دانلود متن کامل پایان نامه دانشکده معماری ملایر

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

پایان نامه :

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته معماری

موضوع:

دانشکده معماری ملایر

استاد راهنما :

دکتر سعید صالحی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده

عنوان شماره ی صفحه

فصل اول کلیات

مقدمه…………………………………………………………1

2-1- انسان و فضا ………………………………………………………2

3-1 تعلیم و تربیت در ایران باستان …………………………………………………….2

4-1اهداف مهم آموزش و پرورش در ایران باستان ……………………………………….2

1-4-1- محاسن و معایب تعلیم و تربیت در ایران باستان ………………………………3

5-1هدف از آموزش و پرورش ………………………………………………………………….4

6-1انواع آموزش ……………………………………………………………………………………..4

7-1رابطه ی بین دانشگاه ها ………………………………………………………………………………..5

8-1ارتباط دانشکده با شهر ………………………………………….5

1-8-1-نتیجه گیری …………………………………………………………………………6

9-1-تقسیم بندی فضاهای آموزش……………………………………………………………6

10-1-سابقه ی آموزش عالی در ایران  عالی در ایران …………………………………..7

11-1-سابقه ی آموزش عالی در استان همدان ………………………………………..8

12-1-دانشگاه آزاد اسلامی ………………………………………………………8

13-1-سابقه ی دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور ………………………………………………..9

14-1-دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر ………………………………………………….10

15-1-آموزش سنتی معماری …………………………………………11

فصل دوم مبانی نظری طرح

1-2-تعریف نور ……………………………………………………………12

2-2-کمیت نور ……………………………………………………………….12

3-2-کیفیت نور روز…………………………………………………………………13

4-2-نور پردازی با نور روز ………………………………………………………………14

5-2-شرایط نور روز ………………………………………………………………..15

6-2-تأثیر نور بر طراحی ………………………………………………………………………..15

7-2-نیاز به روشنایی …………………………………..17

8-2-وضوح سطح کار ………………………………………………………………….17

9-2-شرایط یک محیط ایده آل با نور …………………………………………………………….18

10-2-احتیاجات حیاتی …………………………………………………………………………..20

11-2-نور و رابطه آن با هیجان …………………………………………………………………20

12-2-شدت و ضعف روشنایی ……………………………………………………………………………22

13-2-رابطه ی روشنایی با سایر موارد محیطی مؤثر در طراحی ………………………………………23

14-2-دستور العمل های نورپردازی با نور روز ……………………………………………24

15-2-تصفیه کردن روشنایی روز …………………………………………………………25

16-2-تلفیق روشنایی روز با سایر عوامل محیطی ……………………………..25

17-2-سایه بان…………………………………………………………………………25

18-2-نور گیر های سقفی …………………………………………………………………………..26

19-2-نورگیر های کلرستوری……………………………………………………………….28

20-2- نور پردازی با نور الکتریکی ……………………………………………………….29

21-2-جهت نور ……………………………………………………………………………..30

22-2-مصالح عبور دهنده ی نور ………………………………………………………………….31

23-2-شیشه رنگی ………………………………………………………………………………32

24-2-طراحی با نور روز ……………………………………………………………..32

25-2-نور پردازی با نور گیر سقفی مطالعه ی نمونه ها ………………………………….33

فصل سوم بررسی نمونه های مشابه موجود

1-3-بررسی نمونه های خارجی ……………………………………………………..36

1-3-دانشگاه هاروارد …………………………………………………….36

1-1-3-تاریخچه ی دانشگاه هاروارد ………………………………………………36

2-1-3-امور تشکیلاتی و اداری …………………………………………………37

3-1-3-موزه و کتابخانه دانشگاه …………………………………………………..40

4-1-3-نتیجه گیری (دانشگاه هاروارد)…………………………………………………………………….41

5-1-3-پلان دانشگاه هاروارد …………………………………………42

6-1-3-نمای دانشگاه هاروارد ……………………………………………………………………….43

2-3-باهاس …………………………………………………………………..44

1-2-3-دستاوردهای باهاس ………………………………………………….48

3-3-بررسی نمونه های داخلی …………………………………………………….49

1-3-3-پردیس هنرهای زیبا …………………………………………………………49

1-3-3-تاریخچه ……………………………………………………49

2-3-3-فعایت های پژوهشی …………………………………………………………………………………49

3-3-3- امکانات آموزشی و پژوهشی …………………………………………………………………….50

4-3-مدرسه ی چهار باغ ………………………………………………………………………………………..51

5-3-مدرسه ی ایرانشهر یزد ……………………………………………………………………….53

1-5-3-تاریخچه ی ساختمان دبیرستان ……………………………………………………………….54

2-5-3-نوع بهره برداری و خصوصیت های بارز بنا …………………………………………………55

6-3-تحلیل دبیرستان ایرانشهر یزد …………………………………………………………..57

7-3-مدرسه قدسیه ی اصفهان ………………………………………………………………62

1-7-3-تحلیل مدرسه ی قدسیه ی اصفهان ………………………………………………64

2-7-3- نتیجه گیری ……………………………………………………………65

فصل چهارم معرفی و تحلیل سایت

1-4-معرفی و تحلیل سایت……………………………………………………………..66

1-1-4-تحلیل بر اساس موقعیت قرار گیری ……………………………………………..67

2-1-4-باد های منطقه…………………………………………………………………………………68

3-1-4-تابش نور خورشید………………………………………………………………….69

4-1-4-شیب منطقه……………………………………………………………………………..70

فصل پنجم برسی محیط پیرامون طرح واقلیم

1-5-خصوصیات طبیعی و جغرافیایی ………………………………………………….71

1-1-5-ویژگی ها و خصوصیات طبیعی و جغرافیایی ……………………………………..71

2-1-5-تقسیمات کشوری …………………………………………………………………………….71

2-5-ناهمواری ها ……………………………………………………………………………………71

3-5-ویژگی های اقلیمی …………………………………………………………………………………..72

4-5-مطالعات تاریخی ، فرهنگی ، اجتماعی ………………………………………………………..73

5-5-مطالعات سیاسی ، اقتصادی …………………………………………………………………………………..74

6-5-ویژگی های اجتماعی و جمعیتی شهرستان ملایر …………………………………………………………75

1-6-5-جمعیت و تحولات آن در گذشته …………………………………………………………..75

7-5-سواد ………………………………………………………………………………………………76

8-5-نقشه ی پایه ی تقسیمات سیاسی استان همدان …………………………………………………………..77

9-5-نقشه ی دسترسی های استان همدان …………………………………………………………………..78

10-5-نقشه ی تقسیمات شهرستان ملایر …………………………………………………………79

11-5-تابش آفتاب …………………………………………………………………….80

12-5-وزش باد …………………………………………………..81

13-5-فرم ساختمان در اقلیم مناطق سرد …………………………………………………..82

14-5-نتیجه گیری فصل ……………………………………………………………..88

فصل ششم برنامه ی فیزیکی  

1-6-ریز فضا ها …………………………………………………..90

2-6-محاسبه ی سرانه ی آموزشی …………………………………………………………………….91

1-2-6-بخش اداری و خدماتی …………………………………………………91

2-2-6-سرانه ی اتاق اساتید ……………………………………………………92

3-2-6-بخش آموزشی ……………………………………………………….92

4-2-6-جمعیت هیئت علمی ………………………………………………………….93

5-2-6-بخش آموزشی…………………………………………………………………..95

6-2-6-کمک آموزشی ……………………………………………………………………………………95

1-3-6-عمومی …………………………………………………………………………………………….97

2-3-6-خدماتی ………………………………………………………………………………………98

3-3-6-بخش آموزشی ………………………………………………………………….99

4-6-استاندارد ها ………………………………………………………………………99

فصل هفتم معرفی طرح ( پلانها – نماها – مقاطع و پرسپکتیو )

فصل هشتم – سازه و تأسیسات

 1-8-تأسیسات ……………………………………………………………………………………….100

2-8-فواید استفاده از سیستم گرمایش کفی…………………………………………………………….100

3-8-تهویه ……………………………………………………………107

4-8-فاضلاب ……………………………………………………………………………109

5-8-سیستم اطفاء و اعلام حریق …………………………………………….109

6-8-سقف کاذب ……………………………………………………………..110

7-8-انواع سقف کاذب ………………………………………..110

8-8-درز های انبساط و انقباض …………………………………………………………………111

9-8-آکوستیک ………………………………………………111

10-8-سیستم صوتی ……………………………………………………………………..112

11-8-تهویه ی مرکزی ………………………………………………………………….112

12-8-نورپردازی و روشنایی سالن ها ……………………………………………….113

13-8-سازه …………………………………………………115

14-8-ایزولاسیون سقف در برابر صدای پا در دپارتمان های آموزشی …………………………..115

منابع و مآخذ

1-9-منابع و مآخذ ……………………………………..116

پیوست : ضوابط و استاندارد ها

چکیده :

این پایانامه در راستای توجه به سازگاری این مجموعه با اقلیم و بوم شهرستان ملایر و خدمت به این شهرستان شکل گرفت. این پژوهش به ارتباط میان اقلیم،بوم و معماری در طراحی دانشکده معماری می پردازد. چارچوب نظری این تحقیق، نقش و جایگاه اقلیم وبا توجه به رویکرد بومی شهرستان ب ، به روش های همزیستی بنای دانشکده و اقلیم از طریق پاسخگویی به شرایط منطقه و  تاثیرات آن بر طراحی های دانشجویان این رشته هنری از لحاظ روحی و روانی است.

روش پژوهش در این تحقیق مبتنی بر پژوهش استدلال منطقی است.این پژوهش به این نتیجه دست یافته است که عوامل اقلیمی و بومی بودن درطراحی معماری دانشکده  تخصصی معماری با رویکرد معماری بومی هر منطقه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. به عبارت دیگر سازگاری ساخته های بشری با عوامل طبیعت و نیازهای ذاتی انسان، به گونه ای که باعث ایجاد فضایی مناسب به لحاظ روان شناختی و زیبایی شناسی در طراحی این دانشکده معماری شود تا بتواند جوابگوی  نیازهای روحی و روانی دانشجویان باشد دیده نمی شود. برخلاف دانشکده های تخصصی معماری مدرن امروزی با توجه مجموعه طراحی شده می توان به ارتباط تنگاتنگ و متقابل طبیعت و معماری پی برد و از طرفی  بیشتر از فرم، باید به دنبال معنا بود و اصولی را که متضمن رشد، تکامل و زندگی ارگانیزم ها در محیط است، جستجو نمود و حضور روح طبیعت در معماری است که به ارتقاء و تجلی آن خواهد انجامید.

 

کلید واژه : طراحی دانشکده، معماری بومی، اقلیم، شهرستان ملای

  • مطالعات اولیه
  • مقدمه
  • بیان مسئله
  • انسان و فضا
  • تعلیم و تربیت در ایران باستان
  • اهداف از آموزش و پرورش
  • انواع آموزش
  • آموزش سنتی معماری
  • نتیجه گیری

 

1-1-مقدمه

تلاش این پروژه و خط سیر ویژه ای که در این تحقیق دنبال می شود ،انطباق ساخت و ساز های جدید با معماری بومی و بازتاب آن در دانشکده معماری مدنظر می باشد.

معماری به شیوه درک زندگی اجتماعی کمک می کند ، آنچه که در این مجال به دنبال آن هستیم و به عنوان مسأله ما طرح شده است ، طراحی دانشکده هنر و معماری با تکیه بر شاخص های معماری بومیاست.

ضرورت توجه به این مطلب با دانستن اینکه، در شهرستان ملایر دانشکده  معماری به طور خاص برای این موضوع طراحی نشده اند و یا در هنگام طراحی به این موضوع توجه نشده است بیشتر مشخص می شود. اگر دیسیپلینی وجود داشته باشد که بتوان تکامل بشر را کاملاً و به روشنی در آن مشاهده کرد آن دیسیپلین معماری است . برایمقابلهبااینمعضلبایدمعماریگذشتهرادرکو منطبق بر شرایطامروزیکرد. باتوجهبهرشدشهرنشیناندیگرمانندگذشتهوبهروشهایسنتینمیتوانیمبناهایمعماریخلقکنیمچونهمنیازماازفضاهای معماریعوضشدهاندوهمروشهایساختسنتیپاسخگونیستند،امامیتوانباتوجهبهفناوریهاینوینمعماریبومیرابهزبانامروزترجمهوتبدیل کرد.چگونگیبهکارگیریاصول،مبانیوالگوهایمعماریایرانیوتبدیلآنهابهخطوطرح؛ پایانبخشمباحثنظریاستادمیرمیراناست . ازنظراو اگرچهمادرمعماریایرانیترکیبوتکثیراشکالوپیچیدگیآنهاراداریمامامیتوانبهاصولومبانیوالگوهاییدستیافتکهحضوردائمدرمعماری داشتهوباصورتهایگوناگونوتکاملیافته،خودرانشاندادهاند. شناختگذشتهموجبدرکزمانحالاست درحالیکه آینده بازتابگذشتهایاستکهزمانحالآنرامشروطکردهباشد.

بیان مسئله :

امروزهباهرکسدربارهمعماریبومیبهگفتوگونشینیمبیاختیاربهورقزدندفتریمیپردازندکهسخنهاوشکلهاییازگذشتهدرآننوشتهآمده ومنقوشاند. امروزههمهبهمعماریبومیبهعنوانمیراثیازگذشتهها

مینگرند،وحتیاینشکرابهخودراهنمیدهندکهآناننیزهمینامروزهممی توانندزایندهمعماریایباشندحاویآندستهاززیباییهاوجاذبههاوترنمهاکهاینعنوانبهخاطرمیآورد. معماریبومیچیزینیستکهمانتوانیم امروزهبیافرینیم،وچیزینیستکهدیگرانبسیارپیشازماساختهودیگرکسیراتوانآفرینشنباشد. معماریبومییعنیمجموعهواحدهایشهریکهدر سرزمینیمعینگردهمآمدهاندوباهماهنگیهاییکهدرزمینهشکل،زمینهحجمگذارییا ،»پلانولومتریک» درزمینهکاربری،درزمینهرنگآمیزیو آهنگسطوحپروخالیو… هماهنگیهاییرادربردارند.

معماریگذشتهمادارایهویتبودهچراکهمتناسببافرهنگ،اقلیم،کاربرانومنطقهطراحیمیشد،کهدرآنآرامشوراحتیاحساسمیشدولی امروزههیچرنگوبوییازاینمعماریوخطوطدرساختمانهامشاهدهنمیشود. معماریامروزنهتنهاانعکاسدهندهفاکتورهایبومی،محلهای،منطقهای واقلیمیسایتخودنیستبلکهازپتانسیلهایفرهنگاقتصادینیزبیبهرهاست. بیشکاینمعمارینهتنهاهویتبومیومحلهایراتقویتنمیکند بلکهدرمسیرحرکتجهانیتکقطبیویکصداویکفرهنگدرحالحرکتاست.درصورتعدمدرکفرهنگی،اجتماعیواقلیمیفضا،فضارا بهدرستینفهمیدهیادرآناحساسراحتینخواهیمکرد. دراینصورتاز« ناهمخوانیفضاباانسان» سخنبهمیانمیآید. ناهمخوانیفضاباانسانموجبات عدمارتباطیاضعفارتباطآندورافراهممیآوردوبینفردوفضاناهمخوانیعاملهویتیپیدانمیشود . درصورتعدمارتباطمابینفردوفضافردبا حادثهایبهنام« بحرانهویت» مواجهمیشود. مردمبهفضاهایهویتمندنیازدارندتابهآنهاتعلقداشتهباشند.

تعاریف وتاریخچه آموزش در ایران

2-1- انسان وفضا

روابط میان موجودات زنده و فضایی که در آن به زندگی و کار و تحصیلات مشغول است این طور نیست که به طور غریزی شکل گرفته باشد بلکه بیشتر اکتسابی است و به طور ناخودآگاه و ناخواسته به صورت الگوهای خطری نوع واکنش انسانها را نسبت به پدیده ها و وقایع جهان به طوری که توسط پیشینیان و یا اجدادشان شکل گرفته است از قبل شکل گیری می شود مانند ترس از تاریکی ترس از بلندی .بیم از تنهایی همگی از تجربیات پیشینیان نشأت گرفته و به فرد می رسد.شکل گیری های  فردی است که قالب های شکل گرفته رفتاری جامعه را نشان می دهد.

3-1- تعلیم و تربیت در ایران باستان

در ایران باستان وضع به خصوصی وجود داشت و تعلیم و تربیت در زمان ها و دوره های مختلف در مکان هایی متفاوت انجام می گرفته است به طور مثال در زمان هخامنشیان در خانواده آتشکده و آموزشکده های درباری و در زمان سامانیان دبستان ودانشگاه هم به آنها افزوده می شده است .)میر شکرایی ش 13و14)

تعداد صفحه :۲۱۶

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               info@elmyar.net

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --

پایان نامه ها

 

مطالب مشابه را هم ببینید

Related Posts

معماری و شهرسازی

دانلود پایان نامه در مورد:طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد علوم رفتاری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :معماری عنوان : طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد علوم رفتاری مطالب مشابه را هم ببینید پایان نامه ارشد رشته معماری : مجموعه اقامتی-تفریحی جانبازان و معلولین با رویکرد Read more…

معماری و شهرسازی

پایان نامه درباره:احیای حاشیه رودخانه تجن ساری به فضای تفریحی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :معماری گرایش :مهندسی معماری عنوان : احیای حاشیه رودخانه تجن ساری به فضای تفریحی مطالب مشابه را هم ببینید متن پایان نامه ارشد معماری: طرح احیاء و نوسازی Read more…

معماری و شهرسازی

دانلود پایان نامه : شناخت بافت های قدیمی ایران با هدف بهسازی و باز زنده سازی آنها ( مطالعه موردی : بافت شهرستان سبزوار )

دانلود متن کامل پایان نامه شناخت بافت های قدیمی ایران با هدف بهسازی و باز زنده سازی آنها ( مطالعه موردی : بافت شهرستان سبزوار ) مطالب مشابه را هم ببینید دانلود پایان نامه ارشد: بررسی Read more…