دانلود پایان نامه ارشد رشته عمران : شرايط طراحي و ايمن سازي پايه علايم راه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  عمران با عنوان :   شرايط طراحي و ايمن سازي پايه علايم راه      در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي

سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد “M.Sc”
 مهندسي عمران – برنامه ريزي حمل و نقل

عنوان :
شرايط طراحي و ايمن سازي پايه علايم راه

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده:
جايگاه و نقش حمل و نقل در ابعاد مختلف اقتصادي، سياسي و اجتماعي جوامع امـروزي بـر كسـي
پوشيده نيست. حمل و نقل يكي از پايه هاي اصلي توسعه پايدار و متوازن در جوامع بشري محسوب
شده و در واقع شبكه هاي حمل و نقل با مولفه هاي مهمي همچون اقتصادامنيت وعدالت اجتمـاعي
ارتباط تنگاتنگ دارنـد.درفرآينـد توسـعه اقتصـادي واجتمـاعي كشورهاهمبسـتگي مسـتقيم ميـان
گسترش حمل ونقل و دستيابي به نرخ رشد اقتصادي بيشتر وجود دارد.
به عبارت ديگر همراه با افزايش توليد ناخالص داخلي، ميزان ارزش افزوده بخـش حمـل و نقـل نيـز
افزايش مي يابد و به همين دليل است كه توسعه و رشد اقتصادي وابسـته بـه توسـعه بخـش حمـل
ونقل است و فعاليتهاي حمل و نقل از جمله فعاليتهاي اساسي و زيربنايي براي رشد و تحول اقتصاد
به حساب مي آيد. درطي سالهاي اخير رشد ارزش افزوده در بخش حمل ونقل تقريبا” دو برابر رشد
متوسط ساليانه توليد ناخالص داخلي كشور طي سـالهاي 1369 تـا 1379بـوده اسـت. سـهم ارزش
افزوده حمل ونقل در توليد ناخالص داخلي كشور از 7/4 درصد در سال 69 به 10/4 درصد در سال
79 رسيده است كه بيانگر يك رشد 40 درصدي در اين دوره مي باشد.

مقدمه:
اگر امروزه در جهان از خدمات حمل ونقل تحت عنوان صـنعت يـاد مـي شـود نشـانه گسـتردگي و
اهميت اين خدمات به عنوان حلقه اتصال صنايع با يكديگر و عامل ارتباط ميان بازارهـاي مصـرف و
بازارهاي توليد است. بستگي و پيوند ميان نظام حمل ونقل و فرآينـد توسـعه اقتصـادي و اجتمـاعي
جوامع آنچنان حساس و پيچيده است كه كارشناسان علوم اقتصاد، از حمل ونقل بـه عنـوان نيـروي
محركه توسعه ياد مي كنند و كارآمدي و توانمندي آن را زمينه ساز توسعه پايدار مي دانند.
طي سالهاي اخير استفاده از نتايج تحقيقات و مطالعات انجام شـده در دنيـا بـه افـزايش بهـره وري
وارتقاء كيفيت در اجرا، بهره برداري و نگهداري بهينه از طرحها و پروژه هاي حمل ونقل منجر شـده
و افق هاي جديدي را به منظورارايه راهكارها و راهبردهاي نـوين درعرصـه حمـل و نقـل گشـوده
است. به همـين دليل اطلاع رسـاني در اين زميــنه بـه منظـور ايجــاد ارتــباط بـين حـوزه هـاي
مختلف يك ضرورت اجتناب ناپذير مي باشد.

فصل اول: كليات
علايم را بايد روي تكيه گاه هاي موجود يا پايه هاي مناسب نصب نمود كه اولا” از نظر ديد و كارايي مورد
انتظار بتواند مفيد واقع شود و ثانيا در مقابل نوسانات ناشي از فشار باد و ساير نيروها مقاومت كند و از نظر
خرابكاري يا جابجايي نيز ايمني كافي داشته باشد.
اگرچه از نظر ايمني يك راه قابل عبور و بدون موانع كناري بسيار مطلوب مي باشد ، ليكن لازم است بعضي
تجهيزات در حريم راه و نزديك به سواره رو نصب گردند. اين تجهيزات ثابت كناري عبارتند از پايه هاي
علايم، پايه هاي روشنايي، چراغهاي راهنمايي، لوازم اخطاري تقاطع با راه آهن، جعبه هاي تلفن اضطراري و
… . درصد قابل توجهي از تلفـات مربوط به موانع ثابت به دليل برخورد وسايل نقليه با پايه هاي علايم و
روشنايي است، اگر چه برخورد با ساير تجهيزات كنار نيز منجر به حوادث شديد مي گردد.
مهندسي راه اقتضاء مي كند كه، با توجه به محدوديت ها، ايمن ترين تسهيلات ممكن مورد استفاده قرار
گيرند. به طور كلي پنج گزينه مختلف براي طرح ايمن وجود دارد كه با در نظر گرفتن شرايط از ميان آنها
مي توان انتخاب نمود. اين گزينه ها به ترتيب اولويت عبارتند از:
1- برداشتن مانع يا طراحي مجدد آن به طوري كه بتوان با ايمني از آن عبور كرد.
2- جابجايي مانع به نقطه اي كه احتمال برخورد با آن كمتر است.
3- كاهش شدت حادثه با استفاده از سيستم شكست پذير.
4- در صورت عدم امكان طراحي مجدد يا جابجايي با استفاده از حفاظ هاي طولي يا ضربه گير مانع را
محافظت نمود.
5- اگر گزينه هاي ديگر مناسب نباشند با استفاده از شبرنگ يا ساير وسايل انعكاسي مانع را قابل رويت
نمود .
گــزينه هاي 1 و 2 نسبت به ســاير گــزينه ها ارجح مي باشـند، ولي هـميشه به اين دلـيل كه پايه هاي
علايم و روشنايي بايد در كنار راه قرار گيرند، امكان اجراي آنها نيست.
در اين گونه موارد آنچه باقي مي ماند استفاده از پايه هاي شكست پذير يا ايمن سازي پايه معمولي با
استفاده از روش هاي گفته شده در بالا (4و5) مي باشد.

تعداد صفحه :131

قیمت: شش هزار تومان

پشتیبانی سایت :       

        serderehi@gmail.com

 

342 فکر می‌کنند “دانلود پایان نامه ارشد رشته عمران : شرايط طراحي و ايمن سازي پايه علايم راه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *