دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندسی شیمی : انجام واكنش هاي شيميايي در رآكتورهاي پلاسما

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  شیمی با عنوان :    انجام واكنش هاي شيميايي در رآكتورهاي پلاسما   در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي
سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد “M.Sc”
مهندسي شيمي – فرآيند

عنوان :
بررسي انجام واكنش هاي شيميايي در رآكتورهاي پلاسماي همراه پالس

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکيده:
رآکتورهاي پلاسما يک روش مناسب براي دستيابي به بازدهي و نتايج مناسب در شرايط
عملياتي ساده و در نتيجه ارزان تر- نسبت به روشهاي حرارتي مرسوم- . مي باشند در اين ميان
رآکتورهاي کرونا پالسي با شرايط عملياتي سهل الوصول مانند دماي اتاق و فشار اتمسفريک و
بازدهي انرژي بالا(در شرايطي خاص بالاتر از رآکتورهاي ديگر) و گستره ي متنوع کاربرد جايگاه ويژه
اي دارند. چه در بيشتر فرآيندهاي موجود يعني تبديل مواد و توليد مواد ارزشمندتر، فعاليت هاي
زيست محيطي مانند حذف آلاينده هاي آب و هوا مي توان اين رآکتورها را به کار گرفت.
افزايش فرکانس پالس نتيجه اي مثبت در بهبود بازدهي اين رآکتورها دارد. در کنار آن تنظيم ساير
پارامترهاي سيستم مانند شدت جريان، ولتاژ و استفاده از گاز همراه مناسب در داخل رآکتور بسته به
نوع عمليات، از عواملي هستند که در طراحي اين رآکتورهاي بايد در نظر گرفته شود.
با توجه به نتايج موجود، استفاده از دي اکسيد کربن به همراه متان در رفرمينگ متان، اکسيژن و
اوزون براي حذف فنول و ساير ترکيبات ارگانيک در فرآيندهاي حذف آلاينده ها و نيتروژن براي
حذف اکسيدهاي نيتروژن NOX در داخل رآکتور پلاسماي پالسي مناسب مي باشد.
حرکت اين دسته از رآکتورها به سمت صنعتي شدن آغاز شده و با توجه به ويژه گي هاي بارز و
منحصر به فرد آن شتاب قابل توجهي نيز گرفته است. در حال حاضر بيشتر طرح هاي پايلوت و
صنعتي پلاسماي پالسي مربوط به حذف آلاينده ها مي باشد.

مقدمه:
واژه پلاسما که تا ديروز معرف حالت چهارم ماده بود، خيلي زود توانست مبدل به
نامي فراگير در صنايع درگير با فرزندان علوم پايه يعني رشته هاي مهندسي و
پزشکي شود . به طوري که امروزه حتا بيشتر تحقيقات فيزيکدانان پلاسما نه درباره
ماهيت آن که در جهت گسترش روشهايي است که نتيجه ي آن در حوزه هاي
کاربردي اين علم کارساز مي شود . به اين ترتيب امروزه کمتر شاخه ا ي از مهندسي
را ميتوان پيدا نمود که فرآيندهاي پلاسمايي در آن کاربرد نداشته باشند.
در اين ميان مهندسي شيمي با شاخه هاي گسترده و انشعاب هـاي فـراوانش کـه تـا
ميانه ي ساير رشته ها پيش رفته است، شايد به نوعي بيشتر ا ز باقي علوم مهندسـي
با انواع کاربردي پلاسما سروکار داشته باشد .
سنتز و توليد مواد مورد نياز ا ز مواد اوليه، حذف آلاينده هـا و کوشـش بـ راي حفـظ
محيط زيست و اکوسيستم، پليمريزاسيون، پوشـش دهـي سـطوح و حتـا فرآينـدهاي
انجام شونده در مقياس نانوتکنولوژي که بعـضا در ايـن رشـته ا نجـام و بررسـي مـي
شوند، به کار بستن متدهاي نوين عملياتي با کيفيـت کـار و بـازدهي بـالاتر، هزينـه
تمام شده مناسب تر و ايجاد محصولات واسط کمتر و در نتيجـه جلـوگيري ا ز آلـوده
گي و ضايعات کمتر را ايجاب مي کند.
استفاده ا ز يک محيط پلاسمايي در داخل رآکتورها بـه جـاي عمليـات و فرآينـدهاي
کلاسيک همچون استفاده ا ز مبدل، بويلرها و ساير روشهايي کـه بـا توليـد و ا نتقـال
انرژي، دستيابي به انرژي اکتيواسيون مورد نياز بـرا ي حرکـت سيـستم شـيميايي را
فرآهم مي آورد، ايده ايست که نه تنها ديگر نو نمي باشد کـه انـدک انـدک بـه يـک
روش مهم و قابل قبول تبديل شده است و حتا شـگفت آور نيـست ا گـر روزي جـاي
روشهاي قديمي را گرفته و يا در کنار آن ها به کار گرفته شود.
ايجاد پلاسما به کمک يک حالتي ا ز جريان که به صـورت پـالس هـايي ا ز ا نـرژي در
کسري ا ز ثانيه به سيستم داده شـود، پيـشرفت ديگـري اسـت کـه امـروزه بـه دليـل
سودمندي هاي فراوان مورد توجه قرار گرفته است و توانسته با اتکا بـه نتـايج بهتـر
خود گوي برتري را در بيشتر زمينه ها ا ز پلاسماهاي پيوسته بربايد.
در اين جا رآکتورها و شبه رآکتورهايي(سيستم هايي که ا گرچـه رآکتـور بـه معنـاي
کلاسيک نيستند ولي در آن ها واکنش رخ مي دهـد .) را کـه بـا اسـتفاده ا ز تکنيـک
پالس در آن ها حالت پلاسما ايجاد شده و با استفاده ا ز آن واکنش ا نجـام و هـدايت
خواهد شد، بررسي نمـوده و ضـمن مقايـسه ي انـواع آن بـا يکـديگر، شـرايط کـار و
مزاياي هريک را مشخص کرده و کاربرد هرکدام را با توجه به نقاط ضعف و قـوت آن
بيان و انتخاب نماييم.

تعداد صفحه :114

قیمت: شش هزار تومان

پشتیبانی سایت :              serderehi@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *