دانلود پایان نامه ارشد رشته عمران : بررسي علل تصادفات و روشهاي كاهش اثرات آن

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  عمران  با عنوان :   بررسي علل تصادفات و روشهاي كاهش اثرات آن    در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي
سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد “M.Sc”
مهندسي عمران – برنامه ريزي حمل و نقل
عنوان:
بررسي علل تصادفات و روشهاي كاهش اثرات آن

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده:
در تمام كشورها موضوع تصادفات جاده اي يكي از مهمترين عوامل مـرگ و ميـر بخصـوص در رده ي سـني
افرادي است كه از لحاظ اقتصادي فعال محسوب ميشوند. اين موضوع بويژه در كشور مـا بسـيار مهـم اسـت
چون هم اكنون از لحاظ آمار تلفات در مكان اول جهان جاي داريم . هزينه هاي تصادفات هم در ايران بسـيار
بالاست و بطور مثال در سال هشتاد اين رغم بالغ بر چهار هزار ميليارد تومان كه معادل 3 % توليـد ناخـالص
ملي همان سال بوده است. در مجموع براي كاهش تعداد و اثرات تصادفات بايد ابتدا عوامل موثر بر تصـادفات
را شناسايي كرد مانند روسازي، حجم تردد خودروها، ضريب ساعت اوج (PHF) ، نقش پليس و جريمه ها
،بيمه و … و سپس براي هر كدام به تفكيك شرايط كاهش اثرات آنرا در تصادفات ، سنجيده ميشود.

مقدمه:
در حال حاضر تصادفات جاده اي و درون شهري يكـي از مهمتـرين علتهـاي مـرگ و ميـر در كشـورمان
بحساب مي آيد و با وجود تحقيقات بسياري كه سازمانها و ارگانهاي مختلف مانند سازمان ترافيك، وزارت
راه و … در اين باره انجام داده اند اما نتيجه آن بطور ملموس مشاهده ن شده است. آمارهايي در فصـل اول
در باره شدت و ميزان تصادفات آورده ميشود كه كشورهاي ديگر را با كشورمان مقايسه ميكند . همچنين
هزينه هاي كمي و كيفي مه در تصادفات متحمل مي شويم و محاسبه كل هزينههاي تصادفات در يـك
سال در فصل دوم آورده شده است.
در فصل سوم مدلهاي رياضي كه براي تصادفات جاده اي و درون شهري ارائه شده است ، آورده مي شـود
و سر انجام در فصل آخر هم به بررسي تك تك عوامل مهم در تصادفات و روشهاي پيشگيري و بهبود آن
آورده ميشود.

در بررسي تصادفات جادهاي از ديدگاه آمار برداري دو مورد كلي وجود دارد كه عبارتند از:
1- «گزارش دهي» كه شا مل تهيه اطلاعات اوليه و گزارش مقدماتي است.
2- «بررسي» كه شامل جمعآوري اطلاعات تكميلي بعدي و گزارش نهايي ميباشد.
طبق اين تقسيمبندي، اگر اطلاعات مندرج در پروندة تصادف فقط همان گزارش پليس باشد، تصادف «گزارش»
شده اما «بررسي» نشده است. اين طرز تقسيمبندي ساده همواره معايب و اشـكالاتي را بـه همـراه دارد . اولـين
اشكال اختصاص اولين مرحله به «گزارشدهي»است ونه به «بررسي» كه اين با نظر پليس مغايرت دارد. پلـيس
مرحله «گزارشدهي» يك تصادف را هرچند ساده هم باشد، جزئي از «بررسـي» تصـادف مـيدانـد. بـه عـلاوه،
تشخيص و تعيين فقط دو مرحله فوقالذكر وظايفي را كه علاوه بر «گزارش دهي» وجود دارد به هم آميختـه و
بدين ترتيب تفاوتهاي اساسي بين ثبت يافتهها (اندازهگيريها و عكسها) و نتيجهگيريهاي مربوط به اينكـه اصـولاً
تصادف چگونه به وقوع پيوست (تفسير و استنباط ) را مبهم ميسازد.
بدين ترتيب، پنج مرحلهاي كه در بررسي تصادف ذكر ميشـود، بـه عنـوان يـك تقسـيمبننـدي قابـل قبـول در
كشورهاي توسعه يافته مورد قبول قـرار گرفتـه و مـورد عمـل قـرار مـي گيـرد. در هريـك از مراحـل پـنجگانـه
مزبور،عمليات زير بايد به طور سيستماتيك انجام پذيرند:
1- «گزارشدهي»، مرحله اساسي جمعآوري اطلاعات اوليه است كه به منظـور تشـخيص و دسـته بنـدي نـوع
تصادف، وضع افراد، ميزان خسارت و برنامهريزي مراحل بعد انجام مـيپـذيرد. درايـن مرحلـه مطلقـاً اظهـارنظر
قطعي و ابراز عقيده و تفسيري وجود ندارد.
2- «بررسي محلي»، آزمايش و ثبت نتايج تصادف وهمچنين كسب اطلاعات اضافي در محل وقوع تصادف كـه
ممكن است بعداً قابل حصول نباشند و آمار و اطلاعات و آمار تكميلي موردنياز گزارش تصادف مي باشـد. درايـن
مرحله نيز تنها اطلاعات موردنياز بوده و هنوز موقع تفسير و نتيجهگيري نيست.
3- «آماده سازي فني»، جمعآوري آخرين قسمتهاي اطلاعـات وآمـار و سـازماندهـي بـراي مطالعـه و تفسـير
اطلاعات است. دراين مرحله اطلاعات جمـعآوري شـده در هـر سـه مرحلـه، مـنظم و كلاسـه شـده و پـاره اي
نتيجهگيريهاي اوليه راجع به شرايط و اوضاع و احوالي كه منجر به وقوع تصادف شد به عمل ميآيد.

تعداد صفحه :142

قیمت: شش هزار تومان

پشتیبانی سایت :       

        [email protected]

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *