دانلود پایان نامه ارشد : دستيابي به تحليل دريافت شهروندان قائمشهري از موسيقي محلي مازندران فصل اول

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :هنر 

عنوان :  دستيابي به تحليل دريافت شهروندان قائمشهري از موسيقي محلي مازندران فصل اول

دانشگاه آزاد اسلامی 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته هنر 

عنوان :

 دستيابي به تحليل دريافت شهروندان قائمشهري از موسيقي محلي مازندران فصل اول

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

1-1 مقدمه

پيوند خوردن موسيقي با بسياري از عرصه هاي اجتماعي و فردي زندگي روزمره انسان در هيچ دوره‌اي به اندازه عصر حاضر نبوده است. امروزه حضور بيش از پيش موسيقي بعنوان ابزار يا كانال ارتباطي و يا نمادي براي برقراري ارتباط وخلق و دريافت معنا،واقعيتي انكار ناپذير است .همچنين موج جديد رشد ابزار هاي تكنولوژيك بر مصرف موسيقي تاثير شايان توجهي داشته است،به طوري‌كه «افراد قادرند موسيقي را از اينترنت،حامل هاي صوتي مختلف،ودرحجم هاي زياد روي دستگاه هاي بسيار كوچكي كه ساعات زيادي از الحان موسيقي را در خود جاي مي‌دهند،گوش كنند» (فاضلي،1385 :1) در اهميت مصرف موسيقي آنتوني استور معتقد است كه «حتي ممكن است شنوندگاني كه قادر به خواندن نت موسيقي نيستند يا هيچ وقت براي يادگيري يك ساز نكوشيده اند،چنان عميقا تحت نفوذ موسيقي باشند كه براي آنان روزي كه به هرشكل بدون درهم آميختگي جدي با آن سپري گردد،روزي تلف شده محسوب مي‌شود»(استور،5:1388).همزمان با قرن بيستم موسيقي با گستردگي هرچه بيشتر وارد زندگي روزمره مردم شده است.بطوري‌كه مصرف موسيقي در ساعات اوليه صبح از امواج رسانه هاي مختلف براي افراد، امري عادي و گاه پراهميت به شمار مي‌رود.همچنين پس از آن در فضاهاي شهري،متروها،بازارهاي محلي،مراكز خريد وغيره صداي موسيقي با اهداف و كاربرد هاي متفاوتي همچون اقناع مخاطب،فروش كالا،ايجاد همبستگي،تبليغات،حفظ نظم،آرامش رواني،هويت بخشي و خاصيت ارتباطي و انتقالي پيام و …. مورد استفاده قرار مي‌گيرد .درواقع موسيقي به افراد، توانمندي بيان عاطفه ،تلطيف احساسات زيباشناختي و كسب لذت و آرامش مي‌بخشد،همچنين بوسيله موسيقي افراد همواره به جهان بيرون و درون خود در حال رفت و آمد هستند و با معنا بخشي به زندگي روزمره موسيقي را بعنوان پناهي براي فرار از واقعيات( بعضا تلخ)زندگي‌شان بر مي‌گزينند.به عبارت ديگر با مصرف موسيقي واقعيت زندگي روزمره‌شان را آنگونه كه مناسب خود مي‌دانند، معنا ورمزگشايي مي‌كنند.بنابرين موسيقي مي‌تواند در افراد روحيه مثبت ايجاد كند،خلاقيت را در آنان برانگيزاند،و با دوركردن اضطراب و تنش از افراد به آرامش رواني آنان كمك كند و نهايتا پتانسيل هاي شناختي را در افراد بهبود بخشد (فاضلي،1385) . درواقع«مطالعه موسيقي هم پديده‌اي اجتماعي و هم پديده‌اي تاريخي است كه از زاويه تاريخ شناسانه مي‌تواند شناخت ما را از بنيان هاي ملودي و معنوي گذشته اعتلا دهد.(حجاريان،161:1387) با اين توضيح درمورد موسيقي ايراني بالاخص موسيقي محلي بايد گفت كه اين نوع موسيقي با گذر كردن از تاريخ اجتماعي و فرهنگي اقوام ايران به نوعي با شعر و ادبيات و رسوم وزبان ها و لهجه هاي ايراني و جغرافيا و موقعيت فرهنگي اين سرزمين پيوند خورده است . و در همه دوره هاي تاريخي نوع زندگي مردمان آن جامعه به نوعي در موسيقي و منظومه هاي محلي منعكس ومتبلور شده است . در اين زمينه شومان معتقد است : «اگر به ترانه هاي ملي گذشته،گوش فرا دهيد،نه تنها سرچشمه‌ي زيباترين آهنگ هاي بشري را درمي‌يابيد،بلكه،صفات بارز و صفحات تاريخ درخشان ملل جهان را نيز مطالعه و درك خواهيد كرد ». (انصاري ،1390: 70)بنابر اين با توجه به اهميت رابطه موسيقي و جامعه تحقيق حاضر تلاش مي‌كند .با متمركز شدن بر موسيقي محلي مازندران و انواع مخاطبانش دريابد كه مصرف كنندگان اين نوع از موسيقي اساسا چه درك و دريافتي از موسيقي محلي مازندران دارند و به عبارتي شهروندان (قائمشهري) چگونه به معنا سازي و رمزگشايي اين نوع از موسيقي محلي مي‌پردازند. روشي كه در اين تحقيق براي تحليل دريافت مخاطبان از موسيقي محلي انجام شده است ،روش تحقيق كيفي است وبراي گردآوري داده ها از تكنيك مصاحبه هاي پديدارشناختي استفاده شده است.

1-2 ضرورت و اهميت تحقيق

مي‌توان اينگونه بيان نمود كه مصرف موسيقي امروزه بعنوان بخشي از مصرف فرهنگي افراد در جامعه ،جاي خود را باز و تثبيت مي‌كند . در اين زمينه افراد به فراخور موسيقي مورد مصرف و اينكه از چه نوعي باشد(پاپ،راك،ملي ،محلي)ممكن است معنا هاي متفاوتي در مورد جهان درون و بيرون از خود دريافت كنند . در اهميت و ضرورت اين موضوع بايد گفت كه مصرف موسيقي امروزه به بخشي از زندگي روزمره درآمده است . «از آنجا كه موسيقي عنصري اساسي از نظام فرهنگ به شمار مي‌رود تا حد زيادي مي‌تواند تعيين كننده برخي جهت گيري هاي كلي فرهنگ وتغييرات فرهنگي رخ داده باشد »(قاسمي‌و رضايي،1385). موسيقي جزء تنهاترين رسانه‌اي است كه خود نوعي زبان است و به نوعي پل مي‌زند به همه فرهنگ ها و تاريخ ها . مثلا وقتي هنرمندي قطعه‌اي محلي را در مايه هاي دشتي مي‌خواند يك مخاطب ژاپني هم مي‌تواند با آن ارتباط برقرار كند و بفهمد كه اين ترانه حكايت از نوعي پيام سوز و گداز در خود و فرهنگ فولكلور آن منطقه دارد.همچنين در كنار كاركرد هايي از موسيقي كه ذكرشان رفت موسيقي مي‌تواند به نوعي داراي كاركرد انسجام بخشي اجتماعي باشد، در اين زمينه« پروس ريچمن» در مقاله ريتم و ملودي مي‌نويسد: يك قالب فرهنگي مقبول از ريتم و ملودي، مثلا يك ترانه كه به اتفاق خوانده مي‌شود، يك حالت احساسي مشتركي را بوجود مي‌آورد كه« وجود» آنها از لحاظ احساسي به شيوه هاي مشابه واكنش نشان مي‌دهد(استور،1388،:18) در اين باره موسيقي براي هر يك از رشته هاي علمي‌،جذابيت و موضوعيت خاصي داردكه موجد ضرورت بحث و بررسي است.به طوري‌كه «روانشناسان به نقش موسيقي در رشد احساسات،عواطف و روان شناختي افراد و همچنين ظرفيت هاي درماني آن نظر دارند،متخصصان علوم تربيتي به ايجاد زمينه هاي بهتر براي آموزش ،مردم شناسان به نقش موسيقي در گسترش فرهنگ عامه و جامعه شناسان مطالعه كاركرد هاي موسيقي براي هويت بخشي و …در سياست مقاومت در برابر قدرت و بازتوليد جايگاه اجتماعي و غيره پرداخته اند»(فاضلي ،3:1385). كاركرد ديگر موسيقي كه اهميت تحقيق در باره آن را ضروري تر مي‌سازد نقش هويت بخشي به مخاطبان است . در اين زمينه به علت تعدد اقوام محلي در كشورمان ايران ، ابراز هويت ملي و قومي‌بوسيله موسيقي از مهم‌ترين كاركرد هاي موسيقي به شمار مي‌رود درواقع «توجه به موسيقي در كشور ايران از يكسو به گرايش ايرانيان به موسيقي باز مي‌گردد(زونيس،1377)و از ديگر سو،به نقشي كه موسيقي در هويت جوانان در جوامع معاصر دارد .اين وضعيت با جريان جهاني شدن و گسترش موسيقي غربي در جهان ..،پيچيده تر هم مي‌شود»(كوثري،133:1391).نكته ديگر كه ضرورت و اهميت تحقيق حاضر را پر رنگ تر مي‌سازد.رابطه بين سرمايه فرهنگي افراد و مصرف موسيقي مخصوصا در جمعيت جوان كشور است. بطوري‌كه افراد با مصرف موسيقي تا حد زيادي به نوعي تمايز به زعم بورديو در مصرف فرهنگي دست مي‌يابند و اين براي آن ها نوعي سرمايه فرهنگي محسوب مي‌شود ( مخصوصا در مورد دختران). تلاش آنان براي گرد آوري صفحه هاي موسيقي،رفتن و تماشاي كنسرت هاي موسيقي گروه هاي مورد علاقه‌شان با صدها وهزاران زن و دختر ديگر ، به آنان تجربه «قدرت حاصل از جمع بودن » مي‌دهد به طوري‌كه اين تجربه مخصوصا براي دختران مهمتر از خود موسيقي است و به آنها امكان با هم بودن و حس مشترك در سطح وسيع مي‌بخشد كه با تجربه زندگي روزمره و احساس بي قدرتي‌شان فاصله زيادي دارد .(كوثري ،1391)درواقع «موسيقي بعد از زبان مهم ترين پايه فرهنگي هر قوم و ملت است »(حجاريان،14:1386) ولي همين موسيقي با اين قدمت تاريخي و فرهنگي و اجتماعي تنها زماني كه بوسيله مخاطبانش دريافت مي‌شود داراي ارزش هنري و جامعه شناختي مي‌شود؛ به طوري‌كه ويكتوريا الكساندر در اين باره مي‌نويسد « هنر هرگز قائم به ذات نيست،بلكه بايد در ارتباط با كساني فهم شود كه آنرا مصرف مي‌كنند. به خصوص ،معاني‌اي كه مردم از هنر مي‌گيرند،و نوع هنري كه براي مصرف انتخاب مي‌كنند،بر زمينه هاي قبلي و شبكه هاي اجتماعي آن ها استوار است»(الكساندر،280:1390) افراد جامعه با مصرف فرآورده هاي هنري و نحوه‌ي استفاده از آن در زندگي روزمره‌شان معنا آفريني مي‌كنند . و درفراگردي دائم ،الگوي ثابتي از اين معنا ها را در جهان اجتماعي بوجود خواهند آورد و اين معاني به نوعي چارچوب هاي واقعيت هاي اجتماعي هنررا شكل خواهد داد. در اين زمينه سوال اينست كه افراد چه ميزان مصرف موسيقي محلي دارند و به تناسب آن چه دريافت و دركي از اين نوع موسيقي دارند و چه معنايي از درك اين نوع موسيقي بر مي‌سازند.

تعداد صفحه : 111

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --