دانلود متن کامل پایان نامه مقطع دکتری رشته دامپزشکی

عنوان : تعیین میزان آفلاتوکسینB1درکنسانتره ی مصرفی گاوهای شیری شهرستان گرمسار

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمسار

 

دانشکده پزشکی

پایان نامه:

برای دریافت درجه دکتری حرفه‌ای دامپزشکی (D.V.M)

سال تحصیلی: 90 – 1389                    شماره پایان نامه:

موضوع:

تعیین میزان آفلاتوکسینB1درکنسانتره ی مصرفی گاوهای شیری شهرستان گرمسار

استاد راهنما: دکتر مهدی منصوری

          استادیاربخش قارچ شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد گرمسار

 

استاد مشاور: دکتر ویداپیرزمانی

استادیاربخش صنایع مواد غذایی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد گرمسار

 

استاد داور: دکتر علی نوری امام زاده

استادیاربخش علوم کشاورزی دانشگاه آزاد واحد  گرمسار

 

پاییز89

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

چکیده……………………………………………………………………………….. 1

فصل اول: کلیات……………………………………………………………………. 2

1-1- مقدمه و هدف………………………………………………………………… 3

1-2- تاریخچه………………………………………………………………………. 4

1-3- مایکوتوکسین‌ها به عنوان متابولیت های ثانویه……………………………… 5

1-4- طبقه‌بندی مایکوتوکسین‌ها……………………………………………………. 6

1-5- خواص عمومی مایکوتوکسین‌ها……………………………………………… 7

1-6- مهمترین  قارچ‌های مولد سم…………………………………………………. 11

1-6-1- جنس آسپرژیلوس…………………………………………………………. 11

1-6-2- جنس پنی‌سیلیوم……………………………………………………………. 11

1-6-3- جنس فوزاریوم…………………………………………………………….. 11

1-6-4- سایر جنس‌های قارچی…………………………………………………….. 12

1-7- مکانیسم اثر مایکوتوکسین‌ها…………………………………………………. 12

1-8- وقوع طبیعی مایکوتوکسین‌ها………………………………………………… 12

1-9- آفلاتوکسین‌ها…………………………………………………………………. 14

1-9-1- شرایط تولید……………………………………………………………….. 16

1-9-2- خواص فیزیکی و شیمیایی………………………………………………… 21

1-9-3- بیوسنتز……………………………………………………………………. 25

1-10- متابولیسم و تبدیل بیولوژیک………………………………………………… 31

1-10-1- اکسیداسیون…………………………………………………………………… 31

1-10-1-1- اپواکسیداسیون……………………………………………………………… 31

1-10-1-2- هیدروکسیداسیون………………………………………………………….. 32

1-10-1-3- دمتیلاسیون………………………………………………………………… 33

1-10-1-4- تولید آفلاتوکسین B2a وآفلاتوکسین G2a…………………………………… 33

1-10-2- احیا……………………………………………………………………………. 33

1-10-3 الحاق…………………………………………………………………………… 34

1-10-3-1- الحاق گلوکورونیدی اپوکسید………………………………………………. 34

1-10-3-2- الحاق مشتقات هیدروکسیله………………………………………………… 35

1-11- اثرات بیولوژیک ………………………………………………………………… 35

1-11-1- سمیت حاد و مزمن…………………………………………………………… 35

1-11-2- سمیت سلولی…………………………………………………………………. 36

1-11-3- جهش‌زایی ……………………………………………………………………. 37

1-11-4- ناقص‌الخلقه‌زایی………………………………………………………………. 38

1-11-5- تداخل با فرآیندهای بیوشیمیایی………………………………………………. 38

1-11-6- میانکش آفلاتوکسین با DNA ……………………………………………….. 39

1-11-7-اثرت حشره کشی……………………………………………………………… 40

1-11-8-سمیت گیاهی………………………………………………………………….. 40

1-12- بیماری‌های دامی‌ ناشی از آفلاتوکسین………………………………………….. 40

1-12-1بیماری‌زایی آفلاتوکسین‌ها در گاو شیری………………………………………. 42

1-13-آسیب شناسی آفلاتوکسیکوز……………………………………………………… 44

1-14-زیانهای اقتصادی ناشی ازآفلاتوکسین ها………………………………………… 47

1-15- حد مجاز مایکوتوکسین‌ها و مقررات مربوطه…………………………………… 47

1-16-استراتژی‌های خنثی‌سازی و حذف میزان آفلاتوکسین…………………………… 49

1-16-1- غیرفعال کردن در اثر حرارت……………………………………………….. 50

1-16-2-اشعه دادن……………………………………………………………………… 50

1-16-3-عصاره‌ گیری با استفاده از حلال و جدا سازی مکانیکی………………………. 51

11-16-4-جذب آفلاتوکسین از محلول…………………………………………………. 51

1-16-5-کنترل زیستی و غیر فعال کردن آفلاتوکسین با بهره‌گیری از میکروب‌ها……. 51

1-16-6-مجاورت با آمونیاک……………………………………………………………. 51

1-16-7-بی‌سولفیت سدیم……………………………………………………………….. 52

1-17- آفلاتوکسین‌ها در محصولات کشاورزی ……………………………………….. 54

1-18- حضور آفلاتوکسین‌ها در فرآورده‌های حیوانی………………………………….. 56

1-19- اثرات سوء آفلاتوکسین‌ها بر سلامتی انسان…………………………………….. 60

1-20-روش‌های آنالیز…………………………………………………………………… 63

1-20-1- روش‌های بیولوژیک…………………………………………………………… 63

1-20-2- روش‌های بیوشیمایی…………………………………………………………. 63

1-20-2-1 روش های کروماتوگرافی………………………………………………….. 63

1-20-3-روش‌های سنجش ایمونولوژیک……………………………………………….. 64

1-20-3-1- رادیوایمونواسی……………………………………………………………. 64

1-20-3-2-الایزا………………………………………………………………………… 65

1-20-3-2-1- روش الایزای متجانس………………………………………………….. 67

1-20-3-2-2- روش الایزا نامتجانس………………………………………………….. 67

1-20-3-2-3- محاسن و معایب الایزای متجانس و نامتجانس…………………………. 67

1-20-3-2-4- روش الایزای مستقیم……………………………………………………. 68

1-20-3-2-5- روش الایزای غیر مستقیم………………………………………………. 68

1-20-3-2-6- روش الایزای رقابتی نامتجانس مستقیم………………………………… 68

1-20-3-2-7- روش الایزای غیر رقابتی غیرمستقیم………………………………….. 69

1-20-3-2-8- روش الایزای غیر رقابتی مستقیم………………………………………. 69

فصل دوم: مواد و روش کار……………………………………………………………. 70

2-1- مواد و وسایل مورد نیاز………………………………………………………….. 71

2-2- مواد موجود در کیت آزمایش……………………………………………………… 71

2-3-آماده سازی معرف ها……………………………………………………………… 72

2-4- روش کار………………………………………………………………………….. 73

2-4-1- جمع‌آوری نمونه‌ها……………………………………………………………… 73

2-4-2- آماده‌سازی نمونه‌ها……………………………………………………………… 73

2-4-3- اصول انجام  آزمایش…………………………………………………………… 73

2-4-4- روش انجام آزمایش…………………………………………………………….. 74

2-5- روش آنالیز آماری………………………………………………………………… 75

2-6-  قرائت و تفسیر نتایج……………………………………………………………… 75

2-7- حساسیت وویژگی آزمایش………………………………………………………… 76

فصل سوم:نتایج…………………………………………………………………………. 77

3-1-نتایج………………………………………………………………………………… 78

فصل چهارم:بحث وپیشنهادات………………………………………………………….. 80

4-1- بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………….. 81

4-2پیشنهادات ………………………………………………………………………….. 84

منابع فارسی…………………………………………………………………………………….85

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………..86

چکیده ی انگلیسی………………………………………………………………………………97

                                                          فهرست جداول

جدول                                                                                                   صفحه

(1-1) خواص فیزیکی و شیمیایی انواع مختلف آفلاتوکسین………………………………..24

(2- 1) انتخاب روش‌های مناسب برای تخریب انواع آفلاتوکسین در محیط‌ها و شرایط مختلف…………………………………………………………………………………………..53

(3-1) ارتباط بین میزان سمّ موجود در اغذیه حیوانی با سطح نهایی آن در فرآورده‌های مربوطه…………………………………………………………………………………………59

(4-1) مراحل اساسی در آنالیز شیمیایی مایکوتوکسین‌ها …………………………………..62

(5-1) آزمون‌های بیولوژیک مورد استفاده جهت ارزیابی سمیت مایکوتوکسین‌ها…………66

(1-3) پراکندگی آلودگی به آفلاتوکسین B1در کنسانتره مصرفی در گاوداری های شیری گرمسار در سه فصل زمستان،بهار وتابستان ………………………………………………..79

(2-3) مقایسه آفلاتوکسینB1 در کنسانتره مصرفی در گاوداریهای شیری گرمسار در سه فصل زمستان،بهار وتابستان………………………………………………………………79

 

 

                                                           فهرست اشکال

شکل                                                                                          صفحه

 

(1- 1) ساختمان شیمیایی مایکوتوکسین‌های مهم………………………………… 9

(2-1 ) دما و پتانسیل آب بر روی آسپرژیلوس فلاووس و تولید آفلاتوکسن……. 19

(3-1) مسیر بیوسنتز آفلاتوکسینB1 ……………………………………………. 27

(4-1) ژن‌ها و واسطه های دخیل در بیوسنتز آفلاتوکسین  B1…………………. 28

(1-2) منحنی استانداردها………………………………………………………… 76

چکیده

 بررسی میزان آفلاتوکسین در کنسانتره های مصرفی گاوهای شیری شهرستان گرمسار

مایکوتوکسین ها متابولیت های ثانویه قارچ های رشته ای هستند که در مراحل پایانی رشد قارچ های رشته ای تولید می شوند.  آفلاتوکسین ها از مهمترین مایکوتوکسین ها هستند  که شامل 1B,2B,1G,2G می باشند، که توسط گونه های آسپرژیلوس فلاووس ، آسپرژیلوس پارازیتیکوس وآسپرژیلوس نومیوس تولید می شوند.چنانچه شرایط حرارت و رطوبت مناسب باشد این قارچ ها بر روی سوبستراهای مناسب مانند دانه های غلات و خوراک دام رشد کرده و تولید سم می کنند.در این بین آفلاتوکسین 1Bاز همه مهمتر و خطرناکتر می باشد که با مصرف خوراک آلوده به آن توسط دام شیروار در کبد حیوان متابولیزه شده، و به صورت آفلاتوکسین 1M در شیر ترشح می شود که اگر بیش از حد مجاز باشد، سلامت جوامع بشری را به مخاطره می اندازد. در این مطالعه 80 نمونه کنسانتره ی گاو شیری از دامداریهای مختلف شهرستان گرمسار در سه فصل زمستان،بهار و تابستان بصورت تصادفی اخذ شد و به وسیله ی روش الایزا که روشی سریع و حساسی  میباشد، میزان آفلاتوکسین 1Bاندازه گیری شد.از میان 80 نمونه ی مورد بررسی 30 نمونه(37.5%) دارای آلودگی بالاتر از حد مجاز(5میکروگرم بر کیلوگرم) در محدوده ی 15/6-52/18میکروگرم بر کیلوگرم را نشان دادند.میانگین آلودگی در فصل زمستان،ر بهار ورتابستان به ترتیب،99/6،49/4 و 13/3 میکروگرم بر کیلوگرم بود.بالاترین میزان آلودگی مربوط به فصل زمستان با52/18میکروگرم بر کیلوگرم و پایین ترین میزان آلودگی مربوط به فصل تابستان با 51/1 میکروگرم بر کیلوگرم بود.مقایسه بین میزان آفلاتوکسین در فصول زمستان،بهار و تابستان بیانگر اختلاف آماری معنی دار بین این سه فصل می باشد.

کلمات کلیدی:آفلاتوکسین 1B،کنسانتره،الایزا،شهرستان گرمسار

مقدمه و  هدف

مایکوتوکسین‌ها[1] از جمله آلاینده‌های محیطی مهم محسوب می‌شوند که می‌توانند بر روی انواع دانه، مغزدانه و سایر اجزای نباتی تولید شوند. تماس انسان و حیوانات با این دسته از سموم از طریق خوراکی، استنشاقی و یا تماس مستقیم صورت می‌گیرد و در این رابطه، حتی مقادیر بسیار ناچیز این ترکیبات می‌تواند مخاطره‌آمیز باشد. قارچ‌های مولد سم می‌توانند بر روی طیف وسیعی از سوبستراها نظیر برگ‌ها و ساقه‌های درحال رشد، دانه‌ها، میوه‌ها و محصولات غذایی گیاهی و حیوانی رشد کرده و سم تولید کنند. با این حال، برخی سوبستراها برای تولید حداکثر میزان سم مناسب‌ترند که علت آن می‌تواند نوع ترکیب شیمیایی آن‌ها باشد. در این رابطه، ویژگی سوبسترا برای قارچ یکی از مهمترین جنبه‌های تحقیقات انجام گرفته بر روی مایکوتوکسین‌ها در زمینه‌ی آلودگی اغذیه حیوانی و انسانی است. قارچ‌های مولد مایکوتوکسین‌ قادرند در مراحل مختلف کاشت، داشت، برداشت و انبارداری باعث آلودگی محصولات کشاورزی گردند.

امروزه اکثر مایکوتوکسین‌ها را می توان در سطح قابل قبولی از لحاظ نیازهای قانونی، دامپزشکی و پزشکی مورد شناسایی قرار داد.انتخاب روش‌های مناسب استخراج و تجزیه برای شناسایی این دسته از سموم در اغذیه انسانی و حیوانی، افزودنی‌های خوراکی، بافت‌ها و مایعات بیولوژیک نظیر خون، ادرار و شیر حیوانات حائز اهمیت می‌باشد. و اکثر مطالعات در راستای افزایش حساسیت، دقت و تکرارپذیری و مهم‌تر از همه کاهش زمان آنالیز متمرکز شده است (5).

در این راستا  در تحقیق حاضر از روش الایزا (ELISA)[2] که هم ساده‌تر از روش‌های دیگر، و هم داده‌ها باثبات‌ تر بوده و انحراف معیار نسبتاً پایین‌تری نسبت به روش های دیگر دارد استفاده کردیم. با این روش می‌توان مقادیر در حدود 5 قسمت در بیلیون (ppb) از آفلاتوکسین‌ B1 را مستقیماً پس از عصاره‌گیری نمونه (بدون اعمال مرحله‌ی پالایش) مورد شناسایی قرار داد. این روش در مقایسه با سایر روش‌های تعیین کمیت به زمان و هزینه کم‌تری نیاز دارد(5).

تعداد صفحه : 107

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               info@elmyar.net

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --

پایان نامه ها

 

مطالب مشابه را هم ببینید

Categories: پزشکی

Related Posts

پزشکی

پایان نامه شناسایی نارسایی های قلبی با استفاده از رویکرد ترکیب اطلاعات

لینک پایان نامه در سایت ایران داک    دانلود متن کامل پایان نامه مطالب مشابه را هم ببینید پایان نامه ارشد:بررسی اثر مکمل پروبیوتیک Familact بر شاخص‌های قند خون، پروفایل لی...پایان نامه دکترای:بررسی فراوانی نسبی Read more…

پزشکی

پایان نامه بیومکانیک: طراحی و تحلیل سیستم تثبیت جناغ سینه

دانلود متن کامل پایان نامه مطالب مشابه را هم ببینید دانلود پایان نامه ارشد مهندسی برق با موضوع شکل دهی الگوی تشعشعی آنتنسمینار ارشد رشته برق الکترونیک: مسیریابی بسته ها در شبکه های کامپیوتری به Read more…

پزشکی

پایان نامه توسعه الگوریتم‌های شناسایی آریتمی‌های قلبی با استفاده از داده‌های حاصل از سیستم‌های اندازه گیری مشخصات قلب، سیگنال الکتروکادیوگرام

دانلود متن کامل پایان نامه مطالب مشابه را هم ببینید دانلود پایان نامه : تعیین چندشکلی ژن دوپامین در مرغ بومی خوزستانپایان نامه ارشد: بررسی هم بستگی الگوهای غذایی غالب و فعالیت بدنی با ترکیب Read more…