دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری : بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی باگزارشگری مالی متهورانه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

گرایش حسابداری

با عنوان : بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی باگزارشگری مالی متهورانه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت وحسابداری

گروه حسابداری

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: حسابداری  

 گرایش: حسابداری

 عنوان

بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی باگزارشگری مالی متهورانه در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

 استاد راهنما

جناب آقای کیهان آزادی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان  صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه. 2

1-2-بيان مسئله. 4

1-3-اهميت و ضرورت تحقيق.. 4

1-4-بطور کلي اهداف تحقيق عبارتند از. 6

1-5-سوالات اصلي تحقيق.. 6

1-6-فرضيه هاي تحقيق.. 6

1-7-روش تحقيق.. 6

1-8-قلمرو زماني تحقيق.. 7

1-9-قلمرو موضوعي تحقيق.. 7

1-10-روش جمع آوري و منابع اطلاعات.. 8

1-11-الگوهاي مورد استفاده در تحقيق.. 8

1-12-ساختار تحقيق.. 10

فصل دوم: مبانی نظری و مروری بر پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه. 12

2-2- بخش اول: کليات.. 13

2-2-1 اهميت ماليات.. 13

2-2-2 نقش ماليات در جامعه: 13

2-2-3 ماليات و جايگاه آن در اقتصاد 13

2-2-4 نگاهي بر درآمدهاي مالياتي.. 14

2-3- مفهوم و تعريف ماليات و اصول وضع آن. 14

2-3-1-تعريف ماليات.. 14

2-3-2- اصول وضع ماليات.. 16

2-4- مفهوم اجتناب مالياتي.. 17

2-5-تمايز فرار مالياتي و اجتناب مالياتي.. 19

2-5-1- زمينه هاي پيدايش فرار مالياتي.. 20

2-5-2- اندازه گيري فرار مالياتي در ايران. 21

2-5-3- کارت بازرگاني، کد اقتصادي و فرار مالياتي.. 22

2-5-4-ناکارآمدي نظام مالياتي ايران، علل و زمينه ها 23

2-6- رابطه مفاهيم مالياتي با مفاهيم حسابداري و گزارشگري.. 28

2-6-1- اختلاف بين سود حسابداري و سود مشمول ماليات از ديدگاه تئوري.. 28

2-6-2- اختلافات اساسي بين سود مشمول ماليات و سود حسابداري.. 29

2-6-3- اختلاف درآمد مشمول ماليات ابرازي و قطعي.. 29

2-7- مفهوم کيفيت گزارشگري مالي.. 30

2–7–1– ويژگي‌هاي مبتني بر عملکرد 32

2–7–2– ويژگي‌هاي مبتني بر ساختار. 32

2 – 7 – 3 –ويژگي‌هاي مبتني بر بازار. 33

2-8- رابطه اجتناب مالياتي با شفافيت گزارشگري.. 37

2-9-گزارشگري مالي و گزارشگري مالياتي.. 38

2-10-تحقيقات انجام شده در مورد اجتناب مالياتي.. 39

2-11-خلاصه و جمع بندي.. 42

فصل سوم: روش تحقیق

3 – 1 – مقدمه. 45

3 – 2 – طرح مساله. 45

3 – 3 – تدوين و استدلال فرضيه ها 45

3 – 4 – جامعه و نمونه آماري.. 46

3 – 5– قلمرو تحقيق.. 47

3 –6 – روش جمع آوري و منابع اطلاعات.. 47

3 – 7 – تعاريف عملياتي متغيرها 48

3– 8 – تفسير متغيرهاي تحقيق.. 49

3-8-1-متغير مستقل. 49

3-8– 2 –متغير هاي وابسته. 49

3 – 9 – چگونگي بررسي فرضيه ها 50

3 – 10 – آزمون فرضيات تحقيق.. 52

3 – 11– خلاصه فصل سوم 53

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

4–1– مقدمه. 55

4 –2– آمار توصيفي.. 55

4 – 3 –ضريب همبستگي بين متغيرهاي تحقيق.. 57

4 – 4 –نتايج بررسي مفروضات اساسي مدل رگرسيون خطي.. 59

4 – 5 – نتايج آزمون فرضيه‌هاي تحقيق.. 60

4– 5 –1–نتيجه آزمون فرضيه هاي تحقيق.. 60

4– 5 –2–خلاصه نتايج آزمون فرضيه هاي تحقيق.. 63

4–6– خلاصه فصل چهارم 64

فصل پنجم: خلاصه، نتايج و پيشنهادها

5 – 1 – مقدمه. 66

5 – 2 –خلاصه موضوع و روش تحقيق.. 66

5 – 3 – خلاصه يافته‌هاي تحقيق.. 68

5–4–جمع بندي و تفسير. 69

5– 5 –محدوديت‌هاي تحقيق.. 70

5–6– پيشنهادات برخاسته از تحقيق.. 70

5 – 7 – پيشنهاد براي تحقيقات آتي.. 70

5 – 8 – خلاصه فصل پنجم 70

منابع. 72

پیوست و ضمائم 72

چکیده

در تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین اجتناب با گزارشگری مالی متهورانه در شرکت های پذیرفته بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 140 شرکت طی دوره زمانی1381 لغایت1390 بوده است. در این تحقیق رابطه اجتناب مالیاتی از طریق اثر سه عامل نرخ موثر مالیاتی نقدی، نرخ موثر مالیاتی نقدی بلند مدت واختلاف دائمی مالیات با گزارشگری مالی متهورانه بررسی می کند. دراین تحقیق از روش توصیفی از نوع همبستگی و روش تحقیق تر کیبی استفاده شده است برای آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون خطی چند متغیره استفاده می شود، همچنین برای تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزاری آماری EVIEWS استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه مستقیم اجتناب مالیاتی از طریق سه عامل نرخ مؤثر نقدی، نرخ مؤثر مالیاتی نقدی بلند مدت و اختلاف دائمی با گزارشگری مالی متهورانه است. یعنی به این نتیجه می رسیم که شرکت هایی که دارای گزارشگری مالی متهورانه دارند، اجتناب مالیاتی بیشتری نسبت به شرکت هایی که دارای ثبات در گزارشگری هستند را خواهند داشت.

واژه های کلیدی: اجتناب مالیاتی، نرخ موثر مالیاتی نقدی، نرخ موثر مالیاتی نقدی بلند مدت

   1-1- مقدمه

اين تحقيق به دنبال بررسي رابطه اجتناب مالياتي با گزارشگري مالي متهورانه در شرکت ها مي باشد. در اين تحقيق به دنبال يافتن پاسخ براي اين سوالات هستيم که آيا واحدهاي تجاري که داراي گزارشگري مالي متهورانه هستند، اجتناب مالياتي بيشتري نسبت به شرکتهايي که داراي ثبات در گزارشگري مالي هستند خواهند داشت؟ اما مطلب قابل تامل اين است که اين هزينه ها که به عهده سهامداران شرکت مي باشد، هميشه به نفع آنان نيست و مخارج اجتناب از ماليات در مواردي از منافع آن بيشتر خواهد بود. زيرا هم خطر اينکه اين موارد توسط وزارت دارايي کشف شده و شرکت مشمول جريمه گردد وجود دارد و هم اينکه مديران مخارج زيادي را براي انجام اين کار متحمل خواهند شد که بعضاً منافع خودشان را شامل مي‎شود و هيچکدام از اين هزينه ها به نفع سهامداران نيست. ثبات و کيفيت در گزارشگري مالي ممکن است موجب افزايش دقت عمومي در اطلاعات موجود درباره سرمايه گذاريهاي انجام گرفته توسط مديران و تصميمات عملياتي شرکت گردد. شفافيتهاي برون سازماني مثل تجزيه و تحليل هاي مالي نيز نقش مهمي را در نظارت برعملکرد و رفتار مديران شرکت ايفا مي کند. بنابراين شفافيت مالي شرکتها باعث کاهش خطرات ناشي از سلب مالکيت سهامداران از ثروت خود توسط مديران فرصت طلب مي شود. براي روشن شدن بهتر رابطه ميان گزارشگري مالي معقول و اجتناب مالياتي، بطور خاص دو دليل مربوط بيان مي شود: اول اينکه وجود روابط بين گزارشگري مالي معقول و اجتناب مالياتي ممکن است زمينه ساز آگاهي بخشي به مقامات مالياتي شود. مديران شرکتها فعاليتهاي مختلفي را جهت اجتناب مالياتي و کاهش ماليات شرکت انجام مي دهند، انجام اينگونه فعاليتها نظير استفاده از معافيتهاي مالياتي و يا جايزه هاي مالياتي و همچنين برنامه ريزي هاي گسترده اجتناب مالياتي، مقاصد تجاري خاص را براي شرکت ها فراهم نمي آورد بلکه تنها هدف مديران، اجتناب از پرداخت ماليات است. در اقتصادهاي در حال رشد که تضاد و اختلافات شديدي ميان مالکان و نمايندگان وجود دارد، فرصت خوبي براي مديران فراهم مي شود تا بتوانند زمينه فرصت طلبي و سوء استفاده از سود شرکت را فراهم کنند. دوم اينکه همانطور که از فسادهاي بزرگ مالي انرون و ديگر نمونه هاي نظير آن کشف شده است، پتانسيل زيادي در شرکتها براي انجام مقاصد سودجويانه و اجتناب از پرداخت ماليات به هر نحو ممکن وجود دارد. اما در اين ميان تنها تعداد اندکي از مطالعات انجام گرفته نشان مي دهد که سرمايه گذاران به فعاليتهاي اجتناب مالياتي پاسخ منفي داده و از اينگونه فرصتها چشم پوشي کرده باشند. هدف اصلي دلالت بر اين موضوع دارد که تعامل وزارت امور اقتصادي و دارايي با سازمان بورس اوراق بهادار و کميته تدوين استانداردهاي حسابداري و جامعه حسابداران رسمي کمک به تشخيص موديان پرخطر مالياتي خواهد نمود.

1-2- بيان مسئله

اجتناب مالياتي که موجب کاهش خروج وجه نقد از شرکت بسوي دولت مي شود، از گذشته بعنوان يک ارزش براي سهامداران تلقي ميشده است. چشم انداز کلي اجتناب مالياتي بر اين نکته دلالت دارد که مديران فرصت طلبي که بدنبال اجتناب از پرداخت ماليات هستند، بوسيله گزارشگري مالي بدنبال سوء استفاده هاي مالي هستند و بيشتر اين کار را در جهت منافع شخصي خود انجام مي دهند. کيفيت در گزارشگري مالي سبب تسهيل نظارت بر عملکرد مديران از سوي سهامداران مي شود. حال آنکه با وجود عدم کيفيت در گزارشگري مالي، کنترل و نظارت سهامداران بر مديران کاهش خواهد يافت. همچنين مديران فرصت طلب از ساير روشها و تکنيک ها براي پرداخت ماليات کمتر استفاده مي کنند که اين امر سبب تحمل هزينه هايي براي مالکان شرکت خواهد شد.عدم هماهنگی بین اصول پذیرفته شده حسابداری وقوانین مالیاتی این فرصت را برای شرکت ها فراهم می سازد که بطور همزمان سود دفتری شان را به سمت بالا وسود مشمول مالیاتشان را به سمت پایین مدیریت کنند وفعالیت های پنهان سازی مالیاتی نشان می دهد که برخی شرکت‎ها تمایل دارند در گزارشگری مالی متهورانه وارد شوند که هر دوی سود دفتری وسود مشمول مالیاتشان را در یک دوره مالی تحت تاثیر قرار دهند لذا اين تحقيق بدنبال بررسي اثررابطه اجتناب مالياتي با گزارشگري مالي متهورانه در شرکت هامي باشد، این تحقیق به این سوال می پردازد که آیا شرکت هایی که دارای گزارشگری مالی متهورانه هستند اجتناب مالیاتی بیشتری دارند یا خیر؟ براي سنجش گزارشگري مالي متهورانه از مدل کيفيت گزارشگري مالي کوهن (2006) استفاده مي شود.

 1-4-اهميت و ضرورت تحقيق

شرکت ها براي در اختيار قرار گرفتن منابع سرمايه گذاران بايد قادر باشند انتظارات آنها را برآورنده سازند و همچنين بر طبق قانون بايد حقوق دولت را که يکي از مهم ترين آن ها ماليات است، پرداخت کنند. بر اين اساس چون با پرداخت ماليات ميزان بازده مالکان کاهش پيدا مي کند، اين موضوع منجر به کاهش انگيزه‎ي سرمايه گذاران جهت خريد سهام و سرمايه گذاري مي گردد. عدم توجه مديريت به کاهش هزينه هاي ناشي از تحميل ماليات و عدم تلاش در تعيين درآمد مشمول ماليات، باعث انتقال منابع از مالکان به دولت خواهد شد. با اين توصيف انتظار مالکان اين است که جهت جلوگيري از انتقال ثروتشان به دولت، مديريت اقدام به انجام فعاليت هايي نمايد که سود حسابداري را محافظه کارانه تر شناسايي کنند، در اين ميان قيمت سهام شرکت نيز نه تنها کاهش نداشته باشد، بلکه افزايش هم داشته باشد. به همين منظور مديران شرکت ها براي برآورده شدن انتظارات سرمايه گذاران به دنبال راه کارهايي هستند تا از آن طريق بتوانند ماليات پرداختني واحد اقتصادي را کاهش دهند و از کاهش بازده شرکت نيز جلوگيري کنند. يکي از اين ابزارها اجتناب مالياتي مي باشد که جهت انجام هرچه بهتر آن و دست يابي به هدف اصلي آن که افزايش شرکت و ثروت مالکان است، بايد کيفيت گزارشگري را به همراه فعاليت هاي اجتناب مالياتي افزايش دهند.

از جمله دلايل و اهميت بررسي رابطه ي بين اجتناب مالياتي و گزارشگري مالي متهورانه شرکت ها دو موضوع مي باشد:

1- بررسي رابطه ي بين گزارشگري مالي متهورانه و اجتناب مالياتي که ممکن است منجر به روشن شدن رابطه بين اجتناب مالياتي و سوء استفاده افراد درون سازماني شود. مديريت ممکن است انواع گوناگوني از برنامه هاي مالياتي را جهت کاهش هزينه ماليات تحميل شده بر شرکت به اجرا درآورند و اين موضوع تنها باعث افزايش ريسک عدم شفافيت شرکت شود و هيچ هدف اقتصادي ديگري به جز ايجاد اطمينان خاطر براي سوء استفاده ي افراد برون سازماني وجود نداشته باشد. (دساي و دارماپالا2007)[1].

2- با آشکار شدن رسوايي ها و خراب کاري مديريت در شرکت هايي مانند انرون و تعداد ديگري از اين قبيل، مشخص گرديد که پتانسيل سوء استفاده و اتلاف منابع مالکان در شرکت هايي که از فعاليت هاي مبهم و غير شفاف اجتناب مالياتي استفاده مي کنند بالاست. به خاطر اين که در آن موارد به بهانه ي آشکار نشدن سود واقعي شرکت، رفتارهاي منفعت طلبانه ي خود را پنهان مي کنند. مطالعات و تحقيقات انجام شده نيز نشان مي دهد تعداد بسيار اندکي از مالکان به فعاليت هاي اجتناب مالياتي با ابهام زياد واکنش مثبت نشان مي دهند. با اين وجود مدارک و مستنداتي هم وجود دارد که بيان گر اين نکته است که، از نظر سرمايه گذاران برنامه هاي اجتناب مالياتي ارزشمند و داراي اهميت مي باشد و مهمتر اينکه، به ارزش آفريني فعاليت هاي اجتناب مالياتي براي واحد تجاري اهميت زيادي قائل هستند. (گليسن و ميلر2002)[2].

در تحقيق حاضر سعي بر آن شده رابطه ي بين اجتناب مالياتي و گزارشگري مالي متهورانه مورد بررسي قرار گيرد. فشار شرايط نا مساعد اقتصادي در شرايط کنوني کشور بر شرکتها و تلاش واحدهاي تجاري براي حفظ بقاي خود در صنعت و از دست ندادن سهم بازار، موجب اين مي شود که مالکان در جريانهاي خروجي وجه نقد دقت داشته باشند. يکي از اين جريانات خروجي، پرداخت ماليات است و با توجه به موارد پيش گفته، شرکتها بدنبال اين هستند که با استفاده از راه کارهاي قانوني بتوانند ماليات کمتري را پرداخت کنند. اين مطالعه به بررسي اين موضوع مي پردازد که چگونه واحدهاي تجاري بدون اينکه از راههاي غير قانوني استفاده کرده و بدنبال ماليات گريزي باشند، بتوانند ماليات کمتري پرداخت کنند.

 1-4-بطور کلي اهداف تحقيق عبارتند از

– ارائه راهکارهايي جهت کاهش هزينه هاي نمايندگي

– کاهش مدت زمان رسيدگي به پرونده هاي مالياتي

– کاهش هزينه هاي دولت براي اخذ ماليات از موديان و علي الخصوص موديان بزرگ مالياتي

 1-5-سوالات اصلي تحقيق

ماليات يکي از راه هاي جریان وجوه نقد از سوي مالکان بسوي دولت مي باشد و بدين طريق بخش قابل توجهي از منابع و نقدينگي مالکان به دولت انتقال پيدا مي کند که اين موضوع منجر به کاهش بازده سرمايه گذاران خواهد شد. مديريت موديان حقوقي جهت جلوگيري از انتقال منابع و کاهش بازده مالکان که نهايتاً منجر به کاهش انگيزه سرمايه گذاري آنان خواهد شد. اقدام به اجراي برنامه هاي اجتناب مالياتي مي نمايند تا از اين طريق ثروت سهامداران را افزايش دهند. جهت مخفي نگه داشتن درآمد مشمول ماليات واقعي، مديران اغلب تلاش مي کنند که اهداف اصلي برنامه هاي اجتناب مالياتي روشن نباشد. ابهام و عدم شفافيتي که همراه با اجراي برنامه هاي اجتناب مالياتي بوجود مي آيد مي تواند براي افراد برون سازماني يک حفاظ و فضاي امني را ايجاد کند. در اين تحقيق بدنبال يافتن پاسخ براي اين سوالات هستيم که آيا واحدهاي تجاري که داراي گزارشگري مالي متهورانه هستند، اجتناب مالياتي بيشتري نسبت به شرکتهايي که داراي گزارشگري مالي غيرمتهورانه هستند خواهند داشت؟

1-6-فرضيه هاي تحقيق

به منظور پاسخ گويي به سوالات اصلي تحقيق و در پي آن بررسي رابطه ي بين گزارشگري مالي متهورانه و اجتناب مالياتي سه فرضيه به شرح زير بيان شده اند:

1- اجتناب مالياتي از طريق نرخ موثر مالياتي نقدي با گزارشگري مالي متهورانه رابطه مستقيم دارد.

2- اجتناب مالياتي از طريق نرخ موثر مالياتي نقدي بلند مدت با گزارشگري مالي متهورانه رابطه مستقيم دارد.

3- اجتناب مالياتي از طريق اختلاف دائمي ماليات با گزارشگري مالي متهورانه رابطه مستقيم دارد.

 1-7-روش تحقيق

تحقيق حاضر از شاخه تحقيقات شبه تجربي1 واز نوع پس رويدادي (با استفاده از اطلاعات گذشته) است که براساس اطلاعات واقعي بازار سهام و صورت­هاي مالي140 شرکت­ پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براي سال هاي1381 تا 1390 انجام گرفته است. در اين تحقيق از روش توصيفي از نوع همبستگي و روش تحقيق ترکيبي استفاده شد. در تحقيق ترکيبي، مباني نظري موضوع مورد پژوهش، از طريق مطالعات کتابخانه اي بدست مي آيد. همچنين براي تجزيه و تحليل و آزمون نظريه ها و فرضيات تحقيق که در روش ترکيبي از منابع مختلف گردآوري شده است، روش همبستگي انتخاب گرديده است. علت انتخاب روش مزبور آن است که تعداد متغيرهاي بازيگر در مورد موضوع مورد پژوهش زياد بوده و تنها روش تحقيق همبستگي است که به محقق اجازه مي دهد تا متغيرهاي زيادي را اندازه گيري کند. و همزمان همبستگي آنها را مقايسه و در نهايت يک مدل با استفاده از آنها استخراج نمايد. همچنين در تحليل رگرسيون، براي تجزيه و تحليل داده و بررسي رابطه بين متغيرهاي مورد مطالعه، از روش پنل ديتا استفاده شد.

 1-8-قلمرو زماني تحقيق

قلمرو زماني تحقيق حاضر مربوط به اطلاعات مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طي سال هاي 1381 تا 1390مي باشد که مي بايست شرايط زير را داشته باشند:

1- پايان سال مالي شرکتهاي نمونه منتهي به پايان اسفند ماه باشد.

2- شرکت هاي هلدينگ، بانک ها، بيمه و سرمايه گذاري و واسطه گري، عضو نمونه نباشند.

3- شرکتهاي نمونه نبايد وقفه معاملاتي بيش از 3 ماه داشته باشند.

4- شرکت هايي که در دوره تحقيق تغيير سال مالي نداده باشند.

5- اطلاعات مورد نياز شرکت هاي نمونه در دسترس باشد.

بدين ترتيب از بين کليه شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تعداد 140 شرکت به عنوان نمونه برگزيده شدند.

 1-9-قلمرو موضوعي تحقيق

قلمرو موضوعي اين تحقيق بررسي رابطه بين اجتناب مالياتي گزارشگري مالي متهورانه مي باشد. با توجه به عوامل دروني شرکتها براي اجتناب مالياتي اين عوامل مورد بررسي قرار گرفته اند.

محدوده زماني تحقيق از ابتداي سال 1381 تا پايان سال 1390 مي باشد. لازم به ذکر است براي تحليل داده‎هاي تحقيق حاضر از اطلاعات سال هاي 1381 الي 1390 و جهت جمع آوري داده ها از اطلاعات صورت هاي مالي سال هاي 1380 الي 1390 استفاده شد.

1-10-روش جمع آوري و منابع اطلاعات

در اين تحقيق براي جمع آوري اطلاعات و داده ها از روش کتابخانه اي استفاده شده است. در گام اول، مباني نظري و پيشينه تحقيق عمدتاً از مقالات متعدد اخذ شده از اينترنت و نيز کتاب ها و مجلات تخصصي فارسي و انگليسي جمع آوري شد. سپس به منظور جمع آوري داده هاي مورد نياز از قبيل ارزش بازار سهام، اطلاعات منعکس شده در صورت­هاي مالي در قالب داده هاي نرم افزار ره آورد نوين استفاده گرديد. اطلاعات مربوط به وجوه نقد پرداخت شده بابت ماليات از صورت جريان وجوه نقد مندرج در صورت‎هاي مالي حسابرسي شده شرکت هاي نمونه تحقيق و اطلاعات مربوط به وضعيت مالياتي اين شرکت ها (برگه‎هاي تشخيص و قطعي ماليات) از يادداشت ذخيره ماليات هر شرکت، از طريق سايت رسمي مذکور استخراج گرديد. همچنين جهت استخراج ساير اطلاعات مالي مورد نياز مربوط به متغيرهاي تحقيق، از طريق صورت سود و زيان و ترازنامه و يادداشت هاي توضيحي مربوطه استفاده گرديد.

تعداد صفحه :100

14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :        ------        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --