود.
دیوارهاي برشی فولادي براي گرفتن نیروهاي جانبی زلزله و باد در ساختمانها، بویژه در ساختمانهاي بلنـد
در سه دهه اخیر مطرح و مورد توجه قرارگرفته است.
این پدیده نوین که در جهان به سرعت رو به گسترش می باشد در ساخت ساختمانهاي جدید و همچنـین
تقویت ساختمانهاي موجود بخصوص در کشورهاي زلزله خیزي همچون آمریکا و ژاپـن بکـار گرفتـه شـده
است.استفاده از آنها در مقایسه با قابهاي فولادي ممان گیر تا حـدود 50 درصـد صـرفه جـویی در مـصرف
فولاد را بهمراه داشته است.
دیوارهاي برشی فولادي از نظر اجرائی، سیستمی بسیار سـاده بـوده و هیچگونـه پیچیـدگی خاصـی در آن
وجود ندارد.دیوارهاي برشی فولادي جایگزینی تمیزتر و سریعتر به لحاظ اجرائی و مطمـئن تـر بـه لحـاظ
مقاومت و رفتار براي دیوارهاي برشی بتنـی نـه تنهـا در سـازه هـاي فـولادي بلکـه در سـازه هـاي بتنـی
می باشد.همچنین سیستم مذکور از همه خصوصیات خـوب سیـستم هـاي مهاربنـدهاي متمرکـزCBF و
سیستم هاي خارج از مرکز EBF به لحاظ اجرائی، کارائی و رفتاري بهـره منـد بـوده و در بـسیاري مـوارد
بهتر عمل می نمید.
سیستم از نظر سختی برشی از سخت ترین سیستم هاي مهاربندي که X شکل می باشد سخت تر بوده و
با توجه به امکان بازشو در هر نقطه از آن، کارائی همه سیستم هاي مهاربندي را از این نظر دارا می باشد.
همچنین رفتار سیستم در محیط پلاستیک و میزان جذب انرژي آن نـسبت بـه سیـستم هـاي مهاربنـدي
بهتر است.
در سیستم دیوار برشی فولادي بعلت گستردگی مصالح و اتـصالت ، تعـدیل تـنش هـا بـه مراتـب بهتـر از
سیستم هاي مقاوم دیگر در برابر بارهاي جانبی مانند قابها و انواع مهاربندها که معمولاً در آنها مـصالح بـه
صورت دسته شده و اتصالات متمرکـز مـی باشـند صـورت گرفتـه و رفتـار سیـستم بخـصوص در محـیط
پلاستیک مناسب تر می باشد.

مجموعه سیستم دیوار برشی فولادي شامل ستونها که در تراز کـف تیرهـا را قطـع کـرده کـه یـک دهانـه
چهارگوش را تشکیل می دهند و توسط صفحه فولادي پر می شود می باشد. اتصالات بین تیرهـا وسـتونها
می تواند از حالت مفصلی تا حالت گیردار و صفحه هاي پرکننده نیز با و بدون سخت کننده باشد. سـخت
کننده هاي جانبی و طولی براي جلوگیري از کمانش صفحه فولادي می باشد.

تعداد صفحه :222

قیمت: شش هزار تومان

پشتیبانی سایت :       

        serderehi@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *