دانلود پایان نامه ارشد : خورشید یشت و ماه یشت

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فرهنگ و زبان های باستان

عنوان : خورشید یشت و ماه یشت

دانشگاه علامه طباطبایی

پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته ی فرهنگ و زبان های باستان

خورشید یشت و ماه یشت

استاد راهنما:

دکتر مهـشـید میـرفخـرایی

استاد مشاور :

دکتر محمد تقی راشد محصل

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

خورشید یشت ششمین یشت از اوستای موجود و شامل هفت بند در توصیف و ستایش خورشید است. در اوستا نام خورشید هِوَرِ خشَئِته(hvarə. xšaēta-)  و در گاهان تنها هِوَر(hvar-) آمده است. در جاهایی خورشیـــد و مهر یکی انگاشته شده اند، بند پنجم از خورشیـــد یشت نیز درباره ی مهر و روز یازدهم هر ماه هم، متعلق به خورشید است. ماه یشت، یشت هفتم در توصیف و ستایش ماه و در هفت بند است. همانطور که نطفه ی کیومرث در خورشیـــد پالوده شد، نطفه ی گاوِ نخستین هم به مـــاه رفته و در آنجا پالوده شده است. روز دوازدهم هر ماه متعلق به اوست. این گزارش شامـــل پنج فصل می شود. فصل اول:کلیات فصل دوم: متن اوستایی- حرف نویسی متن اوستایی- برگردان فارسی فصل سوم: یاداشتهای برگردان فارسی فصل چهارم: واژه نامه فصل پنجم: نتیجه گیری.

کلید واژگان: اوستا- یشتها- خورشید یشت- ماه یشت.

فهرست مطالب

چکیده فارسی …………………………………………………………………………………………………..5

کوتاه نوشت ها و نشانه ها ………………………………………………………………………………….10

فصل اول

کلیات……………………………………………………………………………………………………………11

1-1 : مقدمه …………………………………………………………………………………………………12

1-2 : بیان مساله …………………………………………………………………………………………….12

1-3 : پرسش ها …………………………………………………………………………………………….13

1-4 : اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………13

1-5 : پیشینه ی پژوهش ………………………………………………………………………………….14

1-6 : روش کار ……………………………………………………………………………………………14

فصل دوم

متن اوستایی – حرف نویسی متن اوستایی – برگردان فارسی ……………………………16

فصل سوم

یادداشتهای برگردان فارسی ……………………………………………………………………………. 29

فصل چهارم

واژه نامه اوستایی – فارسی ……………………………………………………………………………….43

فصل پنجم

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………..77

کتاب نامه …………………………………………………………………………………87

چکیده به زبان انگلیسی ……………………………………………………………

مقدمه:

اوستا کتاب مقدس زرتشتیان به زبانی موسوم به اوستایی سروده شده که در نواحی شرقی ایران، احتمالا خوارزم، تکلم می شده است. اوستا را به پنج بخش تقسیم می کنند: یسن ها، یشت ها، ویسپَرد، وندیداد و خرده اوستا. اوستای موجود شامل 21 یشت می باشد که مشتمل بر سرودهایی هستند که عموماً به ستایش خدایان قدیم ایرانی مانند مهــر و ناهیـد و تیشتـر اختصاص دارند. همه ی یشت ها ازنظر قدمت یکسان نیستند، طول یکسانی هم ندارند وگاهی مضمون آنها با نامشان یکی نیست چنانکه مثلا زامیــاد یشت (متشکل از زَم: زمین) در مورد فرّه کیانی است.  تقسیم بندی هر یشـت  به  بنــدها  که در چاپهای کنونی اوستا معمول است و در نسخه های خطی دیده نمی شود، از ابداعات دانشمندان اوستــا شناس عصر حاضر است. اما هر یک از یشت های بزرگ در نسخه های خطی به بخش هایی تقسیم می شوند که اصطلاحا “کرده” نامیده می شوند. تکرار یک واژه در حالت های صرفی گوناگون و به دنبال هم در یک بند، برای اهمیت دادن به مفهــوم واژه، از ابداعات شاعرانه ی یشت هاست (تفضلی،1383: 45-44). خورشید یشت و ماه یشت به ترتیب یشت های ششم و هفتم اوستا هستند. خورشید و ماه از ایزدان نماینده ی پدیده های طبیعی ِخورشید و ماه هستند که هنوز هم پرستش آنها جزء فرایض زرتشتیان است. از آنجا که ایزدان ماه و خورشید به گونه ای ملموس با این پدیده های طبیعی هم هویت بوده اند، کم و بیش به همان حال و صورت نخستین و اصیل خود باقی ماندند( بویس، 1376، ج1: 87-88) .

 (1-2)-بیان مسئله:

اوستا کتاب دینی زرتشتیان است با زبانی که اگرچه امروزه خاموش است اما یکی از منابع ارزشمند بررسی های زبان شناختی دوره های باستانی و میانه وزبانها و گویش های ایرانی است. در این پژوهش سعی بر آن بوده است که با بررسی واژگانی و مفهومی دو یشت خورشید و ماه، برگردانی مناسب به زبان فارسی ارائه دهد و به جایگاه و اهمیت این دو پدیده ی آفرینش و نقشی که در زندگی پیشینیان داشته اند، پرداخته شود و گامی هر چند کوچک، در شناخت این زبان کهن ایرانی بردارد. در فرایند این پژوهش به حرف نویسی متن اوستایی، برگردان فارسی، توضیح واژه ها و تدوین واژه نامه پرداخته و در پایان نیز به پرسشهای مطرح شده در فصل اول پاسخ داده است.

(1-3)-پرسش ها:

1-3-1: این دو آفریده ی اهورایی چه نقشی در زندگی پیشینیان داشته اند؟

1-3-2: چرا بند پنجم خورشید یشت، در ستایش مهر است و در ماه یشت در کنار خشنود کردن ماه، خشنودی گاو یکتا آفریده و بسیار گونه آمده است؟

1-3-3: نقش خورشید و ماه در سایر متن های باستانی و متون دوره ی میانه، چگونه است؟

(1-4)-اهداف پژوهش:

هدف پژوهشگر از بررسی واژگانی دو یشت خورشید و ماه، ارائه ی برگردانی متناسب با حالت های دستوری و هماهنگ با زبان فارسی کنونی است. از دیگر اهداف این پژوهش آشنایی بیشتر با ویژگی ها و جایگاه این دو ایزد و نقشی که در زندگی پیشینیان داشته اند، می باشد.

(1-5)-پیشینه ی پژوهش:

1-ولف (1910) در کتاب خود ” اوستا، کتاب مقدس پارسیان” یشتهای ششم و هفتم را به آلمانی ترجمه کرده  است.

2-لومل (1927) در کتاب خود “یشت ها” این یشت ها را به آلمانی ترجمه کرده است.

3-پورداود (       ) در جلد اول “یشت ها” این یشت ها را به فارسی ترجمه کرده است.

4-ابوالقاسمی در کتاب ” تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام” برای خورشید یشت معنا  و واژه شناسی چهار بند  نخست را، ارائه داده است.

5- دوستخــواه (1379) در جلـد اول کتـاب خود “اوستـــا کهن ترین سرود ایرانیــان” این یشـت را به

فارسی ترجمه کرده است.

(1-7)- روش کار:

این گزارش شامل چکیده ی فارسی و پنج فصل است: فصل نخست کلیات است. فصل دوم شامل متن اوستایی ویراسته ی گلدنر، حرف نویسی متن اوستایی بر اساس شیوه ی بارتلمه و برگردان فارسی است.

ترتیب که بعد از هر بند متن اوستایی، به ترتیب در زیر آن حرف نویسی متن و برگردان فارسی آن آمده است. فصل سوم شامل یادداشتهای برگردان فارسی است. در این فصل واژه ها و عبارتهایی که نیاز به توضیح داشته و در برگردان فارسی با شماره ای در بالای آن واژه مشخص شده است، توضیح داده می شوند. فصل چهارم واژه نامه ی اوستایی است. ترتیب الفبای واژه نامه در ابتدای فصل آمده است. ستاک متوسط ریشه ها در ردیف الفبایی خود آمده و اشتقاقات فعلی، زیر این ستاک ها آورده شده اند. ستاک های اسم، صفت، ضمیر هم در ردیف الفبایی خود و به عنوان مدخل آمده اند و حالت های مختلف دستوری واژه، بر حسب دستور نامه ی جکسن در زیر آنها، تنظیم شده است. مقابل هر واژه ریشه شناسی، نوع واژه، حالت دستوری، معنای آن و نشان واژه در یشت به صورت شماره ی یشت و شماره ی بند آمده است. تعداد تکرارهای واژه در بند مربوطه هم، با عددی بر بالای شماره ی بند، مشخص شده است و در آخر شماره ی ارجاع به واژه نامه ی بارتلمه داده شده است.

در مورد بعضی از واژگان که نیاز به ارجاع به یادداشتها بوده است، نشانه یادداشت به صورت شماره ی یشت: شماره یادداشت آمده است. فصل پنجم، نتیجه گیری پژوهنده است. در این فصل به پرسشهای مطرح شده در فصل اول با ذکر دلیل پاسخ داده می شود. در این بخش بعضی از واژه ها که نیاز به توضیح دارند با شماره ای به پاورقی ارجاع داده شده اند.

تعداد صفحه :138

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --